Dynamo-projektin 6. palaveri

Aika: 31.10.2007 9:34-10:38
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 31.10.2007

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:34.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan 9. kohtaan muut asiat lisättiin projektisuunnitelman allekirjoitukset ja keskustelu sovellussuunnitelman tarkoituksenmukaisuudesta.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Puheenjohtaja kävi läpi päätökset ja oleelliset asiat 5. palaverin pöytäkirjasta. Pöytäkirja hyväksyttiin sanamuutoksin.

Tehdyt päätökset:

5. Tehtävien katsaus

Vastaava ohjaaja:

Ryhmän jäsenet:

6. Projektin tilannekatsaus

Pyykkönen esitteli projektin nykyisen tilanteen. Kuluneella kahdella viikolla projekti oli saanut projektisuunnitelman ja vaamitusmäärittelyn asiasisällöt valmiiksi.Vaatimusmäärittelyn kirjoitusasussa on vielä pientä hiomista. Kuluneella viikoilla projekti sai toimimaan UDCHP ja Dynamicsin yhdessä niin, että DHCP -paketin lähetys ja IP-osoitteen vastaanotto onnistuvat. Projekti on pääsyt hyvään vauhtiin ohjelmoinnissa. Viime viikolla projektiryhmäläiset osallistuivat käytettävyyspäivään, jossa käytiin läpi käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita. Viime viikolla projektipäällikkö oli hakemassa uutta puhtia projektiin ristelyltä ja muilla projektin jäsenillä oli tenttejä, joten viime viikon työmäärä jäi vähäiseksi. Ryhmä on jäljessä aikataulusta muutaman päivän.

7. Väliesittelyn materiaalin esittäminen ja hyväksyminen

Pyykkönen esitteli ryhmän väliesittelymateriaalin, joka on powerpoint-esitys. Tilaaja hyväksyi väliesittelymateriaalin pienin muutoksi. Materiaaliin on lisättävä kuva, joka havainnollistaa paremmin DHCP:n toimintaa. Lisäksi materiaaliin lisätään kalvo, jossa kerrotaan kehityskieli, ympäristö, rajoitteet ja kehitystyökalut. Ryhmän väliesittely on 2.11.

Tehdyt päätökset:

8. Sovitaan DHCP-aiheen koodin ensimmäisen katselmoinnin ajankohta

Ryhmä valmistelee ohjelmakoodin katselmointia varten. Katselmoinnissa käydään läpi ryhmän lisäämät ja muokkaamat kohdat. Alanen halusi, että koodia voisi verrata alkuperäiseen koodiin. Hän esitti, että vertailua voisi tehdä Diff-ohjelmalla, joka listaa kahden tiedoston poikeavuudet. Ryhmä selvittää, onko koodin vertailuun järkevä käyttää vastaavanlaista vertailuohjelmaa. Ensimmäisen koodin katselmoinnin ajankohdaksi sovittiin 7.11.2007 kello 9:30 ja paikkana AgC223.1.

Purojärvi kertoi tämänhetkisen tilanteen DHCP-tuen osalta. Ongelmia on ollut säikeiden kanssa. Sovellus luo noin 50 turhaa säiettä. Seuraavaksi ohjelmointi keskittyy säikeiden hallintaan ja tietorakenteen luomiseen.

Sovellus toimii yhdellä IP-osoittella, joten vain yksi IP-osoite voidaan hakea DHCP-palvelimelta muuttujaan, mutta osoitetta ei voida kuljettaa edelleen mobiilille päätelaiteelle. Mobiililla laitteella pitää olla edelleen kiinteä IP-osoite, koska vierasagentti ei osaa lähettää IP-osoitetta 0.0.0.0 eteenpäin. Päätelaite ei saa vielä osoitetta dynaamisesti. Testauksessa joudutaan käyttämään staattista IP-osoitetta.

Purojärvi toi ilmi, että UDHCP ei toimi samalla verkkokortilla, josta kotiagentti lähettää viestejä. Ongelma on ilmeisesti soketeissa. Ongelmaa ei olla tutkittu tarkemmin. Nyt DHCP-kutsut lähetetään eri verkkokorttiin, mihin kotiagentti lähettää viestit.

Ryhmä haluaa myöhemmin DHCP:n testaukseen kannettavan tietokoneen tietoliikenteen laboratoriosta. Koneen avulla voidaan testata useamman yhdeyden luontia yhtäaikaisesti.

Tehdyt päätökset:

9. Projektisuunnitelman allekirjoittaminen ja sovellussuunnitelman tarkoituksenmukaisuudesta päättäminen

Tilaaja allekirjoitti ja hyväksyi projektisuunnitelman. Myös vastaava ohjaaja ja projektipäällikkö allekirjoittivat hyväksytyn projektisuunnitelman. Ryhmä kyseenalaisti sovellussuunnitelman tarkoituksenmukaisuuden, koska suunnitelma muuttuu jatkuvasti. Ryhmä ja tilaaja totesivat, että sovellussuunnitelma ei palvele sellaisenaan sovelluksen kehitystä. Sovellussuunnitelman sijaan ryhmä laatisi raaketekstitiedostot, joissa käsitellään aina yhtä ongelmakokonaisuutta. Sovellusraporttissa kootaan yksittäiset suunnitelmat yhteen ja esitetään muutokset kokonaisuutena. Keskusteltiin myös toisen väliesittelyn sisällöstä. Miten Dynamicsin toimintaa voidaan esitellä toisessa väliesittelyssä? Asiaa jätettiin hautumaan.

Santanen täsmensi Vaatimusmäärittely-dokumenttia. Dokumentin ulkoasuun tulee muutamia muutoksia. Alanen sanoi lukevansa dokumentin vielä ajatuksella kertaalleen läpi. Vaatimusmäärittely-dokumenttiin lisätään myös virtuaalisen vierasagentin vaatimukset.

Kahden viikon päästä katsotaan, ehtiikö ryhmä koodata virtuaalisen vierasagentin.

Tehdyt päätökset:

10. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Tilaaja: Ryhmän jäsenet:

11. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaverin ajankohta sovitaan ensi viikon väliesittelyssä.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:38

Kokouksessa jaettu materiaali:

Jyväskylässä 31.10.2007