Taideteosrekisterisovelluksen testausraportti

TARE-projekti

Rauno Koskinen

Mikko Meriläinen

Heikki Nevala

Mikko Vilenius

 

                                                                                                              

 

Versio 1.0

13.1.2005

 

 

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yleistä

Tekijät: Rauno Koskinen, Mikko Meriläinen, Heikki Nevala, Mikko Vilenius

Tekijöiden lyhenteet: RK, MM, HN, MV

Yhteystiedot:kosraun@cc.jyu.fi, mjmerila@cc.jyu.fi, hemaneva@cc.jyu.fi, mijuvi@cc.jyu.fi

Tekijöiden lisäksi muita projektiorganisaation henkilöitä:

Tilaajan edustajat:

·        Miika Nurminen, tilaajan tekninen edustaja, minurmin@cc.jyu.fi

·        Pirjo Vuorinen, tilaajan pääedustaja, pirjo.vuorinen@jyu.fi           

Ohjaajat:

·        Hilkka Heikkilä, vastaava ohjaaja, hiheikki@cc.jyu.fi

·        Lari Kannisto, vastaava ohjaaja, kalahe@cc.jyu.fi

·        Vesa Tanhua-Tyrkkö, tekninen ohjaaja, vttanhua@cc.jyu.fi

Käytettävyyskonsultit:

·        Maarit Nurkkala, käytettävyyskonsultti, sanurkka@cc.jyu.fi

·        Sanna Saarikko, käytettävyyskonsultti, ssaarik@cc.jyu.fi

 

Projektitila sijaitsee huoneessa Agora C223.4, jonka puhelinnumero on 014-260 4966. Sähköpostilistoja on tare2004@korppi.it.jyu.fi (projektiryhmän sähköpostilista) ja tare.group@korppi.jyu.fi (projektilaisten sähköpostilista). Sähköpostiarkistot löytyvät osoitteista:

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare2004/ind.html

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare.group/ind.html

 

Kotisivu: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/

Työn nimi: TARE–projektin testausraportti

Avainsanat: Sovellusprojekti, TARE, testausraportti, taideteosrekisteri

Tiivistelmä

Tämä dokumentti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyllä 2004 toteutettavan taideteosrekisterisovelluksen testausraportti. Dokumentissa kuvataan testitapaukset ja testausympäristö, joiden avulla sovellusta on testattu. Testauksella on varmistettu, että sovellus toimii moitteettomasti ja että se toteuttaa Vaatimusmäärittelyyn kirjatut toiminnot. Testaus on suoritettu dokumentissa kuvattujen käytäntöjen mukaan. Testausraportin perustana on käytetty Testaussuunnitelmaa.

 

 

Versio

Pvm

Tekijä

Kuvaus

0.1

14.12.2004

MM

Alustava runko

0.2

7.1.2005

RK, MM

Testitapausten läpiviesti ja tulosten koonti

1.0

13.1.2005

MM

Palaverin 13 jälkeen tehdyt muutokset. Dokumentissa käytettyjen aikamuotojen korjaaminen ja yhteenvetokappaleen lisäys.

 

Sisällysluettelo

1      Johdanto............................................................................................................... 1

1.1       Historiaa........................................................................................................ 1

1.1.1        UNO ja TATE-sovellusten aika..................................................................... 2

1.1.2        DUO — UNO-sovelluksen seuraaja.............................................................. 2

1.1.3        Sovellusten ja järjestelmien käyttämistä tietokannoista..................................... 2

1.1.4        TARE........................................................................................................... 2

1.2       Dokumentin rakenne............................................................................... 3

1.3       Termit ja lyhenteet................................................................................... 3

2      Testausympäristö............................................................................................ 6

2.1       Laitteistot ja palvelinohjelmistot.................................................. 6

2.2       Asiakaskäyttöjärjestelmät................................................................ 6

3      Testitapaukset................................................................................................... 7

3.1       Tietokannan testaaminen.................................................................... 7

3.2       Kirjautuminen järjestelmään sisään.............................................. 7

3.3       Uuden taideteoksen lisääminen........................................................ 8

3.3.1        Sallituilla tiedoilla............................................................................................ 8

3.3.2        Puutteellisilla tiedoilla...................................................................................... 9

3.3.3        Virheellisillä tiedoilla....................................................................................... 9

3.4       Uuden henkilön lisääminen............................................................... 10

3.4.1        Sallituilla tiedoilla.......................................................................................... 10

3.4.2        Puutteellisilla tiedoilla.................................................................................... 11

3.4.3        Virheellisillä tiedoilla..................................................................................... 11

3.5       Näyttelyn lisääminen........................................................................... 12

3.6       Lainan lisääminen................................................................................... 13

3.7       Taideteoksen tietojen muokkaaminen........................................ 13

3.8       Henkilön tietojen muokkaaminen................................................. 14

3.9       Näyttelyn tietojen muokkaaminen.............................................. 14

3.10     Lainan tietojen muokkaaminen....................................................... 15

3.11     Taideteoksen poistaminen.................................................................. 15

3.12     Hakujärjestelmä...................................................................................... 16

3.13     Tallennus.................................................................................................... 16

3.14     Rekisterin tietojen selaaminen........................................................ 17

3.15     Uloskirjautuminen................................................................................. 17

3.16     Kuvatietojen lisäys ja poisto........................................................... 18

3.17     Kuvatietojen muokkaus...................................................................... 18

3.18     Kokoelmien lisäys ja muutos........................................................... 19

3.19     Kokoelman poisto.................................................................................. 19

3.20     Käyttöliittymän toimivuus Windows XP -järjestelmässä. 20

3.21     Käyttöliittymän toimivuus Windows 2000 -järjestelmässä 20

3.22     Muutostietojen toimivuus.................................................................. 21

3.23     Testattavat käyttäjäryhmät........................................................... 22

4      Varmistustaulukko..................................................................................... 23

5      Yhteenveto........................................................................................................ 27

Lähteet......................................................................................................................... 28

 

 

 


1         Johdanto

TARE-projekti oli Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutettu Sovellusprojekti. Projektin tavoitteena oli tuottaa Jyväskylän yliopiston museolle taideteosrekisteri. Kehitetty sovellus korvaa siellä nykyään toiminnassa olevan ja toiminnallisuudeltaan vastaavan DOS -pohjaisen TATE-sovelluksen.

Toteutetulla sovelluksella Jyväskylän yliopiston museon henkilökunta pystyy hallinnoimaan tietokantaa, johon on tallennettu yliopiston hallussa olevat taideteokset. Sovellus toimii apuna museohenkilökunnan työssä ja yliopiston laitosten tutkimuksessa. TARE-projekti keskittyi erityisesti vanhan TATE-sovelluksen yhteydessä toimivan tietokannan saattamiseen nykyaikaisempaan, pitkälle normalisoituun muotoon sekä käyttöliittymän kehittämiseen tietokannan hallintaa varten. TARE kehitettiin museolla käytössä olevan DUO-sovelluksen pohjalta sen komponentteja hyväksi käyttäen. DUO-järjestelmä on kokoelmien hallintajärjestelmä, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2002 alkaen.

1.1        Historiaa

Jyväskylän yliopiston kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hallinnoimisesta vastaa Jyväskylän yliopiston museo. Sen kokoelmissa on tällä hetkellä (syksyllä 2004) noin 45 000 luettelokappaletta, joista 850 on taideteoksia. Taideteoksista vanhimmat ovat Jyväskylän seminaarin alkuajoilta 1870-luvulta. Osa näistä on yliopiston omistamia ja osa on deponoitu. Suurin deponoija on valtion taideteostoimikunta.

Jyväskylän yliopiston museolle ensimmäinen tietokonejärjestelmä saatiin vuonna 1989. Ennen tätä aikaa arkistointi hoidettiin kortiston avulla käsin. Museo siirtyi käyttämään DOS-pohjaisia UNO ja TATE-sovelluksia kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hallinnointiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Sittemmin havaittiin tarvetta vaihtaa ne uudempiin verkossa ja Windows-ympäristössä toimiviin. Miika Nurmisen kehittämä UNO-sovelluksen korvannut DUO-sovellus on ollut toiminnassa vuodesta 2002 lähtien. Nyt myös DOS-pohjaiselle TATE-sovellukselle tarvitaan Windows-ympäristössä toimiva seuraaja, joka hyödyntäisi DUO-sovelluksen ratkaisuja. 

1.1.1        UNO ja TATE-sovellusten aika

UNO ja TATE ovat yliopiston museolla 1990-luvun alkupuolella kehitettyjä Clarion 2 -järjestelmään pohjautuvia ja DOS-ympäristössä toimivia tietokantasovelluksia. UNO on tarkoitettu museon esineiden, kirjojen, valokuvien ja tallenteiden luettelointiin. TATE on yliopiston taideteosrekisteri. Nämä sovellukset yhdessä korvasivat käsin pidetyn kortiston.

Sittemmin UNO ja TATE ovat vanhentuneet (ohjelmat eivät mm. toimi verkossa). Myös niiden käytettävyydessä ja hakuominaisuuksissa on puutteita, joten on ollut tarvetta korvata ne uusilla, Windows-pohjaisilla ja etäkäytön mahdollistavilla sovelluksilla.

1.1.2        DUO — UNO-sovelluksen seuraaja

Vuonna 2002 UNO-sovellus korvattiin Miika Nurmisen kehittämällä DUO-järjestelmällä. DUO on Windows-ympäristössä ja verkossa toimiva sovellus. Se on kehitetty Delphillä ja pohjautuu asiakas-palvelin arkkitehtuuriin.

1.1.3        Sovellusten ja järjestelmien käyttämistä tietokannoista

DUO-sovelluksen kehityksen yhteydessä UNO-sovelluksen käyttämän Clarion-pohjaisen tietokannan rakenteeseen tehtiin myös merkittäviä muutoksia. Tavoitteena oli mahdollisimman pitkälle menevä normalisointi ja rakenteistaminen. Vanha tietokanta muunnettiin ensin tekstiksi ja siitä edelleen SQL -tietokannaksi.

1.1.4        TARE

Jyväskylän yliopiston museolla on edelleen käytössään aikaisemmin mainittu TATE-sovellus. Se odottaa seuraajaansa, joka olisi Windows-ympäristössä ja verkossa toimiva DUO-sovelluksen kaltainen sovellus. Tämän ohjelmiston kehittämiseen keskittyi TARE-projekti.

1.2        Dokumentin rakenne

Tässä dokumentissa kuvataan testausvaiheen toteutus. Dokumentin luku 1 sisältää johdannon ja termien läpikäynnin. Luvussa 2 on selvitetty testausympäristöä ja luvussa 3 käydään läpi Testaussuunnitelmassa määrätyt testitapaukset. Luku 4 sisältää yhteenvedon dokumentista.

1.3        Termit ja lyhenteet

Dokumentissa ja projektissa esiintyvät seuraavat termit ja lyhenteet:

Clarion                        Sovelluskehitin, jolla tehdään sovelluksia DOS-järjestelmälle. Clarion sovelluskehittimessä on mukana myös tietokantojen toteutusmahdollisuus.

CVS                            (Concurrent Version System) Versionhallintajärjestelmä. Käytetään yleensä ohjelmistokoodin hallintaan.

Delphi                         Graafinen sovelluskehitin Windows(ja Linux) ympäristöön, joka perustuu Object Pascal -kieleen. Object Pascal kielen rakenteesta johtuen ohjelmien käännös lähdekoodista ajettavaan muotoon on nopeaa.

Deponointi                  Deponointi tarkoittaa esineen pitkäaikaista sijoitusta museon kokoelmiin niin, että museo ei omista esinettä.

 

DiPasDoc                   Ohjelma, joka muodostaa HTML-dokumentaation Delphin lähdekooditiedostoista.

DUO                           Miika Nurmisen kehittämä UNO-ohjelman seuraaja, joka toimii Windows-ympäristössä.

HTML                        Hyper Text Markup Language on merkkauskieli tekstin sisällön ja rakenteen esittämiseen.

HTTP                          Hyper Text Transfer Protocol on HTML muotoisen tiedon tietoliikenneprotokolla.

ODBC                         (Open DataBase Connectivity) Standardi tietokantayhteysmenetelmä.

Perushenkilö              Perushenkilö sisältää perustiedot henkilöstä tai organisaatiosta. Näitä käytetään esimerkiksi lainaajahenkilöinä.

PostgreSQL                PostgreSQL on ilmainen BSD-lisenssin alla oleva relaatiotietokantajärjestelmä. (http://www.postgresql.org/).

SQL                            SQL -kieli on relaatiotietokantojen määrittely- ja käsittelykieli.

SQL-palvelin              Tietokantapalvelin, joka käytetään tietokantojen säilyttämiseen, hallinnointiin ja käyttämiseen.

TARE                         (TAideREkisteri). Vaatimusmäärittelyn pohjalta toteutettava uusi sovellus TATE-sovelluksen tilalle.

TATE                          DOS-pohjainen yliopiston taideteosten hallinnointiin käytetty ohjelma.

 

Tuottaja                      Taideteosten tuottaja. Sisältää perushenkilötietojen lisäksi taiteilijatietoja.

Työntekijä                  TARE ja DUO-sovellusten käyttäjä. Sisältää perushenkilön tietojen lisäksi käyttöoikeustiedot.

UNO                           DOS-pohjainen sovellus, jota käytettiin yliopiston museon kokoelmien hallinnointiin.

WWW-palvelin           Vastaa HTTP pyyntöihin, joita tulee pääasiassa WWW-selaimilta. Eli yleensä antaa selaimille heidän pyytämät sivut tai muun aineiston, joka sijaitsee WWW-palvelimella. WWW-sivut voivat myös olla eräänlaisia ohjelmia, jotka ovat yhteydessä vaikkapa tietokantaan sisäverkossa.

Yhteiskanta                DUO-sovelluksen ja TARE-sovelluksen yhteinen tietokanta.

2         Testausympäristö

Taideteosrekisteriä testattiin mahdollisimman monipuolisesti. Seuraavassa on esitelty testaamiseen käytettyjä laitteistoja ja ohjelmistoja.

2.1        Laitteistot ja palvelinohjelmistot

Projektiryhmällä oli käytössään neljä PC-konetta, joissa kaikissa on käyttöjärjestelmänä Microsoft Windows XP. Kahdessa projektiryhmän koneissa oli prosessorina AMD Athlon(tm) XP 2600+ 1.91 GHz ja 512MB RAM-muistia. Kahdessa muussa projektiryhmän koneessa oli prosessorina AMD Athlon(tm) XP 1600+ 1.41 GHz ja 512MB RAM-muistia.

Testikoneessa oli käyttöjärjestelmänä Microsoft Windows 2000 eikä testikone sisältänyt mitään ohjelmointiympäristöjä. Testikoneen prosessorina oli AMD Athlon(tm) XP 1700+ 1.47GHz ja RAM-muistia 768MB.

2.2        Asiakaskäyttöjärjestelmät

Sovelluksen käyttöliittymä toimii ainakin Vaatimusmäärittelyssä mainituilla käyttöjärjestelmillä, joita ovat:

·        Microsoft Windows XP

·        Microsoft Windows 2000

 

3         Testitapaukset

Tässä luvussa on listattu testitapaukset ja niiden läpivientitulokset.

3.1        Tietokannan testaaminen

Testinumero

1

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Kun kanta on muodostettu Windows XP –järjestelmään, niin avataan tietokanta (tässä tapauksessa MySQLCC-ohjelmalla) ja katsotaan löytyykö samoja tietoja monesta taulusta (normalisointitarkistus). Sitten katsotaan löytyykö kaikki DUO-sovelluksen taulut tietokannasta ja myös TARE-sovelluksen käyttämät taulut. Avataan DUO ja TARE –sovellukset ja katsotaan että ne toimivat kummatkin samalla kannalla (kaikki haut ja tallennukset toimivat).

Lopputulos

Kanta on riittävän normalisoitu ja TARE ja DUO sovellukset toimivat samalla tietokannalla.

Testattavat vaatimukset

1,2,3,5

 

3.2        Kirjautuminen järjestelmään sisään

Testinumero

2

Testaaja

Mikko Meriläinen

Läpivienti

Ensimmäiseksi yritettiin kirjautua järjestelmään väärillä tunnuksilla. Seuraavaksi syötettiin oikea tunnus, mutta salasana kirjoitettiin isoilla kirjaimilla. Lopuksi syötettiin oikea tunnus ja salasana.

Lopputulos

Kahdella ensimmäisellä yrityksellä järjestelmä antoi virheilmoituksen ja palasi alkutilaan. Oikealla tunnuksella ja salasanalla käyttäjä toivotettiin tervetulleeksi ohjelmaan ja käyttäjälle ilmoitettiin hänen edellisen sisäänkirjautumisen ajankohta ja käyttäjän käyttöoikeudet.

Huomautukset

Tunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkiksi.

Testattavat vaatimukset

38

3.3        Uuden taideteoksen lisääminen

Testataan taideteoksen lisääminen sallituilla, puutteellisilla ja virheellisillä arvoilla.

3.3.1        Sallituilla tiedoilla

Testinumero

3

Testaaja

Mikko Meriläinen

Läpivienti

Täytetään taideteoksen tiedot Testaussuunnitelman liitteen 1 tiedoilla.

Lopputulos

Taideteos on tallennettu tietokantaan.

Huomautukset

Mikäli tietueita ei löydy tietokannasta, järjestelmä tarkastaa uuden tietueen lisäyksen käyttäjältä.

Testattavat vaatimukset

23,27,28,29,30,31,34,35

3.3.2        Puutteellisilla tiedoilla

Testinumero

4

Testaaja

Mikko Meriläinen

Läpivienti

Tietokantaan lisätään tietue, josta puuttuu kenttiä. Testaus tapahtuu lisäämällä ensin tyhjä tietue saadulle inventointinumerolle. Jos järjestelmä ilmoittaa, että pakollisia kenttiä puuttuu, lisätään yksi kenttä kerrallaan, kunnes taideteos tallentuu järjestelmään.

Lopputulos

Tyhjän tietueen lisääminen saadulle inventointinumerolle onnistui. Muutamissa kentissä on oletusarvo, mutta nekin voidaan poistaa ongelmitta.

Huomautukset

 

Testattavat vaatimukset

23,27,28,29,30,31,34,35

3.3.3        Virheellisillä tiedoilla

Testinumero

5

Testaaja

Mikko Meriläinen

Läpivienti

Täytetään taideteoksen tiedot Testaussuunnitelman liitteen 1 tiedoilla, mutta annetaan Testaussuunnitelman liitteessä 1 selvitettyihin kenttiin liitteessä mainitut virheelliset arvot. Jokainen virheellinen arvo syötetään erikseen.

Lopputulos

Järjestelmä ei tallenna virheellisiä arvoja, vaan antaa virheilmoituksen ja opastaa millainen arvo kenttään tulee syöttää.

Huomautukset

Kuvanumeroon pystyi syöttämään arvon ”kissa”. Testaussuunnitelmassa tämä ei pitänyt olla sallittua, mutta myöhemmin projektipalaverissa asia sallittiin, koska kuvien formaatti voi olla muotoa 2.7 tai vastaava alinumerointi.

Testattavat vaatimukset

23,27,28,29,30,31,34,35

3.4        Uuden henkilön lisääminen

Testataan henkilön lisääminen sallituilla, puutteellisilla ja virhellisillä tiedoilla.

3.4.1        Sallituilla tiedoilla

Testinumero

6

Testaaja

Mikko Meriläinen

Läpivienti

Valittiin ”Lisää uusi”-valikosta lisättäväksi uusi työntekijä. Syötettiin tiedoiksi sallittuja arvoja jokaiseen kenttään. Tallennettiin tiedot järjestelmään.

Lopputulos

Uusi henkilö on lisätty tietokantaan ja hänellä on mahdollisuus kirjautua järjestelmään määrätyllä tunnuksella ja salasanalla.

Huomautukset

Järjestelmä ei kysy uutta salasanaa luotaessa varmistusta, vaan hyväksyy suoraan ensimmäiseksi syötetyn salasanan.

Testattavat vaatimukset

11,12,13,32,33

3.4.2        Puutteellisilla tiedoilla

Testinumero

7

Testaaja

Mikko Meriläinen

Läpivienti

Yritetään ensin lisätä järjestelmään tyhjä henkilötietue. Tämän jälkeen lisätään kenttiä yksitellen.

Lopputulos

Tyhjän tietueen lisäys kaatoi ohjelman. Tallentamattomat tiedot menetettiin ja yhteys tietokantaan katkesi. Kun lisättiin henkilölle nimi, niin ongelma poistui. Nimikentän lisäyksen jälkeen henkilö tallennettiin järjestelmään ilman virheilmoituksia.

Huomautukset

Tässä kohdassa korjaamisen aihetta, vaikka harva yrittää todellisuudessa tyhjää tietuetta lisätäkään.

Testattavat vaatimukset

11,12,13,32,33

3.4.3        Virheellisillä tiedoilla

Testinumero

8

Testaaja

Mikko Meriläinen

Läpivienti

Henkilöllä virheet voivat syntyä vain mikäli postinumeroksi ei syötetä kokonaislukua. Testataan tapaus kirjoittamalla postinumeroon merkkijonot ”kissa”, ”4.7” ja ”4,7”.

Lopputulos

Järjestelmä antaa jokaisella yritetyllä virheellisellä merkkijonolla virheilmoituksen ja ilmoittaa, että kentässä tulee olla kokonaisluku. Lisäksi virheilmoituksessa ilmoitetaan, että kentän voi jättää tyhjäksi tai kirjoittaa arvoksi 0 (nolla), jos postinumero on tuntematon.

Huomautukset

 

Testattavat vaatimukset

11,12,13,32,33

3.5        Näyttelyn lisääminen

Testinumero

9

Testaaja

Mikko Meriläinen

Läpivienti

Lisätään uusi näyttely Testaussuunnitelman liitteen 3 tiedoilla. Testataan myös toiminta syötettäessä virheellisiä arvoja tai jättämällä kenttiä tyhjiksi.

Lopputulos

Kuten henkilöä lisätessä tyhjän tietueen lisäys kaataa ohjelman. Näyttelyn nimen lisäyksen jälkeen näyttely tallentuu, vaikka muut kentät olisivatkin tyhjiä. Mikäli päivämäärä-kenttiin syötetään virheellistä tietoa, antaa järjestelmä virheilmoituksen ja kertoo millaisessa formaatissa päivämäärä tulee syöttää.

Huomautukset

Nimetön näyttely kaataa järjestelmän!

Testattavat vaatimukset

26

3.6        Lainan lisääminen

Testinumero

10

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Lisätään uusi laina käyttäen apuna testaussuunnitelman liitettä 4. Kenttiä täytettäessä käytetään tyhjiä ja virheellisiä arvoja.

Lopputulos

Lainoja voi lisätä täyttämättä yhtään kenttää. Virheellisillä arvoilla ohjelma huomauttaa mitä kenttään tulisi kirjoittaa.

Huomautukset

Tyhjien lainojen lisäys on mahdollista ja voikin ajatella onko mielekästä, että ohjelma antaa sellaisia tyhjiä tietueita tehdä.

Testattavat vaatimukset

24

3.7        Taideteoksen tietojen muokkaaminen

Testinumero

11

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Haetaan taideteoksia hakutoiminnolla ja valitaan haluttu taideteos muokattavaksi. Muutetaan haluttuja tietoja käyttäen apuna testaussuunnitelman liitettä 1.

Lopputulos

Taideteos saatiin muutettua ja talletettua ilman virheitä.

Huomautukset

Jotkin kentät ovat hiukan poissa paikaltaan. Näitä ovat mm. materiaali ja luetteloija.

Testattavat vaatimukset

23,27,28,29,30,31,34,35

3.8        Henkilön tietojen muokkaaminen

Testinumero

12

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Haetaan hakutoiminnolla haluttu henkilö ja avataan sen muokkauslomake. Muokataan halutut tiedot ja tallennetaan se.

Lopputulos

Henkilön tietojen muutokset tallentuivat ongelmitta.

Huomautukset

Henkilön tietojen tallennus on hidasta. Johtunee henkilöiden lukumäärästä. Puhelinnumero kenttä ei näy kokonaan lomakkeella vaan menee lopusta hiukan poikki.

Testattavat vaatimukset

11,12,13.32,33

3.9        Näyttelyn tietojen muokkaaminen

Testinumero

13

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Haetaan jokin näyttely ja avataan sen syöttölomake. Muutetaan kenttiä ja tallennetaan.

Lopputulos

Muutokset tallentuivat ongelmitta.

Testattavat vaatimukset

20,26

3.10   Lainan tietojen muokkaaminen

Testinumero

14

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Haetaan haluttu laina ja muutetaan sen tietoja ja tallennetaan.

Lopputulos

Ei ongelmia tallennuksessa. Taideteoslistassa on muokkaa valinta, mutta siitä ei tapahdu mitään, vaikka voisi luulla että se avaisi taideteoksen lomakkeen.

Huomautukset

Ylhäällä olevien henkilökenttien koko ei ole samanlainen muiden komponenttien kanssa ja taideteosten selaus ei ole samankokoinen lisätietojen kanssa.

Testattavat vaatimukset

18,24

3.11   Taideteoksen poistaminen

Testinumero

15

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Haetaan taideteoksia ja kaksoispainalletaan poistettavaa tietuetta. Kun lomake on avautunut, niin painetaan poista lomake painiketta ja katsotaan miten käy.

Lopputulos

Taideteos poistui ongelmitta.

Huomautukset

 

Testattavat vaatimukset

23,38,39,40,41

3.12   Hakujärjestelmä

Testinumero

16

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Valitaan yksi kerrallaan hakualue testattavaksi ja käytetään yleishakua ja tarkempaa kenttähakua hakualueella.

Lopputulos

Kaikki haut toimivat niin kuin pitää.

Huomautukset

Inventointinumeron haku yleishausta olisi hyvä olla. Testaushetkellä ohjelman yleishaku ei hakenut numerokentistä.

Testattavat vaatimukset

17,18,19,20,21

3.13   Tallennus

Testinumero

17

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Käydään läpi eri tietuetyypit luoden uusi tietue ja tallentamalla se. Sen jälkeen muokataan uutta tietuetta uudestaan ja tallennetaan.

Lopputulos

Tietueet tallentuvat ongelmitta.

Huomautukset

 

Testattavat vaatimukset

18,19,20,21


3.14   Rekisterin tietojen selaaminen

Testinumero

18

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Valitaan yksi kerrallaan haluttu hakualue (taideteokset, kokoelmat, jne.) päävalikon yläosasta ja kirjoitetaan yleishakuun haluttu hakukriteeri. Sitten katsotaan selausnäkymästä hakiko haku tietueet oikein ja voiko tietueita selata, jos kaikki eivät mahdu ruudulle. Käytetään myös kentät-välilehden tarkempaa kenttähakua.

Lopputulos

Selaus toimii ongelmitta.

Testattavat vaatimukset

18,19,20,21,46

 

3.15   Uloskirjautuminen

Testinumero

19

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Kun ohjelma on käynnissä, niin koetetaan lopettaa ohjelma painamalla yläreunan x-painiketta ja myös erikseen Tiedosto-valikon Lopeta-valinnalla.

Lopputulos

Ohjelma sulkeutui ongelmitta.

Huomautukset

 

Testattavat vaatimukset

 

3.16   Kuvatietojen lisäys ja poisto

Testinumero

20

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Avataan jokin taideteos ja painetaan kuvanumero-kentän viereistä lista-painiketta. Listalta valitaan jokin kuvatieto ja avautuu kuvatiedot lomake.

Lopputulos

Kuvatietojen lisäys kaataa ohjelman (syynä luultavasti invnro kenttä valokuvaus taulussa, mikä on turha). Kuvatiedon poisto onnistuu ongelmitta.

Huomautukset

 

Testattavat vaatimukset

14

3.17   Kuvatietojen muokkaus

Testinumero

21

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Avataan haluttu kuvatieto taideteoslomakkeen kautta, kuvanumero-kentän viereisen painikkeen kautta avautuvalta listalta. Sitten muutetaan haluttuja tietoja ja tallennetaan.

Lopputulos

Kuvatietojen muokkaus ja tallennus onnistui ongelmitta.

Huomautukset

 

Testattavat vaatimukset

15,16

3.18   Kokoelmien lisäys ja muutos

Testinumero

22

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Avataan jokin kokoelmatietue kokoelmien hausta ja painetaan lisää uusi painiketta. Sitten syötetään halutut tiedot ja tallennetaan. Sitten poistutaan ja avataan tietue uudelleen ja muutetaan tietoja ja tallennetaan.

Lopputulos

Kokoelmia pystyi lisäämään ja muuttamaan ongelmitta.

Huomautukset

 

Testattavat vaatimukset

25

3.19   Kokoelman poisto

Testinumero

23

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Valitaan haluttu kokoelma kokolmien selauksesta ja avataan se. Sitten painetaan poista lomake painiketta ja ohjelma ilmoittaa montako viittausta tietueeseen on. Sen jälkeen valitaan toinen kokoelma mihin viittaukset ohjataan ja painetaan korvaa painiketta.

Lopputulos

Kokoelman poisto onnistui.

Huomautukset

Korvaus-vaiheen voisi jättää väliin, jos tietueeseen on 0 viittausta.

Testattavat vaatimukset

25

3.20   Käyttöliittymän toimivuus Windows XP -järjestelmässä

Testinumero

24

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Käyttöliittymän testitapaukset käydään läpi Windows XP –järjestelmässä.

Lopputulos

Käyttöliittymä toimii Windows XP -järjestelmässä

Testattavat vaatimukset

6

 

3.21   Käyttöliittymän toimivuus Windows 2000 -järjestelmässä

Testinumero

25

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Käyttöliittymän testitapaukset käydään läpi Windows 2000 –järjestelmässä.

Lopputulos

 

Huomautukset

 

Testattavat vaatimukset

7

3.22   Muutostietojen toimivuus

Testinumero

26

Testaaja

Rauno Koskinen

Läpivienti

Katsotaan tietueiden lisäyksen jälkeen onko lisäysajankohta ja lisääjän käyttäjätunnus syöttölomakkeen alaosassa kohdallaan. Sitten muutetaan tietuetta ja katsotaan muuttuiko muutosaika oikein.

Lopputulos

Muutoksen aika ei näy heti alaosassa..pitää selata edestakaisin ennen kuin näkyy uusi muutosaika ja muuttaja.

Huomautukset

 

Testattavat vaatimukset

9

 


3.23   Testattavat käyttäjäryhmät

Luvussa kuvataan eri käyttäjäryhmien osalta testatut toiminnot. Testaajille annetaan taulukon 2 mukaiset eri käyttäjäryhmien oikeudet sekä vastuualueoikeudet.

 

 

Henkilökunta

Harjoittelija

Vierailija

Testattu

Tulos

Sisään- ja uloskirjaus

x

x

x

5.1.2005

OK

Painikkeiden toimivuus

x

x

x

7.1.2005

OK

Taideteoksen lisääminen

x

x

 

7.1.2005

OK

Henkilön lisääminen

x

x

 

7.1.2005

OK

Näyttelyn lisääminen

x

x

 

7.1.2005

OK

Lainan lisääminen

x

x

 

7.1.2005

OK

Taideteoksen tietojen muokkaaminen

x

x

 

7.1.2005

OK

Henkilön tietojen muuttaminen

x

x

 

7.1.2005

OK

Näyttelyn tietojen muuttaminen

x

x

 

7.1.2005

OK

Lainan tietojen muuttaminen

x

x

 

7.1.2005

OK

Taideteoksen poistaminen

x

 

 

7.1.2005

OK

Rekisterin tietojen rajoittamaton selaaminen (sis. sijoituspaikka, hankintahinta, vakuutusarvo ja luovuttaja)

x

x

 

7.1.2005

Ominaisuus ei toteutettu

Käyttäjänhallinta

x

 

 

7.1.2005

OK

Taulukko 1. Testattavien käyttäjäryhmien oikeudet

 

4         Varmistustaulukko

Tässä luvussa on listattu taulukossa vaatimukset ja niiden testitapausten tulokset.

Id

Vaatimus

Tärkeys

Testitapaus

Testaustulos

1

TATE-tietokannan normalisointi

1

1

OK

2

Normalisoidun TATE-tietokannan integrointi DUO-kantaan

1

1

OK

3

TATE-tietokannan aineiston siirto

1

1

Osittain pistokokein testattu OK

4

Yhteiskanta pystyy toimimaan Linux- järjestelmissä.

3

 

OK

5

Yhteiskanta toimii Windows XP -järjestelmässä

1

1

OK

6

TARE-käyttöliittymä toimii Windows XP - järjestelmässä

1

24

OK

7

TARE-käyttöliittymä toimii Windows 2000 - järjestelmässä

2

25

Vain osittain testattu

8

Poistoloki

3

 

OK

9

Muutostiedot

2

26

OK

10

TARE-käyttöliittymä toimii verkossa

2

24,25

OK

11

Perushenkilötietojen hallinta

1

6,7,8,12

OK

12

Tuottajahenkilötietojen hallinta

1

6,7,8,12

OK

13

Käyttäjähenkilötietojen hallinta

1

6,7,8,12

OK

14

Kuvatietojen lisäys ja poisto

2

20

OK

15

Kuvatietojen muutos

2

21

OK

16

Taideteosten linkkejä tulee voida lisätä, muokata ja poistaa (Vaatimus muuttunut: Taideteokseen ei tule voida lisätä linkkejä vaan niitä lisätään kuvatiedolle vain yksi ja kuvatietoja taideteokselle vain yksi)

2

21

OK

17

Taideteoksia tulee voida hakea

1

16

OK

18

Lainoja voidaan hakea

2

14,16,17,18

OK

19

Kokoelmia voidaan hakea

2

16,17,18

OK

20

Näyttelyitä voidaan hakea

2

13,16,17,18

OK

21

Sijoituspaikkoja voidaan hakea

2

 

OK

22

Valokuvia voidaan hakea

2

 

OK

23

Taideteoksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

1

3,4,5,11

OK

24

Lainoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

10,14

OK

25

Kokoelmia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

22,23

OK

26

Näyttelyitä voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

9,13

OK

27

Sijoituspaikkoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11,

OK

28

Säilytystiloja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11

OK

29

Valuuttoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa (Vaatimus muuttunut siten, että valuuttoja ei voida muokata tai poistaa)

2

3,4,5,11

OK

30

Tekniikoita voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11

OK

31

Teostyyppejä voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11

OK

32

Kansalaisuuksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

6,7,8,12

OK

33

Paikkakuntia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

6,7,8,12

OK

34

Materiaaleja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11

OK

35

Hankintatapoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11

OK

36

Raportteja voidaan muodostaa.

2

 

Vain selausraportteja

37

Raporttien tulostus.

2

 

Vain selausraportteja

38

Käyttöoikeustarkastus

2

2,15

OK

39

Käyttöoikeustasoissa on vierailijaoikeus.

2

15

OK

40

Käyttöoikeustasoissa on harjoittelijaoikeus.

2

15

OK

41

Käyttöoikeustasoissa on henkilökuntaoikeus.

2

15

OK

42

Taideteoksia voidaan hakea sovelluksesta WWW-selaimen avulla.

4

 

 

43

Taideteoksista voidaan tehdä html-raportteja WWW-selaimen avulla.

4

 

 

44

Kannan tunnukset ovat salattuja

3

 

 

45

Ikkunoiden järkevä avautuminen

3

 

 

46

Vierailijaoikeuksilla salataan tiettyjä tietoja

3

 

 

47

Sijoituspaikka näkyy kartalla

4

 

 

Taulukko 2: Vaatimukset ja niiden testitulokset

 

5         Yhteenveto

Dokumentissa on kuvattu taideteosrekisterisovelluksen testauksen suorittamista. Testausta suoritettiin ohjelman kehityksen yhteydessä ja Testaussuunnitelmassa määrätyt testitapaukset käytiin läpi tämän dokumentin valmistuksen yhteydessä.

Vaatimusmäärittelyssä asetetuista vaatimuksista on saatu toteutetuksi suurin osa kahden tärkeimmän prioriteetin vaatimuksista ja kaikki tärkeimmän prioriteetin vaatimukset. Testauksen aikana havaittuja virheitä ohjelmassa on kirjattu tähän dokumenttiin ja niitä on korjattu itse ohjelmaan. Testauksen perusteella voidaan todeta sovelluksen toimivan sille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Lähteet

[1] Axen Jari, Hyttinen Timo, Martikainen Henrik, Venäläinen Teijo, ”Liitutaulu-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[2] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen projektisuunnitelma”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[3] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen sovellussuunnitelma”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[4] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen testaussuunnitelma”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[5] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen vaatimusmäärittely”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[6] Santanen Jukka-Pekka, ”Tietotekniikan sovellusprojektien ohje”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.