Dynamo-projektin 7. palaveri

14.11.2007 9:33-10:45
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 14.11.2007

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:33.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan 10. kohtaan lisättiin vaatimusmäärittelyn läpikäynti.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Puheenjohtaja kävi läpi päätökset ja oleelliset asiat 6. palaverin pöytäkirjasta. Pöytäkirjasta korjattiin GDP GDB:ksi ja 6. palaverissa poissa ollut Riku Ahonen poistettiin läsnäolleista.

Tehdyt päätökset:

5. Tehtävien katsaus

Tilaaja:

Ryhmän jäsenet:

6. Projektin tilannekatsaus

Pyykkönen esitteli projektin nykyisen tilanteen. Kuluneella viikolla ryhmä oli saanut valmiiksi vaatimusmäärittely-dokumentin version 0.6, testausraportin version 0.2 ja toteutettua koodin katselmoinnissa esiin tulleet korjausehdotukset. Virtuaalisen vierasagentin koodaus oli aloitettu. Projektipäällikkö Pyykkönen arvioi ryhmän olevan aikataulussa.

7. Virtuaalisen vierasagentin toteutuksesta keskustelu

Alanen tiedusteli kuinka virtuaalinen vierasagentti toimii tällä hetkellä. Purojärvi ja Pyykkönen kertoivat virtuaalisen vierasagentin lähettävän tällä hetkellä rekisteröintipyyntöjä ja poistumispyyntöjä kovakoodattuun kotiagentin osoitteeseen. Purojärvi kertoi, että virtuaalisen vierasagentti on toteututtu Dynamicsin mobiililaitteen lähdekoodin pohjalta. Huikari tiedusteli voiko nykyisellä ratkaisulla toteuttaa useamman virtuaalisen vierasagentin välisen toteutuksen. Alanen tuumaili, että periaatteessa toteutus voisi olla mahdollinen.

Alanen ehdotti, että ryhmä voisi koodata virtuaalisen vierasagenttiin tietorakenteen käsittelyn ja toteuttaa tietorakenteen tiedot kovakoodattuna virtuaaliseen vierasagenttiin. Purojärvi totesi ehdotuksen olevan toteutettavissa, ellei DHCP-tuen säikeistys vie liikaa aikaa. Päätettiin, että ryhmä jatkaa virtuaalisen vierasagentin koodaamista ajan puitteissa.

Tehdyt päätökset:

8. Testausraportin esittely

Pyykkönen esittely testausraportin videoprojektorin avulla. Erityisesti testitapaukset käytiin läpi. Santanen ehdotti, että integrointi- ja järjestelmätestsauksen testitapaukset esiteltäisiin tarkemmin, esimerkiksi pakettien tietojen tasolla kuten IP-osoiteet. Alanen ehdotti, että huomioon otettaisiin myös mahdolliset väärin muodostetut ja virheelliset tiedot. Purojärvi lisäsi, että myös säikeistyksen testaus on tarpeellista. Päätettiin, että testitapauksia tarkennetaan.

Santanen huomatti, että nykyisellään dokumentti on ennemmin testaussuunnitelma kuin testausraportti. Pyykkönen totesi, että ryhmä tekee vielä erillisen testiraportin nykyisen testausraportin pohjalta. Jokaista testikertaa varten tehdään oma testausraportti, jossa kiinnitetään erityistä huomiota testauksen tuloksiin ja huomioihin. Päätettiin, että nykyisen testausraportin nimi muutetaan testaussuunnitelmaksi.

Tehdyt päätökset:

9. Sovitaan DHCP-aiheen seuraavan koodin katselmoinnin ajankohta.

Ajankohdaksi esiteltiin Maanantai 26.11 klo 14. Tämä sopi kaikille.

Tehdyt päätökset:

10. Muut asiat

Käytiin keskustelua vaatimusmäärittelyistä. Alanen tarkensi luvun 6.2 vaatimusta 2.1. Päätettiin lisätä uusi vaatimus "DHCP-serverin osoitteen lisääminen asetustiedostosta" prioriteetilla "Ajan salliessa". Purojärvi lupasi katsoa tukeeko UDHCP-asiakasohjelma kyseistä ominaisuutta. Alanen ehdotti luvun 9.1 sanan "konsoli-käyttöliittymä" vaihtamista paremmaksi. Alanen kysyi myös mitä kuva 9.2 esittää. Päätettiin, että kuva piirretään uudestaan tarkemmalla tasolla sekvenssikaaviona. Alanen ehdotti luvun 10 "Virtuaalisen vierasagentin käyttötapauksia" tarkentamista, virtuaalisen vierasagentin asetustiedoston ja tietorakenteen muuttamista. Alanen ehdotti, että käyttäjä voisi vaikuttaa virtuaalisen vierasagentin toimintaan tarkasti siten, että tietorakenteeseen lisättäisiin toimintojen ajanhetket itse. Tietorakenteen muutokset näkyvät myös käyttötapauksissa. Päätettiin, että käyttötapaukset mietitään uudestaan Alasen ehdottaman tietorakenteen muutoksen mukaisesti.

Tehdyt päätökset:

11. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Tekninen ohjaaja: Ryhmän jäsenet:

12. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraavan palaverin ajankohta sovitaan maanantaina 26.11 koodin katselmoinnin yhteydessä.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:45

Jyväskylässä 14.11.2007