Re: Sovellusraportin ensimmaisesta versiosta huomioita.

Kirjoittajan mukaan: Outa Valkama <outa.j.valkama_at_student.jyu.fi_at_localhost>
Päiväyksen mukaan: Wed, 16 May 2012 17:34:25 +0300
Hei,

Oliko sovellusraportti jossain saatavilla erikseen? En ainakaan äkkiseltään
löydä yhtään sähköpostia missä olisi linkkiä kyseiseen dokumenttiin tai
dokumentti olisi liitteenä sähköpostin ohessa.

Terveisin Outa Valkama

2012/5/16 Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi>

> Terve!
>
> Sovellusraportti on sisällöltään melkoisen mallikas ensimmäiseksi
> versioksi, joten ohjaan palautteen ryhmän jäsenten ohella myös
> tilaajan edustajille ja tekniselle ohjaajalle. Jari kävi reilu
> tunti sitten poimimassa paperikappaleeseen kirjaamani tarkemman
> palautteeni.
>
> Puutteiden osalta täydennetyn seuraavan version voisi lähettää
> koko projektiorganisaation arvioitavaksi. Hyväksyykö muuten
> Tero Kallioinen tilaajan edustajista sovellusraportin, jos hän
> jatkokehittää sovellusta projektin jälkeen? Minun ohella myös
> tekninen ohjaaja Outa Valkama on luvannut tarkastaa raportin
> tietotekniikan laitoksen osalta.
>
> Laajimmat sisällölliset puutteet ovat mielestäni seuraavat:
> - Projektissa kehitetyn tietojärjestelmän taustoja tulee
>  kuvata joko johdannossa tai luvussa 7.1 omassa alaluvussaan.
>  Sopivat tekstikappaleet löytynevät projektiraportista.
> - Käyttöliittymän kuvia uupuu etenkin tutkijan käyttöliittymästä.
> - Vapaaehtoisia harjoitteita ei käsitellä missään luvun 3
>  alaluvuista, mutta luvussa 4 niitä käsitellään.
> - Luvusta 4 uupuu näkymän ''Edistyminen'' kuvaus tai sitä ei
>  mainita luvun 4.8 jatkokehitykseen sovituissa ominaisuuksissa.
> - Sovelluksen rakennetta ja toteutusratkaisuja kuvaava luku
>  kaipaa täydentämistä. Pari sen alalukua on kokonaan tyhjiä
> - Luvut 5.2 ja 5.3 ovat tyhjiä. Niissä riittää siis kuvata
>  sovellusta yleisellä tasolla ja viitata luokkien ja metodien
>  tarkemman kuvauksen osalta luokkadokumentteihin. Ideana on
>  siis, että lukija saa yleiskäsityksen tietojärjestelmästä
>  sekä sen sisältämistä sovelluksista ja komponenteista.
>  Luokkiin ja metodeihin pääsee paremmin käsiksi, kun ymmärtää
>  yleisrakenteen ja laajemmat toteutusratkaisut.
> - Tietokannalle kannattaa varata oma päälukunsa, jossa on
>  ER-kaavio ensimmäisessä alaluvussa ja kukin taulu kuvataan
>  omassa alaluvussaan. Kunkin taulun tarkoituksen ohella tulee
>  kuvata lyhyesti kunkin kentän tarkoitus ja tyyppi (vaikkapa
>  luvun 2 termilistojen tapaan). Ainakin hankalimmin
>  ymmärrettävien taulujen käyttöä kannattaa havainnollistaa
>  lyhyillä riviesimerkeillä.
> - Luvun 5.5 nykyisen sisältö ei kuvaa toteutusratkaisujen
>  kehittymistä, vaan sovelluksen kehittymisen etenemistä.
>  Sen tekstikappaleet kannattaa siirtää projektiraportin
>  prosessia kuvaavaan alalukuun. Luvussa 5.5 tulee kuvata
>  olennaisimmat toteutusratkaisuissa tehdyt muutokset ja
>  syyt niille.
> - Luvusta 6 uupuu testausten tulosten kuvauksen alaluku.
>  Havaittiinko testauksessa joitain toistuvia virheitä ja
>  puutteita sekä miten ne korjattiin? Jäikö sovellukseen
>  joitain testauksessa havaittuja virheitä ja puutteita.
>  Jos havaitut virheet ja puutteet kuvataan jo jossain
>  toisessa alaluvussa, niin riittää vain mainita ne sekä
>  viittata lukunumerolla kyseiseen alalukuun. (Samaa asiaa
>  ei siis kannata toistaa eri alaluvuissa tai kappaleissa.)
> - Tunnettuja puutteita ja virheitä sekä jatkokehitysideoita
>  kuvaavat luvut kaipaavat myös täydentämistä.
> - Jatkokehittäjien (ja ylläpitäjien, ei tutkijoiden) ohjeita
>  kuvaavaan lukuun kannattaa lisätä ainakin kaksi alalukua.
>  Niissä voisi mielestäni käsitellä tietokokonaisuuden (ts.
>  puuttuvien hallittavien kohteiden) hallintanäkymän lisäämistä
>  ja tehtäväkomponenttien lisäämistä. Mahdollisten muidenkin
>  puuttuvien tai virheellisten toimintakokonaisuuksen lisäämistä
>  sovelluksiin olisi jotenkin hyvä ainakin yleisesti ohjeistaa
>  jatkokehittäjille, että he pääsevät ainakin ''osittain
>  katettuun pöytään''.
>
> Pienempiä olennaisia lähinnä yksittäisiin alalukuihin tai
> tekstikappaleisiin liittyviä huomioitani ovat seuraavat:
> - Lukuja 1 ja 2 koskeva palautteeni kannattaa vilkaista
>  projektiraportin eilisestä palautteestani.
> - Lukujen 3 ja 4 otsikoissa rooli kannattaa siirtää suluista
>  ensimmäisiksi sanoiksi.
> - Luvut 3 ja 4 kaipaavat johdantoonsa parin virkkeen yhteenvetoa.
>  Niissä voisi mainita ainakin toimintakokonaisuudet, joiden
>  toteuttaminen sovittiin tilaajan kanssa jatkokehitykseen.
> - Sisäänkirjautumisnäkymiin tulisi ottaa lyhyesti kantaa
>  luvuissa 3.1 ja 4.1. Ehkäpä niille ei kuitenkaan kannata
>  varata omaa alalukua.
> - Luvuissa 3.1 ja 4.1 toistetaan kuvien asiat listoissa.
>  Kyseisiä listoja kannattaa täydentää kuvaamalla ainakin
>  muutamalla sanalla ko. toimintakokonaisuuksien tarkoitusta
>  ja/tai toimintoja.
> - Luvuissa 3 ja 4 käytetään sekaisin käsitteitä aikataulut ja
>  kuntoutusohjelmat. Kyseiset käsitteet tulee ainakin sitoa
>  yhteen, mutta mielestäni kuntoutusohjelma olisi kuvaavampi
>  (käytettäväksi myös käyttöliittymässä, jatkokehitysidea?).
> - Miten luvun 5.1 kaksi viimeistä tekstikappaletta liittyvät
>  asiakas-palvelinarkkitehtuuriin? Eikö luvussa tulisi kuvata
>  MVC-mallin toteutusratkaisua lyhyesti.
> - Luvun 6 sisältö vaikuttaa samalta kuin projektiraportissa,
>  joten siihen kirjaamani huomiot kannattaa käydä läpi.
>  Saisiko luvun 6 sisältöä ainakin osittain tarkennettua
>  projektiraportin yleiseen kuvaukseen verrattuna?
> - Mäntylän Meerin palautteesta on mainittava luvussa 6.5.
>  Kyseisessä alaluvussa tulee myös viitata Meerin, minun ja
>  Tero Kallioisen palautteisiin, jotka tulee kirjata
>  erillisiksi lähteiksi lähdeluetteloon.
> - Luvussa 7.1 kannattaa mainita vaatimusten tilat jätetyn
>  tietoisesti korkeintaan toteutetuiksi. Tilan ''testattu''
>  käyttö vaatisi suunnitelmallista ja hallittua sovellusten
>  järjestelmätestausta.
> - Salasanojen tallennuksesta salattuun muotoon tulee mainita
>  luvussa 7.2 tai 7.3. Luvussa 7.3 kannattanee viitata
>  joihinkin aiempiin alalukuihin, jottei tarvitse toistaa
>  aiemmissa luvuissa käsiteltyjä kehitysideoita.
> - Yhteenvedossa tulee ottaa kantaa siihen, soveltuuko
>  projektissa toteutettu sovellus tuotantokäyttöön, rajattuun
>  tuotantokäyttöön vai antaako protytyyppi (hyvän) pohjan
>  tuotantoversion kehittämiselle.
> - Yhteenvedossa kannattaa myös parilla virkkeellä tiivistää
>  toimintakokonaisuudet, jotka toteutuivat ja/tai eivät
>  toteutuneet. Mahdolliset olennaisimmat virheet ja puutteet
>  voi olla myös järkevä mainita.
> - Tuloksia tai sovelluksen toimintoja ei koskaan ''jätetä
>  toteuttamatta'', vaan niiden siirtämisestä projektin
>  jälkeiseen jatkokehitykseen sovitaan aina tilaajan kanssa.
>
> Ensimmäistä kertaa esiintyviä olennaisia käsitteitä kannattaa
> lihavoida. Kyseisten ''kappaleotsikoiden'' avulla lukija saa
> nopeasti yleiskäsityksen tekstikappaleisen sisällöstä ja löytää
> etsimänsä. Esimerkiksi lukujen 3 ja 4 käyttöliittymien osien
> käyttötarkoituksia kannattaa lihavoida ja/tai näkymien
> tekstejä kursivoida.
>
> Luku- ja kuvaviittaukset luku- ja kuvanumeroilla uupuvat vielä.
> Lähdeluettelon kaikkiin lähteisiin ei viitata. Lähdeluettelosta
> uupunee vielä ainakin sovelluksen kehityksen yhteydessä käytetyt
> olennaisimmat kirjat ja verkkolähteet. Meeri Mäntylän, minun ja
> Tero Kallioisen palautteet tulee kirjata erillisiksi lähteiksi
> lähdeluetteloon.
>
> Teksti on mukavan sujuvaa, mutta kirjasin muutamiin kohtiin
> ehdotuksia paremman esitystavan tai sanavalinnan osalta.
> Kirjoitusasukin on pääosin mallikas, sillä havaitsin vain
> yksittäisiä pieniä kirjoitusvirheitä.
>
> Olen torstaista sunnuntaihin Jyväskylän ja verkkoyhteyksien
> ulkopuolella. Käyn loppuviikosta kuitenkin läpi päivitetyn
> vaatimusmäärittelyn ja kuntoutettavan sovelluksen koodeista
> generoidut luokkadokumentit. Saan ryhmälle niistä palautteen
> maanantaina.
>
> Terveisin,
>       jukka-pekka
>
>
> --
> # Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
> # Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
> # Information Technology      #
> # University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
> # P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
> # FIN-40014 University of Jyvaskyla #
>
>
Received on 16.05.12 17:34:25

Tämän arkiston loi hypermail 2.2.0 : 16.05.12 17:34:34 EEST