Dynamo-projektin 9. palaveri

Aika: 13.12.2007 14:17-15:57
Paikka: Jyväskylän yliopisto, AgC223.1
Laadittu 13.12.2007

Läsnä:

Tilaaja:

Projektiryhmä: Ohjaajat:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:17.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistan 13. kohtaan lisättiin käsiteltäväksi projektin päättymiseen liittyvät asiat.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Puheenjohtaja kävi läpi 8. palaverin pöytäkirjan oleelliset asiat. Pöytäkirjaan tuli seuraavat muutokset:.

Tehdyt päätökset:

5. Tehtävien katsaus

8. Pöytäkirjan tehtävät:

Tilaaja: Ryhmän jäsenet:

6. Projektin tilannekatsaus

Pyykkönen esitteli projektin nykyisen tilanteen. Kuluneen viikon aikana ryhmän tehtäviin oli kuulunut:

Projektiryhmä arvioi olevansa hyvin aikataulussa. Dokumenttien viimeistelyn vuoksi projektin valmistuminen saattaa kuitenkin viivästyä.

7. Kotiagentin lähdekoodin katselmointi

Purojärvi kävi läpi kotiagentin lähdekoodin muutokset, joita ryhmä oli tehnyt edellisen koodin katselmoinnin jälkeen. Muutokset koskivat vain koodin kommentointia.

Santanen ehdotti, että lähdekoodista otetaan talteen lopullisen version lisäksi vähintään sellainen versio, johon on yritetty toteuttaa säikeistystä. Lisäksi sovellusraporttiin tulee kuvata selitys säikeistysversion ja hyväksytyn version eroista. Lähdekoodista tallennetaan CD:lle Doxygenilla generoitu html-dokumentti.

Tehdyt päätökset:

8. Virtuaalisen vierasagentin lähdekoodin katselmointi

Purojärvi esitteli virtuaalisen vierasagentin lähdekoodiin tehdyt muutokset. Virtuaalisen vierasagentin todettiin edistyneen huomattavasti ensimmäisestä prototyypistä. Huikari ehdotti, että lähdekoodiin tulisi lisätä kommentteja. Lisäksi sovellusraportti tulee päivittää ajantasalle myös virtuaalisen vierasagentin suhteen.

Tehdyt päätökset:

9. Changes.html:n katselmointi

Esiteltiin lähdekoodin muutosdokumentti changes.html. Santanen ja tilaaja hyväksyivät changes.html:n tehdyin muutoksin.

Samalla käytiin läpi myös howtoinstall.txt-dokumentti. Dokumentissa kerrotaan sovelluksen kääntämis- ja ajamisohjeet. Santanen aikoi tarkastaa dokumentin myöhemmin.

Tehdyt päätökset:

10. DHCP-tuen tilakaavioiden katselmointi

Hätinen esitteli DHCP-tuen tilakaaviot. Alanen esitti, että tilakaavion tekstejä tulee tarkentaa. Alkuperäiseen versioon nähden muuttuneet kohdat tulee tehdä selkeästi eri värillä. Kaavioiden eri osat tehdään kokonaan eri kuvatiedostoihin.

Tehdyt päätökset:

11. Testaussuunnitelman hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Purojärvi esitteli testaussuunnitelmaan tehdyt muutokset. Testaussuunnitelman taulukkon 6.1 sidoslauseeseen tulee lisätä predikaattiverbi ja taulukon 6.2 10.5-kohdan lause tulee muotoilla uudestaan. Santanen ja tilaaja hyväksyivät suunnitelman muutoksin.

Tehdyt päätökset:

12. Testauksesta keskustelua

Tilaajan verkko on tällä hetkellä muussa käytössä. Projektin loput testaukset pyritään suorittamaan 18.12.

Tehdyt päätökset:

13. Projektin päätös ja muut asiat

Projektin tulokset arvioitiin saatavaksi valmiiksi tammikuun puoleen väliin mennessä. Projektin tulokset tulevat julkisiksi. Lähdekoodit on hyväksytty pöytäkirjassa mainituin muutoksin.

Tilaaja ei tarvitse projektin tuloksia tulostettuna kansioon, vaan tiedostot CD-levyllä riittää. CD:istä tarvitaan yhteensä kahdeksan kopiota.

Tilaaja myös lupasi kirjoittaa projektissa lausunnon, jossa arvioidaan projektin läpivientiä ja tuloksia. Projektin todettiin olevan ilmainen, kuten jo projektin alkuvaiheessa sovittiin. Jos ryhmän jäsenet tarvitsevat erillistä projektitodistusta, he pyytävät sitä tilaajalta tai vastaavalta ohjaajalta.

Hätinen esitteli sovellusraporttiin tehtyjä muutoksia. 4. luku päätettiin siirtää 5. luvun ensimmäiseksi alaluvuksi, johon myös lisätään yksinkertainen kuva esittämään Dynamicsin toimintaa. Dokumentin lukujen otsikointia tulee tarkentaa. Lukuun 9.3 tulee lisätä ryhmän omia ideoita Dynamicsin jatkokehitysideoiden toteutusratkaisuista, ja lukuun 5 tulee lisätä ryhmän toteutusratkaisujen kehittämistä kuvaava alaluku.

Tehdyt päätökset:

14. Osallistujien seuraavat tehtävät

Tilaaja: Vastaava ohjaaja: Tekninen ohjaaja: Ryhmän jäsenet:

15. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraavan palaverin ajankohta on torstaina 15.1 klo 9:00 Jyväskylän yliopistolla kokoustilassa AgC223.1

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:57

Jyväskylässä 13.12.2007