Dynamo-projektin 8. palaveri ja 3. koodin katselmointi

Aika: 5.12.2007 9:34-11:24
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 11.12.2007

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:34.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan 10. kohtaan lisättiin vaatimusmäärittelyn allekirjoitus ja 4. kohtaa toisen katselmoinnin katselmoinnin pöytäkirjan hyväksyminen.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Puheenjohtaja kävi läpi 7. palaverin pöytäkirjan ja 2. katselmoinnin pöytäkirjan oleelliset asiat. Molemmat hyväksyttiin muutoksin.

Tehdyt päätökset:

5. Tehtävien katsaus

1. Katselmoinnissa ei sovittu tehtäviä.

7. Pöytäkirjan tehtävät olivat.

Tekninen ohjaaja Ryhmän jäsenet:

6. Projektin tilannekatsaus

Pyykkönen esitteli projektin nykyisen tilanteen. Kuluneen kolmen viikon aikana ryhmä oli saanut tehtyä

Projektiryhmä on hyvin aikataulussa. Projektitunteja on kertynyt yhteensä 720 12 viikon aikana. Jäsenet ovat aloittaneet viikolla 49 sovellusraportin ja projektiraportin kirjoittamisen

7. Kotiagentin lähdekoodin katselmointi

Kotiagentin lähdekoodi katselmoitiin kolmatta kertaa. Purojärvi kävi lähdekoodista läpi ryhmän jäsenten tekemät lisäykset kotiagentiin. Ryhmä oli tehnyt muutokset, joita vaadittiin 1. katselmoinnin jälkeen.

Ryhmän tekemät muutokset on muokattu lähekoodia seuraavilta osin:

Tehdyt päätökset:

8. Virtuaalisen vierasagentin lähdekoodin katselmointi

Virtuaalinen vierasagentin lähdekoodi katselmoitiin ensimmäistä kertaa.

Ryhmä on toteuttanut virtuaaliseen vierasagenttiin seuraavat toiminnot:

Tilaaja halusi muuttaa virtuaalisen vierasagentin asetustiedoston ulkoasua. Tiedoston ensimmäiseksi parametriksi tulee aika ja toiseksi virtuaalisen mobiililaitteen toiminto. Toiminto voisi olla esimerkiksi jonkin ulkopuolisen ohjelman käynnistysskripti.Tilaaja halusi, että aikaleimat on tulostettava lokitulostuksiin.

Tilaaja kehotti miettimään jatkokehitysideoita ja kirjaamaan niitä sovellusraporttiin. Palaverissa esitettyjä jatkokehitysideoita ovat seuraavat:

Tehdyt päätökset:

9. Changes.html :stä ja sovellusraportista keskustelu

Keskusteltiin dokumentin Changes.html kirjoitusasusta ja sovellusraportin merkityksestä. Changes.html on tiedosto, jossa kerrotaan Dynamicsiin tehdyt muutokset englanniksi. Changes.html:n kirjoitusasu todettiin hyväksi.

Tiedostoon Changes.html on lisättävä seuraavat asiat:

Sovellusraporttin liitteiksi ryhmä tekee tilakaaviokuvat, joissa kerrotaan Dynamicsin toiminta tehtyjen muutosten jälkeen.

Tehdyt päätökset:

10. Muut asiat: Vaatimusmäärittelyn allekirjoitus

Vaatimusmäärittelyä ei allekirjoitettu, koska dokumentistä puuttuivat vaatimuksien oikeat tilat. Vaatimusmäärittelyn allekirjoitus siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Tehdyt päätökset:

11. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Tilaaja: Ryhmän jäsenet:

12. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraavan palaverin ajankohta on torstaina 13.12 klo 14:15 Jyväskylän yliopiston kokoustila AgC223.1.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:24

Jyväskylässä 11.12.2007