Taideteosrekisterisovelluksen projektiraportti

TARE-projekti

Rauno Koskinen

Mikko Meriläinen

Heikki Nevala

Mikko Vilenius

 

                                                                                                              

 

Versio 1.1

24.1.2005

 

 

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yleistä

Tekijät: Rauno Koskinen, Mikko Meriläinen, Heikki Nevala, Mikko Vilenius

Tekijöiden lyhenteet: RK, MM, HN, MV

Yhteystiedot:kosraun@cc.jyu.fi, mjmerila@cc.jyu.fi, hemaneva@cc.jyu.fi, mijuvi@cc.jyu.fi

Tekijöiden lisäksi muita projektiorganisaation henkilöitä:

Tilaajan edustajat:

·        Miika Nurminen, tilaajan tekninen edustaja, minurmin@cc.jyu.fi

·        Pirjo Vuorinen, tilaajan pääedustaja, pirjo.vuorinen@jyu.fi           

Ohjaajat:

·        Hilkka Heikkilä, vastaava ohjaaja, hiheikki@cc.jyu.fi

·        Lari Kannisto, vastaava ohjaaja, kalahe@cc.jyu.fi

·        Vesa Tanhua-Tyrkkö, tekninen ohjaaja, vttanhua@cc.jyu.fi

Käytettävyyskonsultit:

·        Maarit Nurkkala, käytettävyyskonsultti, sanurkka@cc.jyu.fi

·        Sanna Saarikko, käytettävyyskonsultti, ssaarik@cc.jyu.fi

 

Projektitila sijaitsee huoneessa Agora C223.4, jonka puhelinnumero on 014-260 4966. Sähköpostilistoja on tare2004@korppi.it.jyu.fi (projektiryhmän sähköpostilista) ja tare.group@korppi.jyu.fi (projektilaisten sähköpostilista). Sähköpostiarkistot löytyvät osoitteista:

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare2004/ind.html

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare.group/ind.html

 

Kotisivu: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/

Työn nimi: TARE–projektin projektiraportti

Avainsanat: Sovellusprojekti, TARE, projektiraportti, taideteosrekisteri

Tiivistelmä

Tämä dokumentti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyllä 2004 toteutettavan TARE–sovellusprojektin projektiraportti. Projektiraportissa kuvataan projektin taustoja, toteutuneita tavoitteita, projektiorganisaatiota sekä työnjakoa ja toteutunutta aikataulua.

 

Versio

Pvm

Tekijä

Kuvaus

0.1

13.12.2004

MM

Alustava runko ja sisällön lisäystä

0.2

4.1.2005

RK

Aikataulujen täyttöä ja yleensä sisältöä

0.3

10.1.2005

RK

Kokemuksien lisäys ja aikataulujen muokkaamista. Puuttuu enää lähinnä tuntikaaviot ja toteutunut aikataulu ja jotain tarkastuspäivämääriä.

0.4

12.1.2005

RK

Aikataulujen, tuntiarvioiden ja liitteiden lisäys ja enemmän analyysiä projektin ratkaisuista.

1.0

19.1.2005

MM, RK

Palaverin 14 jälkeen vaaditut korjaukset. Kohtien 2.3, 3.1.5, 5.4, 7.2.1 ja 7.2.1 korjaus. Lisäksi korjattu sisällysluettelon jälkeinen sivu ja liitteet.

1.1

24.1.2005

RK

Lisätty hiukan lisää analyysia ja viimeisimmät tuntitaulukot ja hiukan rakennetta muutettu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisällysluettelo

1      Johdanto.................................................................................................................. 1

1.1       Historiaa........................................................................................................... 1

1.1.1        UNO ja TATE-sovellusten aika........................................................................ 2

1.1.2        DUO — UNO-sovelluksen seuraaja................................................................. 2

1.1.3        Sovellusten ja järjestelmien käyttämistä tietokannoista........................................ 2

1.1.4        TARE.............................................................................................................. 2

1.2       Dokumentin rakenne.................................................................................. 3

1.3       Termit ja lyhenteet...................................................................................... 3

2      Tavoitteiden toteutuminen......................................................................... 6

2.1       Tavoitteet sovelluksen osalta............................................................ 6

2.2       Tavoitteet oppimisen kannalta............................................................ 6

2.3       Projektipäällikkyys................................................................................... 7

3      Projektin resurssit ja organisaatio..................................................... 8

3.1       Henkilöt............................................................................................................ 8

3.1.1        Projektiorganisaatio.......................................................................................... 8

3.1.2        Johtoryhmä....................................................................................................... 8

3.1.3        Projektiryhmä................................................................................................... 9

3.1.4        Tilaajan edustajat.............................................................................................. 9

3.1.5        Intressiryhmä.................................................................................................... 9

3.1.6        Tukiryhmä...................................................................................................... 10

3.2       Tilat, laitteet ja ohjelmistot............................................................... 10

4      Projektin jäsenten tehtävät.................................................................... 12

4.1       Tehtäväalueet.............................................................................................. 12

4.2       Projektipäällikkö...................................................................................... 12

4.3       Tehtävien jakautuminen......................................................................... 12

5      Toteutunut aikataulu................................................................................... 15

5.1       Projektin vaiheet........................................................................................ 15

5.2       Tarkastuspisteet......................................................................................... 15

5.3       Muutokset suunniteltuun aikatauluun....................................... 16

5.4       Tuntiarviot tehtävittäin....................................................................... 17

5.5       Työtunnit viikoittain ja tehtävätyypeittäin.............................. 20

6      Riskit ja niiden hallinta.............................................................................. 23

6.1       Henkilöriskit................................................................................................ 23

6.1.1        Sairastumiset, loukkaantumiset ja yllättävät menot............................................ 23

6.1.2        Sisäiset riidat.................................................................................................. 23

6.1.3        Dokumenttien tarkistusten viivästyminen.......................................................... 23

6.2       Laitteistoriskit............................................................................................ 23

6.2.1        Työhuoneet tietokoneet rikkoutuvat................................................................. 23

6.2.2        CVS -palvelin rikkoutuu................................................................................. 24

6.2.3        Verkkolevyn palvelu rikkoutuu........................................................................ 24

6.3       Tekniset ongelmat..................................................................................... 24

6.3.1        TARE-tietokannan ja DUO-tietokannan yhdistyksen ongelmat......................... 24

6.3.2        Aihealue liian suuri.......................................................................................... 24

6.3.3        Käytettävät työkaluohjelmat tuntemattomia ja vaikea käyttää........................... 24

6.3.4        Palvelinten toiminta häiriintyy........................................................................... 24

6.3.5        Tiedotuksen takkuilu....................................................................................... 24

6.4       Ongelmat joihin ei osattu varautua................................................ 25

6.4.1        Sähkökatkos.................................................................................................. 25

6.4.2        Käyttäjätunnusten toimimattomuus................................................................... 25

7      Dokumentointi-, palaveri- ja tiedotuskäytännöt....................... 26

7.1       Dokumenttien talletusmuodot.......................................................... 26

7.2       Projektin aikana tuotetut dokumentit......................................... 26

7.2.1        Hallinnointidokumentit..................................................................................... 26

7.2.2        Sovellusdokumentit......................................................................................... 28

7.3       Katselmoitavat tai tarkastettavat dokumentit..................... 29

7.3.1        Katselmoitava dokumentit............................................................................... 29

7.3.2        Muut dokumentit............................................................................................ 29

7.4       Dokumenttien sijainti.............................................................................. 29

7.5       Dokumenttien nimeämiskäytäntö.................................................... 30

7.6       Tiedotuskäytännöt................................................................................... 30

7.7       Palaverikäytännöt................................................................................... 30

7.7.1        Esityslistan muoto........................................................................................... 31

7.7.2        Esityslistan kohdissa käytävät asiat.................................................................. 32

8      Kokemuksia projektista.............................................................................. 34

8.1       Ryhmän yhteisiä kokemuksia............................................................... 34

8.2       Rauno Koskinen.......................................................................................... 34

8.3       Mikko Meriläinen....................................................................................... 34

8.4       Heikki Nevala................................................................................................ 36

8.5       Mikko Vilenius.............................................................................................. 37

9      Yhteenveto........................................................................................................... 39

Lähteet............................................................................................................................ 40

Liitteet............................................................................................................................ 41

Liite 1. Projektin toteutunut aikataulu..................................................... 41

Liite 2. Rauno Koskisen työtunnit viikoittain ja tehtävittäin...... 42

Liite 3. Mikko Meriläinen työtunnit viikoittain ja tehtävittäin... 43

Liite 4. Heikki Nevalan työtunnit viikoittain ja tehtävittäin........ 44

Liite 5. Mikko Vileniuksen työtunnit viikoittain ja tehtävittäin. 45

 

 


1         Johdanto

TARE-projekti oli Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutettu Sovellusprojekti. Projektin tavoitteena oli tuottaa Jyväskylän yliopiston museolle taideteosrekisteri. Kehitetty sovellus korvaa siellä nykyään toiminnassa olevan ja toiminnallisuudeltaan vastaavan DOS -pohjaisen TATE-sovelluksen.

Toteutetulla sovelluksella Jyväskylän yliopiston museon henkilökunta pystyy hallinnoimaan tietokantaa, johon on tallennettu yliopiston hallussa olevat taideteokset. Sovellus toimii apuna museohenkilökunnan työssä ja yliopiston laitosten tutkimuksessa. TARE-projekti keskittyi erityisesti vanhan TATE-sovelluksen yhteydessä toimivan tietokannan saattamiseen nykyaikaisempaan, pitkälle normalisoituun muotoon sekä käyttöliittymän kehittämiseen tietokannan hallintaa varten. TARE kehitettiin museolla käytössä olevan DUO-sovelluksen pohjalta sen komponentteja hyväksi käyttäen. DUO-järjestelmä on kokoelmien hallintajärjestelmä, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2002 alkaen.

1.1        Historiaa

Jyväskylän yliopiston kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hallinnoimisesta vastaa Jyväskylän yliopiston museo. Sen kokoelmissa on tällä hetkellä (syksyllä 2004) noin 45 000 luettelokappaletta, joista 850 on taideteoksia. Taideteoksista vanhimmat ovat Jyväskylän seminaarin alkuajoilta 1870-luvulta. Osa näistä on yliopiston omistamia ja osa on deponoitu. Suurin deponoija on valtion taideteostoimikunta.

Jyväskylän yliopiston museolle ensimmäinen tietokonejärjestelmä saatiin vuonna 1989. Ennen tätä aikaa arkistointi hoidettiin kortiston avulla käsin. Museo siirtyi käyttämään DOS-pohjaisia UNO ja TATE-sovelluksia kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hallinnointiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Sittemmin havaittiin tarvetta vaihtaa ne uudempiin verkossa ja Windows-ympäristössä toimiviin. Miika Nurmisen kehittämä UNO-sovelluksen korvannut DUO-sovellus on ollut toiminnassa vuodesta 2002 lähtien. Nyt myös DOS-pohjaiselle TATE-sovellukselle tarvitaan Windows-ympäristössä toimiva seuraaja, joka hyödyntäisi DUO-sovelluksen ratkaisuja. 

1.1.1        UNO ja TATE-sovellusten aika

UNO ja TATE ovat yliopiston museolla 1990-luvun alkupuolella kehitettyjä Clarion 2 -järjestelmään pohjautuvia ja DOS-ympäristössä toimivia tietokantasovelluksia. UNO on tarkoitettu museon esineiden, kirjojen, valokuvien ja tallenteiden luettelointiin. TATE on yliopiston taideteosrekisteri. Nämä sovellukset yhdessä korvasivat käsin pidetyn kortiston.

Sittemmin UNO ja TATE ovat vanhentuneet (ohjelmat eivät mm. toimi verkossa). Myös niiden käytettävyydessä ja hakuominaisuuksissa on puutteita, joten on ollut tarvetta korvata ne uusilla, Windows-pohjaisilla ja etäkäytön mahdollistavilla sovelluksilla.

1.1.2        DUO — UNO-sovelluksen seuraaja

Vuonna 2002 UNO-sovellus korvattiin Miika Nurmisen kehittämällä DUO-järjestelmällä. DUO on Windows-ympäristössä ja verkossa toimiva sovellus. Se on kehitetty Delphillä ja pohjautuu asiakas-palvelin arkkitehtuuriin.

1.1.3        Sovellusten ja järjestelmien käyttämistä tietokannoista

DUO-sovelluksen kehityksen yhteydessä UNO-sovelluksen käyttämän Clarion-pohjaisen tietokannan rakenteeseen tehtiin myös merkittäviä muutoksia. Tavoitteena oli mahdollisimman pitkälle menevä normalisointi ja rakenteistaminen. Vanha tietokanta muunnettiin ensin tekstiksi ja siitä edelleen SQL -tietokannaksi.

1.1.4        TARE

Jyväskylän yliopiston museolla on edelleen käytössään aikaisemmin mainittu TATE-sovellus. Se odottaa seuraajaansa, joka olisi Windows-ympäristössä ja verkossa toimiva DUO-sovelluksen kaltainen sovellus. Tämän ohjelmiston kehittämiseen keskittyi TARE-projekti.

1.2        Dokumentin rakenne

Tämä dokumentti rakentuu seuraavasti. Luku 1 sisältää dokumenttia ja sen käyttöä koskevia yleisiä asioita. Luvussa 2 tarkastellaan asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista. Luvussa 3 esitellään projektiorganisaatioon kuuluneet henkilöt ja kuvataan projektin käyttöön annetut resurssit. Projektin jäsenten vastuualueet ja tehtävät esitellään luvussa 4. Luku 5 käsittelee projektin läpiviennin aikataulua ja sen muutoksia suunnitelmaan verrattuna. Luvussa 6 käsitellään projektiin arvioituja riskejä sekä niiden toteutumista ja hallintaa. Dokumentointi- palaveri- ja tiedotuskäytännöt kuvataan luvussa 7. Luvussa 8 projektiryhmän jäsenet kertovat kokemuksistaan projektissa. Luku 9 sisältää yhteenvedon dokumentista.

1.3        Termit ja lyhenteet

Dokumentissa ja projektissa esiintyvät seuraavat termit ja lyhenteet:

Clarion                        Sovelluskehitin, jolla tehdään sovelluksia DOS-järjestelmälle. Clarion sovelluskehittimessä on mukana myös tietokantojen toteutusmahdollisuus.

CVS                            (Concurrent Version System) Versionhallintajärjestelmä. Käytetään yleensä ohjelmistokoodin hallintaan.

Delphi                         Graafinen sovelluskehitin Windows(ja Linux) ympäristöön, joka perustuu Object Pascal -kieleen. Object Pascal kielen rakenteesta johtuen ohjelmien käännös lähdekoodista ajettavaan muotoon on nopeaa.

Deponointi                  Deponointi tarkoittaa esineen pitkäaikaista sijoitusta museon kokoelmiin niin, että museo ei omista esinettä.

 

DiPasDoc                   Ohjelma, joka muodostaa HTML-dokumentaation Delphin lähdekooditiedostoista.

DUO                           Miika Nurmisen kehittämä UNO-ohjelman seuraaja, joka toimii Windows-ympäristössä.

HTML                        Hyper Text Markup Language on merkkauskieli tekstin sisällön ja rakenteen esittämiseen.

HTTP                          Hyper Text Transfer Protocol on HTML muotoisen tiedon tietoliikenneprotokolla.

ODBC                         (Open DataBase Connectivity) Standardi tietokantayhteysmenetelmä.

Perushenkilö              Perushenkilö sisältää perustiedot henkilöstä tai organisaatiosta. Näitä käytetään esimerkiksi lainaajahenkilöinä.

PostgreSQL                PostgreSQL on ilmainen BSD-lisenssin alla oleva relaatiotietokantajärjestelmä. (http://www.postgresql.org/).

SQL                            SQL -kieli on relaatiotietokantojen määrittely- ja käsittelykieli.

SQL-palvelin              Tietokantapalvelin, joka käytetään tietokantojen säilyttämiseen, hallinnointiin ja käyttämiseen.

TARE                         (TAideREkisteri). Vaatimusmäärittelyn pohjalta toteutettava uusi sovellus TATE-sovelluksen tilalle.

TATE                          DOS-pohjainen yliopiston taideteosten hallinnointiin käytetty ohjelma.

 

Tuottaja                      Taideteosten tuottaja. Sisältää perushenkilötietojen lisäksi taiteilijatietoja.

Työntekijä                  TARE ja DUO-sovellusten käyttäjä. Sisältää perushenkilön tietojen lisäksi käyttöoikeustiedot.

UNO                           DOS-pohjainen sovellus, jota käytettiin yliopiston museon kokoelmien hallinnointiin.

WWW-palvelin           Vastaa HTTP pyyntöihin, joita tulee pääasiassa WWW-selaimilta. Eli yleensä antaa selaimille heidän pyytämät sivut tai muun aineiston, joka sijaitsee WWW-palvelimella. WWW-sivut voivat myös olla eräänlaisia ohjelmia, jotka ovat yhteydessä vaikkapa tietokantaan sisäverkossa.

Yhteiskanta                DUO-sovelluksen ja TARE-sovelluksen yhteinen tietokanta.

2         Tavoitteiden toteutuminen

Luvussa kuvataan ryhmän asettamien tavoitteiden toteutumista sovelluksen ja oppimisen kannalta. Asetetut tavoitteet on kuvattu Projektisuunnitelmassa.

2.1        Tavoitteet sovelluksen osalta

Projektiryhmän tavoitteena oli toteuttaa syksyn 2004 aikana Jyväskylän yliopiston museolle verkossa ja Windows-ympäristössä toimiva taideteosrekisterisovellus, joka korvaa museolla nykyisin käytössä olevan ja käyttötarkoitukseltaan vastaavan DOS-pohjaisen TATE-sovelluksen.

Tämä vaati TATE-sovelluksen käyttämän Clarion-pohjaisen tietokannan muuntamista SQL-muotoon. Vaadittiin myös TATE -kannan ja DUO-kannan rakenteen vertaamista keskenään. Syntyneeseen TARE-kantaan tuli normalisoitu TATE-kanta ja siihen tehtiin tarvittavia lisäyksiä ja osaksi myös käytettiin DUO-tietokannan tauluja. Tuloksena syntyneet tietokantataulut sovitettiin osaksi DUO-kantaa, jolloin saatiin TARE-sovelluksen ja DUO-sovelluksen yhteiskanta. Sen jälkeen yhteiskantaan siirrettiin TATE-sovelluksen tietokannan tiedot. Tämän tekemiseen toteutettiin Generator-niminen ohjelma.

Lisäksi tuli toteuttaa vielä Windows-pohjainen käyttöliittymä sovellukselle, joka toteutettiin hyvin pitkälle valmiiksi.

Toteutetun sovelluksen toiminnot ja jatkokehitykseen jäävät osiot kuvataan tarkemmin erillisessä Sovellusraportissa.

2.2        Tavoitteet oppimisen kannalta

Projektin eräs tavoite kaikille projektiryhmän jäsenille oli pääaineopintoihin kuuluvan pakollisen kurssin suorittaminen sekä siten opintojen eteneminen ja oppiminen.

Projektin aikana ryhmän jäsenille syntyi kuva ohjelmistoprojektin läpiviennistä ja sen eri vaiheista. Projektiryhmän jäsenet omaksuivat myös projektimuotoisen työskentelytavan periaatteet.

Projekti sisälsi runsaasti palavereja, joissa projektiryhmän jäsenet toimivat puheenjohtajan ja sihteerin rooleissa. Aluksi jokainen oli kerran puheenjohtaja ja kerran sihteeri, jonka jälkeen Mikko Meriläinen toimi palaverissa sihteerinä ja muut vuorottelivat puheenjohtajan tehtävässä.

Projektissa käytetyt työkalut ja tekniikat olivat osittain ryhmän jäsenille uusia, joten myös niiden käyttöä opittiin. Esimerkiksi CVS-versionhallintaohjelmiston käyttö oli Rauno Koskista lukuun ottamatta uutta projektiryhmän jäsenille.

2.3        Projektipäällikkyys

Rauno Koskinen toimi projektipäällikkönä koko projektin ajan ja sai näin kokemusta projektipäällikön tehtävistä.

Projektipäällikkö sai kokemusta tiedottamisesta sekä ryhmän sisällä että koko projektiorganisaation sisällä. Tiedotus tapahtui usein sähköpostilistan kautta. Sähköpostilistoja oli käytössä kaksi, mutta ryhmän sisäisen sähköpostilistan käyttö oli erittäin vähäistä ja pääsääntöisesti sähköpostit kulkivat projektiorganisaation sähköpostilistan kautta.

Tehtävien jakaminen projektin alkuvaiheissa osoittautui tehokkaaksi, sillä työtehtävien kierrättäminen olisi aiheuttanut ylimääräistä viivästymistä. Tehtävien jakoa projektipäällikkö hoiti yleensä tilanteen ja tehtävän mukaan.

Eri tehtävien vaatima aika tuli myös pystyä arvioimaan. Tämä ei ollut helppoa, sillä harvoin uutta tehtävää aloittaessa oli tarpeeksi tietoa siitä, mitä käytännön toteutus todellisuudessa vaati. Projektipäällikkönä toimineen Rauno Koskisen omia kokemuksia projektista kuvataan luvussa 8.2.

3         Projektin resurssit ja organisaatio

Luvussa esitellään projektiin osallistuneet henkilöt ja projektiin liittyvät resurssit.

3.1        Henkilöt

Tässä luvussa on kerrottu mitä henkilöresursseja projektissa oli.

3.1.1        Projektiorganisaatio

Kaikki projektiin keskeisesti liittyneet ovat tässä ryhmässä

·        Rauno Koskinen, toteuttaja, projektipäällikkö

·        Mikko Meriläinen, toteuttaja

·        Heikki Nevala, toteuttaja

·        Mikko Vilenius, toteuttaja

·        Lari Kannisto, vastaava ohjaaja

·        Hilkka Heikkilä, vastaava ohjaaja

·        Pirjo Vuorinen, tilaajan pääedustaja

·        Miika Nurminen, tilaajan tekninen edustaja

·        Vesa Tanhua-Tyrkkö, tekninen ohjaaja

·        Maarit Nurkkala, käytettävyyskonsultti

·        Sanna Saarikko, käytettävyyskonsultti

3.1.2        Johtoryhmä

Johtoryhmä johti projektia ja siihen kuului tilaajan edustus, ohjaajat ja projektipäällikkö:

·        Rauno Koskinen, toteuttaja, projektipäällikkö

·        Lari Kannisto, vastaava ohjaaja

·        Hilkka Heikkilä, vastaava ohjaaja

·        Pirjo Vuorinen, tilaajan pääedustaja

·        Miika Nurminen, tilaajan tekninen edustaja

3.1.3        Projektiryhmä

Tietotekniikan opiskelijat, jotka toteuttivat projektia:

·        Rauno Koskinen, toteuttaja, projektipäällikkö

·        Mikko Meriläinen, toteuttaja

·        Heikki Nevala, toteuttaja

·        Mikko Vilenius, toteuttaja

3.1.4        Tilaajan edustajat

Tilaajaa edustavat:

·        Pirjo Vuorinen, tilaajan pääedustaja

·        Miika Nurminen, tilaajan tekninen edustaja

3.1.5        Intressiryhmä

Intressiryhmässä on henkilöt, joilla oli projektiin liittyviä intressejä. Näistä henkilöistä aktiivisimmin sovelluksen kehittämiseen osallistuivat Marja-Liisa Hyvönen ja Sinikka Partanen, joita myös haastateltiin käytettävyyskonsulttien toimesta. Tietojärjestelmätieteitä opiskelevat käytettävyyskonsultit koostivat haastattelutuloksista dokumentin projektiorganisaation käyttöön. Osallistuminen TARE-projektiin oli osa heidän tietojärjestelmätieteiden opintoja.

·        Janne Vilkuna, Yliopiston museon johtaja

·        Jukka-Pekka Santanen, sovellusprojektien vastaava

·        Sinikka Partanen, yliopiston museon harjoittelija

·        Marja-Liisa Hyvönen, yliopiston museon tutkimusassistentti

·        Maarit Nurkkala, käytettävyyskonsultti

·        Sanna Saarikko, käytettävyyskonsultti

·        Esko Korhonen, Yliopiston tilapalvelu

·        Martti Lehtonen, Yliopiston tilapalvelu

3.1.6        Tukiryhmä

Tukiryhmään kuului lähinnä ATK-tuki ja kouluttajat

·        Mika Harju, ATK-tuki (Windows)

·        Jussi Kokkonen, ATK-tuki

·        Jari Lepistö, ATK-tuki

·        Harri Tuomi, ATK-tuki

·        Jonne Itkonen, kouluttaja, CVS ja BugZilla

3.2        Tilat, laitteet ja ohjelmistot

TARE-projektiryhmällä oli käytössä tietotekniikan laitokselta Agorasta projektitiloista projektihuoneen C223.4, jossa oli asennettuna neljä Windows XP –konetta. Käytössä oli myös projektitilan yhteinen skanneri, kortinlukija ja kirjoitin (agps2b), johon oli käytännössä rajaton kiintiö. Lisäksi oli käytössä kopiokone huoneessa AgC432.2.

Kokoushuoneena käytettiin huoneessa AgC223.1 olevaa kirjahyllyllä eristettyä tilaa, jonka pystyi varaamaan Korppi järjestelmän kautta (https://korppi.jyu.fi/kotka/portal/showLogin.jsp). Varattavana ja aktiivisessa käytössä oli myös kaksi kannettavaa tietokonetta, videoprojektori, mp3-tallennin, digitaalinen kamera ja minidisc-soitin.

Tietojen tallennukseen käytettiin käytössä olevien projektihuoneen koneiden lisäksi CVS-palvelinta (sorsa.it.jyu.fi), verkkolevyltä (adterra) projektin osiota ja projektin kotisivutilaa (eppi).

Dokumentointiin käytettiin Microsoft Word 2003 -tekstinkäsittelyohjelmaa. Ohjelmistokehitystyökaluna käytettiin pääasiallisesti Borlandin Delphi 7 – kehitysympäristöä sekä SQL tietokantaohjelmistoa. Muita projektin yhteydessä käytettyjä sovelluksia olivat MS Visio, MS Project, DosBox sekä WinCVS, jota käytettiin versionhallintaan. Lisäksi projektiryhmällä oli käytössään olemassa olevan DUO- ja TATE-käyttöliittymien kopiot sekä niihin liittyvät tietokantojen kopiot.

4         Projektin jäsenten tehtävät

Luvussa kuvataan projektiin liittyneet tehtäväalueet ja projektin jäsenten välinen työnjako. Yksittäisiä tehtäviä esitellään tarkemmin luvussa 5 ja liitteissä.

4.1        Tehtäväalueet

Projektiin liittyi useita tehtäväalueita, jotka sisälsivät useita yksittäisiä tehtäviä. Projektin alussa tehtäviin kuului mm. projektin aiheeseen, käytettäviin työkaluihin, tekniikoihin ja jo olemassa olleisiin rekisterisovelluksiin tutustuminen. Niissä auttoivat alussa pidetyn museon tutustumiskierroksen lisäksi Miika Nurmisen DUO-ohjelman esittelyt projektiryhmän työtilassa. Projektin aikana tuotettiin myös runsaasti dokumentteja, joten dokumentointi oli yksi tehtäväalue. Muita tehtäväalueita oli mm. TATE-tietokannan konvertoiminen ja integroiminen DUO-kantaan, käyttöliittymän suunnittelu ja ohjelmointi sekä testaus ja tulosten viimeistely.

4.2        Projektipäällikkö

Projektipäällikkönä koko projektin ajan toimi Rauno Koskinen. Projektipäällikön tehtäviin kuului tiedottaminen sähköpostilistan jäsenille, projektin ja sovelluksen tilan seuraaminen sekä tehtävien jakaminen ja hallinta.

Rauno toimi myös eräänlaisena neuvonantajana projektissa. Hän opasti esimerkiksi CVS:n käytössä syntyneissä ongelmatilanteissa ja auttoi käyttöliittymän ja tietokantakonversion toteutusta.

4.3        Tehtävien jakautuminen

Projektin tavoitteena oli, että kaikki ryhmän jäsenet saisivat kokemusta kaikista tehtäväalueista. Tämä tavoite todettiin kuitenkin jo projektin alkuvaiheessa hankalaksi toteuttaa, sillä tehtäväalueiden vaihtaminen ”lennosta” olisi syönyt työtehokkuutta. Toteutuspuolella kuitenkin vastuu jakautui tasaisemmin. Yksittäisten tehtävien suunnitellut vastuuhenkilöt ja todelliset toteuttajat on esitelty taulukossa 1.

Projektin alussa vastuualueet jaettiin siten, että Mikko Meriläinen vastaisi dokumentoinnista, Heikki Nevala käyttöliittymän toteutuksesta, Mikko Vilenius tietokannasta ja sen konversiosta ja Rauno Koskinen toimisi projektipäällikkönä. Tämä jako toteutui melko tarkasti suunnitelman mukaan.

Mikko Meriläinen oli vastuussa palaveripöytäkirjoista. Rauno yleensä tarkasti pöytäkirjan ulkoasun ennen kuin lähetti sen sähköpostilistan jäsenten tarkasteltavaksi. Heikki hoiti projektin kotisivuja, mutta myös tässä Rauno avusti tarvittaessa.

Sovelluksen käyttöliittymän TARE-projektin tuottamat osiot ovat Heikin ja Raunon toteuttamia. Sovelluksen tietokantakonversiokoodin toteutus on lähes kokonaisuudessaan Mikko Vileniuksen tuottamaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vaihe

Tehtävä

Suunniteltu vastuuhenkilö

Todellinen
toteuttaja

 

Palaveripöytäkirjat

Mikko M

Mikko M

Palaverit

Kaikki

Kaikki

Kotisivut

Heikki

Heikki

Projektin hallinta

Rauno

Rauno

Määrittely

Aiheeseen, tekniikkaan ja työkaluihin tutustuminen

Kaikki

Kaikki

Perehdytykset

Kaikki

Kaikki

Projektisuunnitelma

Rauno

Rauno

Vaatimusmäärittely

Mikko M

Mikko M, Rauno

Suunnittelu

Testaussuunnitelma

Mikko M

Mikko M, Rauno

Sovellussuunnitelma

Mikko M

Mikko M, Rauno

Toteutus

Käyttöliittymä

Heikki

Heikki, Rauno

Tietokannan muokkaaminen

Mikko V

Mikko V

Konversio-ohjelma

Mikko V

Mikko V

Testaus

Yksikkötestaus

Kaikki

Rauno, Heikki, Mikko V

Integraatiotestaus

Kaikki

Rauno, Heikki, Mikko V

Testausraportti

Mikko M

Mikko M, Rauno

Viimeistely

Sovellusraportti

Mikko M

Mikko M, Rauno

Projektiraportti

Mikko M, Rauno

Mikko M, Rauno

Asennusohje

Heikki

Heikki

Käyttöohje

Heikki

Heikki

Viimeistely

Kaikki

Kaikki

Taulukko 1: Tehtävien suunnitellut vastuuhenkilöt ja todelliset toteuttajat

5         Toteutunut aikataulu

Projekti kesti noin 17 kalenteriviikkoa, joista 14 oli työviikkoja. Projektia toteutettiin vaihteittain jakaen projekti määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja viimeistelyyn, mutta vaiheet menivät kyllä kohtalaisen paljon päällekkäin.

Tarkempi toteutunut aikataulu näkyy liitteessä 1.

5.1        Projektin vaiheet

Määrittelyvaiheessa toteutettiin vaatimusmäärittely ja projektisuunnitelma. Silloin kerättiin tilaajalta ohjelman vaatimuksen ja suunniteltiin projektin läpivientiä. Myös olemassa oleviin järjestelmiin tutustuttiin.

Suunnitteluvaiheessa tehtiin sovellussuunnitelma ja testaussuunnitelma ja hahmoteltiin käyttöliittymää ja tietokantaa. Myös työkaluihin tutustuttiin samalla.

Toteutusvaiheessa toteutettiin ohjelman käyttöliittymä, tietokanta ja tietokantakonversio-ohjelma. Tuloksena syntyi lähdekoodi ja koodin dokumentaatio.

Testausvaiheessa testattiin ohjelman toimintaa testitapausten avulla ja aikaiseksi saatiin testausraportti. Testaus jäi kyllä hieman vajavaiseksi, mutta sillä saatiin katettua ohjelman toiminta suurelta osin.

Viimeistelyvaiheessa korjattiin sovelluksesta huomatut virheet, joita saatiin tilaajalta ja testausraportista. Sovelluksesta tehtiin sovellusraportti ja projektista projektin läpivetoa kuvaava projektiraportti. Myös asennusohje ja käännösohje toteutettiin. Lopuksi kun projektin dokumentaatio oli tarkastettu, niin projektin tulokset kerättiin projektikansioon.

5.2        Tarkastuspisteet

Taulukossa 2 on esitelty suunnitellut ja toteutuneet projektin tarkastuspisteet.

 

Vaihe

Tulos

Suunniteltu tarkastuspiste

Esitetty palaverissa

Hyväksytty

Määrittely

Projektisuunnitelma

29.10.2004

18.10.2004

23.11.2004

Määrittely

Vaatimusmäärittely

29.10.2004

18.10.2004

23.11.2004

Suunnittelu

Sovellussuunnitelma

5.11.2004

30.11.2004

17.12.2004

Suunnittelu

Testaussuunnitelma

20.11.2004

7.12.2004

3.1.2005

Toteutus

Ohjelmakoodi

30.11.2004

5.1.2005 (katsel-mointi)

5.1.2005

Testaus

Testausraportti

2.12.2004

11.1.2005

11.1.2005

Viimeistely

Sovellusraportti

5.12.2004

11.1.2005

11.1.2005

Viimeistely

Projektiraportti

10.12.2004

11.1.2005

18.1.2005

Viimeistely

Projekti valmis

15.12.2004

-

25.1.2005

Taulukko 2: Projektin vaiheet ja tarkastuspisteet.

5.3        Muutokset suunniteltuun aikatauluun

Vaikka alkuvaiheiden dokumentteja oli esitelty jo ennen tarkastuspistettä, on niitä joutunut korjaamaan pitkään ja ne ovat viivästyneet pari viikkoa. Sitten muut dokumentit ja tarkastuspisteet ovat seuranneet parin viikon myöhästymistä eikä aikataulua saatu kiinni.

Toteutusvaihe kesti myös odotettua pidempään, koska olemassa olevien komponenttien käyttö oli hidasta ja sovelluksen perusominaisuuksien teko loppuikin vasta 17.12.2004.

 

5.4        Tuntiarviot tehtävittäin

Alla on lista arvioiduista ja toteutuneista tunneista, mitä tehtäviin kului aikaa. Kuluneita tunteja eri tehtäviin ei seurattu tarkemmin muutamaa tehtävää lukuunottamatta, joten suurelta osin toteutuneet tunnit ”noin” arvoja. Myös tuntiraporttien aiheet joihin tunteja merkittiin saattoivat olla yhdiste monesta tehtävästä.

Tehtävä

Tuntiarvio

Toteutuneet tunnit

YLEISET

390

Noin 370

Palaveripöytäkirjat

60

Noin 60

Projektin palaverit

4*30

120

WWW-kotisivut ja ylläpito

40

Noin 30

Projektin hallinta

150

140

Tuntiraportit

20

Noin 20

 

 

 

MÄÄRITTELY

360

Noin 240

Projektisuunnitelma

70

Noin 70

Vaatimusmäärittely

70

Noin 70

Perehdytykset

4*30

Noin 40

Aiheeseen, tekniikoihin ja työkaluihin tutustuminen

4*20

Noin 50

Käyttäjien haastattelut

2*10

Noin 10

SUUNNITTELU

220

Noin 195

Testaussuunnitelma

30

Noin 30

Sovellussuunnitelma

70

Noin 50

Käyttöliittymäsuunnittelu

40

Noin 30

Raporttien suunnittelu

20

Noin 5

Tietokantasuunnittelu

60

80

TOTEUTUS

180

Noin 375

Käyttöliittymän rungon toteutus

10

Noin 20

Käyttöliittymän lomakkeiden toteutus

40

Noin 180

Raporttien toteutus

20

Noin 5 (tehtiin osittain)

Käyttäjänhallinnan toteutus

10

Noin 10

Käyttöliittymän sisäänkirjautumisen toteutus

10

Noin 10

Tietokannan tietojen konversio-ohjelman toteutus

70

140

Tietokantojen integrointi(DUO ja TARE)

20

Noin 10

TESTAUS

80

Noin 40

Käyttöliittymän testaus

20

Noin 10

Testausraportti

20

Noin 10

Tietokantaintegraation testaus

20

Noin 15

Tietokannan tietojen konversio-ohjelman testaus

20

Noin 5

VIIMEISTELY

140

Noin 140

Projektiraportti

20

Noin 20

Sovellusraportti

30

Noin 20

Käyttöohje

30

Noin 20

Sovelluksen viimeistely

30

Noin 40

Projektin viimeistely

30

Noin 40

 

 

 

YHTEENSÄ

1370

Noin 1370

Taulukko 3: Tuntiarviot ja toteutuneet tunnit

Kuten taulukosta voi nähdä, oli projektin hallintaan ja palavereihin menneet tunnit menneet kohdalleen. Myös koko projektiin kulutettu aika meni suunnilleen kohdalleen.

Toteutukseen meni paljon enemmän aikaa kuin oli suunniteltu, mikä johtui osaltaan ylioptimistisesta tuntimäärästä sekä perehtymisen ja aiheeseen tutustumisen vähyydestä. Käyttöliittymän arvion ylitys johtui myös DUO-sovelluksen komponenttien monimutkaisuudesta ja kommentoimattomuudesta.  

Testaukseen ei paljon aikaa jäänyt ja siihen tunteja menikin vain puolet kaavaillusta määrästä.

5.5        Työtunnit viikoittain ja tehtävätyypeittäin

Kuvissa Kuva 1: Projektin aikana kuluneet tunnit viikottain ja Kuva 2: Projektin tunnit jaoteltuina osiin on kuvattu projektiryhmän jäsenten yhteenlasketut työtunnit jaettuna osa-alueisiin ja viikottain. Kaiken kaikkiaan projektikohtaisia tunteja kertyi noin 1400 ja kurssiin liittyviä tunteja lisäksi 230 (yhteensä 1630). Viikoittaiset työtunnit vaihtelevat jonkin verran projektin aikana, mutta kaiken kaikkiaan ne pysyivät hyvin tasaisena. Koska projektilaiset noudattivat yhteistä työaikaa, näkyi lomat, pienet sairastelut ja muut poissaolot hiukan viikon yhteistuntimäärässä.

Periaatteena oli, että jos joku jäsenistä on poissa, myös muut pyrkivät vähentämään viikon työtuntimääräänsä, ettei suuria eroja synny. Toisaalta poissaolija teki hiukan enemmän tunteja sisään myöhemmillä viikoilla. Joulun tienoilla pidettiin kahden viikon loma ja projektia jatkettiin vuodenvaihteen jälkeen. Tasainen viikoittainen tuntimäärä oli oikeastaan positiivinen asia projektin aikana ajatellen yleensä projekteissa esiintyvää loppurutistusta. Tällä tavoin merkittävää stressiä ei loppuvaiheessa tullut.

Kuva 1: Projektin aikana kuluneet tunnit viikottain

 

Liitteissä 2-5 on kuvattu henkilökohtaiset työtunnit ja niiden jakautuminen viikoittain ja työtehtävittäin. Työtunteja tehtävittäin kuvaavissa kaavioissa on eroavaisuuksia ryhmän jäsenten välillä. Muutamissa tehtäväalueissa eroavaisuudet saattavat johtua merkintätekniikasta eli ryhmän jäsenet ovat voineet merkitä saman tehtävän eri alueelle. Tässä suhteessa parannettavaa olisi ollut. Olisi pitänyt alun alkaen määritellä tarkasti mitä merkitään mitenkin.

Rauno Koskisen työtunnit näkyvät liitteestä 2, Mikko Meriläisen työtunnit liitteestä 3, Heikki Nevalan työtunnit liitteestä 4 ja Mikko Vileniuksen työtunnit liitteestä 5.

Kuva 2: Projektin tunnit jaoteltuina osiin

 

Kuten kuvasta 2 voidaan nähdä, meni eniten aikaa itse toteutukseen. Seuraavana oli dokumentointi, joka oli toinen merkittävä työalue. Seuraavat neljä aluetta menivät suhteellisen samantasoisesti 10% paikkeilla. Nämä olivat suunnittelu, perehdytys, palaveri ja projektinhallinta. Määrittelyn vähäisyys johtuu pääosin siitä, että siihen kuuluvia tunteja on virheellisesti merkitty dokumentoinnin puolelle.

6         Riskit ja niiden hallinta

Projektiin liittyneet riskit ovat kuvattu tässä luvussa.

6.1        Henkilöriskit

Henkilöihin liittyvät riskit ovat selvitetty tässä luvussa.

6.1.1        Sairastumiset, loukkaantumiset ja yllättävät menot

Projektiryhmä ei kärsinyt projektin aikana enemmän aikaa vieneistä sairasteluista. Vähäiset yllättävät menotkaan eivät sotkeneet työtuntijakaumaa, vaan jopa tasoittivat sitä.

6.1.2        Sisäiset riidat

Projektin aikana ei syntynyt sisäisiä riitoja projektiryhmän jäsenten välillä. Työskentelyilmapiiri oli alusta alkaen viihtyisä ja säilyi sellaisena projektin loppuun saakka.

6.1.3        Dokumenttien tarkistusten viivästyminen

Dokumenttien tarkistusten viivästyminen aiheutti projektin aikatauluun viivästymistä. Dokumenttien hiomisessa kului paljon aikaa ja koska tarkastelu tapahtui pääosin projektipalavereissa, niin uusi versio voitiin tarkastaa viikko edellisestä. Viikko on projektin kestoon nähden pitkä aika.

6.2        Laitteistoriskit

Laitteistoihin liittyvät riskit ovat selvitetty tässä luvussa.

6.2.1        Työhuoneet tietokoneet rikkoutuvat

Työhuoneen koneet säilyivät ehjinä eivätkä aiheuttaneet projektin viivästymistä.

 

6.2.2        CVS -palvelin rikkoutuu

CVS-palvelimessa ei projektin aikana ollut ongelmia, joten se ei aiheuttanut projektiin ongelmatilanteita tai viivästymistä.

6.2.3        Verkkolevyn palvelu rikkoutuu

Verkkolevyn kanssa ei projektin aikana ollut suurempia ongelmia. Yhden kerran verkkolevy oli pari tuntia poissa käytöstä, mutta se ei projektia haitannut.

6.3        Tekniset ongelmat

Tekniset riskit ovat selvitetty tässä luvussa.

6.3.1        TARE-tietokannan ja DUO-tietokannan yhdistyksen ongelmat

Alkujaan ajateltiin, että integraatio olisi hankala prosessi ja siinä tulisi ongelmia, mutta se sujuikin helposti ja nopeasti.

6.3.2        Aihealue liian suuri

Projektin toteuttamia tehtäviä pienennettiin siten, että projektiryhmä pyrki ensisijaisesti toteuttamaan suurimpien prioriteettien vaatimuksia. Näitäkin oli riittävästi, joten alempien prioriteettien vaatimusten toteuttaminen jäi jatkokehityksen puolelle.

6.3.3        Käytettävät työkaluohjelmat tuntemattomia ja vaikea käyttää

Työkaluohjelmien käyttö ei aiheuttanut suurempia ongelmia. Jos jotain ongelmia työkaluohjelmien käytön suhteen ilmeni, pystyi projektipäällikkö Rauno Koskinen opastamaan muita projektiryhmän jäseniä nopeasti.

6.3.4        Palvelinten toiminta häiriintyy

Palvelimien toiminnassa ei ollut ongelmia, joten se ei vaikuttanut projektin etenemiseen.

6.3.5        Tiedotuksen takkuilu

Sähköpostiliikenne toimi koko projektin ajan, paitsi Hilkka Heikkilä ei saanut muutamaa postia. Ainoa tiedotusta haitannut yksityiskohta oli, että jossain vaiheessa osalla projektiorganisaation jäsenistä oli väärä sähköpostilistan osoite. Tämä ongelma korjattiin kuitenkin nopeasti.

6.4        Ongelmat joihin ei osattu varautua

Tässä luvussa on selvitetty ilmentyneet ongelmat, joita ei pystytty ennalta ennakoimaan.

6.4.1        Sähkökatkos

Kerran aamupäivästä tapahtui sähkökatkos, joka sammutti koneet muutamaksi tunniksi. Pieniä muutoksia jäi tallentamatta, mutta ei mitään merkittävää. Lähinnä tapahtui työajan menetystä, kun pidettiin päivä vapaapäivänä.

6.4.2        Käyttäjätunnusten toimimattomuus

Rauno Koskisella ja Heikki Nevalalla käyttäjätunnukset eivät aina toimineet vaan menivät lukkoon. Tämä aiheutti jonkun verran harmaita hiuksia, kunnes tilanne saatiin pysyvästi korjattua vaihtamalla tunnusten tarkistussijaintia JYUNET puolelle.

 

 

7         Dokumentointi-, palaveri- ja tiedotuskäytännöt

Tässä luvussa kerrotaan mitä käytäntöjä käytettiin dokumentoinnissa, tiedotuksessa ja palavereissa.

7.1        Dokumenttien talletusmuodot

Tekstidokumentit tehtiin MS Word 2003 ohjelmalla ja tallennettiin .doc (Word document) muotoon ja näistä dokumenteista tehtiin projektin kotisivuja varten HTML-versio. Kotisivuilla oli kuitenkin myös .doc muotoinenkin dokumentti saatavilla.

Tietokantamallit tehtiin Microsoft Access 2003 ohjelmalla. Tiedostot tallennettiin vanhassa 2000-version muodossa, koska tilaajalla on tämä versio.

Kaaviot tehtiin Microsoft Visio 2003 ohjelmalla ja tallennettiin EPS-muotoon. Näistä tehtiin myös .gif kuvatiedostot, joita oli helpompi liittää kotisivuille tai muihin dokumentteihin.

Aikataulut tehtiin MS Project 2003 ohjelmalla (.mpp). Näistä tehtiin .gif kuvatiedostot, jottei asiakkaan tarvinnut hankkia ohjelmaa.

7.2        Projektin aikana tuotetut dokumentit

Tässä luvussa on kerrottu mitä dokumentteja projektin aikana toteutettiin.

7.2.1        Hallinnointidokumentit

Hallinnointidokumentteihin kuuluivat projektin hallintaan liittyvät dokumentit.

·        Yhteystiedot

Yhteystiedot-dokumenttiin on kirjattu projektiin kuuluvien henkilöiden yhteystiedot.

·        Esityslistat

Esityslistat sisältävät numeroidun listan projektin palavereissa käsitellyistä asioista.

·        Pöytäkirjat

Pöytäkirjat ovat projektin palavereista tehtyjä dokumentteja, joissa kerrotaan mitä palavereissa tapahtui ja sovittiin.

·        Aikataulu

Sisältää aikajanoilla esitetyn kuvauksen projektin tehtävistä ja vaiheista ja siitä missä tilanteessa tietyt tehtävät tai vaiheet ovat. Tämä dokumentti oli eräänlainen alkuarvio ja on olemassa erikseen toteutunut aikataulu, joka löytyy liitteenä tästä dokumentista.

·        Lisenssiselvitys

Selvitettiin, mitä erilaiset ohjelmalisenssit sisältävät. Näistä valittiin MIT-lisenssi, jonka alle TARE-projektin ohjelmakoodi sijoitettiin.

·        Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma sisältää projektin työtuntiarvion, riskit, tarkastuspisteet ja käytännöt.

·        Väliesittelyjen ja loppuesittelyn pöytäkirjat, esitysmateriaali ja arviointilomakkeet ja arviot esityksistä.

Omista esittelyistä tehtiin pöytäkirjat ja niistä tulee myös löytyä esitysmateriaali.

·        Tuntiraportit

Tuntiraportit sisältävät projektin ja projektin henkilöiden työtuntimäärät.

·        Projektiraportti

Projektiraportissa kerrotaan miten projekti on toteutettu.

·        Ryhmän jäsenten itsearvioinnit

Projektiryhmän jäsenet kirjoittivat arvion omasta työskentelystään ja liittivät siihen oman näkemyksen projektin ja itsensä ansaitsemasta arvosanasta.

·        Sähköpostiarkistot(automaattinen)

Projektin sähköpostilistoille lähetetyt sähköpostit tallentuivat arkistoihin automaattisesti.

7.2.2        Sovellusdokumentit

Sovellusdokumentteihin kuuluvat projektin sovellukseen liittyvät dokumentit.

·        Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittelyssä määritellään ne vaatimukset, jotka sovelluksen pitää toteuttaa. Määrittelyissä on myös mukana jatkokehitysvaatimuksia.

·        Sovellussuunnitelma

Sovellussuunnitelmassa kerrotaan miten määritellyt vaatimuksen tullaan toteuttamaan.

·        Testaussuunnitelma

Testaussuunnitelmassa kerrotaan miten sovellus testataan.

·        Sovellusraportti

Sovellusraportti sisältää kuvauksen miten sovellus toteutettiin ja minkälainen siitä tuli.

·        Testausraportti

Testausraportti sisältää raportin miten sovelluksen testaus onnistui.

·        Käyttöohje

Sovellukseen tehdään käyttöohje, jota voi käyttää sovelluksen käytön apuna.

·        Asennusohje

Sovellukseen tehdään asennusohje, joka kertoo mitä pitää tehdä, että sovellus saadaan asennettua.

·        Käännösohje

Käännösohjeessa kerrotaan, minkälaista käännösympäristöä on käytettävä että sovellus kääntyy valmiiksi ohjelmaksi.

·        Ohjelmalistaukset

Ohjelmalistaukset ovat ohjelmien lähdekoodin listaukset. Näistä ei tulosteta paperiversiota, koska oman kirjoitetun koodin osuus on mitätön ja jos ohjelmakoodeja alkaisi tulostaa sovelluksen varmuuskopiomielessä, joutuisi myös koko DUO-sovelluksen lähdekoodit tulostaa. Tämä olisi liian iso paperimäärä tulostettavaksi.

7.3        Katselmoitavat tai tarkastettavat dokumentit

Tässä luvussa on selvitetty dokumentit, jotka katselmoitiin tai tarkastettiin.

7.3.1        Katselmoitava dokumentit

Nämä dokumentit katselmoitiin palavereissa eli käytiin palaverin aikana yksityiskohtaisesti läpi huomauttaen samalla virheistä ja puutteista. Katselmoinnin lopuksi päätettiin hyväksyttiinkö dokumentit. Erillistä katselmointidokumenttia ei tehty, vaan selvitys löytyy kyseisen palaverin pöytäkirjasta.

·        Vaatimusmäärittely

·        Projektisuunnitelma

7.3.2        Muut dokumentit

Nämä dokumentit hyväksyttiin palavereissa. Dokumentit käytiin läpi ja kerrottiin mitä sieltä piti muuttaa tai korjata. Lopuksi kerrottiin hyväksyttiinkö dokumentti. Jos dokumenttiin joutui tekemään lähinnä pieniä muutoksia, voitiin se hyväksyä kun korjaukset on tehty. Hyväksynnästä tuli lähettää sähköpostilla viesti projektiorganisaation sähköpostilistalle.

·        Raportit

·        Sovellussuunnitelma

·        Testaussuunnitelma

·        Pöytäkirjat

7.4        Dokumenttien sijainti

Dokumentit sijaitsevat CVS-palvelimella. Osa dokumentaatiosta laitettiin myös WWW-sivuille (http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/). Näitä dokumentteja ovat mm. aikataulu, kantasuunnitelma, pöytäkirjat, esityslistat, vaatimusmäärittely ja projektisuunnitelma. Jos kuitenkin dokumentti oli liian iso, niin CVS-palvelimelle sitä ei saatu ja säilytyspaikkana oli silloin verkkolevy. Näin on tehty mm. palaverien äänitallenteiden kanssa.

Tilaajalta saadut fyysiset dokumentit säilytettiin projektin aikana projektihuoneessa siihen tarkoitetussa paikassa, kunnes projektin lopussa ne palautettiin takaisin tilaajalle.

7.5        Dokumenttien nimeämiskäytäntö

Nimeämiskäytäntö dokumenteissa on suhteellisen suoraviivainen. Eli vaatimusmäärittelystä tuli vaatimusmäärittely.doc ja projektisuunnitelmasta projektisuunnitelma.doc.

·        Alkukirjain tiedostonnimissä kirjoitetaan pienellä, ellei tiedostonnimi ala lyhenteellä.

·        Ääkkösiä ei käytetä tiedostonnimissä.

·        Numeroinnit: Esimerkiksi: poytakirja_1.doc

·        Versiointi tehdään CVS-palvelimella. CVS-palvelin siis säilyttää eri versiot, joten tiedostoja ei tarvitse tämän takia erikseen nimetä.

7.6        Tiedotuskäytännöt

Eniten tietoa liikkui palavereissa, mutta pääasiallinen tiedotuskanava oli sähköposti. Sähköpostin puolella oli käytössä projektin sähköpostilista osoitteessa tare2004@korppi.jyu.fi ja se on arkistoitu. Projektiryhmällä oli myös oma sähköpostilista osoitteessa tare.group@korppi.jyu.fi ja sekin on arkistoitu. Pääasiallinen sähköpostilista kuitenkin oli tare2004@korppi.jyu.fi, jonne lähetettiin esimerkiksi tiedotukset valmistuneista dokumenteista.

7.7        Palaverikäytännöt

Palavereilla oli tietty vakioaika, mutta siitä poikettiin muutaman kerran. Palaverit myös pidettiin projektitilojen kokoustilassa kaikilla paitsi ensimmäisellä kerralla, jolloin palaveri pidettiin yliopiston museolla. Palavereissa oli käytössä yleensä kannettava tietokone, projektori, mp3-tallennin(puhe), ja digitaalikamera. Palavereihin kutsuttiin yleensä koko projektiorganisaatio.

7.7.1        Esityslistan muoto

Esityslistan muoto oli suhteellisen vakio. Perusmuoto oli:

Aika:    päivä  d.m.yyyy klo h:mm

Paikka: xyz

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Edellisen palaverin pöytäkirjan hyväksyminen

4. Tehtävälistan läpikäynti

5. Projektin tilan selvitys

6. Tuntikirjanpidon tarkistaminen

7. Muut esille tulleet asiat

8. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

9. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

10. Kokouksen päättäminen

Ja perään tuli vielä tehtävälista, jonka muoto esityslistan perässä on:

Projektiryhmä:

Tehtävä 1

Tehtävä 2

 

Ohjaajat:

Tehtävä 3

 

Tilaaja:

Tehtävä 4

7.7.2        Esityslistan kohdissa käytävät asiat

Tässä luvussa selvitetään millaisia asioita esityslistan kohdissa käytiin läpi.

1. Kokouksen avaus

            Kokouksen avasi puheenjohtaja.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaa tarkasteltiin ja huomautettiin puutteista ja paremmasta järjestyksestä. Mahdollisesti myös sovittiin että joitain kohtia käydään aikaisemmin, jos asiaan keskeisesti liittyvä henkilö joutui lähtemään aikaisemmin.

3. Edellisen palaverin pöytäkirjan hyväksyminen

Tarkasteltiin edellisen palaverin pöytäkirjaa pikaisesti ja päätettiin hyväksyttiinkö se vai tuliko siihen muutoksia ja hyväksyminen tehtiin jotenkin muuten.

4. Tehtävälistan läpikäynti

Käytiin edellisen pöytäkirjan tehtävälista kohta kohdalta läpi. Jos tehtävästä löytyi oma kohta esityslistalta, niin se käsiteltiin myöhemmin.

5. Projektin tilan selvitys

Projektipäällikkö kertoi ollaanko aikataulussa ja missä vaiheessa sovelluksen eri osa-alueet olivat. Myös tuntikirjanpidosta katsottiin kuinka paljon töitä on kertynyt.

6. Tuntikirjanpidon tarkistaminen

            Käytiin läpi projektiin ja kurssiin käytetyt tunnit.

7. Muut esille tulleet asiat

            Käytiin läpi muita asioita joita oli tullut osallistujille palaverin aikana mieleen.

8. Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Koottiin vanhat ja uudet tehtävät ja muodostettiin uusi tehtävälista seuraavaa palaveria varten.

9. Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

            Sovittiin seuraavasta palaverin pitoajasta ja paikasta.

10. Kokouksen päättäminen

            Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

 

 

8         Kokemuksia projektista

Luvussa ryhmän jäsenet kuvailevat henkilökohtaisia kokemuksiaan projektista.

8.1        Ryhmän yhteisiä kokemuksia

Kaikkien mielestä yhteinen työaika (9-16) oli positiivinen asia ja ilman sitä aikataulu olisi saattanut venyä ja kommunikaatio hankaloitua. Projektissa oli myös selkeä työnjako ja se koettiin hyvänä ja kaikille työnjako oli sopiva. Kaikki myös oppivat uusia asioita ja erityisesti sen millainen sovellusprojekti on.

8.2        Rauno Koskinen

Pohjalla ennen projektia on ollut n. 80 opintoviikkoa aloitusvuotena 1998 ja 3 vuotta työkokemusta sovellussuunnittelijana.

Vastuualueena oli projektipäällikkyys ja opinkin paljon projektipäällikön tehtävistä. Ennen sellaista kokemusta ei ole ollut vaan pelkästään rivikoodaajana toimimista. Myös luonteeltani johtaminen ei minun mielestäni itselleni sovellu, joten asetuinkin ehdolle projektipäälliköksi väkisin ihan sen takia että oppisin ja tottuisin siihen. Projektijohtamisen ohessa tein myös käyttöliittymän toteutusta ja dokumentaation kirjoitusta sekä loppuvaiheessa kotisivujen ylläpitoa.

Sovellusprojekti oli normaalista opiskelusta hyvää vaihtelua ja yleensäkin ihan kiva, mitä nyt projektipäällikkyys on hiukan stressaavaa, mikä johtui siitä että piti olla perillä monesta asiasta ja suunnitella asioita eteenpäin. Asioiden ennalta suunnittelu haittasi eniten, koska vältän sitä suurelta osin omassa elämäntavassa.

Loppujen lopuksi projekti oli ihan hyvä kokemus ja minulle arvokasta kokemusta projektin johtamisesta.

8.3        Mikko Meriläinen

Aloittaessani projektia minulla oli takana neljä vuotta yliopisto-opintoja pääaineena tietotekniikka. Olin suunnitellut projektiin osallistumista jo syksyllä 2003, mutta silloin päätin vielä siirtää projektia yhdellä vuodella.

Suoritin syksyn aikana sovellusprojektin lisäksi kaksi muuta tietotekniikan kurssia. Tiesin, että aikataulu sovellusprojektin osalta tulee olemaan tiukka ja jätin muutaman kurssin suorittamisen tulevaisuuteen.

Alussa sain vastuualueekseni dokumentoinnin. Tämä oli suureksi osaksi myös oma tahto, sillä en ollut aiemmin opetellut ohjelmointia muutamaa C++ - peruskurssia lukuun ottamatta. Näin olisin joutunut opettelemaan ohjelmoinnissa käytetyn Delphi-sovellusympäristön alusta alkaen ja toivoinkin, että toteutuksesta vastaisivat muut projektiryhmän jäsenet. Projektin aikana Microsoft Word 2003 - tekstinkäsittelyohjelma tuli tutuksi ja opin mielestäni paljon uusia asioita ohjelman käytöstä. Tähän saakka olin tyytynyt tekstinkäsittelyssä perustoimintoihin, mutta nyt tuli tutuksi myös erikoisemmat toiminnot.

Palavereissa hoidin kerran puheenjohtajan tehtäviä, mutta suurimmaksi osaksi toimin sihteerinä. Puheenjohtajana olen tottunut olemaan urheiluharrastukseni parissa eikä urheiluseurojen kokousten rakenne poikkea paljon sovellusprojektin palavereiden rakenteesta. Aluksi palaverien pöytäkirjoja tehdessä tuntui, että hengittämistä lukuun ottamatta muut tapahtumat tuli kirjoittaa yksityiskohtaisesti pöytäkirjaan, mutta loppua kohdin aloin sisäistää paremmin haluttua tarkkuutta.

Ryhmähenki oli alusta alkaen hyvä. Pidimme ennen varsinaista avauspalaveria oman keskinäisen palaverin, jossa tutustumisen lisäksi kävimme läpi jokaisen tietoteknistä kokemusta. Projektin aikana ei muistu mieleen yhtään konfliktia ryhmän jäsenten välillä. Hyvällä huumorilla homma eteni tasaisella tahdilla ja mielestäni aikataulussakin pysyttiin aloituksen jälkeen hyvin ja pieni viivästyminen olisi voitu välttää pikaisemmalla aloituksella syksyllä. Pienenä ryhmähengen nostatusmenetelmänä käytetty Scorched Earth 2000 - nettipeli oli piristävä lisä, jota käytettiin pari kertaa projektiryhmän kesken projektin aikana.

Projektin aiheeseen oli aluksi hankala päästä käsiksi, mutta kun alkoi ymmärtää, mitä mikäkin lyhenne tarkoitti ja mitä tulevan sovelluksen pitäisi pystyä tekemään, niin aihe selveni ymmärrettävään muotoon.

Kokonaisuudessaan sovellusprojekti oli mielenkiintoinen kokemus ja opetti lisäksi millaista on noudattaa suhteellisen kiinteää työaikaa.

8.4        Heikki Nevala

Aloitin opiskeluni Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2001, joten projektin alussa minulla oli takana tietotekniikan opintoja kaksi ja puoli vuotta ja opintoviikkoja kertyneenä noin 84 kappaletta. Projektin aikana suoritin lisäksi neljä muuta kurssia, kaksi tietotekniikkaan liittyvää, loput kaksi olivat pakolliset vieraiden kielten opinnot. Jossain vaiheessa syksyä tosin alkoi tuntua siltä, että päivät venyivät liian pitkiksi viettäessä päivät projektitilassa ja illat demoja rustatessa. Mutta kun tietotekniikan kursseista päästiin, alkoi tahti hellittää. Aikaisempaa kokemusta ennen tätä minulla ei ollut projekteista tai palavereista.

Projektin puitteissa toteutin pääasiassa käyttöliittymää sekä tein TARE:n WWW-sivut. Delphi-kehitysympäristö oli minulle jo entuudestaan ainakin jollain tapaa tuttu ja opin siitä lisää kuluneen syksyn aikana. WWW-sivuja en ollut tehnyt aikaisemmin yhtä harjoitustyötä enempää, joten lopputulos niiden osalta ei ehkä ole niin hieno kuin olisi voinut olla (ainakaan HTML:n puolesta), ja aikaakin niiden tekemiseen tuhrautui oman kokemattomuuteni takia luultavasti enemmän kuin noin yleensä. Projektin aikana kokeilin jonkin verran myös dokumentointia ainakin ensimmäisen pöytäkirjan muodossa, ja olen ollut tyytyväinen, koska Mikko on hoitanut sen puolen. Palavereissa toimin kerran pari sihteerinä ja useamman kerran puheenjohtajana. Myös tietokantaan liittyviä seikkoja tuli tutuksi käyttöliittymän toteutuksen takia.

Projektin aihe oli aluksi hieman vaikea sisäistää, ja sitten ne valmiit, kommentoimattomat ohjelmakoodit — niistä toivoin ettei minun olisi niitä tarvinnut juurikaan projektin aikana lueskelle tai niiden saloihin perehtyä, ja kyllähän se toive ihan mukavasti toteutuikin (kuten oli kaiketi tarkoituskin). Käyttöliittymän perusperiaatteiden toteutuksen ymmärtämiseen meni kuitenkin yllättävän paljon aikaa, mutta vähitellen sitä oppi mitä piti mihinkin kohtaan tiedostoissa ja Delphin puolella komponentteihin kirjoittaa. Ja onneksi Miika Nurminen oli aktiivisesti käytettävissä ja oikomassa vastaan tulevia mutkia. Ryhmähenki oli hyvä heti alusta asti.

Yleisesti ottaen pidin sovellusprojektia hyvänä kokemuksena. Se antoi jonkinlaisen kuvan mahdollisesta tulevasta työstä (ihan kiva) ja sen kuluessa oppi uutta muualtakin kuin vain tietotekniikan näkökulmasta. Palavereissa ja väliesittelyissä sai lisäksi itselleen jonkinlaista esiintymiskokemusta ja  varmasti niistä tarttui mukaan esiintymisvarmuuttakin. Positiivinen kokemus, vaikka en välttämättä tiedäkään, haluaisinko työkseni rakentaa tietokantasovelluksia seuraavat neljäkymmentä vuotta… Luultavasti en.

8.5        Mikko Vilenius

Olen aloittanut yliopistossa jo vuonna 1994 ja valmistumassa lähiaikoina (tällä hetkellä noin 140 ov.). Väliin mahtuu yksi pääaineen vaihtuminen, kolme vuotta töitä tietotekniikan opettajana, armeija ja vaihto-oppilasvuosi. Koska olin opiskelijavaihdossa juuri ennen projektia ja opiskeluni oli aivan muuta kuin pääaineeni, epäilin hieman miten nopeasti pääsisin jälleen tietokoneiden kanssa vauhtiin, mutta pelko osoittautui turhaksi.

Kuten käsittääkseni muillakin ryhmän jäsenillä, aluksi projektista ei tuntunut saavan oikein otetta eikä rakennettua selkeää yleiskuvaa siitä mitä oltiin tekemässä. Pikkuhiljaa asia alkoi kuitenkin selkeytymään ja itse tekemiseenkin päästiin käsiksi. Mielestäni projekti oli oikein mielenkiintoinen ja motivoiva ja erityisesti pidin käytännönläheistä lähestymistapaa luennoilla istumista parempana vaihtoehtona itselleni. Ryhmän kanssa oli oikein mukava työskennellä ja muutenkin kurssi oli oikein piristävää vaihtelua normaaliin opiskelurytmiin.

Tietokannat olivat minulle jonkin verran tuttuja samoin kuten SQL-kieli ja Delphikin. Oli oikein mukava huomata, että osaa tehdä käytännön asioitakin. Pieni C++-ohjelmointi Delphin ohessa oli myöskin mielestäni yllättävän positiivinen kokemus ja  vastoin odotuksiani auttoi ehkä jopa paremmin muistamaan Delphin ja C++-kielien syntaksien eroja. Paljon uuttakin tuli opittua, joten kaikin puolin projekti oli erittäin positiivinen kokemus ja uskon sen olevan hyvä kokemus työelämän kannalta.

 

9         Yhteenveto

Dokumentissa on kuvattu TARE-projektin läpivientiä ja myös analysoitu sitä. Projekti toteutti taiderekisterisovelluksen tilaajana olleen Jyväskylän yliopiston museon käyttöön.

Projektin puitteissa valmistunut sovellus toteutti kaikki tärkeimmät vaatimukset, paitsi raportointivaatimus. Raportoinnista tehtiin hakulistojen listamuotoiset raportit ja tekemättä jäivät lomakemuotoiset raportit. Eli taideteosrekisteriä pystyy projektin aikana tehdyllä sovelluksella ylläpitämään.

Aikataulu oli liian tiukka toteutuksen osalta ja projekti myöhästyikin kolme viikkoa. Myöhästyminen oli enimmäkseen projektin alkuvaiheen hitaudesta ja vanhaan DUO-järjestelmään totuttautumisesta johtuvaa, jonka komponenteilla sovellus tehtiin.

Projekti oli hyödyllinen lisä opintoihin antaen valmiuksia työelämää varten. Projektiryhmän jäsenet oppivat projektin aikana paljon mm. projektinhallinnasta, dokumentoinnista, palaverikäytännöistä ja ryhmätyöskentelystä.

Lähteet

[1] Kalermo Salla, Kosonen Sami, Pohjola Lauri, Tourunen Antti, ”Kuikka-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[2] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen projektisuunnitelma”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[3] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen sovellussuunnitelma”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[4] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen vaatimusmäärittely”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[5] Santanen Jukka-Pekka, ”Tietotekniikan sovellusprojektien ohje”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

 

 

Liitteet

Liite 1. Projektin toteutunut aikataulu

 

 

 

 

 

Liite 2. Rauno Koskisen työtunnit viikoittain ja tehtävittäin

 

 

 

 

 

 

Liite 3. Mikko Meriläinen työtunnit viikoittain ja tehtävittäin

 

 

 

 

Liite 4. Heikki Nevalan työtunnit viikoittain ja tehtävittäin

Liite 5. Mikko Vileniuksen työtunnit viikoittain ja tehtävittäin