`"


KIURU
Tietotekniikan sovellusprojekti
Toni Hilpinen
Marko Koivuniemi
Jussi Mäkinen
Miika Nurminen
Haastatteluraportti
8.11.2002
Jyväskylän yliopisto
Tietotekniikan laitos

Kiuru-projektin tietojaTekijät:  
Toni Hilpinen (hilpinen@cc.jyu.fi)
Marko Koivuniemi (koimark@cc.jyu.fi)
Jussi Mäkinen (jusmaki@cc.jyu.fi)
Miika Nurminen (minurmin@cc.jyu.fi)
Yhteystiedot:   Työtila AgC222.2, puh.nro. (014) 2604 963, sähköpostilistojen osoitteet kiuru@korppi.jyu.fi ja kiurulaaja@korppi.jyu.fi.
Työ:   Kiuru-projekti, haastatteluraporti
Tiivistelmä:   Kiuru-projekti toteuttaa Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutettuun Korppi-järjestelmään WWW-pohjaisen tilanvaraus- ja varausvahvistusosion. Haastatteluraportti on yhteenveto projektiryhmän suorittamista haastatteluista. Ryhmä haastatteli tilanvarauksista vastaavia henkilöitä ja selvitti heidän mielipiteitään, toiveitaan ja käyttötapojaan nykyisessä ja tulevassa tilanvarausjärjestelmässä.
Avainsanat:   Tilanvaraus,kurssien opetustapahtumat, salivaraus, WWW-sovellus, Kotka-järjestelmä, Timmi-järjestelmä

VersionhallintaVersio Päiväys Tehnyt Muutokset
0.130.10.2002 Marko Koivuniemi
0.28.11.2002 Marko Koivuniemi Korjauksia ja lisäyksiä.

Contents

1  Johdanto
2  Varausprosessi
3  Sali-järjestelmä
4  Timmi-järjestelmä
5  Korppi-järjestelmä
6  Haastattelusuunnitelma
    6.1  Nykyinen varausprosessi
    6.2  Muiden resurssien määrittely
    6.3  Varausten vahvistukset
    6.4  SALI- ja TIMMI -käyttökokemuksia
    6.5  KORPPI- ja TIMMI-ohjelmistojen yhteiskäyttö
7  Yhteenveto
    7.1  Sali
        7.1.1  Hyvät puolet
        7.1.2  Kritiikki
    7.2  Timmi-järjestelmä
        7.2.1  Hyvät puolet
        7.2.2  Kritiikki
    7.3  Korppi
        7.3.1  Hyvät puolet
        7.3.2  Kritiikki
    7.4  Kehitysideat Kiuru-projektille

1  Johdanto

Kiuru-niminen tietotekniikan sovellusprojekti on jatkoa Kotka-, Korppi-, Kolibri- ja Koppelo"-projekteille. Kiuru toteuttaa Kotka"-järjestelmään tilanvarausmoduulin.
Syksyn 2002 Kiuru-projektiryhmään kuuluvat tietotekniikan opiskelijat Toni Hilpinen, Marko Koivuniemi, Jussi Mäkinen ja Miika Nurminen. Tilaajana toimii Jyväskylän yliopistolta hallintovirasto ja tietotekniikan laitos.
Kiuru-projektin haastattelujen tehtävinä oli kartoittaa tilanvarausjärjestelmän avainhenkilöiden käyttökokemuksia ja ideoita vanhasta Sali-järjestelmästä, tulevasta Timmi-järjestelmästä sekä Korppi-järjestelmästä. Tavoitteena oli kartoittaa varausprosessin kulku suunnitteluvaiheesta varauksen vahvistukseen ja siten selventää Kiuru-projektissa toteutettavan sovelluksen toiminnot ja tiedot. Lisäksi haluttiin kartoittaa ihmisten valmiuksia käyttää Korppi-järjestelmää entistä laajemmin myös tilanvaraukseen liittyvissä toiminnoissa, joita Kiuru-projekti Korppiin toteuttaa.

2  Varausprosessi

Haastattelut osoittivat, että varausrutiinit olivat lähes samanlaiset laitoksesta riippumatta. Lukujärjestystä suunnitellaan aikaisessa vaiheessa edellisvuosien lukujärjestysten pohjalta.
Varausprosessin vaiheisuus tuli myös esiin, joka aiheuttaa vaatimuksia käyttöoikeuksien suhteen. Ensimmäisessä vaiheessa laitos varaa omia kurssejaan varten saleja. Näihin saleihin ei muilla ole varausoikeutta. Toisessa vaiheessa laitos on tehnyt omat varauksensa ja salit vapautuvat muidenkin varattavaksi. Tällöin laitos ja muut laitokset ovat samassa asemassa vapaiden salien suhteen. Varausten suunnittelun avuksi tuleva ohjelma toivotettaisiin tervetulleeksi, jos sellaisen jokin projekti toteuttaisi.
Varausten suunnittelun pohjana käytetään edellisvuosien varauksia ja suunnittelussa kuunnellaan mahdollisuuksien mukaan opettajien ja oppilaiden toiveita. Laitoksilla pyritään ainakin järjestämään samantasoisia kursseja niin, etteivät ne mene päällekkäin.

3  Sali-järjestelmä

Sali-järjestelmän käyttö on tuttua ja rutiinit korvaavat vanhan järjestelmän puutteita. Kaiken kaikkiaan Sali-järjestelmän puutteeina tuli esiin varausten poistojen hankaluudessa sekä raportointijärjestelmän puutteissa. Salin käytettävyydestä oltiin montaa mieltä - toisaalta Salia jatkuvasti käyttävät kiittelivät nopeutta ja toimivuutta ja toisaalta taasen mainittiin, että Sali on välillä työläskin käyttää. Projektiryhmälle jäi siis haastatteluista sellainen kuva, että Salin ominaisuudet ovat lähtökohtana myös Kiuru-projektin tuotoksille.

4  Timmi-järjestelmä

Timmi-koulutuksen tilanteesta johtuen kokemukset Timmistä olivat rajalliset. Esiin tuli myös epäilyksiä Timmi-järjestelmän soveltuvuudesta yliopiston tarpeisiin. Timmin puutteista esiin tuli mm. salin varauksen vahvistusviestiä sekä raportoinnin puutteellisuutta. Lisäksi varauksien tuonti järjestelmään ei ole mahdollista, jolloin edellisvuoden lukujärjestystä ei voi käyttää pohjana.
Ensisijaisena huolena esiin tuli myös se, että Timmin käyttö tuntuu ainakin aluksi hitaalta ja työläältä. Toisaalta eräässä haastattelussa esiintyi optimismia sen suhteen, että asiat alkavat sujua, kun Timmin käyttämisen rutiini alkaa kehittyä.

5  Korppi-järjestelmä

Korppi-järjestelmänkään käyttöä ei oltu paljoa harjoiteltu. Yleisesti ottaen kommentit olivat kuitenkin positiivisempia kuin Timmi-järjestelmän suhteen. Tähän voi vaikuttaa laadukkaat demonstraatiotilaisuudet, joissa osaava käyttäjä on näyttänyt Korpin käyttöä.
Kaiken kaikkiaan halukkuutta hoitaa varausprosessia Korppi-järjestelmän kautta esiintyi haastateltavien keskuudessa paljon, ainoastaan päävaraajan mielestä hänellä ei ole aikaa käyttää WWW-liittymää. Käytännössä projektiryhmälle tehtiin selväksi, että sitä käytetään mikä parhaimmalta tuntuu. Jos kehitystyömme onnistuu ja asiat voidaan hoitaa Korpissa vaivattomasti yhdellä kertaa, niin ei ole mitään esteitä sille, ettei Korpista muodostuisi päivittäinen työkalu varausten tekoon.

6  Haastattelusuunnitelma

Tässä luvussa kuvataan haastattelusuunnitelma TIMMI-järjestelmästä ja salivarauksista. Suunnitelmaa käytettiin muistilistana haastatteluissa. Haastateltaville kerrottiin etukäteen käsiteltävät asiakokonaisuudet ja haastattelutilanteen ja haastateltavan roolin mukaan käytettiin suunnitelmaa pohjana.

6.1  Nykyinen varausprosessi

6.2  Muiden resurssien määrittely

6.3  Varausten vahvistukset

6.4  SALI- ja TIMMI -käyttökokemuksia

6.5  KORPPI- ja TIMMI-ohjelmistojen yhteiskäyttö

7  Yhteenveto

Haastattelut kertoivat projektiryhmälle käyttäjien tunteita ja tuntemuksia nykyisistä ja tulevista järjestelmistä. Se antoi myös ensikäden tietoa niistä puutteista ja toiveista joita järjestelmiin liittyy. Kiuru-projekti pyrkii ottamaan käyttäjien toiveet huomioon kehittäessään käyttäjäystävällistä järjestelmää, joka on sekä suunniteltu että toteutettu nimenomaan yliopiston tarpeita ajatellen.

7.1  Sali

Tässä kappaleessa kuvaillaan haastatteluissa esiin tulleita asioita vanhasta Sali- järjestelmästä. Eri ihmisten mielipiteet voivat erota toisistaan, siksi luettelossa voi olla vastakkaisiakin mielipiteitä.

7.1.1  Hyvät puolet

7.1.2  Kritiikki

7.2  Timmi-järjestelmä

Tässä kappalessa kuvaillaan Yomi Applications Oy:n Timmi-järjestelmästä saatuja kommentteja ja mielipiteitä käyttäjien saaman kokemuksen perusteella.

7.2.1  Hyvät puolet

7.2.2  Kritiikki

7.3  Korppi

Tässä kappaleessa kuvataan haastateltavien mietteitä nykyisestä Korppi-järjestelmästä ja sen ominaisuuksista.

7.3.1  Hyvät puolet

7.3.2  Kritiikki

7.4  Kehitysideat Kiuru-projektille

Tässä kappaleessa luetellaan haastatteluissa esiin tulleita yleisiä ideoita ja toiveita. Kiuru-projektin tavoitteet kuultuaan haastateltavat olivat yleensä erittäin kiinnostuneita projektin tuotoksista ja tämä antoikin haastatteluille hyvät lähtökohdat hedelmälliseen keskusteluun.

References

[1]
Hilpinen Toni, Mäkinen Jussi, "Martti Lehtosen haastattelu", 3.10.2002.
[2]
Koivuniemi Marko, Nurminen Miika, "Hannele Säntti-Ahomäen haastattelu", 8.10.2002.
[3]
Koivuniemi Marko, Nurminen Miika, "Päivi Jämsenin haastattelu", 14.10.2002.
[4]
Hilpinen Toni, Mäkinen Jussi, "Marita Heittolan haastattelu", 17.10.2002.
[5]
Koivuniemi Marko, Nurminen Miika, "Anna-Liisa Blån haastattelu", 21.10.2002.File translated from TEX by TTH, version 3.22.
On 21 Jan 2003, 17:57.