Kottarainen -projektin
esittelysivu

Projektin taustoja

Kottarainen-niminen tietotekniikan Sovellusprojekti (WWW) toteutti WWW-pohjaisen kyselyjen laatimis- ja hallinta-sovelluksen prototyypin Jyväskylän yliopistolle. Sovelluksen osia ovat kyselyiden luominen WWW-ympäristöön, vastausten hallinta sekä vastausten selailu. Kottarainen toimii yhdessä jo olemassaolevan, Korppi-nimisen, opetushallintajärjestelmän kanssa. Tämän järjestelmän edeltäjä, Kurki, toteutettiin sovellusprojektina vuonna 1998. Sitä ovat seuranneet Kotka-, Korppi-, Halko-, Kolibri-, Koppelo- ja Kiuru-projektit.

Sekä OPLAA! että virtuaaliyliopisto-hankkeen tavoitteena on luoda pysyviä rakenteita. Yksi tällainen rakenne on jatkuvan arvioinnin mahdollistava järjestelmä. Järjestelmän tueksi tarvittiin WWW-selaimella toimiva kyselytiedon keruun ja hallinnan järjestelmä.

Yliopiston eri laitoksilla oli muitakin tarpeita laatia lomakkeita ja koota tietoa verkon kautta. Avoimella yliopistolla oli tarve saada kurssipalautteen analysointia helpommaksi ja nopeammaksi. Nykyisellään kukaan ei ehdi käydä läpi yli 18 000 opiskelijan palautetta. Siirtämällä palautteen antaminen WWW-ympäristöön, saadaan perusanalyysien tekeminen myöhemmin automatisoitua. Samalla kerätty tieto saadaan koottua tietokantaan mahdollista myöhempää käsittelyä varten.

Toteutettu sovelluksen prototyyppi koostuu WWW-selainpohjaisesta asiakasohjelmasta sekä Linux-pohjaisesta palvelinohjelmistosta, joka käyttää WWW-palvelimena Apachea, JSP-moottorina TomCatia, JDBC-rajapintaa ja PostgreSQL-tietokannanhallintajärjestelmää.

Muita järjestelmiä

Muiden kyselyjen laatimiseen ja vastausten analysointiin kehitettyjen järjestelmien pääasiallisia ongelmia ovat hinta, analysoinnin hankaluus ja heikko muokattavuus yliopiston tarpeisiin. Kottarainen-projekti pyrki vastaamaan tähän haasteeseen.

Kyselyprosessi

Kyselyprosessi koostuu seuraavista vaiheista:

Kyselyn suunnittelun tekee joko kyselyn laatija tai joku muu henkilö. Apuna suunnittelussa voi käyttää Kottarainen-sovellusta, mutta suunnitelman voi tehdä myös muilla työkaluilla, kuten kynällä ja paperilla. Tämän jälkeen suunnittelija tai hänen valtuuttamansa henkilö laatii kyselyn Kottarainen-sovelluksen avulla. Kun kysely on saatu valmiiksi, halutut henkilöt voivat vastata siihen. Jatkossa on tarkoitus, että vastaamisen jälkeen kyselystä laaditaan automaattisesti yhteenveto, johon kuuluu yksinkertaisten tunnuslukujen laskeminen ja niiden esittäminen graafisessa muodossa. Myöhemmin sovellus myös tekee kerätystä aineistosta SPSS-yhteensopivan tiedoston, josta on tilastollisten ohjelmistojen avulla mahdollista tehdä kattavampia analyysejä.

Tavoitteiden toteutuminen

Projektissa toteutettiin prototyyppi, joka on selkeä parannus edellä mainittuihin ongelmiin. Sen avulla lomakkeet luodaan suoraan WWW-selaimella, jolloin kyselyn laatijat eivät ole riippuvaisia käyttöjärjestelmästä, ajasta eikä paikasta. Valittujen yksinkertaisten tunnuslukujen esittäminen jäi jatkoprojektin tehtäväksi. Tiedon jatkokäsittely on kuitenkin mahdollista vaativampaakin analyysiä varten.

Kottarainen-projekti toteutti helppokäyttöisen ohjelmiston, jolla voi luoda kysely- ja palautelomakkeita sekä suorittaa kyselyn ja hallita vastauksia. Kyselyiden ja niiden tulosten siirtäminen muihin sovelluksiin jäi Kottarainen-projektin puitteissa toteuttamatta. Kottarainen-sovelluksen suhde muihin järjestelmiin käy ilmi projektiraportista.

Lomakkeita voi laatia dynaamisesti siten, että niitä voi käyttää esimerkiksi kurssipalautteen keräämiseen. Lomakkeiden täyttö tapahtuu Internetin kautta WWW-sovellusta käyttäen. Kyselylomakkeella kerätty tieto tallentuu tietokantaan myöhempää käyttöä varten. Tieto on kerätty sellaiseen muotoon, että sitä voidaan käyttää sellaisenaan tai muokattuna muissa ohjelmissa. Yksityiskohtaisemmat sovelluksen toteutumiseen liittyvät asiat sekä jatkokehityksen osalle jääneet ominaisuudet käyvät ilmi sovellusraportista.

Projektin organisaatio

Henkilöt

Projektiryhmään kuuluivat tietotekniikan opiskelijat Sampsa Lintunen, Tiina Pöyhönen, Teemu Vähä-Ruka ja Timo Ylönen.

Tilaajina toimivat Jyväskylän yliopistosta avoin yliopisto (WWW) edustajanaan Eija Ihanainen, opetuksen laatuhanke OPLAA! (WWW) edustajanaan Jari Rantamäki, virtuaaliyliopisto (WWW) edustajanaan Antti Auer sekä yliopiston hallinto (WWW), jota edusti Mauno Väisänen.

Kottarainen-projektin vastaavana ohjaajana toimi Jukka-Pekka Santanen. Tietotekniikan laitokselta ryhmän ohjaukseen osallistui Vesa Lappalaisen lisäksi Jussi Mäkinen ryhmän teknisenä ohjaajana. Myös muita asiantuntijoita konsultoitiin projektin edetessä.

Yhteystiedot

Sampsa Lintunen ( sampsa@cc.jyu.fi )
Tiina Pöyhönen ( tmpoyhon@cc.jyu.fi )
Teemu Vähä-Ruka ( teemuvr@cc.jyu.fi )
Timo Ylönen ( tylonen@cc.jyu.fi )

Pääsivulle