Taideteosrekisterisovelluksen testaussuunnitelma

TARE-projekti

Rauno Koskinen

Mikko Meriläinen

Heikki Nevala

Mikko Vilenius

 

                                                                                                              

Versio 1.0

3.1.2005

 

 

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yleistä

Tekijät: Rauno Koskinen, Mikko Meriläinen, Heikki Nevala, Mikko Vilenius

Tekijöiden lyhenteet: RK, MM, HN, MV

Yhteystiedot:kosraun@cc.jyu.fi, mjmerila@cc.jyu.fi, hemaneva@cc.jyu.fi, mijuvi@cc.jyu.fi

Tekijöiden lisäksi muita projektiorganisaation henkilöitä:

·        Hilkka Heikkilä, vastaava ohjaaja, hiheikki@cc.jyu.fi

·        Lari Kannisto, vastaava ohjaaja, kalahe@cc.jyu.fi

·        Maarit Nurkkala, käytettävyyskonsultti, sanurkka@cc.jyu.fi

·        Miika Nurminen, tilaajan tekninen edustaja, minurmin@cc.jyu.fi

·        Sanna Saarikko, käytettävyyskonsultti, ssaarik@cc.jyu.fi

·        Vesa Tanhua-Tyrkkö, tekninen ohjaaja, vttanhua@cc.jyu.fi

·        Pirjo Vuorinen, tilaajan pääedustaja, pirjo.vuorinen@jyu.fi           

 

Projektitila sijaitsee huoneessa Agora C223.4, jonka puhelinnumero on 014-260 4966. Sähköpostilistoja on tare2004@korppi.it.jyu.fi (projektiryhmän sähköpostilista) ja tare.group@korppi.jyu.fi (projektilaisten sähköpostilista). Sähköpostiarkistot löytyvät osoitteista:

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare2004/ind.html

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare.group/ind.html

 

Kotisivu: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/

Työn nimi: TARE–projektin testaussuunnitelma

Avainsanat: Sovellusprojekti, TARE, testaussuunnitelma, taideteosrekisteri

Tiivistelmä

Tämä dokumentti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyllä 2004 toteutettavan TARE–sovellusprojektin testaussuunnitelma. Dokumentissa kuvataan testitapaukset ja testausympäristö, joiden avulla sovellusta testataan. Testauksella varmistetaan, että sovellus toimii moitteettomasti ja että se toteuttaa Vaatimusmäärittelyyn kirjatut toiminnot. Testaus tullaan suorittamaan dokumentissa kuvattujen käytäntöjen mukaan. Näin testauksesta tulee järjestelmällistä, toistettavaa ja luotettavaa. Testaustulosten pohjalta laaditaan testauksen jälkeen Testausraportti.

Versiohistoria

 

Versio

Pvm

Tekijä

Kuvaus

0.1

17.11.2004

MM

Alustava runko

0.2

29.11.2004

MM

Dokumentin laatiminen

0.3

2.12.2004

MM

Sisällön lisäystä ja muotoilua

0.4

13.12.2004

MM

Palaverin 11 palautteen perusteella tehtyjä korjauksia. Sähköpostilistan osoitteen korjaus, kohta 2.3,moduulitestaus, lomakkeille syötettävät tiedot järkeviä ja lisätty virheelliset tiedot. Lisätty testitapauksiin tallennus, haku ja muokattu testattavat käyttäjäryhmät taulukkoa. Lisätty taulukko vaatimuksista.

0.5

17.12.2004

RK

Palaverin 12 perusteella tehdyt korjaukset. Lisää testaustapauksia, vaatimuksiin merkitty testinumerot ja syötteiden virhearvot määritelty.

1.0

3.1.2005

RK

Tyhjä sivu (23) poistettu. Liitteeseen 5 (testin raportointilomake) lisätty puuttuvat testitapaukset.

 

 

Sisällysluettelo

1      Johdanto.................................................................................................................. 1

1.1       Historiaa........................................................................................................... 1

1.1.1        UNO ja TATE-sovellusten aika........................................................................ 2

1.1.2        DUO — UNO-sovelluksen seuraaja................................................................. 2

1.1.3        Sovellusten ja järjestelmien käyttämistä tietokannoista........................................ 2

1.1.4        TARE.............................................................................................................. 2

1.2       Dokumentin rakenne.................................................................................. 3

1.3       Termit ja lyhenteet...................................................................................... 3

2      Testauksen tarkoitus ja toteutus.......................................................... 6

2.1       Testauksen tarkoitus................................................................................ 6

2.2       Moduulitestaus............................................................................................. 6

2.3       Integrointitestaus....................................................................................... 6

2.4       Järjestelmätestaus...................................................................................... 7

2.5       Alfa- ja beta-testaus.................................................................................. 7

3      Testausympäristö............................................................................................... 8

3.1       Laitteistot ja palvelinohjelmistot..................................................... 8

3.2       Asiakaskäyttöjärjestelmät................................................................... 8

4      Testitapaukset...................................................................................................... 9

4.1       Tietokannan testaaminen..................................................................... 12

4.2       Kirjautuminen järjestelmään sisään............................................... 13

4.3       Uuden taideteoksen lisääminen......................................................... 13

4.3.1        Sallituilla tiedoilla............................................................................................. 13

4.3.2        Puutteellisilla tiedoilla....................................................................................... 14

4.3.3        Virheellisillä tiedoilla........................................................................................ 14

4.4       Uuden henkilön lisääminen.................................................................. 15

4.4.1        Sallituilla tiedoilla............................................................................................. 15

4.4.2        Puutteellisilla tiedoilla....................................................................................... 15

4.4.3        Virheellisillä tiedoilla........................................................................................ 16

4.5       Näyttelyn lisääminen.............................................................................. 17

4.6       Lainan lisääminen...................................................................................... 17

4.7       Taideteoksen tietojen muokkaaminen........................................... 18

4.8       Henkilön tietojen muokkaaminen.................................................... 18

4.9       Näyttelyn tietojen muokkaaminen................................................. 19

4.10     Lainan tietojen muokkaaminen.......................................................... 20

4.11     Taideteoksen poistaminen..................................................................... 21

4.12     Hakujärjestelmä......................................................................................... 21

4.13     Tallennus....................................................................................................... 22

4.14     Rekisterin tietojen selaaminen........................................................... 23

4.15     Uloskirjautuminen.................................................................................... 23

4.16     Kuvatietojen lisäys ja poisto.............................................................. 24

4.17     Kuvatietojen muokkaus......................................................................... 25

4.18     Kokoelmien lisäys ja muutos.............................................................. 25

4.19     Kokoelman poisto..................................................................................... 26

4.20     Käyttöliittymän toimivuus Windows XP -järjestelmässä.... 27

4.21     Käyttöliittymän toimivuus Windows 2000 -järjestelmässä. 27

4.22     Muutostietojen toimivuus..................................................................... 28

4.23     Testattavat käyttäjäryhmät.............................................................. 28

5      Yhteenveto........................................................................................................... 30

Lähteet............................................................................................................................ 31

Liitteet............................................................................................................................ 32

Liite 1. Taideteoslomakkeelle syötettävät tiedot............................... 32

Liite 2. Henkilölomakkeelle syötettävät tiedot.................................. 35

Liite 3. Näyttelylomakkeelle syötettävät tiedot................................ 36

Liite 4. Lainalomakkeelle syötettävät tiedot........................................ 37

Liite 5. Testin raportointilomake................................................................... 38

 

 


1         Johdanto

TARE-projekti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutettava Sovellusprojekti. Projektin tavoitteena on tuottaa Jyväskylän yliopiston museolle taideteosrekisteri. Kehitettävä sovellus korvaa siellä nykyään toiminnassa olevan ja toiminnallisuudeltaan vastaavan DOS -pohjaisen TATE-sovelluksen.

Toteutettavalla sovelluksella Jyväskylän yliopiston museon henkilökunta pystyy hallinnoimaan tietokantaa, johon on tallennettu tiedot yliopiston hallussa olevista taideteoksista. Sovellus toimii apuna museohenkilökunnan työssä ja yliopiston laitosten tutkimuksessa. TARE-projekti keskittyy erityisesti vanhan TATE-sovelluksen yhteydessä toimivan tietokannan saattamiseen nykyaikaisempaan, pitkälle normalisoituun muotoon sekä käyttöliittymän kehittämiseen tietokannan hallintaa varten. TARE kehitetään museolla käytössä olevan DUO-sovelluksen pohjalta sen komponentteja hyväksi käyttäen. DUO-järjestelmä on kokoelmien hallintajärjestelmä, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2002 alkaen.

1.1        Historiaa

Jyväskylän yliopiston kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hallinnoimisesta vastaa Jyväskylän yliopiston museo. Sen kokoelmissa on tällä hetkellä (syksyllä 2004) noin 45 000 luettelokappaletta, joista 850 on taideteoksia. Taideteoksista vanhimmat ovat Jyväskylän seminaarin alkuajoilta 1870-luvulta. Osa näistä on yliopiston omistamia ja osa on deponoitu. Suurin deponoija on valtion taideteostoimikunta.

Jyväskylän yliopiston museolle ensimmäinen tietokonejärjestelmä saatiin vuonna 1989. Ennen tätä aikaa arkistointi hoidettiin kortiston avulla käsin. Museo siirtyi käyttämään DOS-pohjaisia UNO ja TATE-sovelluksia kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hallinnointiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Sittemmin havaittiin tarvetta vaihtaa ne uudempiin verkossa ja Windows-ympäristössä toimiviin. Miika Nurmisen kehittämä UNO-sovelluksen korvannut DUO-sovellus on ollut toiminnassa vuodesta 2002 lähtien. Nyt myös DOS-pohjaiselle TATE-sovellukselle tarvitaan Windows-ympäristössä toimiva seuraaja, joka hyödyntäisi DUO-sovelluksen ratkaisuja. 

1.1.1        UNO ja TATE-sovellusten aika

UNO ja TATE ovat yliopiston museolla 1990-luvun alkupuolella kehitettyjä Clarion 2-järjestelmään pohjautuvia ja DOS -ympäristössä toimivia tietokantasovelluksia. UNO on tarkoitettu museon esineiden, kirjojen, valokuvien ja tallenteiden luettelointiin. TATE on yliopiston taideteosrekisteri. Nämä sovellukset yhdessä korvasivat käsin pidetyn kortiston.

Sittemmin UNO ja TATE ovat vanhentuneet (ohjelmat eivät mm. toimi verkossa). Myös niiden käytettävyydessä ja hakuominaisuuksissa on puutteita, joten on ollut tarvetta korvata ne uusilla, Windows-pohjaisilla ja etäkäytön mahdollistavilla sovelluksilla.

1.1.2        DUO — UNO-sovelluksen seuraaja

Vuonna 2002 UNO -sovellus korvattiin Miika Nurmisen kehittämällä DUO -järjestelmällä. DUO on Windows-ympäristössä ja verkossa toimiva sovellus. Se on kehitetty Delphillä ja pohjautuu asiakas-palvelin arkkitehtuuriin.

1.1.3        Sovellusten ja järjestelmien käyttämistä tietokannoista

DUO-sovelluksen kehityksen yhteydessä UNO-sovelluksen käyttämän Clarion-pohjaisen tietokannan rakenteeseen tehtiin myös merkittäviä muutoksia. Tavoitteena oli mahdollisimman pitkälle menevä normalisointi ja rakenteistaminen. Vanha tietokanta muunnettiin ensin tekstiksi ja siitä edelleen SQL -tietokannaksi.

1.1.4        TARE

Jyväskylän yliopiston museolla on edelleen käytössään aikaisemmin mainittu TATE-sovellus. Se odottaa seuraajaansa, joka olisi Windows-ympäristössä ja verkossa toimiva DUO-sovelluksen kaltainen sovellus. Tämän ohjelmiston kehittämiseen keskittyy TARE-projekti.

1.2        Dokumentin rakenne

Tämä dokumentti rakentuu seuraavasti. Luku 1 sisältää dokumenttia ja sen käyttöä koskevia yleisiä asioita. Luvussa 2 kuvataan testauksen tarkoitusta ja toteutusta projektin eri vaiheissa. Luvussa 3 on esitelty testausympäristö. Luvussa 4 kuvataan testitapaukset, jotka hyväksytyn sovelluksen tulee läpäistä. Luku 5 sisältää yhteenvedon.

1.3        Termit ja lyhenteet

Dokumentissa ja projektissa esiintyvät seuraavat termit ja lyhenteet:

Clarion                        Sovelluskehitin, jolla tehdään sovelluksia DOS –järjestelmälle. Clarion sovelluskehittimessä on mukana myös tietokantojen toteutusmahdollisuus.

CVS                            (Concurrent Version System) Versionhallintajärjestelmä. Käytetään yleensä ohjelmistokoodin hallintaan.

Delphi                         Graafinen sovelluskehitin Windows(ja Linux) ympäristöön, joka perustuu Object Pascal -kieleen. Object Pascal kielen rakenteesta johtuen ohjelmien käännös lähdekoodista ajettavaan muotoon on nopeaa.

Deponointi                  Deponointi tarkoittaa esineen pitkäaikaista sijoitusta museon kokoelmiin niin, että museo ei omista esinettä.

DiPasDoc                   Ohjelma, joka muodostaa HTML-dokumentaation Delphin lähdekooditiedostoista.

DUO                           Miika Nurmisen kehittämä UNO-ohjelman seuraaja, joka toimii Windows-ympäristössä.

HTML                        Hyper Text Markup Language on merkkauskieli tekstin sisällön ja rakenteen esittämiseen.

HTTP                          Hyper Text Transfer Protocol on HTML muotoisen tiedon tietoliikenneprotokolla.

ODBC                         (Open DataBase Connectivity) Standardi tietokantayhteysmenetelmä.

Perushenkilö              Perushenkilö sisältää perustiedot henkilöstä tai organisaatiosta. Näitä käytetään esimerkiksi lainaajahenkilöinä.

PostgreSQL                PostgreSQL on ilmainen BSD-lisenssin alla oleva relaatiotietokantajärjestelmä. (http://www.postgresql.org/).

SQL                            SQL -kieli on relaatiotietokantojen määrittely- ja käsittelykieli.

SQL-palvelin              Tietokantapalvelin, joka käytetään tietokantojen säilyttämiseen, hallinnointiin ja käyttämiseen.

TARE                         (TAideREkisteri). Vaatimusmäärittelyn pohjalta toteutettava uusi sovellus TATE-sovelluksen tilalle.

TATE                          DOS -pohjainen yliopiston taideteosten hallinnoinnissa edelleen käytössä oleva ohjelma. TATE valmistui vuonna 1989.

Tuottaja                      Taideteosten tuottaja. Sisältää perushenkilötietojen lisäksi taiteilijatietoja.

Työntekijä                  TARE ja DUO-sovellusten käyttäjä. Sisältää perushenkilön tietojen lisäksi käyttöoikeustiedot.

UNO                           DOS -pohjainen sovellus, jota käytettiin yliopiston museon kokoelmien hallinnointiin vuoteen 2003 saakka. UNO otettiin käyttöön 1990- luvun alussa.

WWW-palvelin           Vastaa HTTP pyyntöihin, joita tulee pääasiassa WWW-selaimilta. Eli yleensä antaa selaimille heidän pyytämät sivut tai muun aineiston, joka sijaitsee WWW-palvelimella. WWW-sivut voivat myös olla eräänlaisia ohjelmia, jotka ovat yhteydessä vaikkapa tietokantaan sisäverkossa.

Yhteiskanta                DUO-sovelluksen ja TARE-sovelluksen yhteinen tietokanta.

2         Testauksen tarkoitus ja toteutus

Testaus aloitetaan jo heti toteutuksen alkuvaiheessa moduulitestauksella, jonka jälkeen suoritetaan integrointi- ja järjestelmätestausta. Näitä testausmuotoja kuvataan seuraavassa tarkemmin.

2.1        Testauksen tarkoitus

Testauksella varmistetaan, että sovellus toteuttaa sille Vaatimusmäärittelyssä määritellyt ominaisuudet ja toiminnot. Testauksessa kartoitetaan myös sovelluksen käyttäytymistä mahdollisissa virhetilanteissa. Sovellusta tullaan testaamaan luvussa 4 esitettävien testitapauksien avulla käymällä läpi käyttöliittymän toimintoja.

Sovellusta tullaan testaamaan toteuksen eri vaiheissa mahdollisimman monen eri henkilön toimesta. Testaajina toimivat ryhmän jäsenet, ohjaajat, tilaajan edustajat ja mahdollisesti loppukäyttäjät.

2.2        Moduulitestaus

Moduulitestauksessa testataan yksittäisen moduulin tai komponentin toimintaa ennen sen integroimista järjestelmään. Testausvaihe toteutetaan projektiryhmän jäsenten toimesta. Komponentin toteuttaja ei saa olla ainoa testaaja, sillä häneltä voi jäädä huomaamatta joitain toiminnan kannalta tärkeitä kohtia. Projektiryhmän muut jäsenet suorittavat myös testausta.

2.3        Integrointitestaus

Integrointitestauksessa valmiita ohjelmiston komponentteja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotka testataan yhdessä. Tässä vaiheessa testaajina toimivat projektiryhmän jäsenet.

Virheiden jäljittäminen integrointitestauksessa on vaikeampaa kuin moduulitestauksessa. Sen takia onkin tärkeää tietää, mitä yksittäinen komponentti tekee tai mitä sen pitäisi tehdä, jotta mahdolliset virheet saadaan jäljitettyä ja korjattua.

 

Käytännössä moduuli- ja integrointitestausta luultavasti toteutetaan samanaikaisesti ja osittain päällekkäin.

2.4        Järjestelmätestaus

Järjestelmätestauksen aikana testataan koko sovelluksen toimintaa käyttäjän näkökulmasta. Testauksessa tarkastetaan, että sovellus toimii vaatimusten mukaisesti, eikä sisällä virheitä.

Järjestelmätestaus toteutetaan tuotantoympäristöä vastaavassa testausympäristössä. Luvussa 4 kuvatut testitapaukset kuuluvat järjestelmätestaukseen. Testaukseen osallistuvat projektiryhmän jäsenet, ainakin osa tilaajan edustajista, ohjaajat sekä mahdollisesti myös taideteosrekisterin tulevia käyttäjiä.

2.5        Alfa- ja beta-testaus

Alfa-testaus on järjestelmän testausta kehitysympäristössä projektiryhmän laitteistolla. Alfa-testaus suoritetaan pääosin projektipalavereissa. Tällöin pystytään ohjaamaan ja selvittämään järjestelmän toimintaa sekä mahdollisista virhetilanteista saadaan välittömästi palautetta.

Beta-testauksella tarkoitetaan asiakkaan tekemää testausta todellisessa käyttöympäristössä. Tällä tavalla käyttöliittymän rakenne ja toiminta tulee parhaiten testattua kohderyhmän kautta. Beta-testaus tapahtuu tilaajan koneella.

Alfa- ja beta-testausta suoritetaan käytännössä koko projektin ajan aina, kun jotain konkreettista, toimivaa ja testattavaa on prototyypistä valmiina. Beta-testaus toteutuu suurimmalta osalta kuitenkin vasta projektin päätyttyä, kun prototyyppiä käytetään tuotantokäytössä.

 

3         Testausympäristö

Taideteosrekisteriä testataan mahdollisimman monipuolisesti. Seuraavassa on esitelty testaamiseen käytettäviä laitteistoja ja ohjelmistoja.

3.1        Laitteistot ja palvelinohjelmistot

Projektiryhmällä on käytössään neljä PC-konetta, joissa kaikissa on käyttöjärjestelmänä Microsoft Windows XP. Kahdessa projektiryhmän koneissa on prosessorina AMD Athlon(tm) XP 2600+ 1.91 GHz ja 512MB RAM-muistia. Kahdessa muussa projektiryhmän koneessa on prosessorina AMD Athlon(tm) XP 1600+ 1.41 GHz ja 512MB RAM-muistia.

Testikoneessa on käyttöjärjestelmänä Microsoft Windows 2000 eikä testikone sisällä mitään ohjelmointiympäristöjä. Testikoneen prosessorina on AMD Athlon(tm) XP 1700+ 1.47GHz ja RAM-muistia 768MB.

3.2        Asiakaskäyttöjärjestelmät

Sovelluksen tulee toimia ainakin Vaatimusmäärittelyssä mainituilla käyttöjärjestelmillä, joita ovat:

·        Microsoft Windows XP

·        Microsoft Windows 2000

 

4         Testitapaukset

Sovellusta testataan mahdollisimman monipuolisesti ja tarkasti, jotta mahdolliset virhetilanteet löytyisivät. Testauksella varmistetaan myös, että sovellukselle asetetut vaatimukset täyttyvät. Luvussa käydään läpi sovelluksen erilaiset testitapaukset. Testaus on suoritettu onnistuneesti, kun kaikki testitapausten lopputilat vastaavat ohessa olevia kuvauksia.Taulukosta 1 nähdään sovellukselle asetetut vaatimukset.

 

Id

Vaatimus

Tärkeys

Testitapaus

Vaatimus testattu

1

TATE-tietokannan normalisointi

1

1

 

2

Normalisoidun TATE-tietokannan integrointi DUO-kantaan

1

1

 

3

TATE-tietokannan aineiston siirto

1

1

 

4

Yhteiskanta pystyy toimimaan Linux- järjestelmissä.

3

 

 

5

Yhteiskanta toimii Windows XP –järjestelmässä

1

1

 

6

TARE-käyttöliittymä toimii Windows XP –järjestelmässä

1

24

 

7

TARE-käyttöliittymä toimii Windows 2000 –järjestelmässä

2

25

 

8

Poistoloki

3

 

 

9

Muutostiedot

2

26

 

10

TARE-käyttöliittymä toimii verkossa

2

24,25

 

11

Perushenkilötietojen hallinta

1

6,7,8,12

 

12

Tuottajahenkilötietojen hallinta

1

6,7,8,12

 

13

Käyttäjähenkilötietojen hallinta

1

6,7,8,12

 

14

Kuvalinkkien lisäys ja poisto

2

20

 

15

Kuvatietojen muutos

2

21

 

16

Taideteosten linkkejä tulee voida lisätä, muokata ja poistaa (Vaatimus muuttunut: Taideteokseen ei tule voida lisätä linkkejä vaan niitä lisätään kuvatiedolle vain yksi ja kuvatietoja taideteokselle vain yksi)

2

21

 

17

Taideteoksia tulee voida hakea

1

16

 

18

Lainoja voidaan hakea

2

14,16,17,18

 

19

Kokoelmia voidaan hakea

2

16,17,18

 

20

Näyttelyitä voidaan hakea

2

13,16,17,18

 

21

Sijoituspaikkoja voidaan hakea

2

 

 

22

Valokuvia voidaan hakea

2

 

 

23

Taideteoksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

1

3,4,5,11

 

24

Lainoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

10,14

 

25

Kokoelmia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

22,23

 

26

Näyttelyitä voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

9,13

 

27

Sijoituspaikkoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11,

 

28

Säilytystiloja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11

 

29

Valuuttoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa (Vaatimus muuttunut siten, että valuuttoja ei voida muokata tai poistaa)

2

3,4,5,11

 

30

Tekniikoita voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11

 

31

Teostyyppejä voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11

 

32

Kansalaisuuksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

6,7,8,12

 

33

Paikkakuntia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

6,7,8,12

 

34

Materiaaleja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11

 

35

Hankintatapoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

3,4,5,11

 

36

Raportteja voidaan muodostaa.

2

 

 

37

Raporttien tulostus.

2

 

 

38

Käyttöoikeustarkastus

2

2,15

 

39

Käyttöoikeustasoissa on vierailijaoikeus.

2

15

 

40

Käyttöoikeustasoissa on harjoittelijaoikeus.

2

15

 

41

Käyttöoikeustasoissa on henkilökuntaoikeus.

2

15

 

42

Taideteoksia voidaan hakea sovelluksesta WWW-selaimen avulla.

4

 

 

43

Taideteoksista voidaan tehdä html-raportteja WWW-selaimen avulla.

4

 

 

44

Kannan tunnukset ovat salattuja

3

 

 

45

Ikkunoiden järkevä avautuminen

3

 

 

46

Vierailijaoikeuksilla salataan tiettyjä tietoja

3

 

 

47

Sijoituspaikka näkyy kartalla

4

 

 

Taulukko 1: Sovelluksen vaatimukset

4.1        Tietokannan testaaminen

Testinumero

1

Alkutila

Yhteys tietokantaan on muodostettu ja tietokanta on asennettu Windows XP-järjestelmään.

Kuvaus

Testataan tietokannan toimivuus.

Testaus

Tarkastetaan, että TATE-tietokanta on normalisoidussa muodossa eli katsotaan sopivalla tietokannan kontrollointisovelluksella (riippuu tietokannasta) ettei monessa taulussa löydy samaa tietoa. Tarkastetaan, että tietokanta on integroitu DUO-järjestelmän tietokantaan eli DUO ja TARE-käyttöliittymät toimivat saman yhteistietokannan kanssa. Varmistetaan, että tietokanta toimii Windows XP- järjestelmässä.

Lopputila

Normalisoitu tietokanta on ohjelman käytettävissä.

Huomautukset

 

Testattavat vaatimukset

1,2,3,5

 

4.2        Kirjautuminen järjestelmään sisään

Testinumero

2

Alkutila

Käyttäjä ei ole kirjautunut järjestelmään.

Kuvaus

Käyttäjä kirjautuu järjestelmään.

Syötteet

Syötetään käyttäjätunnus ja salasana.

Lopputila

Käyttäjä on päässyt taideteosrekisterin aloitussivulle ja hänellä on käytössä käyttäjäryhmään ja vastuualueisiin kuuluvat oikeudet.

Huomautukset

Mikäli annettu käyttäjätunnus tai salasana on virheellinen, järjestelmä antaa virheilmoituksen ja palaa odottamaan syötteitä.

Testattavat vaatimukset

38

4.3        Uuden taideteoksen lisääminen

Testataan taideteoksen lisääminen sallituilla, puutteellisilla ja virheellisillä arvoilla.

4.3.1        Sallituilla tiedoilla

Testinumero

3

Alkutila

Taideteoksesta ei ole tietoja rekisterissä.

Kuvaus

Lisätään taideteoksen tietoja rekisteriin. Annetut tiedot ovat sallittuja.

Syötteet

Täytetään lomake liitteen 1 tiedoilla.

Lopputila

Taideteoksen tiedot on tallennettu rekisteriin.

Testattavat vaatimukset

23,27,28,29,30,31,34,35

4.3.2        Puutteellisilla tiedoilla

Testinumero

4

Alkutila

Taideteoksesta ei ole tietoja rekisterissä.

Kuvaus

Lisätään taideteoksen tietoja rekisteriin. Annetut tiedot ovat puutteelliset.

Syötteet

Täytetään lomake liitteen 1 tiedoilla, mutta jokin pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi.

Lopputila

Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.]. Järjestelmä ei tallenna tietoja.

Huomautukset

Testitapaus tulee suorittaa kaikilla pakollisilla kentillä.

Testattavat vaatimukset

23,27,28,29,30,31,34,35

4.3.3        Virheellisillä tiedoilla

Testinumero

5

Alkutila

Taideteoksesta ei ole tietoja rekisterissä.

Kuvaus

Lisätään taideteoksen tietoja rekisteriin. Jokin annetuista tiedoista on virheellinen.

Syötteet

Täytetään lomake liitteen 1 tiedoilla, mutta johonkin kenttään syötetään virheellistä tietoa.

Lopputila

Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen. Järjestelmä ei tallenna tietoja.

Huomautukset

Testitapaus tulee suorittaa kaikilla kentillä, joihin on mahdollista syöttää virheellistä tietoa.

Testattavat vaatimukset

23,27,28,29,30,31,34,35

4.4        Uuden henkilön lisääminen

Testataan henkilön lisääminen sallituilla, puutteellisilla ja virhellisillä tiedoilla.

4.4.1        Sallituilla tiedoilla

Testinumero

6

Alkutila

Henkilöstä ei ole tietoja rekisterissä.

Kuvaus

Lisätään henkilön tietoja rekisteriin. Annetut tiedot ovat sallittuja.

Syötteet

Täytetään lomake liitteen 2 tiedoilla.

Lopputila

Henkilön tiedot on tallennettu rekisteriin.

Testattavat vaatimukset

11,12,13,32,33

4.4.2        Puutteellisilla tiedoilla

Testinumero

7

Alkutila

Henkilöstä ei ole tietoja rekisterissä.

Kuvaus

Lisätään henkilön tietoja rekisteriin. Annetut tiedot ovat puutteelliset.

Syötteet

Täytetään lomake liitteen 2 tiedoilla, mutta jokin pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi.

Lopputila

Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.]. Järjestelmä ei tallenna tietoja.

Huomautukset

Testitapaus tulee suorittaa kaikilla pakollisilla kentillä.

Testattavat vaatimukset

11,12,13,32,33

4.4.3        Virheellisillä tiedoilla

Testinumero

8

Alkutila

Henkilöstä ei ole tietoja rekisterissä.

Kuvaus

Lisätään henkilön tietoja rekisteriin. Jokin annetuista tiedoista on virheellinen.

Syötteet

Täytetään lomake liitteen 2 tiedoilla, mutta johonkin kenttään syötetään virheellistä tietoa.

Lopputila

Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen. Järjestelmä ei tallenna tietoja.

Huomautukset

Testitapaus tulee suorittaa kaikilla kentillä, joihin on mahdollista syöttää virheellistä tietoa.

Testattavat vaatimukset

11,12,13,32,33

4.5        Näyttelyn lisääminen

Testinumero

9

Alkutila

Näyttelystä ei ole tietoja rekisterissä.

Kuvaus

Lisätään näyttelyn tietoja rekisteriin. Annetut tiedot ovat sallittuja.

Syötteet

Täytetään lomake liitteen 3 tiedoilla.

Lopputila

Näyttelyn tiedot on tallennettu rekisteriin.

Testattavat vaatimukset

26

4.6        Lainan lisääminen

Testinumero

10

Alkutila

Lainasta ei ole tietoja rekisterissä.

Kuvaus

Lisätään lainan tietoja rekisteriin. Annetut tiedot ovat sallittuja.

Syötteet

Täytetään lomake liitteen 4 tiedoilla.

Lopputila

Lainan tiedot on tallennettu rekisteriin.

Testattavat vaatimukset

24

 


4.7        Taideteoksen tietojen muokkaaminen

Testinumero

11

Alkutila

Taideteoksesta on luotu tietue rekisteriin.

Kuvaus

Muokataan rekisteriin tallennetun taideteoksen tietoja.

Syötteet

Etsitään muokattava taideteos rekisteristä haku-järjestelmällä. Valitaan hakutuloslistasta haluttu taideteos. Taideteoksen tiedot avautuvat näytölle. Muutetaan halutut tiedot. Lopuksi tallennetaan tiedot.

Lopputila

Rekisteriin on tallennettu muutetut tiedot.

Huomautukset

Mikäli jokin lomakkeen pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.]. Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan.

Mikäli jossakin kentässä on virheellistä dataa, yritettäessä tallentaa tietoja, järjestelmä antaa virheilmoituksen. Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan.

Testattavat vaatimukset

23,27,28,29,30,31,34,35

4.8        Henkilön tietojen muokkaaminen

Testinumero

12

Alkutila

Henkilöstä on luotu tietue rekisteriin.

Kuvaus

Muokataan rekisteriin tallennetun henkilön tietoja.

Syötteet

Etsitään muokattava henkilö rekisteristä haku-järjestelmällä. Valitaan hakutuloslistasta haluttu henkilö. Henkilön tiedot avautuvat näytölle. Muutetaan halutut tiedot. Lopuksi tallennetaan tiedot.

Lopputila

Rekisteriin on tallennettu muutetut tiedot.

Huomautukset

Mikäli jokin lomakkeen pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.]. Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan.

Mikäli jossakin kentässä on virheellistä dataa, yritettäessä tallentaa tietoja, järjestelmä antaa virheilmoituksen. Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan.

Testattavat vaatimukset

11,12,13.32,33

4.9        Näyttelyn tietojen muokkaaminen

Testinumero

13

Alkutila

Näyttelystä on luotu tietue rekisteriin.

Kuvaus

Muokataan rekisteriin tallennetun näyttelyn tietoja.

Syötteet

Etsitään muokattava näyttely rekisteristä haku-järjestelmällä. Valitaan hakutuloslistasta haluttu näyttely. Näyttelyn tiedot avautuvat näytölle. Muutetaan halutut tiedot. Lopuksi tallennetaan tiedot.

Lopputila

Rekisteriin on tallennettu muutetut tiedot.

Huomautukset

Mikäli jokin lomakkeen pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.]. Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan.

Mikäli jossakin kentässä on virheellistä dataa, yritettäessä tallentaa tietoja, järjestelmä antaa virheilmoituksen. Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan.

Testattavat vaatimukset

20,26

4.10   Lainan tietojen muokkaaminen

Testinumero

14

Alkutila

Lainasta on luotu tietue rekisteriin.

Kuvaus

Muokataan rekisteriin tallennetun lainan tietoja.

Syötteet

Etsitään muokattava laina rekisteristä haku-järjestelmällä. Valitaan hakutuloslistasta haluttu laina. Lainan tiedot avautuvat näytölle. Muutetaan halutut tiedot. Lopuksi tallennetaan tiedot.

Lopputila

Rekisteriin on tallennettu muutetut tiedot.

Huomautukset

Mikäli jokin lomakkeen pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.]. Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan.

Mikäli jossakin kentässä on virheellistä dataa, yritettäessä tallentaa tietoja, järjestelmä antaa virheilmoituksen. Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan.

Testattavat vaatimukset

18,24

4.11   Taideteoksen poistaminen

Testinumero

15

Alkutila

Taideteoksesta on luotu tietue rekisteriin.

Kuvaus

Poistetaan rekisteriin tallennetun taideteos

Syötteet

Etsitään poistettava taideteos rekisteristä haku-järjestelmällä. Valitaan hakutuloslistasta haluttu taideteos. Taideteoksen tiedot avautuvat näytölle. Poistetaan haluttu taideteos valitsemalla ”Poista Lomake”. Järjestelmä kysyy varmistuksen poistolle ja poistaa varmennuksen saatuaan taideteoksen tietokannasta.

Lopputila

Taideteos on poistettu tietokannasta.

Testattavat vaatimukset

23,38,39,40,41

4.12   Hakujärjestelmä

Testinumero

16

Alkutila

Rekisteriin on tallennettu tietoja taideteoksista, henkilöistä, lainoista, kokoelmista ja näyttelyistä.

Kuvaus

Haetaan haluttu tieto rekisteristä.

Syötteet

Valitaan haluttu kategoria(Taideteokset, Henkilöt, Lainat, Kokoelmat tai Näyttelyt) ja klikataan hiirellä kategorian painiketta. Esiin ilmestyy lista halutun kategorian mukaisista tiedoista. Annetaan tarkemmat hakuehdot ja painetaan Hae!-painiketta. Lista päivittyy vastaamaan hakuehtoja. Valitaan haluttu tietue listasta.

Lopputila

Haetun tietueen lomake näkyy käyttäjälle.

Testattavat vaatimukset

17,18,19,20,21

4.13   Tallennus

Testinumero

17

Alkutila

Rekisteriin ollaan lisäämässä uutta tietuetta tai muokkaamassa jo olemassa olevaa tietuetta.

Kuvaus

Tallennetaan muutetut tiedot.

Syötteet

Syötetään lomakkeelle halutut tiedot taideteoksesta, henkilöstä, lainasta, kokoelmasta tai näyttelystä. Kun on syötetty halutut tiedot, niin painetaan Tallenna-painiketta.

Lopputila

Uusi tietue on tallennettu rekisteriin.

Huomautukset

Mikäli jokin lomakkeen pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.]. Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan.

Mikäli jossakin kentässä on virheellistä dataa, yritettäessä tallentaa tietoja, järjestelmä antaa virheilmoituksen. Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan.

Testattavat vaatimukset

18,19,20,21


4.14   Rekisterin tietojen selaaminen

Testinumero

18

Alkutila

Rekisteriin on tallennettu tietoja taideteoksista, näyttelyistä ja taitelijoista.

Kuvaus

Etsitään rekisteristä tietoja.

Syötteet

Täytetään hakulomakkeeseen halutut hakukriteerit ja valitaan kentät, jotka halutaan raporttiin näkyviin. Hyväksytään haku painamalla Hae-painiketta.

Lopputila

Käyttäjä saa näytölle listauksen tiedoista, jotka vastaavat hakukriteerejä.

Testattavat vaatimukset

18,19,20,21,46

 

4.15   Uloskirjautuminen

Testinumero

19

Alkutila

Käyttäjä on kirjautuneena sisään järjestelmään.

Kuvaus

Käyttäjä kirjautuu ulos järjestelmästä.

Syötteet

Suljetaan ohjelma Tiedosto-valikon Lopeta-komennolla tai painamalla päälomakkeen oikeasta yläreunasta x-painiketta.

Lopputila

Käyttäjä on kirjautunut ulos järjestelmästä.

Testattavat vaatimukset

 

 

4.16   Kuvatietojen lisäys ja poisto

Testinumero

20

Alkutila

Käyttöliittymään on sisäänkirjauduttu ja ollaan muokkaamassa taideteosta.

Kuvaus

Käyttäjä lisää ja poistaa taideteokseen kuvatiedon.

Syötteet

Painetaan kuvatietojen lista painikkeesta ja valitaan sielta haluttu kuvatieto ja suljetaan lista. Näin on tullut valittua kuvatieto taideteokselle ja tämä voidaan tallentaa taideteoksen lomakkeen alinna olevasta tallenna-painikkeesta. Kuvatieto poistetaan painamalla kuvatiedon lista painikkeesta uudestaan, valitsemalla kysymysmerkkitietue, sulkemalla kuvatietolista ja tallentamalla taideteos.

Lopputila

Käyttäjällä on kysymysmerkkitietue tallennettuna taideteokseen.

Testattavat vaatimukset

14

 

 

4.17   Kuvatietojen muokkaus

Testinumero

21

Alkutila

Käyttöliittymään on sisäänkirjauduttu ja ollaan muokkaamassa taideteosta.

Kuvaus

Käyttäjä lisää ja poistaa taideteokseen kuvatiedon.

Syötteet

Painetaan kuvatietojen lista painikkeesta ja valitaan sieltä haluttu kuvatieto ja kaksoispainetaan sitä. Näin avautuu kuvatietojen muutoslomake, johon käyttäjän muuttaa haluamansa tiedot ja tallentaa ne painamalla alhaalla olevasta tallenna-painikkeesta. Jos halutaan liittää kuvatietoon vielä linkki esimerkiksi kuvaan, niin se onnistuu painamalla linkki kohdan lista painiketta, johon avautuu olemassa olevat linkit ja niitä voi kaksoispainamalla muokata ja tallentaa samalla tavalla kuin kuvatietoja.

Lopputila

Käyttäjä on muokannut ja tallentanut kuvatiedot

Testattavat vaatimukset

15,16

4.18   Kokoelmien lisäys ja muutos

Testinumero

22

Alkutila

Käyttöliittymään on sisäänkirjauduttu ja ollaan haettu kokoelmia.

Kuvaus

Lisätään ja muutetaan kokoelmia.

Syötteet

Kaksoisklikataan jotain listan tietuetta (vaikka kysymysmerkki-tietuetta) ja avautuu kokoelman tietojen hallintaikkuna. Täällä painetaan lisää uusi painiketta ja syötetään haluamat tiedot ja painetaan tallenna painiketta. Sen jälkeen muutetaan lisää kenttiä ja painetaan uudelleen tallenna painiketta.

Lopputila

Käyttäjällä on uusi kokoelmatietue, jossa on syötetyt tiedot.

Testattavat vaatimukset

25

4.19   Kokoelman poisto

Testinumero

23

Alkutila

Testinumeron 21 lopputilanne

Kuvaus

Poistetaan kokoelma

Syötteet

Painetaan poista-nappia ja ohjelma ilmoittaa montako viitettä tietueeseen löytyy ja korjaa poista-napin tekstin korvaa tekstillä. Sen jälkeen valitaan toinen kokoelma vasemmalla olevalta listalta, mihin poistettavan kokoelman viitteet ohjataan ja painetaan tallenna.

Lopputila

Kokoelma on poistunut listalta ja muissa tietueissa olevat viitteet on kohdistettu siihen kokoelmaan mikä valittiin.

Testattavat vaatimukset

25

4.20   Käyttöliittymän toimivuus Windows XP -järjestelmässä

Testinumero

24

Alkutila

Käyttöliittymä on asennettu Windows XP –järjestelmään ja tietokanta sijaitsee eri koneella kuin käyttöliittymä.

Kuvaus

Käyttöliittymää testataan Windows XP –järjestelmässä.

Syötteet

Käydään kaikki käyttöliittymän testitapaukset läpi.

Lopputila

Testitapaukset on suoritettu ilman virheitä.

Testattavat vaatimukset

6

 

4.21   Käyttöliittymän toimivuus Windows 2000 -järjestelmässä

Testinumero

25

Alkutila

Käyttöliittymä on asennettu Windows 2000 –järjestelmään ja tietokanta sijaitsee eri koneella kuin käyttöliittymä.

Kuvaus

Käyttöliittymää testataan Windows 2000 –järjestelmässä.

Syötteet

Käydään kaikki käyttöliittymän testitapaukset läpi.

Lopputila

Testitapaukset on suoritettu ilman virheitä.

Testattavat vaatimukset

7

4.22   Muutostietojen toimivuus

Testinumero

26

Alkutila

Ollaan sisäänkirjauduttu käyttöliittymään.

Kuvaus

Testataan ovatko muutostiedot tietueilla oikein.

Syötteet

Syöttölomakkeiden alaosassa sijaitsevat tietueen ensimmäisen tallennuksen tekijä ja aika ja tietueen viimeisimmän tallennuksen tekijä ja aika. Testataan tallennuksen jälkeen ovatko käyttäjätunnus ja aika kirjautuneet lomakkeen alaosaan oikein ja jatketaan läpi kaikki syöttölomakkeet.

Lopputila

Kaikilla lomakkeilla muutostiedot ovat oikein.

Testattavat vaatimukset

9

 

4.23   Testattavat käyttäjäryhmät

Luvussa kuvataan eri käyttäjäryhmien osalta testattavat toiminnot. Testaajina toimivat kaikki projektiryhmän jäsenet, tilaajan edustajat, ohjaajat sekä mahdollisuuksien mukaan myös taideteosrekisterin tulevia käyttäjiä. Testaajille annetaan taulukon 2 mukaiset eri käyttäjäryhmien oikeudet sekä vastuualueoikeudet.

 

 

Henkilökunta

Harjoittelija

Vierailija

Sisään- ja uloskirjaus

x

x

x

Painikkeiden toimivuus

x

x

x

Taideteoksen lisääminen

x

x

 

Henkilön lisääminen

x

x

 

Näyttelyn lisääminen

x

x

 

Lainan lisääminen

x

x

 

Taideteoksen tietojen muokkaaminen

x

x

 

Henkilön tietojen muuttaminen

x

x

 

Näyttelyn tietojen muuttaminen

x

x

 

Lainan tietojen muuttaminen

x

x

 

Taideteoksen poistaminen

x

 

 

Rekisterin tietojen rajoittamaton selaaminen (sis. sijoituspaikka, hankintahinta, vakuutusarvo ja luovuttaja)

x

x

 

Käyttäjänhallinta

x

 

 

Taulukko 2. Testattavien käyttäjäryhmien oikeudet

5         Yhteenveto

Suunnitelmassa on kuvattu taideteosrekisterisovelluksen testausta. Testaus tulee koostumaan moduuli-, integrointi- ja järjestelmätestauksesta. Testaajina toimivat ryhmän jäsenet, ohjaajat, ainakin osa tilaajan edustajista sekä mahdollisuuksien mukaan myös joku taideteosrekisterin tulevista käyttäjistä.

 

Testauksessa tullaan etsimään ja poistamaan mahdolliset virheet sekä tarkistamaan, että Vaatimusmäärittelyssä asetetut vaatimukset täyttyvät ja että sovellus toimii moitteettomasti. Dokumentissa kuvattiin myös testausympäristöä sekä testattavia käyttötapauksia.

 

Lähteet

[1] Karhula Juha, Laaksonen Lasse, Lavonen Arja, Savolainen Antti, ”Neuron-projektin projektikansio”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[2] Koskinen Rauno, Meriläinen Mikko, Nevala Heikki, Vilenius Mikko, ”Taideteosrekisterisovelluksen vaatimusmäärittely”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

[3] Santanen Jukka- Pekka, ”Tietotekniikan Sovellusprojektien ohje”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004

 

Liitteet

Liite 1. Taideteoslomakkeelle syötettävät tiedot

 

Kenttä

Arvo

Virheellinen arvo

Inventointinumero

27

Muu kuin luonnollinen luku (1,2,3,4..) ja sama kuin toisella taideteoksella oleva

Kokoelma

Testiryhmän kokoelma

Ei ole

Teoksen Nimi

Taresoihtu

Ei ole

Valmistumisaika

2004

Ei ole

Perustiedot

Taitelijan nimi

Heikki Nevala

Ei ole

Lisätiedot

Taideteos on tarkoitettu ohjelman testaukseen

Ei ole

Sijoituspaikka

Tietotekniikan laitoksen projektitila

Ei ole

Teostyyppi

Muotokuva

Ei ole

Tekniikka

Akvarelli

Ei ole

Materiaali

Paperi

Ei ole

Mitat

30cm x 20cm

Lukuarvot muita kuin luonnollisia lukuja

Kehys

Kultainen

Ei ole

Merkintätiedot

Signeeraus

Oikea alakulma

Ei ole

Vedosmerkintä, valos- tai sarjanumero

 

Ei ole

Muut merkinnät

 

Ei ole

Hankinta-aika

24.12.2004

Muu kuin muotoa pp.kk.vvvv eli vaikka ’kissa’

Hankintatapa

Luovutus

Ei ole

Luovuttaja

Testi Ryhmä

Ei ole

Ammatti

opiskelija

Ei ole

Osoite

Agorantie 2

Ei ole

Lisätietoja

Luovuttaja ei todellisuudessa luovuttanut mitään

Ei ole

Hankintahinta

200

Muu kuin desimaaliluku

Taustatiedot

Teoksen kunto

Hyvä

Ei ole

Selite

Ei huomattavia vikoja

Ei ole

Konservointi

 

Ei ole

Historiikki

Teos syntyi yhtenä pimeänä syysiltana.

Ei ole

Kirjallisuus

 

Ei ole

Näyttelyt

Koenäyttely

Ei ole

Muut tiedot

Teoksesta otetun valokuvan tai negatiivin numero

123

Muu kuin luonnollinen luku.

Valokuvaustiedot

 

Ei ole

Kuva

 

Ei ole

Luetteloija

tare

Ei ole

 


Liite 2. Henkilölomakkeelle syötettävät tiedot

 

Kenttä

Arvo

Virheellinen arvo

Henkilön tai yrityksen nimi

Teppo Testimies

Ei ole

Ammatti

Testaaja

Ei ole

Yhteystiedot

Osoite

Testerinkatu 27

Ei ole

Puhelinnumero

555-1234 321

Ei ole

Postinumero

40740

Muu kuin luonnollinen luku

Paikkakunta

Jyväskylä

Ei ole

Lisätiedot

Henkilö ei ole todellinen, vaan käytetty ohjelman testaukseen.

Ei ole

Muut Tiedot

Käyttäjätunnus

testi

Muu kuin perusmerkistöön kuuluva merkkijono (Ascii 32-127 sallittu)

Käyttöoikeudet

Käyttäjien hallinta

Ei ole

 


Liite 3. Näyttelylomakkeelle syötettävät tiedot

 

Kenttä

Arvo

Virheellinen arvo

Nimi

Koenäyttely

Ei ole

Järjestäjä

Testiryhmä

Ei ole

Alkupvm

15.12.2004

Muu kuin muotoa pp.mm.vvvv

Loppupvm

24.1.2005

Muu kuin muotoa pp.mm.vvvv eli esimerkiksi kissa tai 50.50.2000

Lisätiedot

Näyttely ei ole todellinen, vaan käytetty ohjelman testaukseen.

Ei ole

 


Liite 4. Lainalomakkeelle syötettävät tiedot

 

Kenttä

Arvo

Virheellinen arvo

Lainaaja

Testiryhmä

Ei ole

Luovuttaja

Herra Taiteilija

Ei ole

Yhteyshenkilö

tare

Ei ole

Lisätiedot

Laina ei ole todellinen, vaan käytetty ohjelman testaukseen

Ei ole

Teos

Testaajan turhautuminen

Ei ole

Lainapäivämäärä

1.1.2005

Muu kuin muotoa pp.mm.vvvv

Laina-aika

2.1.2005-31.12.2005

Päivä, kuukausi ja vuosi kohtaan muu kuin luonnollinen luku on virheellinen.


Liite 5. Testin raportointilomake

Testaaja:                                                           Päivämäärä:

Käyttäjätunnus:                                    

                                                                                     OK            Virhe

Yleiset toiminnot:

 1. Käyttöliittymän tietojen ja toimintojen näkyminen                       ¨                     ¨
 2. Käyttöliittymän ulkoasu                                                 ¨                     ¨
 3. Painikkeiden toimivuus                                                  ¨                     ¨
 4. Rekisterin tietojen selaaminen                                        ¨                     ¨
 5. Tietojen tallennus                                                                      ¨                     ¨
 6. Sisäänkirjautuminen                                                                  ¨                     ¨
 7. Uloskirjautuminen                                                                     ¨                     ¨
 8. Tietokannan testaaminen                                                           ¨                     ¨

9.      Hakujärjestelmän toimivuus                                                       ¨                     ¨

10.  Rekisterin tietojen selaaminen                                        ¨                     ¨

11.  Muutostietojen toimivuus                                                           ¨                     ¨

 

Uuden taideteoksen lisääminen:

 1. Sallituilla tiedoilla                                                                       ¨                     ¨
 2. Puutteellisilla tiedoilla                                                     ¨                     ¨
 3. Virheellisillä tiedoilla                                                                  ¨                     ¨

 

 

 

Uuden henkilön lisääminen:

 1. Sallituilla tiedoilla                                                                       ¨                     ¨
 2. Puutteellisilla tiedoilla                                                     ¨                     ¨
 3. Virheellisillä tiedoilla                                                                  ¨                     ¨

 

Uuden näyttelyn lisääminen:

 1. Sallituilla tiedoilla                                                                       ¨                     ¨
 2. Puutteellisilla tiedoilla                                                     ¨                     ¨
 3. Virheellisillä tiedoilla                                                                  ¨                     ¨

 

Uuden lainan lisääminen:

 1. Sallituilla tiedoilla                                                                       ¨                     ¨
 2. Puutteellisilla tiedoilla                                                     ¨                     ¨
 3. Virheellisillä tiedoilla                                                                  ¨                     ¨

 

Muiden tietueiden lisäys:

 

 1. Kokoelmien lisäys                                                                     ¨                     ¨
 2. Kuvatietojen lisäys                                                                    ¨                     ¨

 

Tietojen muokkaaminen:

 1. Taideteoksen tietojen muokkaaminen                                        ¨                     ¨
 2. Henkilön tietojen muokkaaminen                                               ¨                     ¨
 3. Näyttelyn tietojen muokkaaminen                                              ¨                     ¨
 4. Lainan tietojen muokkaaminen                                      ¨                     ¨

30.  Kuvatietojen muokkaus                                                            ¨                     ¨

31.  Kokoelmien muutos                                                                  ¨                     ¨

 

Tietojen poistaminen:

 

32.  Taideteoksen poistaminen                                                         ¨                     ¨

33.  Kuvatietojen poisto                                                                   ¨                     ¨

34.  Kokoelman poisto                                                                    ¨                     ¨

 

Käyttöjärjestelmät:

35.  Käyttöliittymän toimivuus Windows XP -järjestelmässä ¨                     ¨

36.  Käyttöliittymän toimivuus Windows 2000 -järjestelmässä          ¨                     ¨

 


Virhetilanteet:

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

 

 

 

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

 

 

 

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

 

 

 

 

 

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

 

 

 

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

 

 

 

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

 

 

 

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä: