1. KIURU-projektiToni Hilpinen

Marko Koivuniemi

Jussi Mäkinen

Miika Nurminen


Vaatimusmäärittely 16.10.2002

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos

   1. Kiuru-projektin tietoja

Tekijät:

Toni Hilpinen (hilpinen@cc.jyu.fi)

Marko Koivuniemi (koimark@cc.jyu.fi)

Jussi Mäkinen (jusmaki@cc.jyu.fi)

Miika Nurminen (minurmin@cc.jyu.fi)


Yhteystiedot: huone AgC222.2, puh.nro. (014) 2604 963, sähköpostilistojen osoitteet ovat kiuru@korppi.jyu.fi ja kiurulaaja@korppi.jyu.fi.


Työn nimi: Kiuru-projekti, vaatimusmäärittely


Työ: Vaatimusmäärittely tietotekniikan sovellusprojektiin


Tiivistelmä: Kiuru-projekti toteuttaa Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutettuun Korppi-järjestelmään WWW-pohjaisen tilanvaraus- ja varausvahvistusosion. Vaatimusmäärittelyssä määritellään projektille asetettuja tavoitteita.


Avainsanat: Tilanvaraus,kurssien opetustapahtumat, salivaraus, WWW-sovellus, Kotka-järjestelmä, Timmi-järjestelmä

Versionhallinta


Versio

Päiväys

Tehnyt

Muutokset


0.1

3.10.2002

Marko Koivuniemi0.2

9.10.2002

Marko Koivuniemi

Korjauksia J-P Santasen, Vesa Lappalaisen ja muiden ryhmäläisten kommenttien pohjalta


0.25

9.10.2002

Marko Koivuniemi

Käyttötapausten lisäysSisällysluettelo

KIURU-projekti 1

Kiuru-projektin tietoja 1

1. Johdanto 4

2. Termejä 6

2.1. Aihepiirin yleisiä termejä 6

2.2. Teknisiä termejä 7

3. Vaatimukset 8

3.1. Toiminnalliset vaatimukset 8

3.1.1. Käyttäjäprofiilien hallinta 8

3.1.2. Järjestelmän ylläpito 8

3.1.3. Varaustoimenpiteet 8

3.1.4. Varausten selaus 9

3.1.5. Synkronointi 9

3.1.6. Tietokantarakenteen muokkaaminen 10

3.2. Ei-toiminnalliset vaatimukset 10

4. Käyttötapaukset 11

4.1. Käyttötapauskaavio 11

4.2. Käyttötapaukset 12
  1. 1. Johdanto

Kiuru-niminen tietotekniikan sovellusprojekti on jatkoa Kotka-, Korppi-, Kolibri- ja Koppelo-projekteille. Kiuru toteuttaa Kotka-järjestelmään tilanvarausmoduulin.


Syksyn 2002 Kiuru-projektiryhmään kuuluvat tietotekniikan opiskelijat Toni Hilpinen, Marko Koivuniemi, Jussi Mäkinen ja Miika Nurminen. Tilaajana toimii Jyväskylän yliopistolta hallintovirasto ja tietotekniikan laitos. Projektiorganisaatioon kuuluvat henkilöt esitellään luvussa 4.


Projektiryhmä tuottaa myös sovellussuunnitelman, jossa käsitellään tarkemmin sovelluksen rakennetta ja ominaisuuksia, projektiraportin, jossa projektin päätteeksi käsitellään projektin kulku ja onnistuminen, sovellusraportin, jossa käsitellään lopullisen sovelluksen onnistumista ja toimivuutta sekä käyttö- ja asennusohjeet.


Luvussa 2 esitellään aiheeseen oleellisesti liittyviä termejä sekä luvussa 3 projektin taustoja ja tavoitteita. Luku 4 esittelee projektin organisaation ja resurssit. Luvussa 5 käsitellään projektin tehtäviä ja niiden jakautumista projektin jäsenten kesken. Luku 6 kuvaa projektin suunnitellun aikataulun. Luvussa 7 arvioidaan projektiin liittyviä riskejä.
  1. 2. Termejä

Tässä luvussa on kuvattu joitakin termejä, jotka tulee kaikkien projektiorganisaatioon kuuluvien henkilöiden ainakin jossain määrin sisäistää. Tekniset termit on listattu sitä varten, että henkilöt, joilla ei ole ohjelmointitaustaa, voivat joissain määrin seurata keskustelua.


   1. 2.1. Aihepiirin yleisiä termejä

Tässä alaluvussa on listattu termit, jotka liittyvät salinvarausprosessiin.

Kotka on henkilötietojen hallintaosio ja tietokantarakenne.

Korppi on Kotka-järjestelmän kurssikirjanpitomoduuli.

Maksaja on henkilö/organisaatio, joka maksaa varauksen.

Oheisvarattava on liikuteltava esine, jota vahtimestarit liikuttavat tilaisuuden järjestäjän toiveiden mukaisesti haluttuun tilaan haluttuna ajankohtana.

Resurssi on johonkin tilaan liittyvä ominaisuus tai kiinteästi tilaan asennettu oheisvarattava. Esimerkiksi salin paikkamäärä tai piirtoheittimen olemassaolo voivat olla resurssi.

Sali on tällä hetkellä käytössä oleva tekstipohjainen salienvarausjärjestelmä.

Tila on varattavissa oleva paikka, johon ihmiset voivat kokoontua, esimerkiksi luentosali tai kokoustila.

Timmi on Yomi Oyj:n kehittämä tilanvaraussovellus

Vakiovaraus on sarja yksittäisiä varauksia, jotka toistuvat esimerkiksi viikoittain samana viikonpäivänä.

Varauksen pyytäjä on henkilö, joka ehdottaa varattavaksi jotakin tilaa jonakin ajankohtana.

Varauksen vahvistaja on henkilö, jolla on oikeus vahvistaa varaus tiettyyn tilaan. Esimerkiksi Tietotekniikan laitoksen amanuenssilla on oikeus vahvistaa joihinkin Agoran tiloihin liittyvät varaukset.

Varaus on käyttöoikeus tiettyyn tilaan tiettynä ajankohtana.


   1. 2.2. Teknisiä termejä

Tässä alaluvussa on listattu teknisiä termejä, joita esiintyy keskusteluissa (varsinkin teknisten ohjaajien kanssa)

Apache on ilmainen HTTP-palvelinohjelmisto

CSS eli Cascading Style Sheets on WWW-sivujen ulkoasua kuvaava kieli.

HTML on WWW-sivujen sisältöä kuvaava kieli

HTTP on WWW-arkkitehtuurin käyttämä tiedonsiirtoprotokolla.

Jakarta-Tomcat on ilmainen servletti- ja JSP-moottori.

Java on Sunin kehittämä laitteistoriippumaton olio-ohjelmointikieli.

Java-pavut (engl. JavaBeans) ovat Java-ohjelmointikielellä luotuja komponentteja, joita voidaan kutsua JSP-sivuilla.

JDBC eli Java Database Connectivity on Java-teknologian käyttämä rajapinta erilaisiin tietokantoihin.

JSP eli Java Server Pages on skriptaustyylinen ohjelmointikieli.

Keksi (engl. cookie) on menetelmä saada tallennettua tietoja Www-sivuilta käyttäjien koneille. Palvelin lähettää pieniä tietopaketteja selaimelle, jotka tallennetaan käyttäjän koneelle. Myöhemmin selain lähettää tiedot palvelimelle.

Käyttötapaus (engl. use case) on käyttäjän tai sovelluksen toimintoa tietyn tehtävän suorittamiseksi kuvaava dokumentti.

Moduuli on tarkkaan rajattu toiminnallinen ohjelmakokonaisuus

Poolman on ohjelma, joka kontrolloi tietokantayhteyksiä.

PostgreSQL on ilmainen tietokannanhallintajärjestelmä.

Skripti on yksinkertainen ohjelmanpätkä, joka useimmiten on tehty tulkattavalla kielellä.

Selain on ohjelma, joka käyttäjän koneella tulkkaa HTML-kieliset sivut esitettävään muotoon.

Servletti on palvelimella sijaitseva ohjelma (engl. servlet), joka toteuttaa HTTP-palvelimen pyynnöstä tietyn toiminnon.

SQL eli Structured Query Language on tietokantojen hallintaan kehitetty standardi kieli.


  1. 3. Vaatimukset

Luvussa esitellään projektin vaatimukset.


   1. 3.1. Toiminnalliset vaatimukset

    1. 3.1.1. Käyttäjäprofiilien hallinta

Järjestelmässä on kolmen tason käyttäjiä:


    1. 3.1.2. Järjestelmän ylläpito


    1. 3.1.3. Varaustoimenpiteet

    1. 3.1.4. Varausten selaus

    1. 3.1.5. Synkronointi

Projektiryhmä toteuttaa Korppi-järjestelmään Kiuru-osion ja lisäksi synkronoinnin Timmi-järjestelmän kanssa niin, että Korppi-järjestelmän kautta tiedot varauksista, henkilöistä, saleista ja muista resursseista välittyvät Timmiin ja Timmistä myös välittyvät Kotkan tietokantaan.


Käytännössä synkronointi hoidetaan HTTP-protokollaa käyttäen XML-tiedostoilla. Jokaisesta Timmiin tehdystä lisäys-, muokkaus- tai poistotietokantatapahtumasta tehdään uusi tiedosto. Tiedostot numeroidaan juoksevasti, tietokantatapahtumien keskinäisen järjestyksen varmistamiseksi. Tiedoston sisällä kuvataan tapahtumaan liittyvät tiedot (tarkempi formaatti toimitetaan Yomi Oyj:n taholta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana). Myös kyselyt ja tietojen päivitykset Kotka-järjestelmästä Timmiiin tehdään vastaavan muotoisilla tiedostoilla.


Yksittäisten tapahtumailmoitusten lisäksi Timmistä tarkastetaan varausten nykytilanne säännöllisin väliajoin. Tilannetiedot saadaan muuten samalla tiedostoformaatilla kuin tapahtumailmoitukset, mutta nyt tiedoston sisällä voi olla useampia tapahtumia.

    1. 3.1.6. Tietokantarakenteen muokkaaminen

Järjestelmän tietokantaa on muutettava niin, että se mahdollistaa projektin vaatimusten toteuttamisen ja ottaa huomion ajankäyttösovelluksen kehittämisen. Kaikissa toteutetuissa ratkaisuissa on otettava huomioon määritykset, jotka voivat vaikuttaa suunnittelusovelluksen kehittämiseen


 1. 3.2. Ei-toiminnalliset vaatimukset

Järjestelmä käyttää www-käyttöliittymää, joka toimii selaimilla ilman JavaScriptiä.


  1. 4. Käyttötapaukset

   1. 4.1. KäyttötapauskaavioKuva 1, Kiuru-projektin käyttötapauskaavio.

   1. 4.2. Käyttötapaukset

Tässä kappaleessa kuvatan yksityiskohtaisesti käyttötapausten (Use Case, UC) sisältö. Käyttötapauksien toimija-kentässä näkyy alin taso, millä on oikeudet kyseiseen toimintoon. Oppilaalla on oppilaan oikeudet, luennoitsijalla luennoitsijan ja oppilaan oikeudet ja sihteerillä on kaikki oikeudet.

UC1: Käyttäjien lisäys

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään. [1]

Kuvaus: Käyttäjällä on oikeudet lisätä henkilöitä järjestelmään. [2] Käyttäjä lisää uuden henkilön järjestelmään tarvittavin tiedoin. [3] Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [4]

Poikkeukset: [1] Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.

[2] Käyttäjällä ei ole oikeuksia lisätä käyttäjiä, näytetään virheilmoitus.

[3] Syötetyt tiedot puutteellisia, näytetään virheilmoitus.

[4] Verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua.

Jälkiehdot: Uusi käyttäjä on lisätty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.UC2: Käyttäjien muokkaus

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Muokattava käyttäjä on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä muokkaa valitun käyttäjän tietoja joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia muokata käyttäjiä, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Käyttäjän tiedot on päivitetty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.

UC3: Käyttäjien poisto

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Poistettava käyttäjä on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä poistaa käyttäjän joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia poistaa käyttäjiä, näytetään virheilmoitus. Käyttäjällä on avoimia kursseja, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Käyttäjä on poistettu sekä Timmi- että Korppi-järjestelmistä.


UC4: Yhteyshenkilön lisäys

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä lisää uuden yhteyshenkilön järjestelmään tarvittavin tiedoin ja oikeuksin joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus. Käyttäjällä ei ole oikeuksia lisätä käyttäjiä, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Uusi yhteyshenkilö on lisätty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.


UC5: Yhteyshenkilön muokkaus

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Muokattava yhteyshenkilö on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä muokkaa valitun yhteyshenkilön tietoja joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus. Käyttäjällä ei ole oikeuksia muokata yhteyshenkilöitä, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Yhteyshenkilön tiedot on päivitetty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.

UC6: Yhteyshenkilön poisto

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Poistettava yhteshenkilö on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä poistaa yhteyshenkilön joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia poistaa yhteyshenkilöitä, näytetään virheilmoitus. Käyttäjällä on avoimia kursseja, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Yhteyshenkilö on poistettu sekä Timmi- että Korppi-järjestelmistä.


UC7: Varaajan lisäys

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä lisää uuden varaajan järjestelmään tarvittavin tiedoin ja oikeuksin joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei ole kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus. Käyttäjällä ei ole oikeuksia lisätä varaajia, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Uusi käyttäjä on lisätty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.UC8: Varaajien muokkaus

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Muokattava varaaja on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä muokkaa valitun varaajan tietoja joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia muokata varaajia, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Varaajan tiedot on päivitetty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.

UC9: Varaajien poisto

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Poistettava varaaja on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä poistaa varaajan joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia poistaa varaajia, näytetään virheilmoitus. Käyttäjällä on avoimia kursseja, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Käyttäjä on poistettu sekä Timmi- että Korppi-järjestelmistä.


UC10: Salien lisäys

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä lisää uuden salin järjestelmään tarvittavin tiedoin ja oikeuksin joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia lisätä saleja, näytetään virheilmoitus. Sali on jo olemassa, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Uusi sali on lisätty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.UC11: Salien muokkaus

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Sali on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä muokkaa salin tietoja joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia muokata salin tietoja, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Salin tiedot on päivitetty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.

UC12: Salien poisto

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Poistettava sali on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä poistaa salin järjestelmästä joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia poistaa saleja, näytetään virheilmoitus. Saliin on määritelty varauksia, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Sali on poistettu sekä Timmi- että Korppi-järjestelmistä.


UC13: Saliryhmien lisäys

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä lisää uuden saliryhmän järjestelmään Korpissa. Ryhmään lisätään saleja tai saliryhmiä tarpeen mukaan.

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus. Käyttäjällä ei ole oikeuksia lisätä saliryhmiä, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Uusi saliryhmä on lisätty Korppi-järjestelmään.UC14: Saliryhmien muokkaus

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Saliryhmä on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä muokkaa saliryhmän tietoja.

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus. Käyttäjällä ei ole oikeuksia muokata saliryhmiä, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Saliryhmän tiedot on päivitetty Korppi-järjestelmään.UC15: Saliryhmien poisto

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Poistettava saliryhmä on olemassa. Varaukset hoidetaan salikohtaisesti, ryhmän poisto ei vaikuta olemassa oleviin varauksiin.

Kuvaus: Käyttäjä poistaa saliryhmän.

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia poistaa ryhmää, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Saliryhmä on poistettu Korppi-järjestelmästä.

UC16: Oheisvarattavien lisäys

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä lisää oheisvarattavai järjestelmään joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia lisätä oheisvarattavia, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Uudet oheisvarattavat on lisätty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.UC17: Oheisvarattavien muokkaus

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Oheisvarattava on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä muokkaa oheisvarattavan ominaisuuksia joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia muokata oheisvarattavia, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Oheisvarattavan tiedot on päivitetty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.UC18: Oheisvarattavien poisto

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Oheisvarattava on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä poistaa oheisvarattavan joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki,tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus. Käyttäjällä ei ole oikeuksia poistaa oheisvarauksia, näytetään virheilmoitus. Oheisvarauksella on voimassa olevia varauksia, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Oheisvarattava on poistettu sekä Timmi- että Korppi-järjestelmistä.

UC19: Kurssien lisäys

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä lisää uuden kurssin järjestelmään joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia lisätä kurssia, näytetään virheilmoitus. Kurssi on jo järjestelmässä, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Uusi kurssi on lisätty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.


UC20: Kurssien muokkaus

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Kurssii on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä muokkaa kurssin tietoja joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. (Timmissä voidaan päivittää vain perustietoja, Korpissa myös ohjausryhmä yms. tietoja, jotka eivät Timmiin välity.) Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia muokata kurssin tietoja, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Kurssin tiedot on päivitetty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin.


UC21: Kurssien poisto

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin. Kurssi on olemassa.

Kuvaus: Käyttäjä poistaa kurssin joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei ole kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia poistaa kurssia, näytetään virheilmoitus. Kurssilla on voimassa olevia varauksia, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Kurssi on poistettu sekä Timmi- että Korppi-järjestelmistä.

UC22: Varauspyyntö Korppiin

Toimija: luennoitsija / assistentti

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä tekee varauspyynnön Korppi-järjestelmään. Varauspyynnöstä kulkeutuu tieto varauksen vahvistajalle.

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia tehdä varauspyyntöjä, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Varauspyyntö näkyy kalenterissa ja varauksen vahvistajalla.


UC23: Varauspyynnön vahvistaminen varaukseksi

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä muuttaa varauspyynnön varaukseksi Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia vahvistaa varauksia, näytetään virheilmoitus. Varauspyyntö ei kelpaa, sali ei vapaa tms. seikan vuoksi, näytetään kyseinen virhe.

Jälkiehdot: Uusi varaus on lisätty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin. Varauksesta on lähetetty tiedote yhteyshenkilölle.


UC24: Varauksen tekeminen

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä lisää uuden varauksen järjestelmään tarvittavin tiedoin ja joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia tehdä varauksia kyseiseen saliin, näytetään virheilmoitus. Sali ei vapaa, näytetään virheilmoitus

Jälkiehdot: Uusi varaus on lisätty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin. Varauksesta on lähetetty tiedote yhteyshenkilölle.

UC25: Varauksen muokkaaminen

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä muokkaa varauksen tietoja joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia muokata varauksen tietoja, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Varauksen tiedot on päivitetty sekä Timmi- että Korppi-järjestelmiin. Muutoksista on lähetetty tiedote yhteyshenkilölle.


UC26: Varauksen poisto

Toimija: sihteeri / amanuenssi.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä poistaa varauksen järjestelmästä joko Timmi- tai Korppi-järjestelmän kautta. Tieto päivittyy molempiin järjestelmiin. [Poikkeus: verkkoyhteys poikki, tieto päivittyy toiseen järjestelmään vasta yhteyden palattua].

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia poistaa varausta, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Varaus on poistettu sekä Timmi- että Korppi-järjestelmistä.


UC27: Varausten selaus varaajien mukaan

Toimija: laskuttaja

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä selailee varaajien mukaisesti lajiteltua varauslistaa. Korppi-järjestelmän kautta.

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.Käyttäjällä ei ole oikeuksia selailla varauksia., näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Lista varauksista on näkyvillä ja käsiteltävissä. (Tulevaisuuden laskutussovellusta varten)UC28: Varausten selailu (kalenteri)

Toimija: oppilas.

Esiehdot: Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään tarvittavin oikeuksin.

Kuvaus: Käyttäjä selailee kalenteria ja näkee kaikki varaukset.

Poikkeukset: Käyttäjä ei kirjautuneena järjestelmään, näytetään virheilmoitus.

Jälkiehdot: Varaukset näkyvillä kalenterissa.

22