Dynamo-projektin 4. palaveri

10.10.2007 9:35-10:55
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu10.10.2007

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:35.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Puheenjohtaja kävi läpi päätökset ja oleelliset asiat 3. palaverin pöytäkirjasta.

Pöytäkirjan hyväksyttiin seuraavin korjauksin:

Tehdyt päätökset:

5. Tehtävien katsaus

Tilaaja:

Alanen esitteli virtuaalisen vierasagentin toiminnan ja piirti havainnollistavan kuvan. Kuvasta tulee muokattu versio vaatimusmäärittelyihin.

Tekninen ohjaaja: Ryhmän jäsenet:

Testausympäristö on rakennettu ja koneet toimivat mobiililaitetta lukuunottamatta. Mobiililaite luvattiin hoitaa kuntoon saman päivän aikana.

Vastaava ohjaaja: Ryhmän jäsenet:

6. Projektin tilannekatsaus

Pyykkönen esitti projektin nykyisen tilanteen. Kuluneella viikolla projektiryhmä oli saanut aikaiseksi alustavan vaatimusmäärittelyn. Ryhmä oli myös tutustunut testausympäristöön ja ollut rakentamassa sitä. Lisäksi projektipäällikkö oli tehnyt vaaditut muutokset projektisuunnitelmaan. Ryhmä arvioi olevansa myöhässä noin viikon alkuperäisestä aikataulusta. Aikatauluja tarkennettiin projektisuunnitelman uuteen versioon.

Tehdyt päätökset:

7. Alustavan vaatimusmäärittelyn jakaminen

Purojärvi jakoi alustavan vaatimusmäärittelyn ja kävi sen yleisesti läpi. Käytiin yleistä keskustelua. Santanen ehdotti vaatimusten tarkempaa jakamista ja priorisointia. Alanen ehdotti pakettien ja viestien kuvausta vaatimusmäärittely-dokumentin kohtaan 5.1.4 kuvan 5.3 alle. Päätettiin että kotiagentin ja DHCP-palvelimen viestien kuvaukset lisätään dokumenttiin. Vaatimuksia tarkennetaan, priorisoidaan ja jaetaan kokonaisuuksiin. Santanen tarkastaa vaatimusmäärittely-dokumentin kokonaisuudessaan ensi viikolla.

Samalla käytiin keskustelua siitä kannattaako DHCP-asiakasta koodata aivan alusta asti itse. Huikari oli löytänyt ja toimittanut minimaalisen DHCP-ratkaisun nimeltä UDHCP aikaisemmin ryhmäläisille. Ryhmän jäsenet katsovat onko mahdollista käyttää UDHCP:n asiakasohjelmaa sellaisenaan kotiagentin kanssa. Purojärvi tiedusteli saako UDHCP:n asiakasohjelmaa käyttää muokattuna Dynamicsin kotiagentin sisällä. Santanen kehoitti tarkistamaan GPL:n lakiteknisen asian Tapani Tarvaiselta.

Tehdyt päätökset:

8. Muut asiat

Pyykkönen kysyi haluaako tilaaja oman projektikansio vai riittääkö pelkkä projekti-CD. Tilaaja kertoi tarvitsevansa vain kaksi kopiota CD:stä. CD:stä annetaan myös kopio tekniselle ohjaajalle projektin valmistuttua. Purojärvi tiedusteli saako testihuoneeseen vielä yhden ylimääräisen koneen, joka olisi yhteydessä internettiin. Konetta pitää pyytää ATK-tuelta. Käytiin keskustelua myös Visio-ohjelmistosta, jota pitää myös pyytää ATK-tuelta.

9. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Tilaaja: Tekninen ohjaaja: Vastaava ohjaaja: Ryhmän jäsenet:

10. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri sovittiin pidettäväksi keskiviikkona 17.10. klo 9:30 kokoustilassa AgC223.1..

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello10:55

Kokouksessa jaettu materiaali: