Re: Sovellusraportin ensimmaisesta versiosta huomioita.

Kirjoittajan mukaan: Jari Salokangas <jari.p.t.salokangas_at_student.jyu.fi_at_localhost>
Pšivšyksen mukaan: Wed, 16 May 2012 17:53:31 +0300
Hei,

linkki sovellusraportin versioon 0.1.0:
http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/sovellusraportti/paatti_sovellusraportti_0.1.0.pdf

t: Jari

16. toukokuuta 2012 17.34 Outa Valkama <outa.j.valkama_at_student.jyu.fi>kirjoitti:

> Hei,
>
> Oliko sovellusraportti jossain saatavilla erikseen? En ainakaan
> äkkiseltään löydä yhtään sähköpostia missä olisi linkkiä kyseiseen
> dokumenttiin tai dokumentti olisi liitteenä sähköpostin ohessa.
>
> Terveisin Outa Valkama
>
> 2012/5/16 Jukka-Pekka Santanen <jukka-pekka.santanen_at_mit.jyu.fi>
>
>> Terve!
>>
>> Sovellusraportti on sisällöltään melkoisen mallikas ensimmäiseksi
>> versioksi, joten ohjaan palautteen ryhmän jäsenten ohella myös
>> tilaajan edustajille ja tekniselle ohjaajalle. Jari kävi reilu
>> tunti sitten poimimassa paperikappaleeseen kirjaamani tarkemman
>> palautteeni.
>>
>> Puutteiden osalta täydennetyn seuraavan version voisi lähettää
>> koko projektiorganisaation arvioitavaksi. Hyväksyykö muuten
>> Tero Kallioinen tilaajan edustajista sovellusraportin, jos hän
>> jatkokehittää sovellusta projektin jälkeen? Minun ohella myös
>> tekninen ohjaaja Outa Valkama on luvannut tarkastaa raportin
>> tietotekniikan laitoksen osalta.
>>
>> Laajimmat sisällölliset puutteet ovat mielestäni seuraavat:
>> - Projektissa kehitetyn tietojärjestelmän taustoja tulee
>>  kuvata joko johdannossa tai luvussa 7.1 omassa alaluvussaan.
>>  Sopivat tekstikappaleet löytynevät projektiraportista.
>> - Käyttöliittymän kuvia uupuu etenkin tutkijan käyttöliittymästä.
>> - Vapaaehtoisia harjoitteita ei käsitellä missään luvun 3
>>  alaluvuista, mutta luvussa 4 niitä käsitellään.
>> - Luvusta 4 uupuu näkymän ''Edistyminen'' kuvaus tai sitä ei
>>  mainita luvun 4.8 jatkokehitykseen sovituissa ominaisuuksissa.
>> - Sovelluksen rakennetta ja toteutusratkaisuja kuvaava luku
>>  kaipaa täydentämistä. Pari sen alalukua on kokonaan tyhjiä
>> - Luvut 5.2 ja 5.3 ovat tyhjiä. Niissä riittää siis kuvata
>>  sovellusta yleisellä tasolla ja viitata luokkien ja metodien
>>  tarkemman kuvauksen osalta luokkadokumentteihin. Ideana on
>>  siis, että lukija saa yleiskäsityksen tietojärjestelmästä
>>  sekä sen sisältämistä sovelluksista ja komponenteista.
>>  Luokkiin ja metodeihin pääsee paremmin käsiksi, kun ymmärtää
>>  yleisrakenteen ja laajemmat toteutusratkaisut.
>> - Tietokannalle kannattaa varata oma päälukunsa, jossa on
>>  ER-kaavio ensimmäisessä alaluvussa ja kukin taulu kuvataan
>>  omassa alaluvussaan. Kunkin taulun tarkoituksen ohella tulee
>>  kuvata lyhyesti kunkin kentän tarkoitus ja tyyppi (vaikkapa
>>  luvun 2 termilistojen tapaan). Ainakin hankalimmin
>>  ymmärrettävien taulujen käyttöä kannattaa havainnollistaa
>>  lyhyillä riviesimerkeillä.
>> - Luvun 5.5 nykyisen sisältö ei kuvaa toteutusratkaisujen
>>  kehittymistä, vaan sovelluksen kehittymisen etenemistä.
>>  Sen tekstikappaleet kannattaa siirtää projektiraportin
>>  prosessia kuvaavaan alalukuun. Luvussa 5.5 tulee kuvata
>>  olennaisimmat toteutusratkaisuissa tehdyt muutokset ja
>>  syyt niille.
>> - Luvusta 6 uupuu testausten tulosten kuvauksen alaluku.
>>  Havaittiinko testauksessa joitain toistuvia virheitä ja
>>  puutteita sekä miten ne korjattiin? Jäikö sovellukseen
>>  joitain testauksessa havaittuja virheitä ja puutteita.
>>  Jos havaitut virheet ja puutteet kuvataan jo jossain
>>  toisessa alaluvussa, niin riittää vain mainita ne sekä
>>  viittata lukunumerolla kyseiseen alalukuun. (Samaa asiaa
>>  ei siis kannata toistaa eri alaluvuissa tai kappaleissa.)
>> - Tunnettuja puutteita ja virheitä sekä jatkokehitysideoita
>>  kuvaavat luvut kaipaavat myös täydentämistä.
>> - Jatkokehittäjien (ja ylläpitäjien, ei tutkijoiden) ohjeita
>>  kuvaavaan lukuun kannattaa lisätä ainakin kaksi alalukua.
>>  Niissä voisi mielestäni käsitellä tietokokonaisuuden (ts.
>>  puuttuvien hallittavien kohteiden) hallintanäkymän lisäämistä
>>  ja tehtäväkomponenttien lisäämistä. Mahdollisten muidenkin
>>  puuttuvien tai virheellisten toimintakokonaisuuksen lisäämistä
>>  sovelluksiin olisi jotenkin hyvä ainakin yleisesti ohjeistaa
>>  jatkokehittäjille, että he pääsevät ainakin ''osittain
>>  katettuun pöytään''.
>>
>> Pienempiä olennaisia lähinnä yksittäisiin alalukuihin tai
>> tekstikappaleisiin liittyviä huomioitani ovat seuraavat:
>> - Lukuja 1 ja 2 koskeva palautteeni kannattaa vilkaista
>>  projektiraportin eilisestä palautteestani.
>> - Lukujen 3 ja 4 otsikoissa rooli kannattaa siirtää suluista
>>  ensimmäisiksi sanoiksi.
>> - Luvut 3 ja 4 kaipaavat johdantoonsa parin virkkeen yhteenvetoa.
>>  Niissä voisi mainita ainakin toimintakokonaisuudet, joiden
>>  toteuttaminen sovittiin tilaajan kanssa jatkokehitykseen.
>> - Sisäänkirjautumisnäkymiin tulisi ottaa lyhyesti kantaa
>>  luvuissa 3.1 ja 4.1. Ehkäpä niille ei kuitenkaan kannata
>>  varata omaa alalukua.
>> - Luvuissa 3.1 ja 4.1 toistetaan kuvien asiat listoissa.
>>  Kyseisiä listoja kannattaa täydentää kuvaamalla ainakin
>>  muutamalla sanalla ko. toimintakokonaisuuksien tarkoitusta
>>  ja/tai toimintoja.
>> - Luvuissa 3 ja 4 käytetään sekaisin käsitteitä aikataulut ja
>>  kuntoutusohjelmat. Kyseiset käsitteet tulee ainakin sitoa
>>  yhteen, mutta mielestäni kuntoutusohjelma olisi kuvaavampi
>>  (käytettäväksi myös käyttöliittymässä, jatkokehitysidea?).
>> - Miten luvun 5.1 kaksi viimeistä tekstikappaletta liittyvät
>>  asiakas-palvelinarkkitehtuuriin? Eikö luvussa tulisi kuvata
>>  MVC-mallin toteutusratkaisua lyhyesti.
>> - Luvun 6 sisältö vaikuttaa samalta kuin projektiraportissa,
>>  joten siihen kirjaamani huomiot kannattaa käydä läpi.
>>  Saisiko luvun 6 sisältöä ainakin osittain tarkennettua
>>  projektiraportin yleiseen kuvaukseen verrattuna?
>> - Mäntylän Meerin palautteesta on mainittava luvussa 6.5.
>>  Kyseisessä alaluvussa tulee myös viitata Meerin, minun ja
>>  Tero Kallioisen palautteisiin, jotka tulee kirjata
>>  erillisiksi lähteiksi lähdeluetteloon.
>> - Luvussa 7.1 kannattaa mainita vaatimusten tilat jätetyn
>>  tietoisesti korkeintaan toteutetuiksi. Tilan ''testattu''
>>  käyttö vaatisi suunnitelmallista ja hallittua sovellusten
>>  järjestelmätestausta.
>> - Salasanojen tallennuksesta salattuun muotoon tulee mainita
>>  luvussa 7.2 tai 7.3. Luvussa 7.3 kannattanee viitata
>>  joihinkin aiempiin alalukuihin, jottei tarvitse toistaa
>>  aiemmissa luvuissa käsiteltyjä kehitysideoita.
>> - Yhteenvedossa tulee ottaa kantaa siihen, soveltuuko
>>  projektissa toteutettu sovellus tuotantokäyttöön, rajattuun
>>  tuotantokäyttöön vai antaako protytyyppi (hyvän) pohjan
>>  tuotantoversion kehittämiselle.
>> - Yhteenvedossa kannattaa myös parilla virkkeellä tiivistää
>>  toimintakokonaisuudet, jotka toteutuivat ja/tai eivät
>>  toteutuneet. Mahdolliset olennaisimmat virheet ja puutteet
>>  voi olla myös järkevä mainita.
>> - Tuloksia tai sovelluksen toimintoja ei koskaan ''jätetä
>>  toteuttamatta'', vaan niiden siirtämisestä projektin
>>  jälkeiseen jatkokehitykseen sovitaan aina tilaajan kanssa.
>>
>> Ensimmäistä kertaa esiintyviä olennaisia käsitteitä kannattaa
>> lihavoida. Kyseisten ''kappaleotsikoiden'' avulla lukija saa
>> nopeasti yleiskäsityksen tekstikappaleisen sisällöstä ja löytää
>> etsimänsä. Esimerkiksi lukujen 3 ja 4 käyttöliittymien osien
>> käyttötarkoituksia kannattaa lihavoida ja/tai näkymien
>> tekstejä kursivoida.
>>
>> Luku- ja kuvaviittaukset luku- ja kuvanumeroilla uupuvat vielä.
>> Lähdeluettelon kaikkiin lähteisiin ei viitata. Lähdeluettelosta
>> uupunee vielä ainakin sovelluksen kehityksen yhteydessä käytetyt
>> olennaisimmat kirjat ja verkkolähteet. Meeri Mäntylän, minun ja
>> Tero Kallioisen palautteet tulee kirjata erillisiksi lähteiksi
>> lähdeluetteloon.
>>
>> Teksti on mukavan sujuvaa, mutta kirjasin muutamiin kohtiin
>> ehdotuksia paremman esitystavan tai sanavalinnan osalta.
>> Kirjoitusasukin on pääosin mallikas, sillä havaitsin vain
>> yksittäisiä pieniä kirjoitusvirheitä.
>>
>> Olen torstaista sunnuntaihin Jyväskylän ja verkkoyhteyksien
>> ulkopuolella. Käyn loppuviikosta kuitenkin läpi päivitetyn
>> vaatimusmäärittelyn ja kuntoutettavan sovelluksen koodeista
>> generoidut luokkadokumentit. Saan ryhmälle niistä palautteen
>> maanantaina.
>>
>> Terveisin,
>>       jukka-pekka
>>
>>
>> --
>> # Jukka-Pekka Santanen (PhD, Mr)  # santanen_at_mit.jyu.fi
>> # Department of Mathematical    # http://www.mit.jyu.fi/santanen/
>> # Information Technology      #
>> # University of Jyvaskyla      # Room: Agora AgC418.2
>> # P.O. Box 35 (Agora)        # Phone: +358- (0)40 8053299
>> # FIN-40014 University of Jyvaskyla #
>>
>>
>
Received on 16.05.12 17:53:31

Tšmšn arkiston loi hypermail 2.2.0 : 16.05.12 17:53:42 EEST