Käyttötapaukset 18.10.2001

 

Liite 1.1: Käyttötapaus - Blokin luominen

Nimi:                                   Create block

 

Esiehdot:                            -

 

Kuvaus:                              1. Käyttäjä valitsee luontikomennon ja sen jälkeen haluamansa blokkityypin (Tetrahedron, Pyramid, Hexaedron tai Prism). Käyttäjä voi määrittää nopeasti blokin korkeus-, leveys- ja syvyysparametrien avulla. Muut blokkiin liittyvät tarkat arvot voidaan määrittää editoimalla blokkia nopean luonnin jälkeen. 2. Jos ennen luontikomennon suorittamista valittuna on tahko, yhdistetään luotava blokki suoraan ennalta valittuun tahkoon. Tässä tapauksessa käyttäjä antaa puuttuvat blokin tiedot, ja  yhdistämiseen liittyvät rajoitukset pätevät.

 

Poikkeukset:                     Jos käyttäjä antaa virheellisiä arvoja, näyttöön tulee virheilmoitus.

 

Jälkitilanne:                      Blokki on luotu.
 

Liite 1.2 Käyttötapaus - Ohjelman sulkeminen

Nimi:                                   Exit

 

Esiehdot:                            -

 

Kuvaus:                              Käyttäjä valitsee sulkemiskomennon. Jos käyttäjä on tehnyt jotain piirtotoimenpiteitä ja niitä ei ole tallennettu, niin ohjelma kysyy käyttäjältä halutaanko tehdyt muutokset tallentaa.

 

Poikkeukset:                     Kun ohjelma kysyy tallennetaanko tehdyt muutokset, voi käyttäjä peruuttaa sulkemisen, jolloin ohjelma palaa komentoa edeltävään tilaan.

 

Jälkitilanne:                      Ohjelma on  suljettu ja mahdolliset muutokset tallennettu tai tallentamatta valinnan mukaan.
 

Liite 1.3 Käyttötapaus - Pinnanmuotojen näyttäminen

Nimi:                                   View wireframe/solid

 

Esiehdot:                            -

 

Kuvaus:                              Käyttäjä valitsee joko ennalta valittujen blokkien tai kaikkien blokkien esitysmuodoksi rautalankamalliesityksen tai kiinteän esityksen.

 

Poikkeukset:                     -

 

Jälkitilanne:                      Valitut tai kaikki blokit näkyvät valinnan mukaan joko rautalankamallina tai kiinteänä. Rautalankamallissa näkyvissä ovat myös tahkojen visualisointiverkot.
 

Liite 1.4 Käyttötapaus - Tahojen visualisointiverkkojen näyttäminen

Nimi:                                   Show/hide mesh

 

Esiehdot:                            Tahkoja ja vain tahkoja on oltava valittuna ainakin yksi.

 

Kuvaus:                              Käyttäjä asettaa ennalta valittujen tahkojen visualisointiverkot näkyviksi tai piilottaa ne.

 

Poikkeukset:                     -

 

Jälkitilanne:                      Tahkojen visualisointiverkot ovat näkyvissä tai piilotettu valinnan mukaan.


 

Liite 1.5: Käyttötapaus -  Attribuuttien muokkaaminen

 

Nimi:                                   Edit attributes

 

Esiehdot:                            Ainakin yksi kohde on oltava valittuna.

 

Kuvaus:                              Käyttäjä valitsee muokkaustoiminnon ja muuttaa attribuuttien arvoa.

 

Poikkeukset:                     Jos syöte ei ole sallittu, hylätään käyttäjän syöttämä arvo ja säilytetään kentässä entinen arvo.

 

Jälkitilanne:                      Kohteen attribuutti on muuttunut.
Liite 1.6: Käyttötapaus -  Uuden piirtoavaruuden luominen

Nimi:                                   New

 

Esiehdot:                            -

 

Kuvaus:                              Käyttäjä luo uuden piirtoavaruuden. Jos nykyinen piirtoavaruus ei ole tyhjä, ohjelma kysyy tallennetaanko nykyinen tilanne.

 

Poikkeukset:                     Kun ohjelma kysyy tallennetaanko tehdyt muutokset, voi käyttäjä peruuttaa uuden piirtoavaruuden luomisen, jolloin ohjelma palaa komentoa edeltävään tilaan.

 

Jälkitilanne:                      Piirtoavaruus on tyhjä ja vanha tilanne tallennettu tai tallentamaton valinnan mukaan.
Liite 1.7: Käyttötapaus - Tallennetun piirtoavaruuden avaaminen näytölle

 

Nimi:                                   Open

 

Esiehdot:                            Piirtoavaruus täytyy olla tallennettuna tiedostossa.

 

Kuvaus:                              Käyttäjä antaa tiedostonavauskomennon ja ohjelma tuo näyttöön luettelon asianmukaisista tiedostoista. Käyttäjä valitsee haluamansa tiedoston ja tiedoston sisältämä piirtoavaruus avautuu näyttöön. Jos piirtoavaruus ei ole tyhjä ennen toiminnon aloitusta, ohjelma kysyy tallennetaanko nykyinen tilanne ennen toisen avaamista.

 

Poikkeukset:                     Avaaminen ei onnistu, jos ohjelma ei osaa lukea tiedostoa tai sitä ei löydy, jolloin ohjelma palaa komentoa edeltävään tilaan. Kun ohjelma kysyy tallennetaanko tehdyt muutokset, voi käyttäjä peruuttaa toisen piirtoavaruuden avaamisen, jolloin ohjelma palaa komentoa edeltävään tilaan.

 

Jälkitilanne:                      Näyttöön on avattu piirtoavaruus blokkeineen valitusta tiedostosta ja mahdollinen komentoa edeltävä piirtoavaruus tallennettu tai tallentamaton valinnan mukaan.
 

Liite 1.8: Käyttötapaus -  Piirtoavaruuden tallentaminen

 

Nimi:                                   Save tai Save as

 

Esiehdot:                            -

 

Kuvaus:                              Käyttäjä antaa tallennuskomennon ja järjestelmä kysyy minkä nimiseksi tiedostoksi piirtoavaruus tallennetaan. Käyttäjä määrittää tiedostonimen ja hyväksyy sen. Jos piirtoavaruus on tallennettu jo aiemmin, käyttäjä voi tallentaa piirtoavaruuden nopeasti samalla tiedostonimellä kuin ennenkin. Käyttäjä voi peruuttaa tallennuksen ennen tiedostonimen hyväksymistä, jolloin ohjelma palaa komentoa edeltävään tilaan.

 

Poikkeukset:                     Jos tiedostoon ei voi tallentaa näyttöön tulee virheilmoitus.

 

Jälkitilanne:                       Piirtoavaruus on tallennettu määritettyyn tiedostoon. Myös katselupiste on tallennettuna.
Liite 1.9: Käyttötapaus  -   Valitseminen

Nimi:                                       Select

 

Esiehdot:                                Vähintään yksi blokki tulee olla luotuna.

 

Kuvaus:                                  Käyttäjä valitsee haluamansa kohteet (piste, särmä, tahko  tai blokki).

 

Poikkeukset:                          -

 

Jälkitilannne:             Valittujen kohteiden ulkoasu muuttuu kertoen siitä, että kyseiset kohteet ovat tulleet valituksi.
Liite 1.10: Käyttötapaus  -   Siirtäminen

Nimi:                                       Move

 

Esiehdot:                                Siirrettävä kohde (piste, särmä, tahko tai blokki) on valittu.

 

Kuvaus:                                  Käyttäjä siirtää valitun kohteen paikasta toiseen määrittämällä sille uuden paikan globaalissa koordinaatistossa siirtovektorin avulla.

 

Poikkeukset:                          -

 

Jälkitilanne:                           Kohde on siirtynyt uuteen paikkaan.
Liite 1.11: Käyttötapaus - Blokin pyörittäminen valitun rotaatiopisteen ympäri.

Nimi:                                       Rotate block

 

Esiehdot:                                Pyöritettävä blokki on oltava valittuna.

 

Kuvaus:                                  Käyttäjä määrittää valitulle blokille uuden paikan rotaatiopisteen suhteen. Rotaatio määritetään kahden tai kolmen asteluvun avulla.

 

Poikkeukset:                          -

 

Jälkitilanne:                           Blokki on uudessa asennossa.
Liite 1.12: Käyttötapaus - Katselupisteen muuttaminen

Nimi:                                       Rotate ja Zoom

 

Esiehdot:                                -

 

Kuvaus:                                  Käyttäjä pyörittää katselupistettä annetun pisteen ympäri tai muuttaa katselupisteen etäisyyttä annetusta pisteestä.

 

Poikkeukset:                          -

 

Jälkitilanne:                           Katselupisteen sijainti on muuttunut.
Liite 1.13: Käyttötapaus - Poistaminen

Nimi:                                   Delete

 

Esiehdot:                            On oltava yksi tai useampi blokki valittuna.

 

Kuvaus:                              Käyttäjä poistaa valitut kohteet.

 

Poikkeukset:                     Jos valittuna on kontrollipiste, särmä tai tahko toiminto peruutetaan ja palataan sitä edeltävään tilaan.

 

Jälkitilanne:                      Ennalta valitut blokit on poistettu.
Liite 1.14: Käyttötapaus - Yhdistäminen

Nimi:                                   Combine

 

Esiehdot:                            On oltava valittuna blokin tahko sekä kaksi siihen kuuluvaa kulmapistettä.

 

Kuvaus:                              a) Käyttäjä valitsee ensin yhdistämisen siirron kanssa ja sitten kohdeblokin tahkon sekä kaksi siihen kuuluvaa kulmapistettä. Tämän jälkeen ennalta valittu blokki siirtyy ensin kohdeblokkiin kiinni ja ennalta valittu tahko mukautuu sitten kohdeblokin tahkoon. b) Käyttäjä valitsee yhdistämisen ilman siirtoa, jolloin ennalta valittu tahko venyy kiinni kohdeblokin tahkoon

 

Poikkeukset:                     1. Jos käyttäjä valitsee yhdistämistoiminnossa kaksi erimuotoista tahkoa ts. kolmion ja suorakaiteen, näyttöön tulee virheilmoitus ja palataan yhdistämistä edeltävään tilaan.

2. Ns. itsensä yhdistäminen estettävä, eli käyttäjä ei voi valita kahta saman blokin tahkoa.

3. Jos valitaan yhdistäminen joka vaatii kappaleen kiertoa, yhdistäminen ei onnistu.

 

Jälkitilanne:                      Yhdistämiskomennon jälkeen valittu tahko on venynyt/siirtynyt kiinni ennalta valittuun tahkoon.
Liite 1.15: Käyttötapaus - Erottaminen

Nimi:                                   Separate

 

Esiehdot:                            Kaksi blokkia on oltava yhdistettynä ja niiden yhteinen tahko valittuna.

 

Kuvaus:                              Käyttäjä valitsee erottamiskomennon, jonka jälkeen blokit eivät ole enää yhdistettyinä.

 

Poikkeukset:                     -

Jälkitilanne:                      Yhdistetyt blokit on erotettu.
Liite 1.16: Käyttötapaus - Leikepöydälle kopiointi ja leikepöydältä liittäminen

Nimi:                                   Copy ja Paste

 

Esiehdot:                            On oltava vähinään yksi blokki valittuna.

 

Kuvaus:                              Käyttäjä valitsee ensin kopiointikomennon ja sitten liittämiskomennon.

 

Poikkeukset:                     Jos valittuna on tahko, kontrollipiste tai särmä, näyttöön tulee virheilmoitus ja palataan komentoa edeltävään tilaan.

 

Jälkitilanne:                      Ennalta valitut blokit ovat monistuneet.
 

Liite 1.17: Käyttötapaus - Toiminnon kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Nimi:                                   Undo ja Redo

 

Esiehdot:                            On oltava suoritettuna toiminto, joka on muuttanut piirtoavaruuden rakennetta.

 

Kuvaus:                              Kun käyttäjä valitsee kumoamistoiminnon ja piirtoavaruus palaa toiminnon suoritusta edeltävään tilaan. Kun käyttäjä valitsee uudelleensuoritustoiminnon suoritetaan edellinen kumottu toiminto uudelleen.

 

Poikkeukset:                     -

 

Jälkitilanne:                      Ennalta suoritettu toiminto on kumottu ja/tai kumottu toiminto on tehty uudelleen.