Dynamo-projektin 1. palaveri

Aika: 19.9.2007 9:00-11:30
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 24.9.2007, muokattu 26.9.2007

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Osallistujien esittäytyminen

Kokouksen osallistujat esittäytyivät. Tilaajan edustajana kokouksessa toimi Riku Ahonen. Tilaajan puolelta Olli Alanen ei ollut paikalla. Teknisenä ohjaajana toimivan Juha Huikarin pro gradu -tutkielman aihe sivuaa ryhmän sovellusprojektin aihetta.

5. Projektin tilat, henkilöiden yhteystiedot ja projektin akronyymi mainitaan

Projektin akronyymiksi sovittiin Dynamo. Santanen jakoi ryhmän jäsenten yhteystietomonisteen tilaajalle sekä tekniselle ohjaajalle. Lisäksi Santanen lupasi perustaa yhteydenpitoa varten kaksi sähköpostilistaa. dynamo@korppi.jyu.fi sisältää kaikki projektin osapuolet ja dynamo_opetus@korppi.jyu.fi sisältää projektin jäsenet sekä ohjaajat. Sovittiin, että sähköpostilistojen liikenne on julkista, jolloin kuka tahansa pystyy seuraamaan sähköpostiliikennettä.

Mainittiin projektin käyttämiksi tiloiksi projektihuone AgC223.4 sekä tietoliikennelaboratorio. Myös ryhmän jäsenten kulkuoikeuksista tietoliikennelaboratiorioon keskusteltiin. Päätökset, sekä mahdolliset lupahakemukset tehdään myöhemmin.

Tehdyt päätökset:

6. Tilaaja esittelee aiheet

Tilaajan edustaja Riku Ahonen esitteli projektin aiheet sekä esitteli Mobile IPv4 - sekä käyttökohdeverkon toimintaperiaatteet. Esitetyt aiheet liittyvät Jyväskylän yliopiston Laila-projektiin ja erityisesti tarpeeseen saada avoimen lähdekoodin Mobile IPv4 -sovellus Dynamics toimimaan "Dynamo-verkossa". Tämä vaatii erinäisiä muutoksia Dynamicsiin.

Dynamics on Teknillisen korkeakoulun toteuttama Mobile IP- sovellus, joka ei enää vastaa nykyisiä standardeja, eikä sovellu käyttökohdeverkkoon tällaisenaan.

Tarvittavat muutokset esiteltiin mahdollisina sovellusprojektin aiheina:

Näistä kaksi ensimmäistä aihetta toteutetaan ainakin määrittelyn ja suunnittelun osalta valmiiksi. Toteutuksesta päätetään myöhemmin projektin kuluessa.

Toteutuksessa voidaan mahdollisesti käyttää valmiita GPL:n alaisia moduleja.

Tehdyt päätökset:

7. Aikataulusta sopiminen

Projektin toteutettavien toimintojen valmiiksi saannin takarajaksi asetettiin joulukuun alku. Alustava aikataulu sekä työmäärän arviointi esitetään seuraavassa palaverissa. Aikatauluja tullaan tarkentamaan myöhemmin projektin edetessä.

Tehdyt päätökset:

8. Yleisistä käytänteistä sopiminen

Ohjelma toteutetaan C-kielellä Linux-alustalla. Käytettävät työkalut ovat ryhmäläisten vapaasti valittavissa. Alustavasti kehitysympäristöksi valittiin KDevelop. Projektissa tullaan myös käyttämään versionhallintatyökalua. Käytettävä sovellus tullaan valitsemaan myöhemmin. Suurimmat muutokset lähdekoodissa kirjataan erilliseen tekstidokumenttiin. Tekstidokumentit tullaan tallentamaan pdf-muodossa. Esityslistat ja pöytäkirjat tallennetaan raakatekstimuodossa.

Esityslistat tulee olla toimitettuna jokaiselle palaveriin osallistujalle viimeistään vuorokautta ennen palaverin alkua. Palaveri on päätösvaltainen, kun jokaiselta osapuolelta on vähintään yksi edustaja paikalla.

Koodin kommentoinnissa ja nimeämisissä tullaan käyttämään Dynamicsin kehittämisen aikaisempia käytänteitä. Muutokset ja omat lisäykset tullaan kirjaamaan projektin nimiin. Muun dokumentoinnin kielestä tullaan päättämään seuraavassa kokouksessa.

Ryhmän jäsenillä ei ole erityistä vaitiolovelvollisuutta, ellei LaiLa-projektin kautta saatavan materiaalin luottamuksellisuus sitä vaadi. Dokumenttien julkisuusasteesta tullaan päättämään myöhemmissä kokouksissa. Koko projektin dokumentaatio tulee olemaan saatavilla projektin WWW-sivuilla. Projektin jäsenet tulevat tekemään sopimuksen, jossa lupautuvat asettamaan työnsä avoimen lähdekoodin alle.

Lähdekoodi tullaan katselmoimaan muutaman kerran projektin aikana. Muut dokumentit katselmoidaan viikkopalaverien yhteydessä.

Testausympäristön pystyttämisestä keskusteltiin, toteutuksesta tullaan sopimaan myöhemmin. Testaus todettiin välttämättömäksi jo projektin alkuvaiheessa.

Santanen esitti, että projektimaksusta tullaan sopimaan projektin lopussa.

Tehdyt päätökset:

9. Muut asiat

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

10. Seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 26.9. klo 9:30 kokoustilassa AgC223.1.

11. Seuraavat tehtävät

Tilaaja: Tekninen ohjaaja: Ryhmän jäsenet: Vastaava ohjaaja:

12. Kokouksen päättäminen

Koukouksessa jaettu materiaali:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:30.

Jyväskylässä 26.9.2007