EXODUS -työprojekti                                  3. Pöytäkirja

Jyväskylän Yliopisto

Tietotekniikan laitos

 

Paikka: AgC223.1

 

Aika: 26.9.2001, klo 14.15 - 16.00

 

Läsnäolijat:

Mikko Ketola, projektiryhmä

Petri Eskelinen, projektiryhmä, puheenjohtaja

Kaisa Kokko, projektiryhmä, sihteeri

Lasse Laukkanen, projektiryhmä

Eeva-Kaisa Rouhiainen, Numerola Oy

Kai Hiltunen, Numerola Oy

Anni Toivola, projektin tekninen ohjaaja

Kari Kärkkäinen, projektin vastaava ohjaaja

Markku Vire, tekninen ohjaaja

 

 

Käsitellyt asiat:

 

 1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 

Olimme kirjanneet edelliseen pöytäkirjaan, että ohjelman tulee toimia vain Linuxissa, mutta se oli liian jyrkästi sanottu, joten  vaihdoimme sen tilalle, että riittää, että ohjelma toimii vain Linuxissa.

 

PÄÄTÖKSET: Pöytäkirja hyväksyttiin tehdyillä muutoksilla

 

 1. Projektin edistyminen

 

Eeva-Kaisa Rouhiainen toimitti meille sähköpostilla Internet-osoitteen (http://www.msen.com/~clif/RP_Updates.html), josta haimme puurakennekomponentin.

 

Eskelinen mainitsi meidän osallistuneen Päivi Kaijulan ja Tommi Lahtosen  28.9.2001 pitämiin Käyttöliittymä -luentoihin sekä siihen liittyviin harjoituksiin.

 

 1. Sopimus

 

Sopimus on määrä laatia viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Ensin on kuitenkin laadittava projekti- sekä sovellussuunnitelma. Meidän mietittäväksi jäi, kirjoitammeko pelkän sovellussuunnitelman vai jaammeko se kahteen osaan: vaatimusmäärittelyyn sekä sovellussuunnitelmaan.

 

 1. Koordinaatisto

 

Jatkoimme viime palaverissa alkanutta keskustelua globaaleista ja lokaaleista koordinaatistoista. Itse olimme Genesiksessä käytetyn globaalin koordinaatiston kannalla. Lokaalisissa olisi kuitenkin se etu, että etäisyyksien määrittäminen kappaleen pinnasta olisi helpompaa, mutta tähän ei Hiltusen mukaan ole tarvetta. Tuli myös esille, että käytettäessä globaalia koordinaatistoa pyöristysvirheet kasautuvat kappaleita siirrettäessä ja kääntäessä, jolloin kärkipisteet siirtyvät, mutta virhe ei tulisi kuitenkaan olemaan merkittävä.

 

Globaalin edut, lokaalin haitat:

Jokainen koordinaatiston piste on esitetty origosta käsin, jolloin esim. blokkien yhdistämistapauksessa ei ole epäselvää, mille blokille joku piste kuuluu ts. minkä blokin koordinaatiston mukaan piste on määritetty. Jos sama piste kuuluisi useammalle kuin yhdelle blokille, niin jouduttaisiin päivittämään yhdistettyjen kaikkien yhdistettyjen blokkien pisteet aina kun blokeista muodostettua objektia liikutettaisiin. Vaihtoehtoisesti yhdistämisen yhteydessä voitaisiin määrittää jokaiselle syntyneelle objektille uusi lokaali origo, mutta jaettaessa objekti jälleen blokkeihin jouduttaisiin ko. blokeille laskemaan jälleen uudet lokaalit origot. Edellä olevasta seuraa, että globaali koordinaatisto on helpompi tai ainakin nopeampi toteuttaa.

 

Lisäksi oli puhetta, että käyttäjä voisi määrittää jonkin vakiokatselukulman (top,bottom,rear,front,left,right,free) nopeasti pikanäppäinten tai vallikkokomentojen avulla.

 

 

PÄÄTÖKSET: Ohjelmassa tullaan käyttämään globaalia koordinaatistoa

 

 1. Apuruudukko

 

Apuruudukossa tulisi olla snap-toiminto ja sen avulla tulisi myös pystyä vertailemaan objekteja suhteessa toisiinsa. Apuruudukolle esitettiin useita toteutusvaihtoehtoja, jotka olivat avaruudessa siirreltävä 2D-ruudukko, kuution kolmesta tahkosta koostuva 3D-ruudukko sekä kuution muotoinen 3D-pisteikkö. Ratkaisutapaa tullaan pohtimaan edelleen.

 

PÄÄTÖKSET: Apuruudukko tulisi olemaan toissijainen tavoite

 

 1. Togl vs. Glut

 

Laukkanen esitteli tutkimiamme Togl:n ja Glutin hyviä ja huonoja puolia. Käyttämällä Togl:ia koko ohjelma saataisiin samaan ikkunaan ja se integroituisi Tcl/Tk:n kanssa, mutta tällöin sitouduttaisiin käyttämään Tcl/Tk:ta myös piirtorutiineissa. Muita huonoja puolia olisi myös se, että tiedonsiirto tulisi kasvamaan ja siten myös tyyppikonversioiden määrä tulisi kasvamaan sekä pitäisi sitoutua käyttämään Tcl/Tk:ta myös tulevien käyttöliittymien suunnittelukielenä

 

Glut puolestaan olisi yleisesti käytetty, joten siitä löytyisi runsaasti esimerkkikoodia ja –materiaalia, joka olisi meille tekijöille aika tärkeä seikka, koska molemmat kielet ovat meille uusia. Uuden käyttöliittymän luonti olisi myöskin vapaampaa C++-rajapinnan avulla. Huonona puolena olisi se, että se ei integroidu Tcl/Tk:n kanssa, joten ohjelman kokoaminen yhteen ikkunaan tulisi olemaan vaikeaa. Tätä asiaa Vire lupasi selvittää.

 

Rouhiainen totesi, että valinnassa ei tarvitse ottaa huomioon sitä, että muissa Numerolan ohjelmissa on alettu käyttää Togl:ia Glut:in sijaan, koska jos Exodusta tullaan integroimaan, se tapahtuisi luultavimmin Genesiksen kanssa, jossa on käytetty Glut:ia. Glut:in vaihtaminen Togl:iin ei tulisi myöskään olemaan kovinkaan työlästä. Päätimme siis valita Glut:in Togl:n sijasta.

 

PÄÄTÖKSET: Sovelluksessa tullaan käyttämään Glut:ia

 

 1. Kappaleiden luonti

 

Sovelluksessa olisi käyttöä myös sille, että blokki voitaisiin nopeasti luoda näytölle esim. kuutio määräämälle sille vain sivujen pituudet, jolloin se sijoittuisi koordinaatistossa sille ennalta määrättyyn paikkaan.

 

PÄÄTÖKSET: Sovelluksessa täytyy olla toiminto, jolla blokki voidaan nopeasti luoda näytölle.

 

 1. Muut asiat

 

Kärkkäinen oli kysynyt Anne-Mari Auvista pitämään meille Tcl/Tk -luentoa. Ajankohdaksi sovittiin 9.10.2001 klo 14.15, josta Kärkkäinen lupasi informoida vielä Auvista sähköpostitse.

 

 1. Jaettu materiaali

 

Rouhiainen toi meille kaksi monistetta 3D-ohjelmista: Gambit – CFD oriented preprocessing ja Modeller: Opera-3D:n uusi esikäsittelijä

Hiltuselta saimme splineistä kertovan Tensor Product Splines –monisteen, OpenGl:stä The OpenGL Graphics System Utility Library –monisteen sekä kaksi NURBS:ista kertovaa monistetta,  Evaluators and NURBS ja NURBS Curves: A Guide for the Unitiated.

 

 

 1. Seuraava palaveri

 

Seuraavan palaveri pidetään ke 10.10.2001 klo 14.15 alkaen Agoran projektitilassa AgC223.1.

 

 1. Sovitut tehtävät

 

Tehtävä: Lähettää sähköpostia Anne-Mari Auviselle Tcl/Tk -luennosta

Suorittaja: Kari Kärkkäinen

Määräpäivä: 9.10.

 

Tehtävä:  3D-luokkakaaviosuunnitelman toimittaminen

Suorittaja: Anni Toivola

Määräpäivä: 10.10.2001

 

Tehtävä: 3Dcanvas-ohjelman toimittaminen

Suorittaja: Markku Vire

Suoritettu: 3.10.2001

 

Tehtävä: Selvittäminen, että onnistuuko ohjelman kokoaminen yhteen ikkunaan käytettäessä Glut:ia.

Suorittaja: Markku Vire

      Määräpäivä: 10.10.2001

 

 

EXODUS -työprojekti

Lasse Laukkanen, Kaisa Kokko, Petri Eskelinen, Mikko Ketola

Puh. 014-2604966