5. projektipalaverin pöytäkirja
Paikka: AgC 223.1
Aika: Ti 27.2.2001 klo 12.15

1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden kirjaaminen

Paikalla olivat:
- Jukka-Pekka Santanen
- Pauli Kujala
- Tommi Lahtonen
- Minna Lesonen
- Hannu Pekkanen
- Heikki Uuksulainen
- Markku Vire
- Päivi Kaijula

Puheenjohtajaa ei varsinaisesti valittu ja sihteerin tehtäviä hoiti
Heikki.

Edellisessä palaverissa esille tulleeseen taideopiskelijoiden kanssa
tehtävään yhteistyöhön liittyen paikalla oli Päivi Kaijula. Hän tullee
auttamaan käyttöliittymän visuaalisessa suunnittelussa. Tarkempi
määrittely tehdään, kunhan Päivi ensin tutustuu toteutettavaan projektiin
paremmin.

2. Määrättyjen työtehtävien tarkistus.

Santanen on hoitanut tiedotuksen taideopiskelijoiden suuntaan sovitulla
tavalla sekä välittänyt KOTKA-sivustosta tulleen palautteen
KORPPI-ryhmälle. Java-kirjaa ei ole tilattu, koska KORPPI-ryhmä ei ole
ilmoittanut mitään kirjaa. Kirjan tilaus on vielä mahdollista, jos
halutaan.
KORPPI-ryhmä on tehnyt käyttöliittymän hahmottelusivuja, joista ei
kuitenkaan ole tullut paljoakaan palautetta. Suunnitteludokumenteista on
palautettu ensimmäisiä versioita ja niitä korjataan saadun palautteen
mukaan. Dokumentit tarkoitus saada valmiiksi kuluvan viikon aikana.
Java-kirjaa ei ole pyydetty tilattavaksi, koska ryhmä sai Jorma Kypöltä
lainaan kolme  Java-aiheista kirjaa ja tilauksen tarpeellisuutta pitää
miettiä.

3. Keskustelu HALKO-projektin ehdottamista muutoksista tietokantaan

Päätettiin, ettei asiaa käsitellä palaverissa, vaan HALKO-projekti ja
KORPPI-projekti pitvät yhteisen palaverin asian tiimoilta lähiaikoina.
Läsnä tulisi olla ainakin "tietokantavastaavat" molemmmista ryhmistä sekä
Pauli Kujala ja Markku Vire.

HALKO-projekti on laatinut ehdotelman tietokantaan
tulevista muutoksista, joten KORPPI-ryhmällä tulisi olla jonkinlainen
lista muutoksista joita se tarvitsee tietokantaan. Näin voitaisiin tutkia
kattavatko HALKO-ryhmän suunnittelemat muutokset myös KORPPI-ryhmän
tarvitsemat muutokset.

4. Käyttöliittymämallien tarkastelua

Markku Vire kertoi Päiville, kuinka KOTKA-järjestelmän nykyinen
käyttöliittymä on rakennettu ja sen suunnittelun kantavista ajatuksista.
Keskustelua herätti sivupalkin tarpeellisuus, voisiko sen kenties siirtää
ylös vai jätetäänkö se sivulle. Asiasta ei päätöstä, Tommi tutkii voisiko
asian mahdollisesti hoitaa eri css-tiedostoilla.
Käyttöliittymähahmotelmien tarkempi analysointi päätettiin jättää
palaverista pois. Jokainen käy tutkimassa sivuja verkossa ja lähettää
kommenttinsa ryhmälle sähköpostilistan välityksellä.

5. Meta (Muut esille tulleet asiat)

Käyttötapauksia on tehty ja niiden tarkempi tutkiminen sekä palautteen
lähettäminen jäi Paulin tehtäväksi.

Markku on tutkinut KOTKA:n ihmeellistä kaatuilua ja lisännyt tarkistuksia,
jonka jälkeen järjestelmän vakaus on parantunut. Pikaisen testauksen
aikana järjestelmä ei enää kaatunut. DB-papu kaipaa ilmeisesti lisää
testausta.

Tulevassa järjestelmässä loki-tiedostoon pitää tallentua tapahtuman ajan
ja toimintojen lisäksi myös tieto kuka toiminnon on suorittanut.

Sami Poimalan siviilipalvelus on loppusuoralla, mutta hän jatkaa
silti ohjaajana.

6. Työtehtävien kirjaus

KORPPI-ryhmä sopii HALKO-projektin kanssa tietokantapalaverin
ajankohdan, hoitaa Päiville Santasen tiedekunnan henkilökunnalle
lähettämän sähköpostin koskien KOTKA:n testaamista ja hoitaa
suunnitelmadokumentit valmiiksi kuluvalla viikolla. Kari Kärkkäiselle
pitää toimittaa opponointia varten kopiot dokumenteista perjantaiaamuun
mennessä.

Pauli tutkii ryhmän laatimia käyttötapauksia ja antaa niistä palautetta.
Tommi järjestää css-opetustilaisuuden KORPPI- ja HALKO-ryhmille.
Jukka-Pekka lisää Tommin ja Paulin sähköpostiosoitteen projektilistalle
sekä lähettää heille Kari Kärkkäiseltä tulleen sähköpostin koskien
ensimmäistä opponointia.

Kaikki ohjaajat käyvät tutkimassa ryhmän tekemiä käyttöliittymähahmotelmia
ja antavat niistä palautetta ryhmälle.

7. Seuraavan palaverin ajankohta

Seuraava palaveri:

Paikka: AgC 223.1
Aika: Ti 6.3.2001 klo 12.15