Korppi-projektin 3. palaverin pöytäkirja

Aika: 13.2.2001 klo 12.15 - 14.15

Paikka: Agora C 223.1

Läsnä: 
Pauli Kujala
Minna Lesonen (siht)
Jukka-Pekka Santanen 
Sami Poimala
Tero Toivonen (poistui 12.30)
Hannu Pekkanen  
Tuukka Tawast (siht)
Markku Vire
Heikki Uuksulainen

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen

Kokous avattiin.
Sihteerinä toimi Tuukka Tawast ja Minna Lesonen. Palaverin
esityslistan todettiin juuttuneen tulostimeen.

2. Tyokaluasennuksien aikataulu

Aloitimme tällä kohdalla, koska Tero Toivosella oli kiire.
Ryhmämme olisi halunnut jokaiselle oman Linux-koneen, mutta resurssien
rajoissa tyydyimme ikkunointi-ratkaisuun.
Jussi Kokkosen hoitaa Windows-koneiden asennukset pyydettäessä.
Apache:een suositeltiin asennettavaksi mod_JL, 
jotta järjestelmä toimii Tomcatin kanssa mahdollisimman hyvin. Toinen
vaihtoehto olisi ollut mod_JServ.
KORJAUS: Asennettavaksi suositeltiin mod_jk ja mod_JServ on mod_jserv.

3. Maarattyjen tyotehtavien tarkistus

Markku Vireen tehtävänä ollut dokumenttien muunnos PDF-muotoon on yhä
tekemättä
gsview-ohjelman toimimattomuuden vuoksi. Totesimme HTML-muodon
riittäväksi ja Markulle
annettiin tehtäväksi muuttaa dokumentit HTML-muotoon. Jukka-Pekka
Santasen tulee huolehtia dokumenttien valmistuttua niiden
tiedotuksesta.

Käyttäjätarkistukset ja sotu:n välittäminen verkossa aiheuttivat myös
keskustelua. Avoimen yliopiston erillnen järjestelmä tuottaa ongelmia
sovellukseen, koska ei ole varmuutta siitä, miten avoimen opiskelijat
saadaan sovelluksen pariin. Heillä ei ole kaikilla tunnuksia
yliopiston koneille ja opiskelijatiedot eivät ole "jore":ssa. Asiaa
päätettiin tiedustella tarkemmin Tommi Lahtoselta sekä kysyä hänen
mielipidettään asiasta.
Sotu:n tilalle opiskelijoiden identifiointiin ehdotettiin
opiskelijatunnusta. Santaselle annettiin tehtäväksi selvittää
tunnuksen käyttöä. Eräänä ehdotuksena oli sotun loppuosan poistaminen
käyttöliittymästä, jolloin se haettaisiin "jore":sta. Joren ja
sovelluksen rinnakkaiskäyttö on edelleen epäselvää. Jos sovellus
korvaa joren, sieltä ei voi hakea mitään. Kirjastossa käytössä olevaa
opiskelitunnus-identifiointi annettiin Santaselle selvitettäväksi.
Käyttäjien identifioinnin todettiin olevan vakava ongelma.
KORJAUS: Viimeksi mainittu ongelma annettiin Santasen sijaan 
Pauli Kujalalle selvitettäväksi.

4. Kayttoliittymahahmotelman arviointi

Käyttöliittymähahmotelman layout todettiin kelvolliseksi eli vasempaan
reunaan "navigointi"-osuus ja oikealle varsinaiset tapahtumasivut.
Vasemmassa ylänurkassa on järjestelmän logo, jota ei toistaiseksi ole
olemassa. Yläreunaan sijoitettavasta navigoinnista keskusteltiin ja
todettiin olevan mahdollista, että vasemman reunan navigointiosa
huolehtii myös nykyisen sivun paikallistamisesta. Sivulle haluttiin
myös käyttäjän nimi, jonka sijoitus jätettiin avoimeksi.
Käyttöliittymän visuaalinen ilme aiheutti keskustelua ja eriäviä
mielipiteitä, joten Korppi-ryhmän päätettiin keskittyvän sivujen
rakenteeseen, toiminnallisuuteen ja sisältöön. Sivujen käytännöllisyys
ja ulkoasu jätettiin projektin loppuun. Asiasta todettiin kuitenkin,
että osa sivujen ulkoasusta tulee päätettyä jo tehdessä, koska
kaikkien sivujen rakenteen muuttaminen jälkikäteen on raskasta.
Projektin loppuun jäi myös kalenterin toteutus, jonka tässä yhteydessä
todettiin kuuluvan kuitenkin Korppi-projektille. 

5. Kayttotapausten lapikaynti

Heti aluksi todettiin, että kurssiosuuteen eivät kuulu henkilötiedot
eivätkä sisään ja ulos loggautumiset. Nykyisen järjestelmän
mahdollisuus ilmoittautua tenttiin ilman loggausta huomattiin
aiheuttavan ongelmia ja kyseenalaistettin, tarvitseeko tenttiin voida
ilmoittautua ilman loggausta. Tenttiin ilmoittautumisessa todettiin
tarvittavan opiskelijan tietoja, jotta tenttejä pystytään
kontrolloimaan.
KORJAUS: Kontrolloinilla tarkoitettiin tentteihin osallistumisen 
kontrollointia, jolla pystytään tarvittaessa varmistamaan henkilön 
tentissä olo.

6. Meta (Muut esille tulleet asiat)

Markku Vire lapikavi Halko-projektin tietokannan turvallisuustekijoita
koskevan sahkopostin.
Muutoksia tietokantaoikeuksiin ei kannata tehda. 

7. Tyotehtavien kirjaus 

Markku Vire hoitaa Kotkan dokumentit HTML-muotoon. J-P Santanen
tiedottaa henkilokuntaa Kotkasta
Pauli Kujala keskustelee J.Hartikaisen kanssa JOREn ja Kotkan
yhteensopivuuksista ja opiskelijatunnistuksista.

8. Paatetaan seuraavan palaverin ajankohta

Seuraava palaveri pidetään tiistaina 20.2.01 klo 12.15 samassa
paikassa.

*. Jaettu materiaali:
   - (4 kpl) lay out ehdotelma
   - (1 kpl) käyttötapaukset
   - (2 kpl) sisäänkirjautuminen ja kurssille ilmoittautuminen
-käyttötapaukset


--------------------------------

Minna Lesonen minles@st.jyu.fi
Tuukka Tawast tutawast@cc.jyu.fi