Dynamo-projektin 10. palaveri

Aika: 15.1.2008 09:17
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 15.1.2008
Korjattu 28.1.2008

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Puheenjohtaja kävi läpi 9. palaverin pöytäkirjan oleelliset asiat. Pöytäkirjaan hyväksyttiin.

Tehdyt päätökset:

5. Tehtävien katsaus

9. Pöytäkirjan tehtävät:

Tilaaja: Vastaava ohjaaja: Tekninen ohjaaja: Ryhmän jäsenet:

6. Projektin tilannekatsaus

Pyykkönen esitteli projektin nykyisen tilanteen. Projekti on päätöstilassa. Sovellus ja testaus todettiin hyväksytyksi. Sovellus- ja projektiraporttia työstetään edelleen.

Projektiryhmä arvioi saavansa projektin päätökseen viikon aikana.

7. Valmiiden dokumenttien hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Projektipäällikkö, tilaajan edustaja ja vastaava ohjaaja allekirjoittivat vaatimusmäärittelyn ja testaussuunnitelman.

Tehdyt päätökset:

8. Muut asiat

Keskusteltiin projektin loppuunsaatosta. Tarvitaan hyväksyntä sovellus- ja projektiraporttiin. Dynamo päättää versionumeroinnista. Dynamo versioi tekemänsä version "*.0.8.1.dynamo.1". Lähdekoodista karsitaan kaikki ylimäärinen kommentointi pois. Doxygen-dokumentteja muokataan, siten että kommentit ja versiointi näkyvät. Ryhmän jäsenet koostavat CD-levyn ja toimittavat sen vastaavalle ohjaajalle tarkastettavaksi. Ryhmä tekee hyväksyttävästä CD-levystä tarvittavat kopiot.

Tehdyt päätökset:

9. Osallistujien seuraavat tehtävät

Vastaava ohjaaja: Tilaaja Ryhmän jäsenet:

10. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Tämä oli viimeinen kokous.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 09:38

Jyväskylässä 15.1.2008