4. projektipalaverin pöytäkirja
   Paikka: AgC 223.1
   Aika: ti 20.2.2001 klo 12.15


1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen

Paikalla olivat:
- Pauli Kujala
- Tommi Lahtonen
- Minna Lesonen
- Sami Poimala
- Jukka-Pekka Santanen
- Heikki Uuksulainen
- Markku Vire

Palaverin puheenjohtajaksi valittiin Minna ja Heikki hoiti sihteerin
tehtävät.


2. Maarattyjen tyotehtavien tarkistus

Santanen aloitti palaverin ilmoittamalla, että taiteen opiskelijat
olivat ottaneet 
yhteyttä Lappalaiseen, joka oli heille ehdottanut Korppi-projektia. 
Taiteen opiskelijat haluaisivat tehdä yhteistyötä jonkin projektin
parissa 
tietotekniikan opiskelijoiden kanssa. Korppi-projektin kannalta he
voisivat 
toteuttaa logon ja painikkeita. Santanen lupasi välittää edelleen 
Korppi-projektille saamansa sähköpostin.

Edellisessä kokouksessa selvitettäväksi jätettyä avoimen yliopiston
opiskelijoiden 
liittämistä järjestelmään pohdittiin. Samalla tuli ilmi, että muitakin

ongelmallisia opiskelijoita on. Kokouksessa ehdotettiin ratkaisua, 
jossa joresta tarkistetaan opinto-oikeus ja puuttuvista lähetetään
lista vastaavalle henkilölle, joka voi kuitata henkilöt. Ehdotusta
suunniteltiin toteutettavaksi tiedekuntakentällä, josta valitaan tapauksen mukaan
avoin yo tms. Erityisesti TKT:n puolelta haluttiin järjestelmään opinto-oikeuden
tarkistus.

Opiskelijan läsnäolo kunakin lukukautena haluttiin myös
tarkistettavaksi. Siihen tarvitaan uusi taulu ja asia jätettiin muhimaan.

Jore-liittymän toteutuksesta keskusteltiin ja tyydyttiin oletukseen, 
että sieltä saadaan tiedot halutussa muodossa. Asian tarkempi kysely
jätettiin Kujalan vastuulle.

Kotkassa oli huomattu ongelma monen samanaikaisen istunnon käytössä. 
Jos sama käyttäjä loggautuu useaan kertaan sisään, niin ulos
loggautuessaan 
käyttäjän kaikki istunnot loppuvat. Ongelman saattaa voida välttää
käyttämällä 
yhtä istuntoa useasta ikkunasta, mutta tarvitseeko käyttäjä yhteyden
useasta 
eri koneesta samanaikaisesti, jäi pohdittavaksi. 
Ongelman tutkiminen ja ratkaisu jätettiin Korppi-ryhmän vastuulle.

Hetu:sta todettiin tarvittavan, joten ongelma on entisellään. 
Kirjastosta ei ole kysytty opiskelijatunnuksen käytöstä, mutta
todettiin, 
että heillä ei luultavasti tarvita hetu:a mihinkään.

Vire on hoitanut dokumenttinsa html-muotoon ja Santanen tiedottanut
asiasta 
eteen päin.


3. Java-kirjan tilauksen tarve

Korppi-ryhmä kaipaa edelleen Java-kirjaa ja lupasi selvittää sopivan
kirjan.


4. Tarkastellaan projektin tämänhetkistä tilannetta

Kurssikirjanpidon sivurakenteeseen oltiin pääosin tyytyväisiä. 

Todettiin, että rakenteessa kannataa pyrkiä mahdollisimman lyhyeen eli

nykyisten sivujen alle korkeintaan yksi kerros lisää.

Opettajan aloitussivulle haluttiin myös tiedot kursseista ja
tenteistä, 
joihin tavalla tai toisella osallistuu. Nämä listat toimivat samalla 
suorina linkkeinä.
Opettajan osuuteen ehdotettiin 6.ksi alasivuksi "Raportit" kohtaa. 
Muista kohdista voidaan tehdä linkki suoraan haluttuun raporttiin. 
Kurssilaiset kohdan todettiin olevan erittäin iso, jopa 3/4 koko 
kurssikirjanpidosta. Kurssit kohdan kokonaan uusien kurssien luonnin 
todettiin olevan ylläpidon hoitama tehtävä. Opettaja voi kuitenkin 
luoda kursseistaan uusia esiintymiä. Kurssien poisto tarkoittaa 
opettajan osalta kurssin poistamista näkymästä ja ei-aktiiviseksi. 
Opintosuoritusosassa on yhteys joreen ja osan nimeämistä uudelleen
harkitaan. 
Seuraavasta kohdasta siirrettiin myös pisteiden lasku tähän. Pisteiden
laskusta 
keskusteltiin eri vaihtoehdoista: nykyinen järjestelmä, kiinteät
kaavat tai 
niiden yhdistelmiä. Tentit kohta herätti keskustelua siitä, voiko
opettaja 
lisätä tenttejä. Pääosa tenteistä tulee kuitenkin muualta ja niihin
opettaja 
ei voi vaikuttaa.

Opiskelijan aloitussivulle haluttiin myös tiedot tenteistä ja
kursseista, 
joille osallistuu. Kurssit-kohdassa ehdotettiin mahdollisuutta antaa
itselle 
"ehdotusdemopisteitä", jonka todettiin olevan toteutettavissa omalla
kentällään. 


Kohdasta puuttui mahdollisuus katsoa omia tietojaan kurssilta.

Erilaiset aikarajat tulivat tässä yhteydessä esille. Demopisteiden
antoon 
itselle vaaditaan aikaraja, jonka jälkeen niitä ei opiskelija voi
muuttaa. 
Tämä ehdotettiin toteutettavaksi lisäämällä eventgroup-tauluun
aikaraja. 
Samalla tuli esille, että kursseille haluttiin pystyä antamaan minimi 
opiskelijamäärä (min participants), jota ehdotettiin lisättäväksi
tauluun. 
Samalla olisi mahdollista poistaa tyhjäksi jäävät demoryhmät
automaattisesti.

Sovelluksen sivupalkki aiheutti taas keskustelua ja siitä pyydettiin
demoja, 
jotka Korppi-ryhmä lupasi toteuttaa mahdollisimman pian, 
kuten myös rakenteen demon.

Palautteen antaminen huomattiin omaksi modulikseen, 
jonka toteutuksesta ei ole vielä päätetty.


5. Meta (Muut esille tulleet asiat)

Korppi-projektilla on kotisivut osoitteessa: europa.it.jyu.fi/korppi ,

jossa on mm. palaverien esityslistat ja pöytäkirjat. 
Osoitteesta löytyy myös pöytäkirjassa mainittu kurssikirjanpidon
sivurakenne 
-ehdotelma.


6. Tyotehtavien kirjaus

Jukka-Pekka Santanen: taideopiskelijoiden viestin välitys, palautteen
välitys 
ryhmälle ja Java-kirjan tilaus, Korppi-ryhmän kerrottua haluamansa
kirjan.

Korppi-ryhmä: projekti- ja sovellussuunnitelma valmiiksi, sivuista ja
niiden 
toiminnasta protomallit mahdollisimman pian ja Java-kirjan valinta


7. Paatetaan seuraavan palaverin ajankohta

Seuraava palveri on 27.2.01 klo 12.15 Agora C223.1:ssä.


8. Jaettu materiaali

- Kurssikirjanpidon sivurakenne
- Edellisen kokouksen korjattu pöytäkirja