Korppi-projekti

Minna Lesonen

Hannu Pekkanen

Tuukka Tawast

Heikki Uuksulainen

 

 

Sovellussuunnitelma 2.4.2001

 


Korppi-projektin tietoja

 

Tekijät:                       Minna Lesonen (minles@st.jyu.fi)

                        Hannu Pekkanen (krimu@st.jyu.fi)

Tuukka Tawast (tutawast@mit.jyu.fi)

Heikki Uuksulainen (heuuksul@st.jyu.fi)

Yhteystiedot: Agora, huone C222.2 (puh. 014-2604963)

Työn nimi:                  KORPPI-projekti, sovellussuunnitelma

Työ:                Sovellussuunnitelma tietotekniikan cum laude -työprojektiin.

Tiivistelmä:                        Korppi-projekti toteuttaa Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle KURKI-kurssikirjanpitojärjestelmälle seuraajan. Sovellussuunnitelmassa kuvataan toteutettavan  sovelluksen rakennetta.

Avainsanat:                        Kurssikirjanpito, ilmoittautuminen, kurssit, tentit, tietokanta, WWW-sovellus


 

Versionhallinta

Versio         Päiväys        Muutokset                       Tehnyt

0.01   26.2.2001                                 Korppi/ T.T

0.02   28.2.2001                                 Korppi/ T.T

0.1     1.3.2001      Lukujen muutto, sisältökorjaus   Korppi/ T.T

0.2     9.3.2001      Korjaukset, sisältölisäys   Korppi/ T.T & M.L

0.3     15.3.2001     Lukurakennemuutos, korjauksia Korppi/ T.T & H.U

0.4     21.3.2001     Korjauksia, lukumuutoksia         Korppi/ T.T & H.U

0.5     26.3.2001     Korjauksia, lukumuutoksia         Korppi/ T.T & H.P

0.6     28.3.2001     Korjauksia, muokkausta   Korppi/ T.T & H.U

1.0     2.4.2001      Loppukorjaukset             Korppi/ T.T & H.U

 


Sisäl

1        Johdanto.. 1

2        Termejä.. 3

3        Sovelluksen tavoitteet, ominaisuudet ja toiminnat.. 5

3.1     Kurki-sovelluksen ominaisuudet. 5

3.2     KOTKA-tietokantaan tarvittavat lisäykset. 6

3.3     Viikkokalenterimoduuli 7

3.4     Salasanojen kryptauksen toteutus. 8

3.5     Lokitiedoston käyttö.. 8

3.6     Järjestelmän tarkkailu.. 9

4        Palvelinratkaisut, työkalut ja tekniikat.. 10

4.1     Työkalut. 10

4.2     JSP-tekniikka.. 10

4.3     Java-pavut. 12

5        Opiskelijan käyttötapaukset.. 13

5.1     Sisäänkirjautuminen.. 13

5.2     Henkilötietojen muokkaaminen.. 14

5.3     Kurssille ilmoittautuminen.. 16

5.4     Omien kurssitietojensa katselu.. 18

5.5     Kurssiin liittyvien lisätietojen antaminen.. 19

5.6     Tenttiin ilmoittautuminen.. 20

5.7     Opetusryhmiin ilmoittautuminen.. 21

5.8     Kurssilta ilmoittautumisen poisto.. 23

6        Opettajan käyttötapaukset.. 25

6.1     Kurssilaisen lisääminen kurssille. 26

6.2     Kurssilaisen ilmoittaminen tenttiin.. 28

6.3     Kurssilaisen poistaminen kurssilta.. 30

6.4     Kurssilaisiin liittyvät raportit. 32

6.5     Demopisteiden anto.. 33

6.6     Kurssiesiintymän lisääminen.. 35

6.7     Kurssiesiintymän muokkaaminen.. 37

6.8     Kurssilaisen kurssiin liittyvien tietojen muokkaus. 39

6.9     Kurssiesiintymän poistaminen opiskelijoiden näkyviltä.. 41

6.10       Postituslistan luonti 42

6.11       Valmiit raportit. 44

6.12       Oman raportin muokkaus. 46

6.13       Opintosuoritusten kirjaaminen.. 48

6.14       Tenttien muokkaaminen.. 50

6.15       Tenttien lisääminen.. 51

6.16       Kooste kurssikirjanpidon poikkeuksista.. 53

7        Ylläpitäjän käyttötapaukset.. 56

7.1     Järjestelmän tarkkailu.. 56

7.2     Salasanan lähetys. 57

7.3     Käyttöoikeustasojen vaihto.. 58

7.4     Tenttien poistaminen.. 59

7.5     Kurssitietojen ja tenttitietojen muokkaus. 60

8        Sivustorakenne.. 61

8.1     Opiskelijan sivustorakenne. 61

8.2     Opettajan sivustorakenne. 61

8.3     Ylläpitäjän sivustorakenne. 63

9        Käyttöliittymän hahmotelma.. 65

9.1     Ulkoasu.. 65

9.2     Rakenne. 66

10      Ohjelmakoodissa käytettävät merkinnät.. 68

11      Testaussuunnitelma.. 70

Lähteet.. 71

Liitteet.. 72

Liite 1. Opiskelijan sivustorakennekaavio.. 72

Liite 2. Opettajan sivustorakennekaavio.. 73

Liite 3. Ylläpitäjän sivustorakennekaavio.. 74

 


1         Johdanto

KORPPI-projekti kehittää seuraajan Jyväskylän yliopistossa tietotekniikan cum laude - työprojektina tehdylle Kurki-järjestelmälle. Projekti jatkaa syksyn 2000 KOTKA- projektin työn pohjalta. Sovelluksesta kehitetään käytettävämpi ja ominaisuuksiltaan parannettu kurssikirjanpitosovellus uusilla työkaluohjelmilla. 

Ensimmäinen Jyväskylän yliopistossa yleiseen käyttöön toteutettu WWW-kurssikirjanpitosovellus Kurki toteutettiin matematiikan laitokselle tietotekniikan cum laude -työprojektina keväällä 1998. Sovelluksen tarkoituksena oli yhdenmukaistaa laitoksella käytettävät kurssikirjanpitomenetelmät ja laajentaa käytettävyyttä verkkoon. Kurki-sovellus toteutettiin Borlandin IntraBuilderilla, Javascriptillä ja MS Access -tietokantaohjelmistolla. Kurki-järjestelmää edeltänyt yhdessä koneessa käytössä ollut järjestelmä poistettiin koneen rikkouduttua. Aiemmin eri luennoitsijat käyttivät omia apuohjelmiaan kurssikirjanpidossa.

KOTKA-projekti määritteli uuden KOTKA-järjestelmän ominaisuudet, suunnitteli järjestelmälle tietokannan, kartoitti käytettävien ohjelmistojen ominaisuuksia ja toteutti henkilötietomoduulin testausta varten. Uuteen järjestelmään on suunniteltu viittä moduulia, joista KORPPI-projekti tulee toteuttamaan kurssikirjanpitomoduulin ja kalenterimoduulin. Muiden moduulien osalta työtä jatkanee syksyn 2001 projektiryhmä.

Kevään 2001 projektiryhmään kuuluvat Minna Lesonen, Hannu Pekkanen, Tuukka Tawast ja Heikki Uuksulainen. Tilaajana toimii Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos. Tilaajaa edustaa Pauli Kujala. Projektin toinen suunnitteludokumentti on projektisuunnitelma, jossa kuvataan uuden järjestelmän kurssikirjanpito-osuuden toteutusta, projektin tavoitteet ja projektiorganisaatio sekä työn jako ja suunniteltu aikataulu.

Toinen samanaikainen työprojektiryhmä Halko suunnittelee ja toteuttaa kansalaisopistoille ja muille oppilaitokselle opetushallinto-ohjelman. Ohjelma käyttää runkona samaa KOTKAn tietokantarakennetta kuin KORPPI-projekti. Myös KORPPI-projekti tulee toteuttamaan kantaan omia tarvittavia muutoksiaan.

Luku 2 käsittelee sovelluksen aihealueeseen, tekniikkaan ja toteutustyökaluihin liittyviä termejä. Luvussa 3 käsitellään sovelluksen taustoja, tavoitteita, ominaisuuksia ja toimintoja. Luku 4 pitää sisällään tietoja sovelluksen palvelinratkaisusta ja toteutustyökaluista. Luvuissa 5-7 eritellään opiskelijan, opettajan ja ylläpitäjän käyttötapaukset. Luku 8 kuvaa WWW-sovelluksen sivustorakenteet. Luvussa 9 esitellään sovelluksen käyttöliittymän hahmotelmaa. Luku 10 kuvaa ohjelmakoodin merkintätapoja ja luku 11 testaussuunnitelmaa. Liitteet 1, 2 ja 3 sisältävät opiskelijan, opettajan ja ylläpitäjän sivustorakenteet.

 

2         Termejä

KORPPI-projektiin keskeisesti liittyviä aihealueen, teknikoiden, palvelinohjelmistojen ja ohjelmointityökalujen käsitteitä ovat mm. seuraavat:

Apache                  on ilmainen HTTP-palvelinohjelmisto.

CSS                       eli Cascade Style Sheet on HTML-sivujen ulkoasua ohjaava tiedosto.

GNUJSP               on ilmainen JSP-moottori.

HTML                  on WWW-sivujen sisältöä kuvaava kieli.

HTTP                    on WWW-arkkitehtuurin käyttämä tiedonsiirtoprotokolla.

Java                      on Sunin kehittämä laitteistoriippumaton olio-ohjelmointikieli.

Java-pavut            (engl. JavaBeans) ovat Java-ohjelmointikielellä luotuja komponentteja, joita voidaan käyttää JSP-sivuilla.

JDBC                    (engl. Java Database Connectivity) on Java-teknologian käyttämä tietosilta erilaisiin tietokantoihin.

Jserv                     on ilmainen Java-servlettimoottori.

JSP                        eli Java Server Pages on skriptaustyylinen ohjelmointikieli.

Keksi                    (engl. cookie) on Netscapen luoma, mutta nykyään jo standardoitu menetelmä saada WWW-sivuista vuorovaikutteisempia. Palvelin lähettää pieniä tietopaketteja selaimelle, jonka perusteella käyttäjä asetuksineen tunnistetaan jatkossa.

KURKI                 on Jyväskylän yliopistossa käytössä oleva kurssikirjanpito-järjestelmä

Kuukkeli               on Antti Viinikan Jyväskylän yliopistossa kehittämä järjestelmä ajanvaraukseen ja -hallintaan.

Käyttötapaus        (engl. use case) on käyttäjän tai sovelluksen toimintoa tietyn tehtävän suorittamiseksi kuvaava dokumentti.

Moduuli                on tietyn tehtäväjoukon suorittamiseen kehitetty sovellus ja käyttöliittymä.

Poolman                on ohjelma, joka kontrolloi tietokantayhteyksiä.

PostgreSQL          on ilmainen tietokannan hallintajärjestelmä.

Skripti                   on ohjelmointikieltä muistuttava ja usein hieman yksinkertaistettu tulkattava kieli.

Skriptaus              tarkoittaa WWW-sivujen tapauksessa ohjelmakoodin kirjoittamista HTML-dokumenttien sisään. Palvelinpuolen skriptauksessa koodi ajetaan palvelinkoneessa ja asiakaspään skriptauksessa selaimessa.

Selain                    on ohjelma, joka käyttäjän koneella tulkkaa HTML-kieliset sivut luettavaan muotoon.

Palvelin                 on ohjelmisto, joka WWW-sovellusten tapauksessa palvelee asiakkaana toimivien selainten hakupyyntöjä.

Servletti                on palvelimella sijaitseva sovelma (engl. applet), joka toteuttaa HTTP-palvelimen pyynnöstä tietyn toiminnon.

SQL                      eli Structured Query Language on tietokantojen hallintaan kehitetty standardi kieli.

Tomcat                  on ilmainen servletti- ja JSP-moottori.

.

3         Sovelluksen tavoitteet, ominaisuudet ja toiminnat 

KORPPI-sovellukseen tullaan toteuttamaan toimintoina samat perustoiminnat kuin Kurki-sovellukseen. Toiminnot on esitetty luvuissa 5, 6 ja 7 käyttötapauksien muodossa. Sovelluksessa käytettävät toteutusratkaisut perustuvat KOTKA-projektin kehittämiin henkilötietojen muuttamismoduuliin sekä  sisään- ja uloskirjautumismoduleihin.

KOTKA-projekti toteutti järjestelmään sisäänkirjautumisen, omien henkilötietojen syöttämisen ja muokkauksen sekä uloskirjautumisen. KOTKA-ryhmän toteuttamassa järjestelmässä on havaittu joitain puutteita, jotka KORPPI-ryhmän tulee korjata. Nämä puutteet johtuvat paljolti ajan riittämättömyydestä, sillä KOTKA-projektilla oli varsin laaja tehtäväkokonaisuus käytettävään aikaan verrattuna.

KORPPI-sovellukseen ehdotettuja lisäyksiä ovat mm. kurssin tilaa kuvaava merkintä, salasanan suojaus tietokannassa, lokitiedoston käyttö, salasanageneroinnin mahdollisuus sekä ylläpitäjälle järjestelmän käytön tarkkailusivu.

Opettajan käyttöliittymän toimintojen käytettävyyttä on tarkoitus saada paremmaksi ja jaotella sivuilla olevat toiminnot selkeämmiksi. Kurssilaisten tietojen päivittämisominaisuuksien toteutukseen kiinnitetään suurta huomiota, koska se on yksi käytetyimmistä tapahtumista sovelluksessa.

3.1        Kurki-sovelluksen ominaisuudet

Yleisimmät KORPPI-sovelluksen käyttötapaukset jaotellaan  kolmelle eri pääkäyttäjäryhmälle. Käyttäjiä sovellukselle ovat opiskelija, opettaja ja ylläpitäjä. Käyttötapaukset ovat samoja kuin nyt käytössä olevassa Korppi-sovellluksessa.  Kurki-sovelluksen tarjoamat perustoiminnot opiskelijalle ovat seuraavat:

1                 tenttiin ilmoittautuminen,

2                 kurssille ilmoittautuminen,

3                 ilmoittautumisen poisto,

4                 kurssitietojen katselu sekä

5                 opetusryhmiin ilmoittautuminen ja palautteenanto.

 

Kurki-sovelluksen tarjoamat perustoiminnot opettajalle ovat seuraavat:

6                 kurssilaisen lisääminen ja poistaminen kurssille,

7                 opetustapahtumiin liittyvien pisteiden anto,

8                 opiskelijoiden  kurssiin liittyvien tietojen muokkaus,

9                 uuden kurssin aloitus kurssi-instanssien pohjalta,

10             kurssin tietojen muokkaus,

11             kurssin poistaminen opiskelijoiden näkyviltä,

12             kurssilaisiin liittyvien opetustapahtumatietojen raportit,

13             kurssien tietojen raportit,

14             postituslistan luonti kurssille,

15             kurssin tenttien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen kurssille,

16             kurssin raporttien muodostus ja katselu sekä

17             aihealueittain erilaisten tietojen katselu kursseihin liittyen.

 

Kurki-sovelluksen tarjoamat perustoiminnot ylläpitäjälle ovat seuraavat:

18             kaikki edellisten kohtien toiminnot,

19             henkilötietojen ja tenttien muokkaus,

20             kurssien ja kurssi-instanssien ilmentymien muokkaus,

21             järjestelmän valvonta ja käyttäjätarkkailu.

 

3.2        KOTKA-tietokantaan tarvittavat lisäykset

KOTKA-projekti lähti tietokannan suunnittelun osalta täysin tyhjästä liikkeelle. Koska suunniteltavana oli varsin suuri tietokanta ja kaikkia sovellukselta vaadittavia ominaisuuksia ei vielä varmasti tiedetty, ei tietokantaakaan saatu suunniteltua täysin valmiiksi. Pääosin tietokanta on KORPPI-projektin tarpeita vastaava, mutta pieniä muutoksia ja lisäyksiä kaivataan.

KOTKAn tekemää tietokantaa hyödyntää KORPPI-ryhmän lisäksi HALKO-projektiryhmä. Molemmat projektit muokkaavat tietokantaa oman sovelluksensa tarpeisiin. Tietokannat pyritään pitämään mahdollisimman yhtenevinä. Muutokset ja lisäykset dokumentoidaan tietokantaraporttiin.

 Henkilötietomoduulin tietokantaan lisätään osoitetietojen postinumerot ja niitä vastaavat postitoimipaikat omaan tauluunsa, jolloin ne voidaan sieltä kätevästi hakea. KOTKAn toteutuksessa postinumerot ja postitoimipaikat ovat suoraan osoitetietotaulussa. Lisäksi tarpeelliseksi on havaittu sosiaaliturvatunnus, joka lisätään Person-taulun kentäksi.

Kurssikirjanpidon osalta tarvetta on ilmennyt saada merkata kurssille erilaisia tiloja. Tällöin kurssi voisi olla vasta ehdotusasteella, suunnitteilla, meneillään tai jossain muussa vaiheessa. Kursseja luennoidaan myös eri periodeissa ja olisi toivottua, että saataisiin selville tieto siitä, mitkä kurssit luennoidaan milläkin periodilla. Tätä varten periodeille tehdään oma taulunsa ja kursseihin liitetään tieto aloitus- ja lopetuspäivämääristä. Tällöin tietyssä periodissa luennoitavat kurssit voidaan helposti selvittää.

Tietokantaan toteutettavia muutoksia tarkastellaan tarkemmin myöhemmin valmistuvassa tietokantaraportissa.

3.3        Viikkokalenterimoduuli

Opiskelijan ja opettajan liittymään tullaan toteuttamaan kalenteri, josta on nähtävissä ainakin ilmoittautumisten ja opetustapahtumien mukainen aikataulu kullekin viikolle luentoineen, demoineen ja tentteineen. Kalenteriin voidaan myöhemmin toteuttaa osio, jolla voidaan lisätä tiedekunnan tai laitoksen henkilökunnan palavereja, kokouksia tai muita mahdollisia tapahtumia.

3.4        Salasanojen kryptauksen toteutus

KOTKA-projekti ei toteuttanut salasanojen kryptausta tietokantaan, vaan salasanat tallennetaan selkokielisinä. Tämä on selvä turvallisuusriski ja KORPPI-projektin tehtävänä on toteuttaa salasanojen kryptaus jollain hyväksi havaitulla menetelmällä. Vaihtoehtoina KOTKA-projekti ehdotti RSA:ta ja RC5:sta.

Salauksen lisäys ei pitäisi tuottaa suurta vaivaa, koska sille on olemassa valmis Java-papu KOTKA-projektin tuotoksena. Tällöin siis lisätään vain valittu algoritmi sille varatulle paikalle.

Uuteen sovellukseen lisätään ylläpitäjälle mahdollisuus lähettää uusi salasana kenelle tahansa järjestelmän käyttäjälle. Tämä helpottaa ylläpitäjän toimintaa silloin, kun käyttäjä on unohtanut salasanansa, jolloin hänelle voidaan helposti generoida uusi salasana. Toiminto tehdään henkilötietojen muokkaamisen yhteyteen. Käyttäjä saa uuden salasanan sähköpostitse.

3.5        Lokitiedoston käyttö

Ylläpitäjän pitää pystyä seuraamaan tietokantaan tehtäviä muutoksia jollain tavalla. Tähän tarkoitukseen tullaan käyttämään lokitiedostoa, johon tallentuu jokaisen tietokantaan tehtävän päivityksen yhteydessä tieto siitä, kuka päivityksen teki ja mitä teki.

Tämä edellyttää nykyisen tietokantapäivityksiä hoitavan db-pavun muuttamista joko siten, että päivityksen hoitavalle metodille viedään parametrina myös käyttäjän id-numero tai sitten papu etsii jostain tietoonsa kyseisen id:n. Parametrin lisäyksessä on se haittapuoli, että jo valmista KOTKA-projektin tuottamaa koodia joudutaan muuttamaan. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa haittana on se, että papu ei ehkä saa kyseistä id-numeroa mistään tietoonsa.

 

3.6        Järjestelmän tarkkailu

KORPPI-sovellukseen tullaan lisäämään ylläpitäjälle oma sivunsa, josta järjestelmään kirjautuneiden henkilöiden toimia voidaan tarkkailla. Sivu on yksinkertainen taulukko käyttäjistä, heidän IP-numeroistaan, toiminnoistaan ja viimeisen toiminnon kestosta. Ylläpitäjän on sivun kautta mahdollista havaita keskeytyneet tai muuten epänormaalit toiminnat. Näin voidaan järjestelmän virheet havaita.  

 

 

4         Palvelinratkaisut, työkalut ja tekniikat

Luvussa esitellään projektissa käytettävät työkalut, palvelimet ja ohjelmointitekniikat. Niihin on pääosin päädytty, koska ne ovat ilmaisia ja KOTKA-projektin testitulosten perusteella ne soveltuvat tulevaan järjestelmään paremmin kuin muut kilpailevat ohjelmistot ja tekniikat.

4.1        Työkalut

Järjestelmään valittiin HTTP-palvelimeksi Apache, koska yliopiston WWW-palvelimet käyttävät yleisesti Linux-käyttöjärjestelmää. Apache-palvelimen jälkeen järjestelmään asennetaan TomCat, joka on yhdistetty JSP- ja servlettimoottori. Tietokannan ja TomCatin tietovälittimenä toimii PoolMan, joka jakaa tietokantayhteyksiä niitä tarvitseville servleteille. Tietokannanhallintajärjestelmänä on PostgreSQL:n versio 7. 

Sovellus toteutetaan JSP-tekniikalla. Muina tarkasteltuina vaihtoehtoina KOTKA-ryhmällä olivat lähinnä Microsoftin Active Server Pages, PHP Hypertext Preprocessor sekä CGI-teknologiat.

4.2        JSP-tekniikka

Kun WWW-palvelin vastaanottaa pyynnön selaimelta, se päättelee, onko kyseessä staattinen HTML-sivu vai JSP-sivu. Staattisen sivun tapauksessa palvelin voi palauttaa pyydetyn sivun välittömästi takaisin selaimelle.

JSP-sivun ollessa kyseessä pyyntö välitetään edelleen servlettimoottorille. Se tutkii, onko kyseistä sivua vastaava servletti jo olemassa. Jos servlettiä ei ole, pyyntö jatkaa matkaansa JSP-moottorille, joka generoi sivua vastaavan servletin. Se puolestaan on JSP-sivusta muodostettu Java-kielinen luokka, johon on liitetty tarvittavat Java-pavut.

Tämän jälkeen servletti suoritetaan, jolloin muodostuu selaimen pyytämä HTML-sivu ja se lähetetään takaisin selaimelle (katso kuva 1). Näin asiakassovelluksena toimiva WWW-selain saa pelkkää HTML-koodia sisältävän sivun esitettäväksi. Tällä pyritään parantamaan selainyhteensopivuutta.

Kuva 1: KOTKA-järjestelmän sovellusrakenne.

 

4.3        Java-pavut

Java-pavut ovat Java-ohjelmointikielellä toteutettuja luokkia. Papuihin pyritään sijoittamaan mahdollisimman paljon JSP-sivujen Java-koodia, jolloin JSP-sivujen luettavuus paranee. Kaikki yleiskäyttöiset metodit tulisi upottaa Java-papuihin. Tällöin niitä tarvitsee kutsua vain JSP-koodissa, eikä kirjoittaa aina uudestaan samaa Java-koodia JSP-koodin sekaan.

 

 

5         Opiskelijan käyttötapaukset

Tässä luvussa kuvataan opiskelijoiden käyttötapaukset. Pääkehittäjänä toimii Heikki Uuksulainen. Käyttötapauksissa, joissa käyttäjä valitsee valintalistoista esimerkiksi kurssin tai tentin tai vastaavaa, toteutetaan jonkinlainen hakua rajaava ehto. Tämä siksi, että kursseja ja tenttejä voi olla todella paljon, jolloin listoista tulee liian pitkiä.

5.1        Sisäänkirjautuminen

Päiväys: 6.3.2001 Heikki Uuksulainen

Versio: 0.2

Nimi: Sisäänkirjautuminen

Suorittajat: Järjestelmän käyttäjät

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain sekä verkkoyhteys.

Edellytykset: Käyttäjä ei ole vielä kirjautunut sisään järjestelmään.

Alkutilanne:  Käyttäjä on sisäänkirjautumissivulla.

Tapahtumat: Käyttäjä kirjoittaa käyttäjätunnuksen tekstikenttään ja salasanan toiseen   kenttään, johon tulostuu tähtiä [Poikkeus 1: Käyttäjällä ei ole käyttäjätunnusta]. Tiedot voi lähettää palvelimelle Lähetä-painikkeella tai tiedot voi pyyhkiä pois Peruuta-painikkeella. Jos tiedot lähetetään palvelimelle, luo palvelin käyttäjälle uuden istunnon järjestelmään [Poikkeus 2: Järjestelmään ei saada yhteyttä] [Poikkeus 3: Käyttäjätunnus tai salasana väärin].

Jälkitilanne:    Käyttäjällä on istunto palvelimella ja hän on kalenterimoduulin pääsivulla, jolta hän näkee kyseisen viikon menonsa kalenterista.


Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjällä ei ole käyttäjätunnusta.] Käyttäjän tulee luoda uusi käyttäjätunnus.

[Poikkeus 2: Järjestelmään ei saada yhteyttä.] Pyydetään käyttäjää yrittämään uudestaan.

[Poikkeus 3: Käyttäjätunnus tai salasana väärin.] Jos käyttäjän syöttämän salasana ei täsmää annettuun tunnukseen, käyttäjää ei päästetä järjestelmään sisään. Hänet ohjataan takaisin sisäänkirjautumissivulle ja pyydetään yrittämään uudestaan.

 

5.2        Henkilötietojen muokkaaminen

Päiväys: 6.3.2001 Heikki Uuksulainen

Versio: 0.1

Nimi: Omien henkilötietojen muokkaaminen

Suorittajat: Käyttäjät, joilla on tunnus järjestelmään.

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain sekä verkkoyhteys.

Edellytykset: Käyttäjä on kirjautunut sisään järjestelmään.

Alkutilanne: Käyttäjä on valinnut Henkilötiedot-moduulin ja sieltä henkilötietojen muokkaamissivun.

Tapahtumat: Ensimmäisellä sivulla käyttäjä voi halutessaan muokata suku-, etu- ja kutsumanimeään, sekä salasanansa tai kielen, jota haluaa käyttöliittymän käyttävän. Tiedot voidaan lähettää palvelimelle Hyväksy-painikkeella tai käyttäjä voi siirtyä seuraavalle sivulle Seuraava-painikkeella [Poikkeus 1: Palvelimeen ei saada yhteyttä].

Toisella sivulla henkilö voi muuttaa tai lisätä henkilökohtaisia parametreja. Parametrityyppejä ovat ainakin puhelin, WWW-osoite ja sähköpostiosoite. Käyttäjä voi valita haluamansa parametrityypin valintalaatikosta ja parametriin liittyvä arvo kirjoitetaan sille varattuun tekstikenttään. Lisätyt ja muutetut tiedot voidaan lähettää palvelimelle Hyväksy-painikkeella [Poikkeus 1: Palvelimeen ei saada yhteyttä]. Seuraavalle sivulle voidaan siirtyä Seuraava-painikkeella. Käyttäjä voi myös siirtyä takaisin edelliselle sivulle Edellinen-painikkeella

Kolmannella sivulla käyttäjä voi lisätä ja muuttaa osoitetietojaan. Osoitetyypiksi voi valita valintalaatikosta joko kotiosoitteen, lomaosoitteen tai työosoitteen. Katuosoite ja maa syötetään niille varattuihin tekstikenttiin, postinumero ja kaupunki valitaan valinta listasta. Muokatut ja lisätyt osoitteet voidaan lähettää palvelimelle Hyväksy-painikkeella [Poikkeus 1: Palvelimeen ei saada yhteyttä]. Edelliselle sivulle voi palata Edellinen-painiketta painamalla ja seuraavalle sivulle pääsee Seuraava-painikkeella. Koska tämä on henkilötietojen muuttamisen viimeinen sivu, Seuraava-painike vie sivulle, joka näyttää käyttäjän henkilö- ja osoitetiedot [Poikkeus 2: Tietoja ei saada tietokannasta].

Jälkitilanne: Käyttäjän muutetut henkilötiedot ovat tallennettuina tietokantaan ja käyttäjä on sivulla, jolla järjestelmään tallennetut henkilötiedot ovat näkyvillä.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Palvelimeen ei saada yhteyttä tietojen tallentamiseksi.] Tietojen muuttaminen ei onnistu, josta annetaan ilmoitus käyttäjälle.

[Poikkeus 2: Tietoja ei saada tietokannasta.] Tietoja ei ole tietokannassa tai niitä ei sieltä saada, jolloin annetaan ilmoitus käyttäjälle.


 

5.3        Kurssille ilmoittautuminen

Päiväys: 6.3.2001 Heikki Uuksulainen

Versio: 0.2

Nimi: Kurssille ilmoittautuminen.

Suorittajat:     Opiskelijat, joilla on tunnus järjestelmään.

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain sekä verkkoyhteys.

Edellytykset: Käyttäjä on kirjautunut sisään järjestelmään.

Alkutilanne: Käyttäjä on valinnut Kurssikirjanpitomoduulin ja hänellä on edessään kaikki kurssit, jotka ovat meneillään tai alkamassa.

Tapahtumat: Käyttäjä valitsee hakua vastaavan kurssin, jolle hän haluaa ilmoittautua [Poikkeus 1: Ei ole yhtään kurssia]. Sen jälkeen hän painaa Ilmoittaudu-painiketta, jolloin pyyntö lähetetään palvelimelle, joka rekisteröi kyseisen oppilaan kurssille [Poikkeus 2: Palvelimeen ei saada yhteyttä] [Poikkeus 3: Käyttäjä ei ole kirjautunut järjestelmään tai aikaraja on kulunut umpeen] [Poikkeus 4: Kurssin maksimiosallistujamäärä on täynnä]. Jos opiskelija on aikaisemmin ilmoittautunut kurssille ja sen jälkeen poistanut ilmoittautumisen, hänen aikaisemmat tietonsa palautetaan [Poikkeus 5: Kurssilla on tapahtunut muutoksia, eikä ilmoittautuminen onnistu]. Käyttäjälle näytetään varmistus kurssille ilmoittautumiselle erillisellä sivulla, jolta voi palata takaisin kurssisivulle Takaisin-painikkella.

Jälkitilanne: Opiskelija on ilmoittautunut kurssille.


Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Ei ole yhtään kurssia.] Järjestelmään ei ole kirjattu yhtään meneillään olevaa tai alkavaa kurssia, jolloin käyttäjä ei voi suorittaa ilmoittautumista.

[Poikkeus 2: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Rekisteröinti ei onnistu, josta annetaan ilmoitus käyttäjälle.

[Poikkeus 3: Käyttäjä ei ole kirjautunut järjestelmään tai aikaraja on kulunut umpeen.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle. Kun hän on syöttänyt tunnuksensa ja salasanansa oikein, hänet ohjataan takaisin kurssi-ilmoittautumissivulle.

[Poikkeus 4: Kurssin maksimiosallistujamäärä on täynnä.] Käyttäjälle annetaan ilmoitus, että kurssin maksimiosallistujamäärä on täynnä ja hänet asetetaan varasijalle.

[Poikkeus 5: Kurssilla on tapahtunut muutoksia, eikä ilmoittautuminen onnistu.] Käyttäjä ei enää mahdu kurssille tai kurssia ei enää ole olemassakaan, josta annetaan ilmoitus.


 

5.4        Omien kurssitietojensa katselu

Päiväys: 6.3.2001 Heikki Uuksulainen

Versio:0.1

Nimi: Omien kurssitietojensa katselu

Suorittajat: Opiskelijat, joilla on tunnus järjestelmään.

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain sekä verkkoyhteys.

Edellytykset: Käyttäjä on kirjautunut sisään järjestelmään.

Alkutilanne: Käyttäjä on siirtynyt kurssisivulle.

Tapahtumat: Käyttäjä valitsee valintalaatikosta kurssin, jolle hän on ilmoittautunut [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole ilmoittautunut millekään kurssille]. Sen jälkeen hän painaa Tietosi kurssilta -painiketta, jolloin opettajan käyttäjälle kirjaamat tiedot ilmestyvät sivulle. [Poikkeus 2: Palvelimeen ei saada yhteyttä]. Tietoja ovat esimerkiksi demopisteet ja tenttipisteet.

Jälkitilanne:   Käyttäjän tiedot kurssilta ovat nähtävillä.

Poikkeukset:                    

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole ilmoittautunut millekään kurssille.] Käyttäjälle ilmoitus, että hänen tulee ensin ilmoittautua jollekin kurssille.

[Poikkeus 2: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Tietojen hakeminen tietokannasta ei onnistu tai tietoja ei löydy tietokannasta. Annetaan ilmoitus käyttäjälle.

5.5        Kurssiin liittyvien lisätietojen antaminen

Päiväys: 7.3.2001 Heikki Uuksulainen

Versio: 0.1

Nimi: Kurssiin liittyvien lisätietojen antaminen.

Suorittajat:     Opiskelijat, joilla on tunnus järjestelmään.

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain sekä verkkoyhteys.

Edellytykset: Käyttäjä on kirjautunut sisään järjestelmään.

Alkutilanne: Käyttäjä on siirtynyt kurssisivulle.

Tapahtumat: Käyttäjä valitsee valintalaatikosta kurssin, jolle hän on ilmoittautunut [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole ilmoittautunut millekään kurssille]. Sen jälkeen hän painaa Lisätiedot-painiketta, jolloin opettajan määrittelemät lisätietokentät ilmestyvät sivulle ja opiskelija voi täyttää kyseiset kentät [Poikkeus 2: Ei yhtään lisätietokenttää]. Tiedot voi rekisteröidä Tallenna-painikkeella, jolloin selain lähettää tiedot palvelimelle. [Poikkeus 3: Palvelimeen ei saada yhteyttä]. Tietoja ovat esimerkiksi harjoitustyön aihe ja harjoitustyöpari.

Jälkitilanne:   Käyttäjän tiedot kurssilta ovat nähtävillä.

Poikkeukset:                    

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole ilmoittautunut millekään kurssille.] Käyttäjän tulee ensin ilmoittautua jollekin kurssille.

[Poikkeus 2: Ei yhtään lisätietokenttää.] Opettaja ei ole määritellyt kyseiselle kurssille yhtään lisätietokenttää, jolloin oppilas ei niitä voi täyttää.

[Poikkeus 3: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Tietojen siirtäminen tietokantaan ei onnistu. Annetaan ilmoitus käyttäjälle.

 

5.6        Tenttiin ilmoittautuminen

Päiväys: 6.3.2001 Heikki Uuksulainen

Versio: 0.1

Nimi: Tenttiin ilmoittautuminen.

Suorittajat: Opiskelijat, joilla on tunnus järjestelmään.

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain sekä verkkoyhteys.

Edellytykset: Käyttäjä on kirjautunut sisään järjestelmään.

Alkutilanne: Käyttäjä on tenttiinilmoittautumissivulla.

Tapahtumat: Käyttäjä valitsee ajan mukaan järjestetystä listasta tentin, jolle hän haluaa ilmoittautua. Tentit on listassa järjestettynä laitoksen mukaan, johon kyseinen tentti kuuluu [Poikkeus 1: Lista ei sisällä yhtään tenttiä]. Tämän jälkeen käyttäjä syöttää tarvittavat tiedot niille varattuihin paikkoihin. Tämän jälkeen hän painaa Ilmoittaudu-painiketta, jolloin pyyntö lähetetään palvelimelle. Palvelin palauttaa sivun sisältäen tentit, joihin kyseinen oppilas on ilmoittautunut sekä tenttitulokset, jotka hänelle on kirjattu järjestelmään [Poikkeus 2: Palvelimeen ei saada yhteyttä]. [Poikkeus 3: Käyttäjä ei ole kirjautunut järjestelmään]. [Poikkeus 4: Osallistujien maksimimäärä on täynnä]. [Poikkeus 5: Tentti on ehditty poistaa].

Jälkitilanne: Oppilas on ilmoittautunut tenttiin.

Poikkeukset:                    

[Poikkeus 1: Lista ei sisällä yhtään tenttiä.] Järjestelmään ei ole lisätty yhtään tenttiä, jolloin käyttäjä ei voi ilmoittautua tenttiin.

[Poikkeus 2: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Ilmoittautuminen ei onnistu ja siitä annetaan ilmoitus käyttäjälle.

[Poikkeus 3: Käyttäjä ei ole kirjautunut järjestelmään.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle. Kun käyttäjä on syöttänyt tunnuksensa ja salasanansa oikein, hänet ohjataan takaisin tenttiin ilmoittautumissivulle.

[Poikkeus 4: Osallistujien maksimimäärä on täynnä.] Käyttäjälle annetaan ilmoitus, että tenttiin ei mahdu enää ja hänet asetetaan varasijalle.

[Poikkeus 5: Tentti on ehditty poistaa.] Ylläpitäjä tai opettaja on poistanut tentin, jolloin käyttäjä ei voi ilmoittautua siihen ja tästä annetaan ilmoitus käyttäjälle.

5.7        Opetusryhmiin ilmoittautuminen

Päiväys: 6.3.2001  Heikki Uuksulainen

Versio: 0.1

Nimi: Opetusryhmiin ilmoittautuminen

Suorittajat: Opiskelijat, joilla on tunnus järjestelmään.

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain sekä verkkoyhteys.

Edellytykset: Käyttäjä on kirjautunut sisään järjestelmään.

Alkutilanne: Käyttäjä on kurssisivulla ja on valinnut kurssin, jonka opetusryhmiin hän haluaa ilmoittautua.

Tapahtumat: Käyttäjä painaa Ilmoittaudu opetusryhmiin -painiketta, jolloin hän siirtyy sivulle, jolla valitaan opetusryhmät [Poikkeus 1: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut]. Sivulla on opetusryhmätyypeittäin listattu kurssille määritellyt opetusryhmät ja käyttäjä valitsee listoista haluamansa ryhmät [Poikkeus 2: Yhtään opetusryhmään ei ole määritelty]. Tämän jälkeen hän painaa Ilmoittaudu-painiketta, jolloin tiedot lähetetään palvelimelle ja henkilö rekisteröidään kyseisiin opetusryhmiin [Poikkeus 3: Palvelimeen ei saada yhteyttä]. [Poikkeus 4: Ryhmän maksimikoko on täyttynyt]. [Poikkeus 5: Opetusryhmä on ehditty poistaa]. Jos kyseiselle kurssille on määritelty useita eri opetusryhmätyyppejä, esim. (demot ja ohjaukset), voi käyttäjä valita yhden kummastakin ja ilmoittautua niille kerralla. Jos käyttäjä ei ole ilmoittautunut kyseiselle kurssille, järjestelmä tekee ilmoituksen samalla.

Jälkitilanne: Käyttäjä on rekisteröity opetusryhmään. Käyttäjälle näytetään vielä varmistus ilmoittautumisesta erillisellä varmistussivulla, jolta voi palata ilmoittautumissivulle Takaisin-painikkeella.

Poikkeukset:              

[Poikkeus 1: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle. Käyttäjän syötettyä tunnuksensa ja salasanansa oikein, hän siirtyy suoraan opetusryhmiin ilmoittautumissivulle.

[Poikkeus 2: Yhtään opetusryhmää ei ole määritelty.] Kurssille ei ole määritelty yhtään opetusryhmää, jolloin käyttäjä ei voi ilmoittautua.

 [Poikkeus 3: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Rekisteröinti ei onnistu ja siitä annetaan ilmoitus.

[Poikkeus 4: Ryhmän maksimikoko on täyttynyt.] Käyttäjälle annetaan ilmoitus, että ryhmään ei enää mahdu ja käyttäjä asetetaan halutessaan varasijalle.

[Poikkeus 5: Opetusryhmä on ehditty poistaa.] Opettaja on ehtinyt poistaa opetusryhmän, jolle käyttäjä aikoo ilmoittautua. Käyttäjälle annetaan ilmoitus ettei opetusryhmää enää ole olemassakaan.

5.8        Kurssilta ilmoittautumisen poisto

Päiväys: 6.3.2001 Heikki Uuksulainen

Versio:            0.1

Nimi: Kurssilta ilmoittautumisen poisto.

Suorittajat: Opiskelijat, joilla on tunnus järjestelmään ja jotka ovat ilmoittautuneet jollekin kurssille.

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain sekä verkkoyhteys.

Edellytykset: Käyttäjä on kirjautunut sisään järjestelmään.

Alkutilanne: Käyttäjä on kurssisivulla.

Tapahtumat: Käyttäjä valitsee valintalistasta kurssin, jolle ilmoittautumisen haluaa poistaa [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole ilmoittautunut yhdellekään kurssille]. Käyttäjä painaa Poista ilmoittautuminen -painiketta, jolloin selain lähettää pyynnön palvelimelle [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut]. Palvelin poistaa kyseisen henkilön kurssilta [Poikkeus 3: Palvelimeen ei saada yhteyttä].

Jälkitilanne: Opiskelijan ilmoittautuminen kurssille on poistettu. Käyttäjälle näytetään varmistus kurssilta poistamisesta erillisellä varmistussivulla. Varmistussivulta pääsee takaisin kurssisivulle Takaisin-painikkeella. Oppilaan tietoja kurssilta ei kuitenkaan poisteta tietokannasta, vaan ne ainoastaan merkitään poistetuiksi, jolloin tiedot voidaan palauttaa tarvittaessa.

Poikkeukset:              

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole ilmoittautunut yhdellekään kurssille.] Käyttäjä ei voi poistaa ilmoittautumista, jos ei ole ilmoittautunut millekään kurssille.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle. Käyttäjän syötettyä tunnuksen ja salasanan oikein hänet ohjataan takaisin sivulle, jolta ilmoittautumisen poiston voi suorittaa.

 [Poikkeus 3: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Ilmoittautumisen poisto ei onnistu ja siitä annetaan ilmoitus käyttäjälle.

6         Opettajan käyttötapaukset

Suurin osa kurssikirjanpidosta on opettajan käyttötapauksia. Koska järjestelmä on WWW-pohjainen, käyttäjä voi toteuttaa saman toiminnon usealla eri tavalla (esim. Opettaja voi antaa demopisteet luvun 7.5 mukaisesti, mutta myös kurssin yleisinä tietoina luvussa 7.8 mainitulla tavalla.). Jokaisesta toteutusmahdollisuudesta on oma käyttötapauksensa. Samalla WWW-sivulla voi esiintyä yksi tai useampia käyttötapauksia ja sama käyttötapaus voi esiintyä yhdellä tai useammalla sivulla. Käyttötapaukset on ryhmitelty WWW-sivujen mukaiseen järjestykseen. Luvussa ei ole kirjattu käyttötapaukseksi siirtymistä sivulta toiselle, vaikka siirryttävältä sivulta on mahdollista tuoda mukana joitakin tietoja, kuten tiedon valitusta kurssista. Kaikille käyttötapauksille on yhteiset poikkeukset, jotka on koottu vielä luvun loppuun omaksi luvukseen.

Kuten projektisuunnitelmassa on mainittu, opettajan osuudesta projektissa huolehtivat Minna Lesonen ja Tuukka Tawast. Opettajan käyttötapauksia on paljon ja on hyvin todennäköistä, että emme saa tietoomme niistä kaikkia mahdollisia projektin aikana. Nykyiseen KURKI-järjestelmäänkin on sen toiminnassaolon aikana lisätty opettajan toimintoja ja näin tulee luultavasti käymään myös KORPPI-projektin toteuttamalle kurssikirjanpidolle. Kurssikirjanpitoon on mahdollista toteuttaa vain ne tapaukset, jotka ovat tällä hetkellä tiedossa. Tulevaisuus saattaa tuoda sellaisia käyttötapauksia, jotka eivät ole olleet ennakoitavissa.

Käyttötapauksissa, joissa käyttäjä valitsee valintalistoista esimerkiksi kurssin tai tentin tai vastaavaa, toteutetaan jonkinlainen hakua rajaava ehto. Tämä siksi, että kursseja ja tenttejä voi olla todella paljon, jolloin listoista tulee liian pitkiä.

 


6.1        Kurssilaisen lisääminen kurssille

Päiväys: 6.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Kurssilaisen lisääminen kurssille

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana tai hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Alkutilanne: Opettaja on voinut valita kurssin etukäteen, jolloin se tuodaan mukana sivulle siirryttäessä. Kurssi voidaan valita sivulla olevasta listasta tai se on valmiiksi valittuna, jos käyttäjä on jättänyt kirjanmerkin tähän kohtaan.

Tapahtumat: Opettaja lisää kurssilaisen kurssilleen  [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] [Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia]. Kurssilainen lisätään nimen perusteella. Lisäys tapahtuu painamalla Lisää kurssilainen -painiketta Kurssilaiset-sivulla, jolloin järjestelmä kysyy lisättävän kurssilaisen nimeä [Poikkeus 7: Järjestelmässä on useampia samannimisiä henkilöitä.]. Kurssilaiselle lähetetään sähköpostilla [Poikkeus 5: Viestin saajalla ei ole sähköpostia.] ilmoitus kurssille lisäämisestä. [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] [Poikkeus 6: Henkilöä ei ole järjestelmässä.]

Lopputilanne: Opettajalle ilmoitetaan kurssilaisen lisäämisestä. Tietokantaan on lisätty opiskelija kurssille.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.] Valittu kurssi puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa.

[Poikkeus 5: Viestin saajalla ei ole sähköpostia.] Viestin saajalla ei ole sähköpostia, jolloin ilmoitusta ei lähetetä. Asiasta ilmoitetaan kurssilaisen lisääjälle.

[Poikkeus 6: Henkilöä ei ole järjestelmässä.] Henkilöä ei ole järjestelmässä, jolloin annetaan virheilmoitus ja pyydetään ottamaan yhteys ylläpitoon. Lisäksi ilmoitetaan toiminnon peruuntuneen.

[Poikkeus 7: Järjestelmässä on useampia samannimisiä henkilöitä.] Järjestelmässä on useita samannimisiä kurssilaisia, jolloin opettajalle annetaan valintalista, jossa on tarkempaa tietoa samannimisistä kurssilaisista ja josta opettaja voi valita haluamansa kurssilaisen.


Muuta: Opettajan lisäämät kurssilaiset pyritään minimoimaan. Pyritään siihen, että jokainen opiskelija itse ilmoittautuu kurssille.

6.2        Kurssilaisen ilmoittaminen tenttiin

Päiväys: 6.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.1

Nimi: Kurssilaisen ilmoittaminen tenttiin

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana tai hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Alkutilanne: Opettaja on voinut valita kurssin etukäteen, jolloin se tuodaan mukana sivulle siirryttäessä. Kurssi voidaan valita sivulla olevasta listasta tai se on valmiiksi valittuna, jos käyttäjä on jättänyt kirjanmerkin tähän kohtaan.

Tapahtumat: [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja valitsee kurssin ja kurssilaisen sivulla olevasta valintalistasta [Poikkeus 3d: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia ja kurssilaista.]. Opettaja painaa Lisää tenttiin -painiketta [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.].  Opettajalle tulostuu valintalista kurssin tenteistä [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.], joista hän valitsee oikean ja painaa Ilmoita-painiketta. Kurssilaiselle lähetetään sähköpostilla [Poikkeus 5: Viestin saajalla ei ole sähköpostia.] ilmoitus tenttiin ilmoittautumisesta.

Lopputilanne: Opettajalle ilmoitetaan kurssilaisen ilmoittautumisesta tenttiin.


Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3d: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia ja kurssilaista.] Valittu kurssi ja kurssilainen puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa.

[Poikkeus 5: Viestin saajalla ei ole sähköpostia.] Viestin saajalla ei ole sähköpostia, jolloin ilmoitusta ei lähetetä. Asiasta ilmoitetaan kurssilaisen lisääjälle.

[Poikkeus 6: Henkilöä ei ole järjestelmässä.] Henkilöä ei ole järjestelmässä, jolloin annetaan virheilmoitus ja pyydetään ottamaan yhteys ylläpitoon. Lisäksi ilmoitetaan toiminnon peruuntuneen.

[Poikkeus 7: Järjestelmässä on useampia samannimisiä henkilöitä.] Järjestelmässä on useita samannimisiä kurssilaisia, jolloin opettajalle annetaan valintalista, jossa on tarkempaa tietoa samannimisistä kurssilaisista ja josta opettaja voi valita haluamansa kurssilaisen.


Muuta: Opettajan lisäämät kurssilaiset pyritään minimoimaan. Pyritään siihen, että jokainen opiskelija itse ilmoittautuu kurssille.


 

6.3        Kurssilaisen poistaminen kurssilta

Päiväys: 6.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Kurssilaisen poistaminen kurssilta

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana tai hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Alkutilanne: Opettaja on valinnut kurssin ja kurssilaisen etukäteen.

Tapahtumat: [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja on valinnut kurssin ja kurssilaisen [Poikkeus 3c: Käyttäjä ei ole valinnut kurssilaista]  [Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia], jonka jälkeen hän painaa Poista kurssilainen kurssilta -painiketta. Kurssi ja kurssilainen valitaan Kurssilaiset-sivulla olevista valintalistoista. Kurssilaiselle lähetetään sähköpostilla [Poikkeus 5: Viestin saajalla ei ole sähköpostia.] ilmoitus kurssilta poistamisesta. [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] [Poikkeus 6: Henkilöä ei ole järjestelmässä.] [Poikkeus 7: Järjestelmässä on useampia samannimisiä henkilöitä.] [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.]

Lopputilanne: Opettajalle ilmoitetaan poiston onnistumisesta. Tietokantaan merkitään poistetuksi kohta, jossa on tieto opiskelijan osallistumisesta kurssille.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.] Valittu kurssi puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 3c: Käyttäjä ei ole valinnut kurssilaista.] Valittu kurssilainen puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 5: Viestin saajalla ei ole sähköpostia.] Viestin saajalla ei ole sähköpostia, jolloin ilmoitusta ei lähetetä. Asiasta ilmoitetaan käyttäjälle.

[Poikkeus 6: Henkilöä ei ole järjestelmässä.] Henkilöä ei ole järjestelmässä, jolloin annetaan virheilmoitus ja pyydetään ottamaan yhteys ylläpitoon. Lisäksi ilmoitetaan toiminnon peruuntuneen.

[Poikkeus 7: Järjestelmässä on useampia samannimisiä henkilöitä.] Järjestelmässä on useita samannimisiä kurssilaisia, jolloin opettajalle annetaan valintalista, jossa on tarkempaa tietoa samannimisistä kurssilaisista ja josta opettaja voi valita tarkoittamansa kurssilaisen.


Muuta: Opettajan poistamat kurssilaiset pyritään minimoimaan. Pyritään siihen, että jokainen opiskelija itse poistuu kurssilta, jos lopettaa sen kesken.

6.4        Kurssilaisiin liittyvät raportit

Päiväys: 6.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Kurssilaisiin liittyvät raportit

Suorittajat: Opettajat

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana

Alkutilanne: Sivulla näkyvät opettajan kurssit ja kurssilaiset listana, joista opettaja voi valita haluamansa. Kurssi voi olla valmiiksi valittuna, jolloin se on tullut mukana edelliseltä sivulta tai kerralta.

Tapahtumat: [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettajan pitää valita kurssi ja/tai kurssilaiset etukäteen. [Poikkeus 3d: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia tai kurssilaista.] Opettaja siirtyy haluttuun raporttiin valitsemalla haluamansa raportin linkin tai painikkeen. Mikäli toiminto voidaan toteuttaa linkkinä, se tehdään ensi sijaisesti niin, muussa tapauksessa toiminto toteutetaan painikkeen avulla. [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.]

Lopputilanne: Opettaja on siirtynyt valitsemaansa raporttiin, jonka hän voi halutessaan tulostaa. Raportissa on paluulinkki, josta opettaja palautuu Kurssilaiset-sivulle.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3d: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia tai kurssilaista.] Valittu kurssi tai kurssilainen puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.


Muuta: Raportteja voi olla useampia ja tarvittavat raportit pitää kartoittaa.
Yleisimmät raportit voisivat olla valmiina.

 

6.5        Demopisteiden anto

Päiväys: 6.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.3

Nimi: Demopisteiden anto

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana tai hänellä oikeus antaa demopisteitä kurssin osallistujille.

Alkutilanne: Opettaja on valinnut jonkin kurssin Kurssit-sivulta tai opettaja on valinnut kurssin ja/tai kurssilaisia Kurssilaiset-sivulta. Opettajalle tulostuu taulukko opiskelijoista ja demopisteistä.


Tapahtumat: [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] [Poikkeus 3d: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia tai kurssilaista] Opettaja täyttää taulukkoon demopisteet ja painaa Tallenna-painiketta. [Poikkeus 11: Käyttäjä ei paina Tallenna-painiketta.] [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Uudet demopisteet tallennetaan tietokantaan [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.].

Lopputilanne: Opettajalle ilmoitetaan tietojen tallentumisesta. Opettaja palautuu sivulle, josta tuli.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja ei ole kirjautunut sisään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3d: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia tai kurssilaista.] Valittu kurssi tai kurssilainen puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 11: Käyttäjä ei paina Tallenna-painiketta.] Käyttäjä yrittää siirtyä pois sivulta painamatta Tallenna-painiketta, jolloin järjestelmä kysyy, haluaako käyttäjä tallentaa muutokset.


Muuta: Tämä sivu on suunnattu erityisesti demojen pitäjille. Pelkästään demopisteiden saanti tietokannasta vaatii yhtenevää nimeämistapaa tai lisäkenttää tietokantaan.

6.6        Kurssiesiintymän lisääminen

Päiväys: 6.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Kurssin esiintymän lisääminen

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään ja hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Alkutilanne: Sivulla näkyy valittuna ollut kurssi ja siihen liittyvät tiedot. Opettaja on halutessaan valinnut kurssin edellisellä sivulla.

Tapahtumat: Opettaja voi luoda omasta kurssistaan uuden esiintymän [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] [Poikkeus 3a: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.]. Kurssin valinnan myötä tulee esiin oletusvalinnat [Poikkeus 9: Kurssia ei löydy.] [Poikkeus 10: Kurssin tietoja ei löydy.]. Kurssi voidaan valita sivulla olevasta valintalistasta, jossa näkyvät opettajan kurssit. Opettaja täyttää tai muokkaa kurssin tiedot haluamikseen ja painaa Tallenna-painiketta [Poikkeus 11: Käyttäjä ei painanut Tallenna-painiketta]. Kurssi tallennetaan tietokantaan [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.]. [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.]

Lopputilanne: Kurssi tulee näkyville, mikäli opettaja on sen näkyväksi asettanut. Opettaja palautuu Kurssit-sivulle.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja ei kirjautunut sisään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3a: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.] Käyttäjä ei ole valinnut kurssia, jolloin kurssin tietoja ei voida näyttää.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 9: Kurssia ei löydy.] Kurssia ei löydy, jolloin järjestelmä kehottaa ottamaan yhteyttä ylläpitoon.

[Poikkeus 10: Kurssin tietoja ei löydy.] Kurssin tietoja ei löydy, jolloin niitä ei voida näyttää.

[Poikkeus 11: Käyttäjä ei painanut Tallenna-painiketta] Käyttäjä yrittää siirtyä pois sivulta painamatta Tallenna-painiketta, jolloin järjestelmä kysyy, haluaako hän tallentaa muutokset.


Muuta: Opettaja ei voi muuttaa kurssin tunnusta, nimeä tai opintoviikkomäärää. Ylläpito huolehtii kokonaan uusien kurssien luonnista.

6.7        Kurssiesiintymän muokkaaminen

Päiväys: 12.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.3

Nimi: Kurssiesiintymän muokkaaminen

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana ja hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Alkutilanne: Sivulla näkyy valittuna ollut kurssi ja siihen liittyvät tiedot, kuten luennoija(t), demoajat ja paikat.

Tapahtumat: Kurssin valinnan myötä tulee näkyviin nykyiset tiedot [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] [Poikkeus 3a: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.] [Poikkeus 9: Kurssia ei löydy.] [Poikkeus 10: Kurssin tietoja ei löydy.], joita opettaja voi muokata. Opettaja muokkaa haluamansa kohdat ja painaa Tallenna-painiketta. Kurssin muuttuneet tiedot tallennetaan tietokantaan [Poikkeus 11: Käyttäjä ei painanut Tallenna-painiketta] [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.].

Lopputilanne: Kurssiin tehdyt muutokset astuvat voimaan ja opettaja palautuu Kurssit-sivulle.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja ei kirjautunut sisään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3a: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.] Käyttäjä ei ole valinnut kurssia, joten kurssin tietoja ei voida näyttää.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 9: Kurssia ei löydy.] Kurssia ei löydy, jolloin järjestelmä kehottaa ottamaan yhteyttä ylläpitoon.

[Poikkeus 10: Kurssin tietoja ei löydy.] Kurssin tietoja ei löydy, jolloin niitä ei voida näyttää.

[Poikkeus 11: Käyttäjä ei painanut Tallenna-painiketta.] Käyttäjä yrittää siirtyä pois sivulta painamatta Tallenna-painiketta, jolloin järjestelmä kysyy, haluaako käyttäjä tallentaa muutokset.


Muuta: Opettaja ei voi muuttaa kurssin tunnusta, nimeä tai opintoviikkomäärää.


6.8        Kurssilaisen kurssiin liittyvien tietojen muokkaus

Päiväys: 12.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Kurssilaisen kurssiin liittyvien tietojen muokkaus

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana ja hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Alkutilanne: Opettaja on valinnut jonkin kurssin Kurssit-sivulta tai opettaja on valinnut kurssin ja/tai kurssilaiset Kurssilaiset-sivulta.

Tapahtumat: Opettajalta kysytään muokattavia kenttiä [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] [Poikkeus 3d: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia tai kurssilaista.], joista opettaja valitsee muokattavat. Valinta tehdään pistämällä rasti ruutuun ja painamalla Muokkaa-painiketta [Poikkeus 12: Käyttäjä ei ole valinnut yhtään kentistä.]. Kenttien valinnan jälkeen kurssin opiskelijoista tai valituista kurssilaista muodostuu taulukko, johon opettaja voi täyttää uudet tiedot. Täytettyään haluamansa tiedot, opettaja painaa Tallenna-painiketta, jolloin tiedot tallentuvat tietokantaan [Poikkeus 11: Käyttäjä ei paina Tallenna-painiketta.] [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.].

Lopputilanne: Opettajalle ilmoitetaan tietojen tallentumisesta. Opettaja palautuu sivulle, josta tuli.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja ei kirjautunut sisään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3d: Käyttäjä ei ole valinnut kurssilaista.] Valittu kurssi tai kurssilainen puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 11: Käyttäjä ei paina Tallenna-painiketta.] Käyttäjä yrittää siirtyä pois sivulta painamatta Tallenna-painiketta, jolloin järjestelmä kysyy, tallennetaanko muutokset.

[Poikkeus 12: Käyttäjä ei ole valinnut yhtään kenttää.] Käyttäjä ei valinnut yhtään kenttää, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja käyttäjä palautuu sivulle, josta tuli.


Muuta: Opettaja ei pääse muokkaamaan opiskelijan henkilökohtaisia tietoja.


6.9        Kurssiesiintymän poistaminen opiskelijoiden näkyviltä

Päiväys: 12.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi:
Kurssiesiintymän poistaminen opiskelijoiden näkyviltä

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana ja hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Alkutilanne: Opettaja on Kurssit-sivulla ja haluaa poistaa kurssinsa näkyviltä.

Tapahtumat: Opettaja valitsee kurssin [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] [Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.]  ja painaa Poista näkyviltä     -painiketta [Poikkeus 9: Kurssia ei löydy]. Järjestelmä varmistaa, haluaako opettaja todella poistaa kurssin näkyviltä. Kyllä-vastauksen jälkeen [Poikkeus 13: Käyttäjä vastaa ei.] kurssiesiintymä tallentuu tietokantaan poistetuksi [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.].  [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.]

Lopputilanne: Opettaja ilmoitetaan muutoksesta ja hän palautuu Kurssit-sivulle.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja ei ole kirjautunut sisään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.] Valittu kurssi puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

 [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 9: Kurssia ei löydy.] Kurssia ei löydy, jolloin järjestelmä kehottaa ottamaan yhteyttä ylläpitoon.

[Poikkeus 13: Käyttäjä vastaa ei.] Käyttäjä peruu toiminnon, jolloin sitä ei toteuteta ja käyttäjä palautuu sivulle, jolta tuli.


Muuta: Vain ylläpito voi poistaa kurssin lopullisesti.

6.10   Postituslistan luonti

Päiväys: 12.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Postituslistan luonti

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana ja hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Alkutilanne: Opettaja haluaa luoda kurssilleen postituslistan.

Tapahtumat: Opettaja on valinnut jonkin kurssin Kurssit-sivulta [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] [Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.]. Opettaja painaa Postituslistan luonti -painiketta, jolloin järjestelmä kysyy opettajalta postituslistan nimeä, ehdotuksena on kurssin nimi tai tunnus. Opettaja kirjoittaa haluamansa nimen, jonka jälkeen hän painaa Luo-painiketta [Poikkeus 11b: Käyttäjä ei paina Luo-painiketta.] [Poikkeus 14: Postituslista on jo olemassa.] [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.].

Lopputilanne: Opettajalle näytetään varmistus, jossa on kurssin nimi ja sille luodun postituslistan nimi. Opettaja palautuu Kurssit-sivulle.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja ei ole kirjautunut sisään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.] Valittu kurssi puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 11b: Käyttäjä ei paina Luo-painiketta] Käyttäjä yrittää siirtyä pois toiminnosta painamatta Luo-painiketta, jolloin järjestelmä kysyy, luodaanko lista.

[Poikkeus 14: Postituslista on jo olemassa.] Postituslista on jo olemassa, jolloin käyttäjältä kysytään, haluaako hän korvata postituslistan uudella.


Muuta: Kurssin luonnin (opettajan) yhteydessä on mahdollista luoda postituslista. Postituslistan automatisoinnin toteutusta pitää harkita sekä sitä, miten lista saadaan tehtyä. Samalle kurssille voisi olla mahdollista luoda useampi lista.

6.11   Valmiit raportit

Päiväys: 12.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Valmiit raportit

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana ja hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Alkutilanne: Sivulla näkyvät opettajan tentit ja kurssit sekä lista järjestelmään valmiiksi määritellyistä raporteista.

Tapahtumat: Valittu kurssi voidaan tuoda edelliseltä sivulta tai kurssi voidaan valita täällä [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.]. Tentin voi valita täällä tai sekin voi tulla mukana sivulle tultaessa. Opettaja voi tulla sivulle suoraan kirjanmerkillä, jolloin kurssi ja/tai tentti voivat olla valmiiksi valittuina. Opettaja voi katsoa valmiiksi määriteltyjä raportteja sekä tallentaa niitä itselleen. Katsoakseen valmiiksi määriteltyjä raportteja opettajan pitää valita kurssi ja/tai tentti sekä haluamansa raportti valintalistasta [Poikkeus 3e: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia tai tenttiä.]. Raportin valinta toteutetaan ensisijaisesti linkkilistana. Mikäli se on mahdotonta käytetään valintalistaa ja Valitse-painiketta. Halutessaan muokata oman raportin, opettaja painaa Muokkaa oma raportti -painiketta. Opettajalle muodostetaan hänen pyytämänsä raportit HTML- ja/tai TXT-muodossa [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.].

Lopputilanne: Näkyvälle paikalle sivua ilmaantuu linkit muodostettuihin raportteihin.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3e: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia tai tenttiä.] Valittu kurssi tai tentti puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.


Muuta: Halutut raportit pitää selvittää, niitä ainakin ovat:

· kurssilaisten nimet,

· kurssilaisten nimet ja koulutusohjelma,

· kurssilaisten nimet ja tieto harjoitustyön vaiheesta tai hyväksymisestä,

· kurssilaisten nimet ja tenttitulos sekä

· kurssilaisten nimet ja demopisteet.

Sivun ulkonäkö pitää miettiä uudelleen. Olisiko järkevämpää olla valintaruutuja ja painikkeet Muodosta valitut raportit sekä Muotoile oma raportti.

6.12   Oman raportin muokkaus

Päiväys: 12.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Oman raportin muokkaus

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana ja hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Alkutilanne: Opettaja siirtyy sivulle Raportit-sivulta. Opettajalle tulostuu valintalista (rasti ruutuun) tarjolla olevista raportoitavista asioista. Kurssista raportoitavia asioita ovat mm. kurssilaisten nimet ja demopisteet sekä tenttitulokset. 

Tapahtumat:  Opettaja on valinnut kurssin ja/tai tentin etukäteen [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.]  [Poikkeus 3e: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia tai tenttiä.].  Opettaja muokkaa oman raportin valitsemalla haluamansa asiat siihen. Valinta tehdään laittamalla rasti ruutuun halutun ominaisuuden kohdalle. Valittuaan haluamansa asiat, opettaja painaa Muodosta raportti -painiketta [Poikkeus 11c: Käyttäjä ei paina Muodosta raportti- painiketta.]. Opettaja voi halutessaan tallentaa raportin määrittelyn kurssin yhteyteen tietokantaan, josta se on seuraavalla kerralla saatavilla. Tämäkin on yksi valittavista ominaisuuksista. Opettajan oma raportti tallennetaan tiedostoon [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.]  [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.].

Lopputilanne: Opettaja palautuu Raportit-sivulle, johon on näkyvään paikkaan ilmaantunut linkki opettajan määrittelemään raporttiin.


Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja ei ole kirjautunut sisään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3e: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia tai tenttiä.] Valittu kurssi tai tentti puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 11c: Käyttäjä ei paina Muodosta raportti -painiketta.] Käyttäjä yrittää siirtyä pois sivulta painamatta Muodosta raportti -painiketta, jolloin järjestelmä kysyy, haluaako käyttäjä muodostaa määrittelemänsä raportin.


Muuta: Opettajan omien raporttien ja raporttimääritysten tallennuspaikka pitää selvittää. Raportit liittyvät kiinteästi opettajan kursseihin tai tentteihin. Tiedostoon tallennetaan valmis raportti ja tallennuspaikka on käyttäjän koneella, mahdollisesti käyttäjän valitsemassa paikassa. Raportin määrittely tallennetaan tietokantaan, jonne pitää tehdä tarvittavat muutokset.


6.13   Opintosuoritusten kirjaaminen

Päiväys: 12.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Opintosuoritusten kirjaaminen

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Henkilö on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana ja hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Alkutilanne: Opettaja on voinut valita kurssin etukäteen. Sivulla on näkyvissä valintalista opettajan kursseista sekä nykyiset kaavat pisteiden ja arvosanan laskemiseksi.

Tapahtumat: Opettaja valitsee haluamansa kurssin [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] [Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.], mikäli hän ei ole sitä etukäteen tehnyt. Ylläpitäjä määrittelee kaavat kurssin pisteiden ja arvosanan laskemiseksi. Halutessaan muuttaa niitä, hän valitsee Muuta-painikkeen ja tekee niihin haluamansa muutokset. Muutokset tehtyään hän painaa Tallenna-painiketta [Poikkeus 11a: Käyttäjä ei paina Tallenna-painiketta.], jolloin  tallennusta ei tapahdu tietokantaan [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.]. Opettaja siirtää oppilaiden suoritukset kurssirekisteriin painamalla Siirrä kurssirekisteriin -painiketta [Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia]. Opiskelijoiden kurssisuoritukset siirtyvät kurssirekisteriin [Poikkeus 8: Kurssirekisteriin ei saada yhteyttä.]  [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.].

Lopputilanne: Opettajalle ilmoitetaan tietojen siirtymisestä kurssirekisteriin ja/tai kaavojen tallennuksesta.


Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja ei ole kirjautunut sisään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.] Valittu kurssi puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 8: Kurssirekisteriin ei saada yhteyttä.] Kurssirekisteriyhteys ei onnistu, jolloin opettajalle ilmoitetaan asiasta ja pyydetään siirtämään tulokset uudelleen myöhemmin sekä ottamaan yhteyttä ylläpitoon.

[Poikkeus 11a: Käyttäjä ei paina Tallenna-painiketta.] Käyttäjä yrittää siirtyä pois toiminnosta painamatta Tallenna-painiketta, jolloin järjestelmä kysyy, haluaako käyttäjä tallentaa muutokset.

Muuta: Tietojen siirto kurssirekisteriin pitää selvittää sekä lisätä tietokantaan opiskelijakohtainen tieto, onko kurssin suoritus viety rekisteriin.

 

 

6.14   Tenttien muokkaaminen

Päiväys: 20.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Opettajan omien tenttien muokkaaminen

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Käyttäjä on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana ja hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Tapahtumat: [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään järjestelmään.]  Käyttäjä valitsee omista tenteistään sen, jota haluaa muokata ja painaa Muokkaa-painiketta [Poikkeus 3f: Käyttäjä ei ole valinnut tenttiä.]. Opettajalle tulostuu sivu, jossa on tentin ne tiedot, joita hän voi muokata. Muokattuaan haluamansa tiedot hän painaa Tallenna-painiketta, jolloin tiedot tallentuvat tietokantaan [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä]. [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut].

Jälkitilanne: Opettajalle ilmoitetaan muutoksesta ja hän palautuu Tentit-sivulle. Ilmoitus menee myös tenteistä vastaaville (sihteeri ja ylläpitäjä).

 Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja ei ole kirjautunut sisään järjestelmään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

  [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan

 [Poikkeus 3f: Käyttäjä ei ole valinnut tenttiä.] Käyttäjä ei ole valinnut tenttiä, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä. Käyttäjä palautuu sivulle, josta tuli.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä]. Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

Muuta: Opettaja voi muokata itse määrittelemistään tenteistä kaikkia tietoja, mutta tiedekunnan määrittelemistä tenteistä vain erikseen sovittavia tietoja.

6.15   Tenttien lisääminen

Päiväys: 20.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Opettajan pitämien tenttien lisääminen

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Käyttäjä on kirjautunut sisään järjestelmään opettajana ja hänellä on opettajan oikeudet kurssiin.

Tapahtumat: [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään järjestelmään.] Käyttäjä valitsee kurssin ja painaa Lisää tentti -painiketta [Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.]. Opettajalle tulostuu sivu, johon hän  syöttää tentin tiedot ja vaatimukset. Annettuaan haluamansa tiedot hän painaa Lisää tentti -painiketta [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä]  [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut].  Lisäys tallennetaan tietokantaan [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.].

 

Jälkitilanne: Käyttäjä palaa Muokkaa tenttejä -sivulle. Ilmoitus menee myös tenteistä vastaaville (sihteeri ja ylläpitäjä).

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja ei ole kirjautunut sisään järjestelmään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

 [Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.] Valittu kurssi puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

 [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä herjaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

 

 

 


6.16   Kooste kurssikirjanpidon poikkeuksista

Päiväys: 20.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.3

Nimi: Kooste kurssikirjanpidon poikkeuksista

Suorittajat: Opettajat

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Poikkeukset:

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Opettaja ei ole kirjautunut sisään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3a: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.] Käyttäjä ei ole valinnut kurssia, joten kurssin tietoja ei voida näyttää.

[Poikkeus 3b: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia.] Valittu kurssi puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 3c: Käyttäjä ei ole valinnut kurssilaista.] Valittu kurssilainen puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 3d: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia tai kurssilaista.] Valittu kurssi tai kurssilainen puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 3e: Käyttäjä ei ole valinnut kurssia tai tenttiä.] Valittu kurssi tai tentti puuttuu, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 3f: Käyttäjä ei ole valinnut tenttiä.] Käyttäjä ei ole valinnut tenttiä, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä. Käyttäjä palautuu sivulle, josta tuli.

[Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 5: Viestin saajalla ei ole sähköpostia.] Viestin saajalla ei ole sähköpostia, jolloin ilmoitusta ei lähetetä.

[Poikkeus 6: Henkilöä ei ole järjestelmässä.] Henkilöä ei ole järjestelmässä, jolloin annetaan virheilmoitus ja pyydetään ottamaan yhteys ylläpitoon. Lisäksi ilmoitetaan toiminnon peruuntuneen.

[Poikkeus 7: Järjestelmässä on useampia samannimisiä henkilöitä.] Järjestelmässä on useita samannimisiä kurssilaisia, jolloin opettajalle annetaan valintalista, jossa on tarkempaa tietoa samannimisistä kurssilaisista ja josta opettaja voi valita tarkoittamansa kurssilaisen.

[Poikkeus 8: Kurssirekisteriin ei saada yhteyttä.] Kurssirekisteriyhteys ei onnistu, jolloin opettajalle ilmoitetaan asiasta ja pyydetään siirtämään tulokset uudelleen myöhemmin sekä ottamaan yhteyttä ylläpitoon.

[Poikkeus 9: Kurssia ei löydy.] Kurssia ei löydy, jolloin järjestelmä kehottaa ottamaan yhteyttä ylläpitoon.

[Poikkeus 10: Kurssin tietoja ei löydy.] Kurssin tietoja ei löydy, jolloin niitä ei voida näyttää.

[Poikkeus 11a: Käyttäjä ei paina Tallenna-painiketta.] Käyttäjä yrittää siirtyä pois toiminnosta painamatta Tallenna-painiketta, jolloin järjestelmä kysyy, haluaako käyttäjä tallentaa muutokset.

[Poikkeus 11b: Käyttäjä ei paina Luo-painiketta.] Käyttäjä yrittää siirtyä pois toiminnosta painamatta Luo-painiketta, jolloin järjestelmä kysyy, luodaanko lista.

[Poikkeus 11c: Käyttäjä ei paina Muodosta raportti -painiketta.] Käyttäjä yrittää siirtyä pois sivulta painamatta Muodosta raportti -painiketta, jolloin järjestelmä kysyy, haluaako käyttäjä muodostaa määrittelemänsä raportin.

[Poikkeus 12: Käyttäjä ei ole valinnut yhtään kenttää.] Käyttäjä ei valinnut yhtään kenttää, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä ja käyttäjä palautuu sivulle, josta tuli.

[Poikkeus 13: Käyttäjä vastaa: ”ei”.] Käyttäjä peruu toiminnon, jolloin sitä ei toteuteta ja käyttäjä palautuu sivulle, jolta tuli.

[Poikkeus 14: Postituslista on jo olemassa.] Postituslista on jo olemassa, jolloin käyttäjältä kysytään, haluaako hän korvata postituslistan uudella.


Muuta: Kunkin tilanteen poikkeukset kerätty kyseiseen käyttötapaukseen ja lopuksi selvitetty.

 

 

 

 

7         Ylläpitäjän käyttötapaukset

Luvussa esitellään ylläpitäjän käyttötapaukset. Niistä on tarkoitus toteuttaa WWW-liittymän kautta tenttien ja kurssien muokkaus, käyttöoikeustason vaihto ja järjestelmän tarkkailu. Tietokannan taulujen muokkaamiseen ja korjailuun tehdään erillinen Java- tai Delphi-sovellus myöhemmin.

Käyttötapauksissa, joissa käyttäjä valitsee valintalistoista esimerkiksi kurssin tai tentin tai vastaavaa, toteutetaan jonkinlainen hakua rajaava ehto. Tämä siksi, että kursseja ja tenttejä voi olla todella paljon, jolloin listoista tulee liian pitkiä.  

7.1        Järjestelmän tarkkailu

Päiväys: 15.3.2001 Tuukka Tawast

Versio: 0.1

Nimi:  Järjestelmän tarkkailu

Suorittajat:     Järjestelmän ylläpitäjä.

Käytettävyysvaatimukset: Ylläpitäjällä on käytössään WWW-selain sekä verkkoyhteys.

Edellytykset: Ylläpitäjä on kirjautunut sisään järjestelmään.

Alkutilanne:   Ylläpitäjä on valinnut Monitorointi-sivun.

Tapahtumat: Ylläpitäjä on sivulla, jossa näkyvät järjestelmän käytössä olevat yhteydet ja viimeksi lopetetut yhteydet. [Poikkeus 1: Palvelimeen ei saada yhteyttä]. Sivulla ylläpitäjä voi tarkkailla yhteyksin IP-osoitteita, yhteysaikoja, yhteystilaa, toimintoja ja operaatioaikoja [Poikkeus 1: Palvelimeen ei saada yhteyttä].

Jälkitilanne:  Tarkkailu jatkuu siihen asti, kunnes ylläpitäjä sulkee sivun.

Poikkeukset: [Poikkeus 1: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Tietojen hakeminen ei onnistu, josta annetaan ilmoitus ylläpitäjälle.

7.2        Salasanan lähetys

Päiväys: 15.3.2001 Tuukka Tawast

Versio: 0.1

Nimi:  Salasanan lähetys

Suorittajat:     Järjestelmän ylläpitäjä.

Käytettävyysvaatimukset: Ylläpitäjällä on käytössään WWW-selain sekä verkkoyhteys.

Edellytykset: Ylläpitäjä on kirjautunut sisään järjestelmään.

Alkutilanne:   Ylläpitäjä on valinnut Henkilötiedot-moduulin.

Tapahtumat: Ylläpitäjä valitsee vasemman reunan linkeistä Lähetä uusi salasana -linkin. Avautuvalla sivulla ylläpitäjä valitsee valintalistasta henkilön, jolle uusi salasana generoidaan ja painaa Lähetä salasana -painiketta. Järjestelmä generoi satunnaissalasanan ja lähettää sen kyseisen henkilön sähköpostiosoitteeseen. [Poikkeus 1: Palvelimeen ei saada yhteyttä]. Onnistuneesta lähetyksestä ja luonnista annetaan ilmoitus. Uusi salasana tallennetaan salattuna tietokantaan [Poikkeus 1: Palvelimeen ei saada yhteyttä].

Jälkitilanne: Henkilölle luotu salasana on lähetetty sähköpostitse ja tallennettu salattuna  tietokantaan.

Poikkeukset: [Poikkeus 1: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Tietojen muuttaminen ei onnistu, josta annetaan ilmoitus ylläpitäjälle.

 

7.3        Käyttöoikeustasojen vaihto

Päiväys: 15.3.2001 Tuukka Tawast

Versio: 0.1

Nimi: Käyttöoikeustasojen vaihto

Suorittajat:     Järjestelmän ylläpitäjä.

Käytettävyysvaatimukset: Ylläpitäjällä on käytössään WWW-selain sekä verkkoyhteys.

Edellytykset: Ylläpitäjä on kirjautunut sisään järjestelmään.

Alkutilanne: Ylläpitäjä on valinnut Henkilötiedot-moduulin.

Tapahtumat: Ylläpitäjä valitsee vasemmanlaidan linkkilistasta Muuta henkilötietoja         -linkin, jonka jälkeen hän siirtyy henkilötietojen muokkaamissivulle. Ylläpitäjä valitsee listasta henkilön, jonka käyttöoikeuden hän haluaa muuttaa ja painaa Valitse-painiketta [Poikkeus 1: Henkilöä ei löydy]. Palvelin palauttaa sivun, jolla on valitun henkilön nimet, käyttäjätunnus, salasana, kotiorganisaatio, kieli ja käyttöoikeustaso [Poikkeus 2: Palvelimeen ei saada yhteyttä]. Ylläpitäjä valitsee listasta haluamansa käyttöoikeustason [Poikkeus 3: Haluttua käyttöoikeustasoa ei löydy] ja painaa Hyväksy-painiketta, jolloin selain lähettää tiedot palvelimelle. Palvelin tallentaa uuden käyttöoikeustason tietokantaan [Poikkeus 2: Palvelimeen ei saada yhteyttä].

Jälkitilanne:  Ylläpitäjän tai muun henkilön muutettu käyttöoikeustaso on tallennettu tietokantaan.

Poikkeukset:  [Poikkeus 1: Henkilöä ei löydy.] Ylläpitäjälle ilmoitetaan, että henkilö täytyy lisätä järjestelmään.

[Poikkeus 2: Palvelimeen ei saada yhteyttä.] Tietojen muuttaminen tai tietojen hakeminen ei onnistu, josta annetaan ilmoitus ylläpitäjälle.

[Poikkeus 3: Haluttua käyttöoikeustasoa ei löydy.] Ylläpitäjälle ilmoitetaan, asiasta.

7.4        Tenttien poistaminen

Päiväys: 20.3.2001 Minna Lesonen

Versio: 0.2

Nimi: Opettajan omien tenttien poistaminen

Suorittajat: Ylläpitäjä

Käytettävyysvaatimukset: Käyttäjällä on käytössään WWW-selain ja verkkoyhteys.

Edellytykset: Käyttäjä on kirjautunut sisään järjestelmään ylläpitäjänä ja hänellä on ylläpitäjänä oikeudet kurssiin.

Tapahtumat: [Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään järjestelmään.]  Käyttäjä valitsee omista tenteistään ne, jotka haluaa poistaa. Valinnan jälkeen käyttäjä painaa Poista tentti -painiketta [Poikkeus 3f: Käyttäjä ei ole valinnut tenttiä.], jolloin tentti poistetaan [Poikkeus 4: Palvelimeen ei saada yhteyttä.]. Opettaja voi poistaa ainoastaan sellaisen tentin, jonka on itse määritellyt. [Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut]. Mikäli tentille oli ilmoittautunut ihmisiä, heille lähetetään sähköpostilla [Poikkeus 5: Viestin saajalla ei ole sähköpostia.] tieto tentin peruuntumisesta.

Jälkitilanne: Opettajalle ilmoitetaan tentin poistamisesta.

Poikkeukset:        

[Poikkeus 1: Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään.] Ylläpitäjä ei ole kirjautunut sisään järjestelmään, jolloin järjestelmä siirtyy sisäänkirjautumiseen, jonka suoritettuaan opettaja palautuu tälle sivulle.

[Poikkeus 2: Käyttäjän aikaraja on umpeutunut.] Käyttäjä ohjataan sisäänkirjautumissivulle, josta hän palautuu sivulle käyttäjätunnuksen ja salasanan annettuaan.

[Poikkeus 3f: Käyttäjä ei ole valinnut tenttiä.] Käyttäjä ei ole valinnut tenttiä, jolloin järjestelmä ilmoittaa siitä. Käyttäjä palautuu sivulle, josta tuli.

 [Poikkeus 4:  Palvelimeen ei saada yhteyttä]. Palvelimeen ei saada yhteyttä, jolloin toimintoa ei voida toteuttaa. Järjestelmä ilmoittaa puuttuvasta yhteydestä ja ilmoittaa, että tehtävää ei ole suoritettu. Käyttäjä palautuu edelliselle sivulle.

[Poikkeus 5: Viestin saajalla ei ole sähköpostia.] Viestin saajalla ei ole sähköpostia, jolloin ilmoitusta ei lähetetä.

 

7.5        Kurssitietojen ja tenttitietojen muokkaus

Ylläpitäjä voi muokata kursseja ja tenttejä opettajan tavoin. Oikeus koskee kaikkia kursseja ja tenttejä.

8         Sivustorakenne

 Luku esittelee eri käyttäjäryhmien sivurakenteet. Dokumentin liitteissä 1-3 on graafiset kaaviot jokaisesta sivurakenteesta. Sivurakenteen avulla selvennetään järjestelmän rakennetta ja toteutusta sekä pidetään järjestelmä mahdollisimman selkeänä.

8.1        Opiskelijan sivustorakenne

Opiskelijan sivustorakenteessa pääsivulta on linkit kolmelle eri sivulle eli kurssi-, opetusryhmä- ja tenttisivuille. Varsinainen kaavio on esitetty liitteenä 1. Kurssisivulla opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua kurssille ja poistaa ilmoittautumisia. Kurssin tietoja voi myös selailla.

Opetusryhmäsivulla on mahdollisuus ilmoittautua opetusryhmiin. Myös muiden eri ryhmiin ilmoittautuneiden henkilöiden nimiä  on mahdollisuus selailla. Oman ilmoittautumisen voi myös tältä sivulta poistaa.

Tenttisivulla on mahdollisuus ilmoittautua tenttiin ja katsella omia tenttituloksia. Myös tentti-ilmoittautumisen voi poistaa tiettyyn päivään mennessä, jos ilmoittautuminen ei ole mennyt vielä eteenpäin. Tenteistä voi nähdä myös listauksen, joihin opiskelija on ilmoittautunut.

8.2        Opettajan sivustorakenne

Opettajan sivustorakenne perustuu kolmeen tasoon. Liite 2 esittelee sivurakenteen graafisena kaaviona. Ylimpänä on päätaso, jossa on opettajan kurssikirjanpidon aloitussivu. Aloitussivulla on pikalinkit yleisimmin käytettyihin toimintoihin sekä toisen tason opettajan kurssikirjanpidon sivuihin. Sivun yläosassa on valintalista, josta voi valita kurssin, ja alaosassa ovat näkyvillä kaikki käyttäjän tämänhetkiset ja tulevat kurssit ja tentit. Opettajan valintalistassa näkyvät vain ne kurssit, joihin opettaja on osallisena.

Toinen taso on jaettu aihealueittain viiteen osaan. Osia ovat kurssilaiset, kurssit, opintosuoritukset, tentit ja raportit. Näihin sivuihin sisällytetään pääosa opettajan tarvitsemista toiminnoista. Osa toiminnoista tarvitsee toimiakseen oman sivun, jotka tulevat rakenteessa tämä tason alle omaksi tapahtumatasokseen.

Kurssilaiset-sivulle on koottu kaikki kurssilaisiin liittyvät toiminnot sekä kurssilaisen lisääminen ja poistaminen kurssilta. Opettaja pääsee muokkaamaan ainoastaan omien kurssilaistensa kurssiin liittyviä tietoja, jotta opiskelijoiden tietoturvaa ei rikota. Tarpeen vaatiessa opettajalle näytetään opiskelijan syntymäaika, jotta opettaja pystyy kohdentamaan demopisteet yms. oikealle henkilölle. Kurssilaisiin liittyvä toiminto on myös kurssilaisten tietojen muokkaus, jonka avulla opettaja voi antaa opiskelijoille mm. demo- ja tenttipisteitä samanaikaisesti.

Kurssit-sivulle tulevat kaikki kursseihin liittyvät toiminnot sekä kurssiin liittyvät tärkeät tiedot, kuten opiskelijoiden määrä. Kursseihin liittyviä toimintoja ovat uuden kurssin luonti, kurssin muokkaus ja poisto. Opettajalla ei kuitenkaan ole oikeutta luoda kokonaan uutta kurssia tai poistaa kurssia lopullisesti, vaan hän luo kurssista uuden esiintymän tai poistaa kurssin opiskelijoiden näkyviltä. Opettaja voi päivittää myös tätä kautta opiskelijoiden kurssiin liittyviä tietoja. Näitä tapahtumia ovat demopisteiden anto ja  pikapäivitys. Pikapäivityksessä opettaja antaa järjestelmälle määrätyssä muodossa olevan tekstitiedoston, josta järjestelmä osaa päivittää kurssilaisten tiedot. Demopisteiden anto on suunnattu pääosin demojen pitäjille, jotka voivat sen avulla päivittää omiin demoryhmiinsä kuuluvien opiskelijoiden demopisteitä. Opettajat voivat käyttää tätä halutessaan kaikkien tai valittujen kurssilaisten demopisteiden päivitykseen kerralla.

Opistosuoritukset-sivulla tapahtuu pisteiden laskukaavan määritys ja arvosanojen siirto kurssirekisteriin. Ylläpitäjä tekee opettajan pyynnöstä kurssille pisteidenlasku- ja arvosananlaskukaavan. Muokkaus tapahtuu kirjoittamalla annettuun kenttään kaava Javalla. Opintosuoritukset siirretään kurssirekisteriin tekstitiedostona, jonka muoto määritellään projektin loppupuolella. Tietokannasta tarkistetaan ennen siirtoa, että opintosuoritusta ei ole vielä siirretty kurssirekisteriin, jotta ei tule useampia merkintöjä samasta kurssista. Opettaja voi kuitenkin halutessaan korvata vanhan arvosanan uudella.

Tentit-sivulla opettaja näkee tarkempaa tietoa tenteistään sekä pystyy lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan tenttejä. Opettajan oikeus lisätä tenttejä on aiheuttanut keskustelua, mutta se on koettu tarpeelliseksi. Opettajan lisätessä tenttiä häntä muistutetaan huolehtimaan tentin resursseista, kuten valvoja ja salivaraus. Opettaja ei pysty millään tavalla muokkaamaan tiedekunnan asettamia tenttejä.

Raportit-sivulla on valmiiksi määriteltyjä tenttejä sekä mahdollisuus määritellä oma raportti. Raporttimääritykset voivat ovat kurssikohtaisia tai yleisiä. Muilta toisen tason sivuilta on myös mahdollisuus katsella niihin liittyviä raportteja, jotka ovat täällä saatavilla. Tämä sivu toimii raporttien yleissivuna, johon on koottu kaikki raportit. Oman raportin määrittely on tapahtumatason sivu, jossa opettajalle annetaan mahdollisuus määritellä haluamansa raportti. Tämä vastaa suurelta osin KURJEn nykyistä toteutusta.

Tapahtumatasolla olevat sivut ovat toiminnallisia sivuja. Niille pääsee kurssin, kurssilaisen tai tentin valittuaan. Liitteenä 2 olevasta rakennekuvasta näkyy selvemmin, miten tapahtumatason sivut liittyvät toisen tason sivuihin. Aloitussivulta on myös pikalinkit parille tapahtumatason sivulle, joita ovat ainakin demopisteiden anto ja opiskelijan kurssiin liittyvien tietojen muokkaus. Pääosin tämän tason sivut ovat muokkaamis- ja lisäämistapahtumia esim. kurssin muokkaaminen.

8.3        Ylläpitäjän sivustorakenne

Ylläpitäjän sivurakenteen kaavio on esitetty liitteessä 3. Pääsivulta on esitetty vasemmassa palkissa linkki admin-sivulle, jossa ovat linkit ylläpitäjän eri sivuille. Linkkejä ovat järjestelmän tarkkailu eli monitorointi, henkilötietojen ja käyttöoikeustason muutto sekä kurssikirjanpito.

Järjestelmän tarkkailu -sivulla ylläpitäjä näkee yhteenvedon yhteydenotoista, käynnissä olevista istunnoista, IP-osoitteista, käyttäjien suorittamista toiminnoista ja viimeisten tietokantahakujen kestoista.

Henkilötietojen muokkaus -linkistä ylläpitäjä pääsee muokkaamaan kaikkien käyttäjien henkilötietoja henkilötietosivulta. Ylläpitäjällä on mahdollisuus lähettää uusi salasana, jos käyttäjä on unohtanut oman salasanansa. Henkilötietojen muokkaamisessa on mahdollisuus vaihtaa kunkin henkilön käyttöoikeustasoa. Tämän toiminnon voi tehdä vain ylläpitäjä.

Kurssikirjanpito-linkistä ylläpitäjä pääsee kurssikirjanpitosivulle. Sivulla ylläpitäjällä on mahdollisuus editoida kaikkia tenttejä ja kursseja. Sivut ja niihin liittyvät käyttötapaukset aivan samantyylisiä kuin vastaavat käyttötapaukset. Ylläpitäjä pystyy muokkaamaan kaikkia tenttejä ja kursseja.

9         Käyttöliittymän hahmotelma

Järjestelmän käyttöliittymän kehityslähtökohtana on KOTKA-projektin esittämä yhdenmukainen HTML-pohjainen käyttöliittymä, jota tulee pystyä käyttämään kaikilla yleisillä selaimilla. Liittymä pyritään tekemään XHTML 1.0 Strict -standardin mukaisesti.

9.1         Ulkoasu

Käyttö alkaa sisäänkirjautumisella järjestelmään. Sivurakennetta pyritään selkeyttämään ja yksinkertaistamaan Kurki-järjestelmään verrattuna. Eri toimintoja ryhmitellään uudelleen sivuille loogisiin kokonaisuuksiin käytettävyyden ja selkeyden mukaisesti. Jaottelun  pohjana käytetään jo KOTKA-projektin alustavasti tekemää jakoa (katso kuva 3), jossa vasemmassa reunassa on navigointipalkki, yläpalkissa käyttäjän tietoja ja sijainti sivustoilla sekä lopulla alueella  varsinainen tietokenttä. Käyttöliittymän ulkoasua muokataan CSS-tiedostoilla. KORPPI toteuttaa ainakin opettajalle ja oppilaalle erilaiset tyylit, jolloin käyttäjä erottaa jo sivun ulkoasusta kumman ryhmän oikeuksilla hän on järjestelmään kirjautunut. Muiden yliopiston tiedekuntien ottaessa järjestelmän käyttöönsä, sivut on mahdollista kohdentaa kullekin tiedekunnalle omalla tyylitiedostollaan. Esimerkiksi jokaiselle tiedekunnalle voisi sivujen pohjaväri olla erilainen.

Käyttöliittymä tulee laajaan käyttöön, jolloin erityisesti opiskelijan käyttöliittymää (katso kuva 3) saatetaan käyttää hyvin erilaisista koneista ja selaimista. Erillinen tyylitiedosto mahdollistaa käyttöliittymän rakenteen pitämisen selkeänä, jolloin käyttöliittymää on mahdollista käyttää ilman tyylitiedostoja useilla eri selaimilla (esim. ääniselain).

9.2        Rakenne

Vasemman reunan navigointipalkki (katso kuva 2) pyritään pitämään ulkoasultaan ja rakenteeltaan samanlaisena kaikkialla järjestelmässä. Sen rakenne koostuu vasempaan yläkulmaan sijoitettavasta järjestelmän logosta, jonka alle tulevat linkit eri moduuleihin. Moduulit ovat järjestelmän eri osia, joiden avulla jaotellaan kurssikirjanpito, henkilökohtaiset tiedot, viestit, viikkokalenteri ja opinnäytteet omiksi kokonaisuuksikseen.

KORPPI-projektin vastuulla olevan kurssikirjanpidon kohta navigointipalkissa toteutetaan osin dynaamisena. Käyttäjän valittua kurssikirjanpitomoduulin osuuden, tulee linkin alle näkyviin käyttäjäryhmäkohtaisesti (opettaja, oppilas ja ylläpito) linkit kurssikirjanpitoon kuuluviin osioihin. Kuvassa 2 näkyvät opiskelijan käyttöliittymän linkit, kun kurssikirjanpito on valittuna.

Moduuliosuuden alle tulevat käyttöliittymän yleiseen käytettävyyteen liittyvät asiat, kuten kieli ja käyttöliittymän asetukset. Kielen valinta toteutetaan kuvasta poiketen eri maiden lipuilla. Linkki uloskirjautumiseen sijoitetaan mahdollisimman näkyvälle paikalle navigointipalkkia. Uloskirjautumisen linkki voidaan toteuttaa myös kuvana.

Sivun visuaalista ulkoasua, kuten taustaväriä, ei vielä kiinnitetä, sillä sivun toteutus erillisen tyylitiedoston avulla sallii siihen liittyvien asioiden muokkaamisen myöhemmin. Taidehistorian opiskelija Päivi Kaijula toimii projektissa visuaalisen puolen avustajana.

 

 

 

 

 


Kuva 2: Opiskelijan käyttöliittymä kurssikirjanpitoon.


 


Kuva 3: KOTKAn käyttöliittymän aloitussivu.

10    Ohjelmakoodissa käytettävät merkinnät

KORPPI-projekti päätyi käyttämään sovelluksen moduulien listauksissa samanlaista kommentointitapaa kuin KOTKA-projekti. Tämä johtuu siitä, että ryhmä tulee käyttämään ja muuttamaan jo KOTKA-projektin syksyllä 2000 toteuttamia Java-papuja. Alla on esimerkki KOTKA-ryhmän käyttämästä kommentointitavasta.

 

 

*/*****************************************************************************

*                             MODULE DESCRIPTION                             

******************************************************************************

*      NAME: XXX

*      LANGUAGE: JSP 1.1

*      DATE: 7/3/2001      

AUTHOR: Heikki Uuksulainen, Jyväskylän yliopisto

*

******************************************************************************

*                  COPYRIGHT (C) 2001 KORPPI-PROJEKTIRYHMÄ

*             Limited rights granted. Please refer to license               *

*****************************************************************************/

 

/*****************************************************************************

*                                  UPDATES

******************************************************************************

*

* Initial release

*

*****************************************************************************/

class MyClass inplements ... extends ... {

protected:                 // Attributes

boolean       MyBoolean;           // MyBoolean is used for....

int    MyInt;        // MyInt is used for...

double MyDouble;            //

 

public: // Access methods

boolean       isMyBoolean();

void   setMyBoolean(boolean MyBoolean);

int    getMyInt();

void   setMyInt(int MyInt);

double getMyDouble();

void   setMyDouble(double MyDouble);

 

public: // Methods

/*

executeFunc function description

*/

void   executeFunc(...) {

              ...

// Specific line comment

              ...

              }

public: // Events

}

/*****************************************************************************

*                  COPYRIGHT (C) 2001 KORPPI-PROJEKTIRYHMÄ

*             Limited rights granted. Please refer to license

*****************************************************************************/

 

 

11    Testaussuunnitelma

Projektin loppuosaan sisällytetään projektisuunnitelman aikataulussa esitetty testijakso, jolloin järjestelmää koekäytetään ryhmän toimesta ja toimivuus varmistetaan. Sovellusta testataan projektiryhmän toimesta Microsoft Internet Explorerilla, Netscape Navigatorilla, Operalla ja Lynxillä. Myös tilaaja ja ohjaajat sekä tiedekunnan henkilökunta ja opiskelijat suorittavat testausta.

 Projektin päätyttyä sovellusta käytetään ja testataan lisää kesän 2001 kursseilla ns. opiskelija- ja opettajakoekäytössä. Projektiryhmästä jäävät kesäksi harjoitteluun Tuukka Tawast ja Heikki Uuksulainen, joiden tehtävänä on ylläpitää ja korjata sovellusta mahdollisten puutteiden ja vikojen osalta ja toteuttaa ylläpitäjälle järjestelmään apuohjelma.

Projektin suurin riski on liittymän uuden kurssikirjanpitomoduulin toteutus. Yleisesti kyseessä on koko projektin onnistuminen. Sovellus sisältää paljon toimintoja ja niiden kaikkien onnistunut virheetön toteutus määräaikaan mennessä asettaa projektille riskin. Sovelluksen tulee olla toiminnoitaan selkeä ja  käytettävä. Yhtenä riskinä on, pystytäänkö kehityksessä  ottamaan huomioon kaikkien eri tahojen parannusehdotukset. Lopputulos ei todennäköisesti miellytä kaikkia käyttäjiä. Ulkoasuun on mahdollista vaikuttaa tyylitiedostojen muutoksilla. Esimerkiksi eri laitokset voisivat käyttää eri ulkoasun omaavaa käyttöliittymää.

Lähteet

Santanen Jukka-Pekka, ”Tietotekniikan cum laude -työprojektien ohje”, saatavilla WWW-muodossa <URL:  http://www.mit.jyu.fi/santanen/info/projohje.html>, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 20.1.2001

 

Ismo Horppu, Markku Mielityinen ja Markku Vire, ”KOTKA-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2000.

 

Pauli Kujala, Riku Nykänen ja Niina Riikonen, ”Kurki-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, Matematiikan laitos, 1998.

 

Pauli Kujala , ”Kurki II eli KOTKA-kehitysideoita”, Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos,  2001.

 

KORPPI-ryhmä, ”KORPPI-projektipalaverien pöytäkirjat”,  Jyväskylän Yliopisto, Tietotekniikan laitos, 2001.

 

Liitteet

 

Liite 1. Opiskelijan sivustorakennekaavio

 


 


Liite 2. Opettajan sivustorakennekaavio

 


Liite 3. Ylläpitäjän sivustorakennekaavio