Dynamo-projektin 2. palaveri

Aika: 26.9.2007 9:33-11:06
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 27.9.2007, muokattu 28.9.2007

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:33.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kohta 6 vaihdettiin koskemaan kaikkien tehtävien katsausta. Santanen ehdotti, että ryhmän jäsenet ja 1. palaverista poissa ollut Olli Alanen esittelisivät itsensä. Esittelyt hoidettiin. Muuten esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Puheenjohtaja kävi läpi päätökset ja oleelliset asiat 1. palaverin pöytäkirjasta.

Pöytäkirjan hyväksyttiin seuraavin korjauksin:

Korjattu versio päätettiin laittaa projektin WWW-sivuille esille.

5. Projektin tilannekatsaus

Puheenjohtaja esitti projektin nykyisen tilanteen. Kuluneella viikolla projektiryhmä oli saanut aikaiseksi aikataulusuunnitelman ja työmääräarvion sekä tutustuttua pinnallisesti lähdekoodiin ja käytettäviin työkaluihin.

6. Tehtävien katsaus

Tilaaja:

Projekti on julkinen kaiken tuotettavan materiaalin osalta. Timo Hämäläistä ei lisätä sähköpostilistalle. Dynamicsin dokumentaatiot on luvattu lähettää ryhmän jäsenille myöhemmin.

Tehtävät priorisoitiin seuraavasti:
  1. Autentikoinnin poisto mobiililaitteen ja kotiagentin välillä.
  2. DHCP-tuki kotiagenttiin.
  3. "Virtuaalinen vierasgentti".
  4. Kotiagentin kahdentaminen.

Näistä kolme ensimmäistä tullaan toteuttamaan määrittelyn ja suunnittelun osalta. Kaksi ensimmäistä toteutetaan kokonaan myös toiminnoiltaan. Tilaaja lupasi hankkia tehtäviin sopivia tiettyjä RFC-standardimäärityksiä seuraavaan palaveriin.

Tekninen ohjaaja: Ryhmän jäsenet: Vastaava ohjaaja: Tehdyt päätökset:

7. Alustavan työmäärän arvioinnin ja aikataulun esittäminen

Puheenjohtaja esitti alustavan työmäärän arvioinnin tunnit, Gantt-kaavion sekä toteutuneet tunnit lyhyesti. Ehdotetut työmääräarviot ja Gantt-kaaviot laitetaan projektin WWW-sivuille kaikkien nähtäväksi.

Santanen ehdotti tehtäviin lisättäväksi sovellus- ja projektiraportin. Käytiin keskustelua projektin aiheiden työmääristä yleisesti.

Tehdyt päätökset:

8. Testausympäristöstä keskusteleminen

Testausympäristöksi oli mahdollista valita kaksi toteutustapaa:
  1. Virtuaalinen testiverkkototeutus VMWaren avulla
  2. Oikean testiverkon rakentaminen Agc223.3 huoneeseen

Testiympäristöksi valittiin 2. vaihtoehto eli oikean testiverkon rakentaminen. Huoneesseen tullaan rakentamaan neljän koneen verkko, joka ei ole yhteydessä internettiin tai yliopiston sisäverkkoon. Projektin jäsenet saavat huoneeseen kulkuoikeuden. Santanen huolehtii kulkuoikeuksien hankkimisesta.

Huoneeseen tarvittava laitteisto on seuraava:

Huoneessa on valmiiksi näytöt, hiiret ja näppäimistöt neljälle koneelle. Näiden lisäksi huoneessa on kaksi tietokonetta, joten tarvitaan vielä kaksi tietokonetta lisää. Tilaaja huolehtii kahden koneen hankkimisesta ja koneiden asentamisesta. Kolmeen koneeseen tullaan asentamaan Ubuntu-linux ja yhteen mobiililaitteena toimivaan koneeseen Fedora Core. Tilaaja huolehtii käyttöjärjestelmien asentamisesta. Santanen varmistaa ATK-tuelta onko huoneessa olevat käytettävissä.

Tehdyt päätökset:

9. Sopimuksen esittäminen

Sopimusluonnos esitettiin ja hyväksyttiin sellaisenaan. Ryhmän jäsenet allekirjoittivat sopimuksen. Sopimuksesta otetaan kopio projektikansiota varten ja alkuperäinen kappale toimitetaan tilaajalle.

10. Valittujen työkalujen esittely

Puheenjohtaja esitteli käytettävät työkalut. Projektin jäsenillä on vapaus käyttää mitä tahansa työkaluja. Toteutuskieli on C ja käyttöjärjestelmänä toimii Linux.

Seuraavat työkalut mainittiin:

11. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Tilaaja: Tekninen ohjaaja: Vastaava ohjaaja: Ryhmän jäsenet:

12. Muut asiat

Santanen otti esille WWW-sivujen julkisuusasteen. Tilaaja hyväksyi että kaikki dokumentit ovat julkisesti saatavilla WWW-sivuilta. Antti Pyykkönen varmisti tilaajien edustajien tittelit ja toimenkuvat.

13. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 3.10. klo 9:30 kokoustilassa AgC223.1.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:06

Jyväskylässä 27.9.2007