Dynamo-projektin 3. palaveri

Aika: 3.10.2007 9:34-11:01
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 3.10.2007

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:34.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Puheenjohtaja kävi läpi päätökset ja oleelliset asiat 2. palaverin pöytäkirjasta.

Tehdyt päätökset:

5.Tehtävien katsaus

Tilaaja:

Tekninen ohjaaja: Vastaava ohjaaja: Ryhmän jäsenet:

Koodiin tutustuminen jatkuu, kun testausympäristön on valmis.

6. Projektin tilannekatsaus

Pyykkönen esitti projektin nykyisen tilanteen. Kuluneella viikolla projektiryhmä oli saanut aikaiseksi alustavan projektisuunnitelman. Ryhmän jäsenet saivat kulkuluvan ja avaimet testaushuoneeseen AgC233.3. Testausympäristön koneiden asentaminen oli aloitettu. Tällä hetkellä koneisiin asennetaan käyttöjärjestelmiä. Viikon aikana ryhmä oli tutustunut DHCP -tekniikkaan, Mobile IP :n autentikointiin ja pohtinut DHCP -asikasohjelman liittämistä Dynamicsiin. Lisäksi projektiryhmä sai opastuksen versionhallintajärjestelmään SVN.

Sovittiin, että tilannekatsaukset lisätään Dynamon www-sivuille.

Päätökset:

7. Testausympäristön topologian esittäminen

Joni Purojärvi esitteli testausympäristön topologian. Aiheesta keskusteltiin ja mietittiin että, testausympäristöön asennetaan myös Windows -käyttöjärjestelmä, jotta mobiililaitteessa voidaan käyttää Ciscon -mobiliasiakasohjelmistoa. Asennuksen tarpeellisuus katsotaan myöhemmin. Testausverkon toimintaa tutkitaan pakettikaapparilla. Testausympäristön topologia esitetään Dynamon www-sivuilla. Testausympäristön topologia todettiin hyväksi.

8. Projektisuunnitelman jakaminen

Projektiorganisaatiolle jaettin alustava projektisuunnitelman versio 0.1. Pyykkönen kävi läpi projektisuunnitelman tärkeimmät kohdat ja sopi palaverin Santasen kanssa liittyen projektisuunnitelmaan. Päätettiin, että aiheeseen "autentikoinnin poisto" ei keskitytä, vaan projektiryhmä aloittaa DHCP:n tutkimisen, määrittelyn ja toteutuksen.

Projektisuunnitelmasta käytiin keskustelua. Numerot viittaavat projektisuunnitelmaan 1.10.2007. Seuraavassa tärkeimmät huomiot:

Yleisessä keskustelussa tuli ilmi seuraavaa:

Päätökset:

9. Muut asiat

Keskusteltiin, että millainen määrittelydokumentti tehdään. Liitetäänkö sovellusdokumentti ja määrittelydokumentti yhteen? Samaan dokumenttiin tulisi osiot: mitä tehdään ja miten tehdään. Yhdistetty dokumentti pitäisi sisällään myös protokolla tasolla viestien kulkukaaviot (tilat) ja viestien sisällön. Yksi vaihtoehto olisi, että sovellussuunnitelma voisi sisältää lähdekooditasolla kotiagentin sisäisen toiminnan määrittelyn ja muuta asiat tulisivat määrittelydokumenttiin. Tilaajan näkemys oli yhdistää sovellusdokumentti ja määrittelydokumentti. Asiasta ei tehty vielä päätöstä.

10. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Tilaaja: Tekninen ohjaaja: Vastaava ohjaaja: Ryhmän jäsenet:

11. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 10.10. klo 9:30 kokoustilassa AgC223.1.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa jaettu materiaali:

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:01

Jyväskylässä 3.10.2007