Taideteosrekisterisovelluksen asennusohje

TARE-projekti

Rauno Koskinen

Mikko Meriläinen

Heikki Nevala

Mikko Vilenius

 

                                                                                                              

Versio 1.0

18.1.2004

 

 

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yleistä

Tekijät: Rauno Koskinen, Mikko Meriläinen, Heikki Nevala, Mikko Vilenius

Tekijöiden lyhenteet: RK, MM, HN, MV

Yhteystiedot:kosraun@cc.jyu.fi, mjmerila@cc.jyu.fi, hemaneva@cc.jyu.fi, mijuvi@cc.jyu.fi

Tekijöiden lisäksi muita projektiorganisaation henkilöitä:

Tilaajan edustajat:

·        Miika Nurminen, tilaajan tekninen edustaja, minurmin@cc.jyu.fi

·        Pirjo Vuorinen, tilaajan pääedustaja, pirjo.vuorinen@jyu.fi           

Ohjaajat:

·        Hilkka Heikkilä, vastaava ohjaaja, hiheikki@cc.jyu.fi

·        Lari Kannisto, vastaava ohjaaja, kalahe@cc.jyu.fi

·        Vesa Tanhua-Tyrkkö, tekninen ohjaaja, vttanhua@cc.jyu.fi

Käytettävyyskonsultit:

·        Maarit Nurkkala, käytettävyyskonsultti, sanurkka@cc.jyu.fi

·        Sanna Saarikko, käytettävyyskonsultti, ssaarik@cc.jyu.fi

 

Projektitila sijaitsee huoneessa Agora C223.4, jonka puhelinnumero on 014-260 4966. Sähköpostilistoja on tare2004@korppi.it.jyu.fi (projektiryhmän sähköpostilista) ja tare.group@korppi.jyu.fi (projektilaisten sähköpostilista). Sähköpostiarkistot löytyvät osoitteista:

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare2004/ind.html

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare.group/ind.html

 

Kotisivu: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/

Työn nimi: TARE–projektin asennusohje

Avainsanat: Sovellusprojekti, TARE, asennusohje, taideteosrekisteri

Tiivistelmä

Tämä dokumentti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyllä 2004 toteutettavan taideteosrekisterisovelluksen asennusohje.

 

Versio

Pvm

Tekijä

Kuvaus

0.1

17.1.2005

HN

Asennusohje valmiiksi

1.0

18.1.2005

HN

Asennusohjeen muokkaukset kuntoon

 

Sisällysluettelo

Tiivistelmä................................................................................................................... II

Sisällysluettelo...................................................................................................... III

1      Johdanto................................................................................................................. 1

1.1       Dokumentin rakenne................................................................................. 1

2      Sovelluksen vaatimien ohjelmien kuvaus........................................ 2

2.1       ODBC-ajuri........................................................................................................ 2

3      Sovelluksen asennus....................................................................................... 3

3.1       Yleistä huomioitavaa asennuksesta................................................ 3

3.2       Asennus............................................................................................................. 3

4      Sovelluksen tietokannan luonti ja käyttäjienhallinta....... 6

5      Käännösohje......................................................................................................... 7

5.1       Yleistä huomioitavaa käännöksestä............................................... 7

5.2       Delphin määritykset.................................................................................. 7

6      Yhteenveto............................................................................................................. 9

Lähteet........................................................................................................................... 10

Liitteet........................................................................................................................... 11

Liite 1. Esimerkki tare.ini tiedostosta.......................................................... 11

 

 

 


1         Johdanto

TARE-projekti oli Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutettu Sovellusprojekti. Projektin tavoitteena oli tuottaa Jyväskylän yliopiston museolle taideteosrekisteri. Kehitetty sovellus korvaa siellä nykyään toiminnassa olevan ja toiminnallisuudeltaan vastaavan DOS -pohjaisen TATE-sovelluksen.

Toteutetulla sovelluksella Jyväskylän yliopiston museon henkilökunta pystyy hallinnoimaan tietokantaa, johon on tallennettu yliopiston hallussa olevat taideteokset. Sovellus toimii apuna museohenkilökunnan työssä ja yliopiston laitosten tutkimuksessa. TARE-projekti keskittyi erityisesti vanhan TATE-sovelluksen yhteydessä toimivan tietokannan saattamiseen nykyaikaisempaan, pitkälle normalisoituun muotoon sekä käyttöliittymän kehittämiseen tietokannan hallintaa varten. TARE kehitettiin museolla käytössä olevan DUO-sovelluksen pohjalta sen komponentteja hyväksi käyttäen. DUO-järjestelmä on kokoelmien hallintajärjestelmä, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2002 alkaen.

1.1        Dokumentin rakenne

Luku 1 sisältää johdannon ja dokumentin rakenteen. Luvussa 2 kerrotaan taideteosrekisterisovelluksen vaatimista ohjelmista ja ajureista. Luvussa 3 kerrotaan itse sovelluksen asennuksesta ja luvussa 4 otetaan kantaa tietokannan luontiin ja käyttäjienhallintaan. Luku 5 sisältää sovelluksen käännösohjeen.

2         Sovelluksen vaatimien ohjelmien kuvaus

Luvussa kuvataan sovelluksen tarvitsemien ohjelmia ja ajureita.

2.1        ODBC-ajuri

ODBC (Open Database Connectivity) on Microsoftin määrittelemä rajapinta tietokannoille. Rajapinta on client/server asiakasohjelmistoja varten. Sen avulla sovellukset pystyvät kommunikoimaan tietokantapalvelimen kanssa. ODBC-rajapintaa hyödyntävät sovellukset eivät ole riippuvaisia käytetystä tietokantapalvelimesta ja sen ideana onkin tarjota tietokantaohjelmoijille eräänlainen yleinen rajapinta.

3         Sovelluksen asennus

Luvussa kerrotaan TARE-sovelluksen asennukseen liittyvistä seikoista.

3.1        Yleistä huomioitavaa asennuksesta

TARE-sovellus on suunniteltu toimivaksi Windows XP –järjestelmässä. Ohjelman on testattu toimivan myös Windows 2000 –ympäristössä. Toimivuutta aikaisemmilla Windowsin versioilla ei taata. Vaaditaan lisäksi 1024*768-resoluutioinen näyttö. Laitteiston minimivaatimuksena on 233 MHz-prosessori 128MB-muistilla. Myös asennushakemistoon ja alihakemistoihin on oltava sekä luku- että kirjoitusoikeudet.

Työasemalla täytyy olla verkkoyhteys tietokantapalvelimelle. Yhteys otetaan ODBC-rajapinnan avulla (yleensä portti 3306).

Asennusta suoritettaessa asentajalla täytyy olla tiedossa palvelimen IP-osoite, TARE-tietokannan nimi palvelimella sekä käyttäjätunnus ja salasana tietokantapalvelimelle.

Lisäksi tietokantapalvelimen käyttäjäoikeuksissa on sallittava yhteydet työasemakoneen IP-osoitteesta.

3.2         Asennus

TARE ei sisällä erillistä asennusohjelmaa, joten asennus tehdään manuaalisesti. Seuraavassa kuvataan lyhyesti asennuksen vaiheet.

1)      Asenna ODBC-ajuri. (Esim. MyODBC 2.5)

2)      Luo uusi ODBC-yhteys seuraavasti. Control Panel à Administrative Tools à Data Sources (ODBC) à Paina painiketta Add… à Valitse listasta SQL-tietokannan kanssa yhteensopiva ajuri (esim. MySQL ODBC 3.51 Driver) à Paina painiketta Finish.

3)      Aseta luomasi ODBC-yhteyden asetukset kohdalleen.

4)      Kopioi asennuslevyn TARE:n binäärihakemisto bin sellaisenaan asennushakemistoon. (Esim. C:\program files\TARE)

5)      Muokkaa tare.ini –tiedoston asetukset oikeiksi. 

Ø      Kohdat Provider=MSDSQL.1 ja Persist Security Info=False liittyvät TAdoConnection (tai vastaavaan) luokkaan ja ovat parametreja tietokantayhteyden muodostusmerkkijonoon. MSDASQL.1 tarkoittaa OleDB (ADO:n sisäisesti käyttämä tietokantayhteyskäytäntö) -ajuria, joka emuloi ODBC-yhteyttä. Persist Security Info puolestaan liittyy tietokannan käytön tietoturvaan. Se kannattaa pitää muodossa False, sillä True moodissa esimerkiksi salasanan ja käyttäjäID:n pystyy hankkimaan tietokantayhteydestä yhteyden avaamisen jälkeen.

Ø      Kirjoita kohtaan Data Source=’nimi’ ODBC-ajurin nimi ’nimi’:n paikalle (sama kuin ODBC:n Data Source Name).

Ø      Kohtaan Data Base=’nimi’ tulee varsinaisen tietokannan nimi (sama kuin ODBC-ajurin Database Name).

Ø      Aseta tietokantapalvelimen IP-osoite oikeaksi (kohta ServerIP=’…’).

Ø      Aseta ajurin tyyppi oikeaksi kohtaan Driver (esim. Driver=MySQL ODBC 3.51 Driver).

Ø      Kohtaan Password Function kirjoitetaan joko Password Function=OLD_PASSWORD tai Password Function=PASSWORD, riippuen siitä, mitä tietokannan salausalgoritmia käytetään.

Ø      Kohtaan Disk Drive=’kirjain’ kirjoitetaan CDROM-aseman kirjain tässä sanan ’kirjain’ paikalle (esim. Disk Drive=g).

Ø      Muokkaa kohtaan Browser haluttu selain (esim. Browser=explorer).

Ø      Kohta Convert Filetypes=’…’ liittyy kuvamuunnoskomponenttiin (esim. Convert Filetypes=*.jpg|*.gif|*.png). Tarkenteet näkyvät ohjelmassa, kun valitsee valikosta tiedostolinkkimuuntimen.

6)      Käynnistä ohjelma ja seuraa sen antamia ohjeita.

 

4         Sovelluksen tietokannan luonti ja käyttäjienhallinta

Sovelluksen tietokannan luonnista ja käyttäjienhallinnasta on kerrottu erikseen TARE:n Generator-ohjelman yhteyteen liitetyssä tekstitiedostossa readme.txt. Katso lisää sieltä.

5         Käännösohje

Luvussa kerrotaan TARE-sovelluksen kääntämiseen liittyvistä asioista.

5.1        Yleistä huomioitavaa käännöksestä

TARE-sovellus pohjautuu jo olemassa olevaan DUO-järjestelmään. Näin ollen TARE-sovelluksen sisältämä Delphi-projekti on oltava osana DUO-projektia, että käännös ylipäätään on mahdollista suorittaa. Tämä siksi, koska osa TARE:n käyttämistä komponenteista on peritty DUO:n komponenteista ja näiden perittyjen komponenttien esi-isät ovat DUO-projektin alla.

5.2        Delphin määritykset

Delphin Path-määritykset on asetettava oikeiksi sovelluksen kääntämisen mahdollistamiseksi. Ne on määritelty alla.

·        Tools à Environment Options à Environment Variables à Path. Pathiin täytyy lisätä DUO:n binäärihakemisto (esim. C:\MyTemp\Cvs\TARE\duosys\bin).

·        Tools à Environment Options à  Library. Library pathiin on merkittävä DUO:n kaikki komponenttihakemistot (esim. C:\MyTemp\Cvs\TARE\duosys\bin;C:\MyTemp\Cvs\TARE\duosys\basiclib;C:\MyTemp\Cvs\TARE\duosys\components). BPL output directory -kohtaan on lisättävä DUON:n binäärihakemiston polku (esim. C:\MyTemp\Cvs\TARE\duosys\bin). DCP output directoryyn on lisättävä DUON:n binäärihakemiston polku (esim. C:\MyTemp\Cvs\TARE\duosys\bin). Browsing pathiin on myös lisättävä DUO-järjestelmään liittyvät komponentti- ja kirjastopolut (esim. C:\MyTemp\Cvs\TARE\duosys\basiclib;C:\MyTemp\Cvs\TARE\duosys\components).

6         Yhteenveto

Dokumentissa kerrotaan TARE-sovelluksen vaatimista ohjelmista ja ajureista (luku 2) sekä annetaan asennusohjeet (luku 3). Otetaan kantaa myös tietokannan luontiin ja ohjelman käyttäjien käyttäjähallintaan (luku 4). Ja lopuksi luvussa 5 kuvataan TARE:n ohjelmakoodin kääntämisessä huomioitavat seikat.

Lähteet

[1] Karhula Juha, Laaksonen Lasse, Lavonen Arja, Savolainen Antti, ”Neuron-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[2] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen sovellusraportti”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

 [3] Santanen Jukka-Pekka, ”Tietotekniikan sovellusprojektien ohje”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[4] Nurminen Miika, ”ASENNUS.TXT, DUO-järjestelmä, Asennus- ja ylläpito-opas, versio 0.1”, Jyväskylän yliopiston museo, 2003.

 

 

Liitteet

Liite 1. Esimerkki tare.ini tiedostosta

 

[Connection]

Provider=MSDASQL.1

Persist Security Info=False

Data Source=TARE

Data Base=int_test8

;ServerIP=192.168.2.101 - puolipiste kuvaa kommentteja

ServerIP=130.234.167.108

Driver=MySQL ODBC 3.51 Driver

Password Function=OLD_PASSWORD

 

[Link]

Disk Drive=g

Browser=explorer

;Browser=c:\program files\mozilla\mozilla.exe

Convert Filetypes=*.jpg|*.gif|*.png