EXODUS-työprojekti                                   Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: Ag C223.1

 

Aika: 26.9.2001, klo 14.15–16.00

 

Läsnäolijat:

Mikko Ketola, projektiryhmä, sihteeri

Petri Eskelinen, projektiryhmä, puheenjohtaja

Kaisa Kokko, projektiryhmä, sihteeri

Lasse Laukkanen, projektiryhmä, sihteeri

Eeva-Kaisa Rouhiainen, Numerola OY

Anni Toivola, projektin tekninen ohjaaja

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

Markku Vire, tekninen ohjaaja

 

 

Käsitellyt asiat:

 

  1. Toinen tekninen ohjaaja

 

Toinen tekninen ohjaaja Markku Vire esittäytyi. Häneltä voimme pääasiassa kysyä OpenGL:ään liittyvistä asioita.

 

  1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 

Edellistä pöytäkirjaa oli korjailtu Kari Kärkkäisen antaman palautteen mukaan ja nyt saimme positiivista palautetta mm. siitä, että päätökset näkyivät selvästi.

 

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin

 

  1. Spline-pintoihin liittyvät kirjat

 

Kysyimme Erkki Heikkolan sähköpostissa mainitsemista kirjoista, mutta kenelläkään mukana olleista ei ollut niistä tietoa. Heikkolaan täytyy olla yhteydessä myös siitä, että millaisia käyriä tulemme käyttämään. Anni Toivola totesi, että puhetta on ollut tavallisista kuutiollisista splineistä, mutta asiasta täytyy vielä keskustella Numerolan edustajien kanssa.

 

  1. Viime kerralla epäselviksi jääneet termit

 

Nyt Exodus-ryhmän jäsenille selvisi, että FEM:llä tarkoitetaan äärellisten elementtien menetelmää ja että sitä tarvitaan sen jälkeen, kun tuotos on annettu verkkogeneraattorille.

 

Numertimen tuotepaketista meille kerrottiin, että se on elementtimenetelmään perustuva aliohjelmakirjasto ja koostuu kolmesta osasta: esikäsittely-, prosessi-, ja jälkikäsittelyosasta. Meidän projekti liittyy esikäsittelyosaan. 

 

            Kävi ilmi, että materiaaliparametri liittyy itse blokkiin, eikä sen pintaan.

 

  1. Projektin edistyminen

 

Petri Eskelinen esitteli alustavaa ehdotelmaa ohjelman rakenteeksi (kuva 1).

                        kuva1: Ehdotelma ohjelman rakenteesta

 

Ehdotelman mukaan käyttöliittymä (UI) muodostuu TCL/Tk:lla tehdystä graafisesta komponentista sekä kommunikoinnin hoitavasta C++-osasta. Itse 3D-moottori on saatu näin ollen erillisen rajapinnan taakse Tällöin C++-rajapinta takaa laajan yhteensopivuuden ja käyttöliittymä voidaan tarvittaessa helposti korvata. Moottorin C++-osio kontrolloi piirtämistä ja tietorakenteita pitäen ne eri osina.

 

 

Rouhiaisen Eeva-Kaisa ehdotti Togl:n käyttämistä Glutin sijasta, asiaan ei vielä tullut selvyyttä, joten meille jäi tehtäväksi selvittää molempien ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia.

 

Keskustelimme myös kontrollipisteiden muokkaustavoista. Hiirellä se tulisi olemaan vaikeaa, mutta puurakenne olisi varteenotettava vaihtoehto. Hiirellä muokkaamista rajoittaa lähinnä näytön kaksiulotteisuus, jonka vuoksi kolmiulotteisten kappaleiden kontrollipisteet usein kuvautuvat näyttöön päällekkäin.

 

Pohdimme pitääkö hiirtä pystyä käyttämään blokkien valinnassa ja vertailimme puu- ja ComboBox –rakenteita. Puurakenne olisi varteen otettava vaihtoehto, mutta ongelmana oli se, että sitä ei löydy valmiina komponenttina Tcl/Tk:sta.

 

Kovasti oli puhetta myös siitä, että käytetäänkö blokin paikan määrittämiseen globaalia vai lokaalia koordinaatistoa. Ongelmakohdaksi muodostuivat pisteet, jotka kuuluivat useampaan kuin yhteen blokkiin. Asiasta ei vielä päästy yhteisymmärrykseen, joten asia jäi vielä selvitettäväksi. 

 

 

Rouhiainen vahvisti sen riittävän, että ohjelma toimii pelkästään Linuxissa, vaikka käytettävät työkalut mahdollistaisivat sen toimivan myös Windowsissa.

 

PÄÄTÖKSET:

 

Hiirellä valinta tulee säilyttää, mutta ensisijaisesti blokkien valinta tapahtuu joko puu- tai ComboBox -rakenteen avulla. Riittää, että ohjelma toimii vain Linux-ympäristössä.

 

  1. Blokkien yhdistäminen

 

PÄÄTÖKSET:

 

Erkki Heikkola ei itse ollut läsnä palaverissa, mutta totesi sähköpostissaan, että blokkien yhdistely tulisi tapahtumaan vain samantyyppisten reunatahojen kautta, siis neliö neliöön ja kolmio kolmioon.

 

  1. Blokin konkaavisuuden tarkistaminen

 

PÄÄTÖKSET:

 

Kuvioiden oikeellisuuden tarkistamista verkottamisen kannalta  3D:ssä ei tarvitse toteuttaa johtuen sen hankaluudesta.

 

  1. Jaettu materiaali

 

Genesis 1.1 toimitettiin meille aikaisemmassa palaverissa sovitun mukaisesti. Sen lisäksi Eeva-Kaisa Rouhiainen toi meille tekemänsä esimerkkiohjelman Togl:n käytöstä sekä ohjelmakoodina  että paperilla. Kärkkäiseltä saimme Numertimen manuaalin heti palaverin jälkeen.

 

  1. Seuraava palaveri

Seuraavan palaveri pidetään ke 3.10.2001 klo 14.15 alkaen Agoran projektitilassa Ag 223.1.

 

  1. Sovitut tehtävät

 

Tehtävä: Numerrtimen manuaalin toimittaminen

Suorittaja: Kari Kärkkäinen

Suoritettu: 26.9.

 

Tehtävä: Glutin ja Toglin hyvien ja huonojen puolien selvittäminen

Suorittaja: Exodus

 

 

EXODUS-työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966