Taideteosrekisterisovelluksen vaatimusmäärittely

TARE-projekti

Rauno Koskinen

Mikko Meriläinen

Heikki Nevala

Mikko Vilenius

 

                                                                                                              

 

Versio 1.0

23.11.2004

 

 

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yleistä

Tekijät: Rauno Koskinen, Mikko Meriläinen, Heikki Nevala, Mikko Vilenius

Tekijöiden lyhenteet: RK, MM, HN, MV

Yhteystiedot:kosraun@cc.jyu.fi, mjmerila@cc.jyu.fi, hemaneva@cc.jyu.fi, mijuvi@cc.jyu.fi

Tekijöiden lisäksi muita projektiorganisaation henkilöitä:

Tilaajan edustajat:

·        Miika Nurminen, tilaajan tekninen edustaja, minurmin@cc.jyu.fi

·        Pirjo Vuorinen, tilaajan pääedustaja, pirjo.vuorinen@jyu.fi          

Ohjaajat:

·        Hilkka Heikkilä, vastaava ohjaaja, hiheikki@cc.jyu.fi

·        Lari Kannisto, vastaava ohjaaja, kalahe@cc.jyu.fi

·        Vesa Tanhua-Tyrkkö, tekninen ohjaaja, vttanhua@cc.jyu.fi

Käytettävyyskonsultit:

·        Maarit Nurkkala, käytettävyyskonsultti, sanurkka@cc.jyu.fi

·        Sanna Saarikko, käytettävyyskonsultti, ssaarik@cc.jyu.fi

 

Projektitila sijaitsee huoneessa Agora C223.4, jonka puhelinnumero on 014-260 4966. Sähköpostilistoja on tare2004@korppi.jyu.fi (projektiorganisaation sähköpostilista) ja tare.group@korppi.jyu.fi (projektilaisten sähköpostilista). Sähköpostiarkistot löytyvät osoitteista:

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare2004/ind.html

·        https://korppi.jyu.fi/list-archive/tare.group/ind.html

 

Kotisivu: http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/

Työn nimi: TARE–projektin vaatimusmäärittely

Avainsanat: Sovellusprojekti, TARE, vaatimusmäärittely, taideteosrekisteri

Tiivistelmä

Tämä dokumentti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen syksyllä 2004 toteutettavan TARE–sovellusprojektin vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittelyssä kuvataan projektin taustaa, vaatimuksia ja rajoituksia.

 

Versiohistoria

 

Versio

Pvm

Tekijä

Kuvaus

0.1

14.10.2004

MM

Alustava runko

0.2

21.10.2004

RK

Lisätty vaatimuksia, muokattu kirjoitusasua

0.3

26.10.2004

MM

Lisätty käyttötapauksia ja muokattu ulkoasua.

0.4

29.10.2004

RK

Purettu vaatimuksia osiin, lisätty haastatteluista vaatimuksia, muokattu kirjoitusasua

0.5

4.11.2004

RK

Purettu vaatimuksia osiin, korjattu kirjoitusasua. Muutettu vaatimukset taulukkomuotoon. Katselmointia varten tehty versio.

0.6

10.11.2004

RK

Ulkoasumuutoksia ja asiavirheiden korjauksia katselmuksen seurauksena

0.7

15.11.2004

MM

Ulkoasumuutoksia ja asiavirheiden korjauksia tilaajan palautteen mukaisesti.

1.0

23.11.2004

RK

Pieniä ulkoasumuutoksia ja pari uutta vaatimusta. Hyväksytty versio.

 

 

 

Hyväksytty:

 

Pvm………….…..Allekirjoitus……………………………………

                                                                 Pirjo Vuorinen

 

 

Pvm……………...Allekirjoitus……………………………………

                                                                 Hilkka Heikkilä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisällysluettelo

1      Johdanto............................................................................................................... 1

1.1       Historiaa........................................................................................................ 1

1.1.1        UNO ja TATE-sovellusten aika..................................................................... 2

1.1.2        DUO — UNO-sovelluksen seuraaja.............................................................. 2

1.1.3        Sovellusten ja järjestelmien käyttämistä tietokannoista..................................... 2

1.1.4        TARE........................................................................................................... 2

1.2       Dokumentin rakenne............................................................................... 3

1.3       Viittaukset muihin dokumentteihin................................................ 3

1.4       Termit ja lyhenteet................................................................................... 4

2      Yleiset vaatimukset....................................................................................... 7

2.1       Yleiskuva järjestelmästä..................................................................... 7

3      Vaatimukset........................................................................................................ 9

3.1       Käytettävyysvaatimukset................................................................... 9

3.2       Tärkeysasteikko........................................................................................ 9

3.3       Tekniset vaatimukset............................................................................ 10

3.4       Toiminnalliset vaatimukset.............................................................. 12

3.5       Standardit................................................................................................... 19

3.6       Rajoitukset................................................................................................. 20

4      Sovelluksen sisältämät tiedot........................................................... 21

4.1       Tietokannan toteutuksesta............................................................. 21

4.2       Tietokannan sisältämät tiedot....................................................... 21

5      Käyttötapaukset............................................................................................ 22

5.1       Kirjautuminen........................................................................................... 22

5.2       Uuden teoksen lisäys............................................................................ 23

5.3       Rekisterin tietojen muuttaminen.................................................... 23

5.4       Rekisterin tietojen selaaminen........................................................ 24

5.5       Rekisterin tietojen poistaminen...................................................... 25

5.6       Raporttien koostaminen..................................................................... 26

5.7       Teoksen liittäminen näyttelyyn.................................................... 26

5.8       Näyttelyn lisääminen rekisteriin.................................................. 27

6      Yhteenveto........................................................................................................ 28

 

 


1         Johdanto

TARE-projekti on Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutettava Sovellusprojekti. Projektin tavoitteena on tuottaa Jyväskylän yliopiston museolle taideteosrekisterisovellus. Kehitettävä sovellus korvaa siellä nykyään toiminnassa olevan ja toiminnallisuudeltaan vastaavan DOS -pohjaisen TATE-sovelluksen.

Toteutettavalla sovelluksella Jyväskylän yliopiston museon henkilökunta pystyy hallinnoimaan tietokantaa, johon on tallennettu tiedot yliopiston hallussa olevista taideteoksista. Sovellus toimii apuna museohenkilökunnan työssä ja yliopiston laitosten tutkimuksessa. TARE-projekti keskittyy erityisesti vanhan TATE-sovelluksen yhteydessä toimivan tietokannan saattamiseen nykyaikaisempaan, pitkälle normalisoituun muotoon sekä käyttöliittymän kehittämiseen tietokannan hallintaa varten. TARE kehitetään museolla käytössä olevan DUO-sovelluksen pohjalta sen komponentteja hyväksi käyttäen. DUO-järjestelmä on kokoelmien hallintajärjestelmä, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2002 alkaen.

1.1        Historiaa

Jyväskylän yliopiston kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hallinnoimisesta vastaa Jyväskylän yliopiston museo. Sen kokoelmissa on tällä hetkellä (syksyllä 2004) noin 45 000 luettelokappaletta, joista 850 on taideteoksia. Taideteoksista vanhimmat ovat Jyväskylän seminaarin alkuajoilta 1870-luvulta. Osa näistä on yliopiston omistamia ja osa on deponoitu. Suurin deponoija on valtion taideteostoimikunta.

Jyväskylän yliopiston museolle ensimmäinen tietokonejärjestelmä saatiin vuonna 1989. Ennen tätä aikaa arkistointi hoidettiin kortiston avulla käsin. Museo siirtyi käyttämään DOS-pohjaisia UNO ja TATE-sovelluksia kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hallinnointiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Sittemmin havaittiin tarvetta vaihtaa ne uudempiin verkossa ja Windows-ympäristössä toimiviin. Miika Nurmisen kehittämä UNO-sovelluksen korvannut DUO-sovellus on ollut toiminnassa vuodesta 2002 lähtien. Nyt myös DOS-pohjaiselle TATE-sovellukselle tarvitaan Windows-ympäristössä toimiva seuraaja, joka hyödyntäisi DUO-sovelluksen ratkaisuja. 

1.1.1        UNO ja TATE-sovellusten aika

UNO ja TATE ovat yliopiston museolla 1990-luvun alkupuolella kehitettyjä Clarion 2-järjestelmään pohjautuvia ja DOS -ympäristössä toimivia tietokantasovelluksia. UNO on tarkoitettu museon esineiden, kirjojen, valokuvien ja tallenteiden luettelointiin. TATE on yliopiston taideteosrekisteri. Nämä sovellukset yhdessä korvasivat käsin pidetyn kortiston.

Sittemmin UNO ja TATE ovat vanhentuneet (ohjelmat eivät mm. toimi verkossa). Myös niiden käytettävyydessä ja hakuominaisuuksissa on puutteita, joten on ollut tarvetta korvata ne uusilla, Windows-pohjaisilla ja etäkäytön mahdollistavilla sovelluksilla.

1.1.2        DUO — UNO-sovelluksen seuraaja

Vuonna 2002 UNO -sovellus korvattiin Miika Nurmisen kehittämällä DUO -järjestelmällä. DUO on Windows-ympäristössä ja verkossa toimiva sovellus. Se on kehitetty Delphillä ja pohjautuu asiakas-palvelin arkkitehtuuriin.

1.1.3        Sovellusten ja järjestelmien käyttämistä tietokannoista

DUO-sovelluksen kehityksen yhteydessä UNO-sovelluksen käyttämän Clarion-pohjaisen tietokannan rakenteeseen tehtiin myös merkittäviä muutoksia. Tavoitteena oli mahdollisimman pitkälle menevä normalisointi ja rakenteistaminen. Vanha tietokanta muunnettiin ensin tekstiksi ja siitä edelleen SQL -tietokannaksi.

1.1.4        TARE

Jyväskylän yliopiston museolla on edelleen käytössään aikaisemmin mainittu TATE-sovellus. Se odottaa seuraajaansa, joka olisi Windows-ympäristössä ja verkossa toimiva DUO-sovelluksen kaltainen sovellus. Tämän ohjelmiston kehittämiseen keskittyy TARE-projekti.

1.2        Dokumentin rakenne

Tämä dokumentti rakentuu seuraavasti. Luku 1 sisältää dokumenttia ja sen käyttöä koskevia yleisiä asioita. Luvussa 2 käsitellään ohjelman toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia. Luvussa 3 käsitellään tietokantaan liittyviä asioita. Lukuun 4 on kirjattu ohjelman käyttötapaukset. Luvussa 5 on listattu projektin prioriteetit ja luku 6 sisältää dokumentin yhteenvedon.

1.3        Viittaukset muihin dokumentteihin

Tätä dokumenttia tehdessä on käytetty seuraavia lähteitä:

Dokumentin nimi

Tehty

Tekijä

Missä

Sovellusprojektiesitys: Jyväskylän yliopiston taideteosrekisteri

2004

Sovellusprojekteista vastaavat ja tilaajan edustajat

TARE-projektin projektikansio

TATE- dokumentointi

1990

Tuntematon

Jyväskylä yliopiston museo

Suomen museoliiton suositus (”Taideteosten luettelointitiedot ja kirjoitusohje automaattista tietojenkäsittelyä varten”)

1987

Suomen museoliitto

Jyväskylä yliopiston museo

DUO lähdekoodi

2002

Miika Nurminen

Jyväskylä yliopiston museo

TARE-projektisuunnitelma

2004

Projektiryhmä

TARE projektin projektikansio

1.4        Termit ja lyhenteet

Dokumentissa ja projektissa esiintyvät seuraavat termit ja lyhenteet:

Clarion                        Sovelluskehitin, jolla tehdään sovelluksia DOS –järjestelmälle. Clarion sovelluskehittimessä on mukana myös tietokantojen toteutusmahdollisuus.

CVS                            (Concurrent Version System) Versionhallintajärjestelmä. Käytetään yleensä ohjelmistokoodin hallintaan.

Delphi                         Graafinen sovelluskehitin Windows (ja Linux) ympäristöön, joka perustuu Object Pascal -kieleen. Object Pascal kielen rakenteesta johtuen ohjelmien käännös lähdekoodista ajettavaan muotoon on nopeaa.

Deponointi                  Deponointi tarkoittaa esineen pitkäaikaista sijoitusta museon kokoelmiin niin, että museo ei omista esinettä.

DUO                           Miika Nurmisen kehittämä UNO-ohjelman seuraaja, joka toimii Windows-ympäristössä.

HTML                        Hyper Text Markup Language on merkkauskieli tekstin sisällön ja rakenteen esittämiseen.

HTTP                          Hyper Text Transfer Protocol on HTML muotoisen tiedon tietoliikenneprotokolla.

ODBC                         (Open DataBase Connectivity) Standardi tietokantayhteysmenetelmä.

Perushenkilö              Perushenkilö sisältää perustiedot henkilöstä tai organisaatiosta. Näitä käytetään esimerkiksi lainaajahenkilöinä.

PostgreSQL                PostgreSQL on ilmainen BSD-lisenssin alla oleva relaatiotietokantajärjestelmä. (http://www.postgresql.org/).

SQL                            SQL -kieli on relaatiotietokantojen määrittely- ja käsittelykieli.

SQL-palvelin              Tietokantapalvelin, joka käytetään tietokantojen säilyttämiseen, hallinnointiin ja käyttämiseen.

TARE                         (TAideREkisteri). Tämän vaatimusmääritelmän pohjalta toteutettava uusi sovellus TATE-sovelluksen tilalle.

TATE                          DOS -pohjainen yliopiston taideteosten hallinnoinnissa edelleen käytössä oleva ohjelma. TATE valmistui vuonna 1989.

Tuottaja                      Taideteosten tuottaja. Sisältää perushenkilötietojen lisäksi taiteilijatietoja.

Työntekijä                  TARE ja DUO-sovellusten käyttäjä. Sisältää perushenkilön tietojen lisäksi käyttöoikeustiedot.

UNO                           DOS -pohjainen sovellus, jota käytettiin yliopiston museon kokoelmien hallinnointiin vuoteen 2003 saakka. UNO otettiin käyttöön 1990- luvun alussa.

WWW-palvelin           Vastaa HTTP pyyntöihin, joita tulee pääasiassa WWW-selaimilta. Eli yleensä antaa selaimille heidän pyytämät sivut tai muun aineiston, joka sijaitsee WWW-palvelimella. WWW-sivut voivat myös olla eräänlaisia ohjelmia, jotka ovat yhteydessä vaikkapa tietokantaan sisäverkossa.

Yhteistietokanta         DUO-sovelluksen ja TARE-sovelluksen yhteinen tietokanta.

2         Yleiset vaatimukset

Tässä luvussa on kuvattu yleisiä vaatimuksia TARE-sovellukselle.

2.1        Yleiskuva järjestelmästä

Kuva 1: Sovelluksen rakenne

TARE -sovellus toimii sisäverkossa, jossa käyttöliittymä on suoraan yhteydessä yhteiskantaan. Kuvassa näkyy myös WWW-palvelu, mitä ei tässä projektissa toteuteta. Tähän palveluun pääsisi Internetistä käsin ja se tuottaisi WWW-selaimille sisällön, jota kautta voitaisiin selata taideteosrekisteriä ja muodostaa raportteja siitä.

 

 

3         Vaatimukset

Tässä luvussa on selvitetty tarkemmin TARE-sovelluksen vaatimukset.

3.1        Käytettävyysvaatimukset

Tässä dokumentissa ei ole määritelty käytettävyyden vaatimuksia. Ne löytyvät erillisestä käytettävyysvaatimusdokumentista, jonka käytettävyyskonsultit tekevät ja siinä esiintyy mm. seuraavia vaatimuksia:

·        Sovelluksen tulee toimia niin nopeasti, että käyttäjän ei tarvitse odotella ohjelmaa ja käyttäjä pääsee omalla rytmillään käyttämään ohjelmaa.

·        Sovelluksen kirjasinkoko pitäisi olla riittävän suuri.

·        Sovelluksen ulkoasun tulee olla esteettisesti miellyttävä.

·        Hakujärjestelmän pitää uusia helppokäyttöisemmäksi.

·        Käyttäjä voi tulostaa haluamastaan teoksesta selkeän tulosteen.

3.2         Tärkeysasteikko

Vaatimustaulukossa on tärkeys-sarake, joka määrittää miten tärkeä ko. vaatimus on toteuttaa. Seuraavassa listassa on määritelty tärkeysasteiden merkitys:

  1. Ensisijainen vaatimus. Ainakin nämä vaatimukset toteutetaan kokonaan tämän projektin puitteissa.
  2. Toissijainen vaatimus. Nämä vaatimukset pyritään toteuttamaan, mutta näitä ei todennäköisesti kaikkia ehditä toteuttamaan.
  3. Ei kovin tärkeä vaatimus. Jos aikaa riittää, niin näitä vaatimuksia voi toteuttaa.
  4. Nämä ovat jatkokehitystä varten ja näitä vaatimuksia ei tämän projektin yhteydessä toteuteta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.3        Tekniset vaatimukset

Tässä luvussa on taulukkoon kirjoitettu toteutettavan TARE-sovelluksen tekniset vaatimukset. Id -sarakkeessa on vaatimuksen numerotunniste. Vaatimus-sarakkeessa on pieni vaatimuksen sanallinen tunniste. Tärkeys-sarakkeessa on vaatimuksen tärkeysaste ja asteet on selvitetty kohdassa 3.2. Toteuttaja-sarakkeessa on vaatimuksen toteutuksesta vastaavan projektiryhmän jäsenen lyhenne ja selite-sarakkeessa on vaatimuksen selite.

Tietoliikenteen salaus ei ole vaatimuksissa mukana, koska tietoliikenteen salaus voidaan tehdä erikseen SSH -putkella. Eli tietoliikenne voidaan ohjata sitä varten luodun SSH -putken kautta ja tästä ei sovellus tiedä mitään.

 

Id

Vaatimus

Tärkeys

Toteuttaja

Selite

1

TATE-tietokannan normalisointi

 

1

MV

TATE-sovelluksen tietokanta muunnetaan niin, että siinä ei esiinny samaa tietoa useammassa taulussa.

2

Normalisoidun TATE-tietokannan integrointi DUO-kantaan

1

MV

TATE-kannasta muodostettu normalisoitu taulurakenne integroidaan osaksi DUO-kantaa käyttäen hyväksi joitain DUO tauluja. Tästä seuraa yhteinen DUO-sovelluksen ja TARE-sovelluksen käyttämä yhteistietokanta, jossa on osittain yhteisiä tauluja.

3

TATE-tietokannan aineiston siirto

1

MV

Tehdään tietojen konvertointiohjelma, joka muuttaa ja siirtää tiedot TATE-tietokannan tekstitiedostomuotoisesta tietokantatiedostoista uuteen yhteistietokantaan.

4

Yhteiskanta pystyy toimimaan Linux- järjestelmissä.

3

MV

Yhteiskanta toimii Linux- järjestelmissä.

5

Yhteiskanta toimii Windows XP -järjestelmässä

1

MV

Yhteiskanta toimii Windows XP 

-järjestelmässä.

6

TARE-käyttöliittymä toimii Windows XP -järjestelmässä

1

HN

TARE- käyttöliittymä toimii Windows XP -järjestelmässä.

7

TARE-käyttöliittymä toimii Windows 2000 -järjestelmässä

2

HN

TARE- käyttöliittymä toimii Windows 2000 -järjestelmässä.

8

Poistoloki

3

MV

Poistosta tulee jäädä tietue, missä kerrotaan minkä tyyppinen tietue on poistettu, kuka sen on poistanut, milloin se on poistettu ja pieni kooste tietueen tiedoista.

 

9

Muutostiedot

2

MV,HN

Tietueissa on tieto siitä, milloin tietue on luotu ja muutettu sekä tieto tietueen luojasta ja muuttajasta.

 

10

TARE-käyttöliittymä toimii verkossa

2

HN

TARE-käyttöliittymä on yhteydessä tietokantaan verkon kautta.

Taulukko 1: Tekniset vaatimukset

 

 

 

3.4        Toiminnalliset vaatimukset

Tässä luvussa on taulukkoon kirjoitettu toteutettavan TARE-sovelluksen toiminnalliset vaatimukset.

Id

Vaatimus

Tärkeys

Toteuttaja

Selite

11

Perushenkilötietojen hallinta

1

HN

Perushenkilön henkilötietoja pystyy muuttamaan, poistamaan ja lisäämään.

12

Tuottajahenkilötietojen hallinta

1

HN

Tuottajahenkilön henkilötietoja pystyy muuttamaan, poistamaan ja lisäämään.

13

Käyttäjähenkilötietojen hallinta

1

HN

Käyttäjien hallintaoikeuden omaavilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus muuttaa käyttäjien oikeuksia.

Käyttäjien hallintaoikeuden omaavilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus poistaa käyttäjien oikeuksia.

Käyttäjien hallintaoikeuden omaavilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus lisätä käyttöoikeus henkilölle.

14

Kuvalinkkien lisäys ja poisto

2

HN

Taideteoksen tietueeseen pystytään lisäämään yhdestä useampaan kuva-linkkiä ja poistamaan linkkejä kuviin.

15

Kuvatietojen muutos

2

HN

Taideteokseen liitetyn kuvan tietoja pystytään muuttamaan.

16

Taideteosten linkkejä tulee voida lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Taideteokseen voidaan lisätä, muuttaa ja poistaa yleismuotoisia linkkejä. Linkkejä voi taideteoksella olla useampia.

17

Taideteoksia tulee voida hakea

1

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen taideteosten tietojen hakemiseen. Haetut taideteokset näytetään listana. Haun antamista tiedoista tulee päästä kyseisen teoksen korttiin.

18

Lainoja voidaan hakea

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuus valmiiksi rekisteröityjen lainojen tietojen hakemiseen. Haetut lainat näytetään listana.

19

Kokoelmia voidaan hakea

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen kokoelmien tietojen hakemiseen. Haetut kokoelmat näytetään listana.

20

Näyttelyitä voidaan hakea

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen näyttelyiden tietojen hakemiseen. Haetut näyttelyt näytetään listana.

21

Sijoituspaikkoja voidaan hakea

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen sijoituspaikkojen tietojen hakemiseen. Haetut sijoituspaikat näytetään listana.

22

Valokuvia voidaan hakea

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen valokuvien tietojen hakemiseen. Haetut valokuvat näytetään listana.

23

Taideteoksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

1

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen taideteosten muokkaukseen ja poistoon sekä uusien taideteosten lisäykseen.

24

Lainoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen lainojen muokkaukseen ja poistoon sekä uusien lainatietojen lisäykseen.

25

Kokoelmia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen kokoelmien muokkaukseen ja poistoon sekä uusien kokoelmien lisäykseen.

26

Näyttelyitä voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen näyttelyiden muokkaukseen ja poistoon sekä uusien näyttelyiden lisäykseen.

27

Sijoituspaikkoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen sijoituspaikkojen muokkaukseen ja poistoon sekä uusien sijoituspaikkojen lisäykseen.

28

Säilytystiloja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen säilytystilojen muokkaukseen ja poistoon sekä uusien säilytystilojen lisäykseen.

29

Valuuttoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen valuuttojen muokkaukseen ja poistoon sekä uusien valuuttojen lisäykseen.

30

Tekniikoita voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen tekniikoiden muokkaukseen ja poistoon sekä uusien tekniikoiden lisäykseen.

31

Teostyyppejä voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen teostyyppien muokkaukseen ja poistoon sekä uusien teostyyppien lisäykseen.

32

Kansalaisuuksia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen kansalaisuuksien muokkaukseen ja poistoon sekä uusien kansalaisuuksien lisäykseen.

33

Paikkakuntia voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen paikkakuntien muokkaukseen ja poistoon sekä uusien paikkakuntien lisäykseen.

34

Materiaaleja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovelluksen tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen materiaalien muokkaukseen ja poistoon sekä uusien materiaalien lisäykseen.

35

Hankintatapoja voidaan lisätä, muokata ja poistaa

2

HN

Sovellus tarjoaa mahdollisuuden valmiiksi rekisteröityjen hankintatapojen muokkaukseen ja poistoon sekä uusien hankintatapojen lisäykseen.

36

Raportteja voidaan muodostaa.

2

HN

Raportteja voidaan tehdä haun tuloksista. Käyttäjä valitsee haluaako listaraportin (yksi rivi per tietue) vai tarkemman korttilistauksen (monen rivi korttiesitys, jossa kortit on eroteltu viivalla). Raportin voi tehdä myös tietueen lisäys/muutos/poistolomakkeelta, mutta tästä tulee vain korttimuotoinen yhden kortin raportti. Korttimuotoiseen raporttiin tulee kaikki kentät

Raporteista voidaan myös tulostaa sellaiset versiot, missä ei tulosteta tiettyjä arkaluontoisia kenttiä.

37

Raporttien tulostus.

2

HN

Muodostetuttuja raportteja tulee voida tulostaa paperille.

38

Käyttöoikeustarkastus

2

HN

Käyttöoikeus tarkastetaan ohjelman alussa, kun käyttäjä syöttää tunnuksen ja salasanan. Näiden pohjalta määräytyy mitä käyttöliittymässä saa tehdä ja päästetäänkö käyttäjää edes järjestelmän sisään.

39

Käyttöoikeustasoissa on vierailijaoikeus.

2

HN

Vierailijoilla on ainoastaan selausoikeudet.

40

Käyttöoikeustasoissa on harjoittelijaoikeus.

2

HN

Harjoittelijoilla lisäys-, muokkaus- ja selausoikeudet.

41

Käyttöoikeustasoissa on henkilökuntaoikeus.

2

HN

Henkilökunnalla lisäys-, muokkaus- ja selausoikeudet sekä poisto- oikeus ja käyttäjän hallinta.

42

Taideteoksia voidaan hakea sovelluksesta WWW-selaimen avulla.

4

jatkokehitysaihe

WWW-palvelimen kautta tapahtuva rekisterin selaaminen hakutoiminnon avulla. Eli selaimella pystyy hakusanoilla hakemaan listan taideteoksista.

43

Taideteoksista voidaan tehdä html-raportteja WWW-selaimen avulla.

4

jatkokehitysaihe

WWW-palvelimen kautta tapahtuva rekisterin raportointi. Taideteoksista tulee voida tehdä listamuotoinen tai korttimuotoinen raportti hakutuloksista.

44

Kannan tunnukset ovat salattuja

3

RK

Kannan tunnuksia säilytetään kryptatussa käyttöliittymän tiedostossa, josta käyttöliittymä lukee nämä tunnukset ja purkaa salauksen ja käyttää näitä tunnuksia saadakseen kantaan yhteyden.

45

Ikkunoiden järkevä avautuminen

3

HN

Sovelluksen käyttöliittymän samaa aihetta käsittelevät ikkunat eivät saa avautua päällekkäin. Pienet listaikkunat ovat poikkeus ja ne saavat avautua päälle. Myös pääikkunan päälle saa muut ikkunat avautua

46

Vierailijaoikeuksilla salataan tiettyjä tietoja

3

RK

Ohjelma piilottaa tietueista vierailijaoikeuksilla seuraavat tiedot: Sijoituspaikka, Hankintahinta, Vakuutusarvo ja Luovuttaja

47

Sijoituspaikka näkyy kartalla

4

HN

Taideteoksen sijoituspaikka näkyy tekstimuotoisen kuvauksen lisäksi käyttöliittymässä kartalla.

Taulukko 2: Toiminnalliset vaatimukset

 

3.5        Standardit

Yleisesti taideteosten luettelointiin on käytössä suositus ”Taideteosten luettelointitiedot ja kirjoitusohje automaattista tietojenkäsittelyä varten” (Suositus- Suomen museoliitto suosittaa 2-87). Suosituksen mukaisesti tehdään kohta Luetteloinnin minimitiedot, joka määrittelee mitä taideteoksista on minimissään mahdollista käyttäjän syöttää tietokantaan.

3.6        Rajoitukset

Käyttöliittymä toteutetaan pitkälti Miika Nurmisen DUO-käyttöliittymän komponentteja käyttäen. Tämä rajoittaa käyttöliittymän toimintoja ja ulkoasua.

Sovellus toteutetaan Delphi sovelluskehittimellä, koska DUO-käyttöliittymän komponentit ovat tällä tehty. Pienin määrin käytetään myös C++ kieltä.

Tietokanta joudutaan toteuttamaan SQL-kielellä, koska tietokanta tulee yhdistää DUO-tietokantaan. Myös käyttöliittymän komponentit rajoittavat tietokannan toteutuksen tavan SQL-kieleen.

 

4         Sovelluksen sisältämät tiedot

Tässä luvussa on selitetty lyhyesti sovelluksen sisältämiä tietoja ja niiden rakennetta.

4.1        Tietokannan toteutuksesta

TATE-tietokanta normalisoidaan ja syntyneet taulut lisätään DUO-tietokantaan ja tuloksena on yhteistietokanta. Tietokanta toteutetaan SQL-kieltä käyttäen.

4.2        Tietokannan sisältämät tiedot

TATE- ohjelmassa on käytetty tietokannan rakenteen apuna Suomen museoliiton suosituksia taideteosten automaattista tietojenkäsittelyä varten. Tietokannalle määritellään minimitiedot, jotka on mahdollista syöttää mutta ei pakollisia:

·        Museon nimi

·        Museon tunnus

·        Kokoelma

·        Teoksen numero

·        Taiteilija

·        Taiteilija syntymäaika

·        Taiteilijan kuolinaika

·        Taiteilijan kansallisuus

·        Teoksen nimi

·        Teoksen valmistumisvuosi

·        Tekniikka ja materiaali

·        Mitat

·        Kuvanumerot

·        Luokittelutiedot

5         Käyttötapaukset

Tässä luvussa on lueteltu muutama keskeinen käyttötapaus.

5.1        Kirjautuminen

Yhteenveto:                Toimija kirjautuu taideteosrekisterin sisälle

Toimija:                      Vierailija, harjoittelija tai henkilökunta               

Esiehdot:                    Toimijalla on käyttäjätunnus ja salasana taiderekisteriin. Hän ei ole kirjautunut järjestelmän sisälle.

Kuvaus:                      Toimija on taiderekisterin aloitussivulla, jossa kysytään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Hän syöttää oman tunnuksensa ja salasanan niille kuuluviin kenttiin.

Poikkeukset:             

·        Toimija syöttää käyttäjätunnuksen, jollaista ei ole olemassa käyttäjähallinnassa. Järjestelmä antaa virheilmoituksen ja kysyy tietoja uudestaan.

·        Toimija syöttää käyttäjätunnuksen oikein, mutta salasanan väärin. Järjestelmä antaa virheilmoituksen ja kysyy salasanaa uudestaan.

·        Toimija on jo kirjautunut järjestelmään. Järjestelmä antaa virheilmoituksen, eikä päästä samaa toimijaa uudestaan sisälle ennen kuin tämä on kirjautunut ulos.

·        Tietokantapalvelimeen ei saada yhteyttä. Järjestelmä antaa virheilmoituksen ja kysyy tietoja uudestaan.

Lopputilanne: Toimija on kirjautunut järjestelmään sisälle.

5.2        Uuden teoksen lisäys

Yhteenveto:                Toimija lisää järjestelmään uuden taideteoksen ja sille kuuluvat tiedot.

Toimija:                      Harjoittelija tai henkilökunta

Esiehdot:                    Toimijan tulee olla kirjautunut järjestelmään ja omistaa oikeuden tietojen lisäykseen. Hänellä on olemassa tiedot taideteoksesta.

Kuvaus:                      Toimija lisää uuden taideteoksen rekisteriin. Ohjelma ehdottaa uutta inventointinumeroa.

Poikkeukset:             

·        Johonkin kenttään on syötetty vääräntyyppistä tietoa. Järjestelmä antaa virheilmoituksen kyseisistä kentistä ja palaa uudelleen muokkaustilaan, jossa voi korjata virheellisten kenttien tiedot.

·        Jokin pakollinen kenttä on jäänyt täyttämättä. Järjestelmä antaa virheilmoituksen kyseisistä kentistä ja palaa muokkaustilaan, jossa voi täyttää kyseiset kentät.

Lopputilanne: Taideteos ja sen tiedossa olevat tiedot on tallennettu järjestelmään.

5.3        Rekisterin tietojen muuttaminen

Yhteenveto:                Toimija muuttaa taiderekisterissä olevan teoksen tietoja

Toimija:                      Harjoittelija tai henkilökunta

Esiehdot:                    Toimija on kirjautunut järjestelmään sisään. Rekisteriin on luotu tietue teoksesta, jonka toimija haluaa muuttaa.                      

Kuvaus:                      Toimija hakee tiettyä tietoa hakusanan perusteella tai valitsee sen luettelosta. Hän valitsee teoksen tiedot sisältävän tietueen. Järjestelmä avaa tämän tietueen muokattavaan muotoon. Järjestelmä listaa myös muutoksen yhteydessä muutettavaan teokseen mahdollisesti viittaavat teokset. Toimija muokkaa haluamansa tiedon ja tallentaa muutokset. Muutokset tallentuvat rekisterin tietokantaan.                       

Poikkeukset:             

·        Toimijan hakemaa tietuetta ei ole tehty järjestelmään. Järjestelmä antaa virheilmoituksen ja hakutoiminnon uudelleen toimijan käyttöön.

·        Johonkin kenttään on syötetty vääränlaista tietoa. Järjestelmä antaa virheilmoituksen kyseisistä kentistä ja palaa uudelleen muokkaustilaan.

·        Jokin pakollinen kenttä on jäänyt täyttämättä. Järjestelmä antaa virheilmoituksen kyseisistä kentistä ja palaa muokkaustilaan, jossa voi täyttää kyseiset kentät.

Lopputilanne: Taiderekisteriin on muutettu toimijan muokkaaman tietueen tiedot.

5.4        Rekisterin tietojen selaaminen

Yhteenveto:                Toimija pystyy selaamaan kunkin taiderekisterissä olevan tietueen tietoja.

Toimija:                      Vierailija, harjoittelija tai henkilökunta

Esiehdot:                    Toimija on kirjautunut järjestelmään. Taiderekisteriin on kirjattu tietue, jonka tietoja toimija haluaa tarkastella.

Kuvaus:                      Toimija hakee haluamansa tiedon hakutoiminnolla ja pystyy tämän jälkeen katsomaan tietoja.

Poikkeukset:

Lopputilanne: Käyttäjän näkyvillä on tiedot tietystä tietueesta.

5.5        Rekisterin tietojen poistaminen

Yhteenveto:                Toimija merkitsee haluamansa taideteoksen poistettavaksi rekisteristä.

Toimija:                      Henkilökunta

Esiehdot:                    Toimija on kirjautunut järjestelmään.

Kuvaus:                      Toimija hakee poistettavan teoksen. Tässä vaiheessa voi vielä käydä katsomassa teoksen tietoja. Hän valitsee haun tuloksista oikean tietueen, jonka haluaa merkitä poistettavaksi. Teoksen poistamisen yhteydessä järjestelmä kysyy vielä halutaanko teos varmasti poistaa. Järjestelmä poistaa halutun teoksen rekisteristä.

                                    Taideteoksen poistosta muodostetaan poistolokiin merkintä, joka sisältää tiedot poistoajankohdasta, poistajasta ja pienen koosteen taideteostietueen sisällöstä.

Poikkeukset:             

·        Toimijan hakema tieto on poistettu haun jälkeen jonkun muun toimesta. Järjestelmä antaa virheilmoituksen ja hakutoiminnon uudelleen toimijan käyttöön.

 

Lopputilanne: Teos on poistettu rekisteristä.

5.6        Raporttien koostaminen

Yhteenveto:                Toimija pystyy koostamaan rekisterin tiedoista raportteja.

Toimija:                      Vierailija, harjoittelija tai henkilökunta

Esiehdot:                    Toimija on kirjautunut järjestelmään. Taideteosrekisteriin on kirjattu teokset, joista toimija haluaa koota raportin.

Kuvaus:                      Toimija valitsee haluamansa tiedot raporttiin ja tekee haun valittavina olevien hakuehtojen perusteella. Tämän jälkeen hän saa näytölle löytyneiden teosten tiedot.

Poikkeukset:

·        Tietoja ei ole valittu raporttiin, jolloin tästä annetaan ilmoitus.

Lopputilanne: Käyttäjällä on näkyvillä tiedot tietyistä tiedoista raporttina.

5.7        Teoksen liittäminen näyttelyyn

Yhteenveto:                Toimija liittää taiderekisteriin kirjatun teoksen näyttelyyn

Toimija:                      Henkilökunta tai harjoittelija

Esiehdot:                    Toimija on kirjautunut järjestelmään sisään. Näyttely on kirjattu rekisteriin.

Kuvaus:                      Toimija hakee tarvittavan teoksen rekisteristä. Hän lisää sen valitsemaansa jo olemassa olevaan näyttelyyn.

Poikkeukset:

·        Näyttelyä ei ole lisätty rekisteriin. Järjestelmä ilmoittaa asiasta ja kysyy käyttäjältä haluaako hän luoda uuden näyttelyn ja avaa kyllä-vastauksen jälkeen näyttelyn luomisen uudessa ikkunassa.

Lopputilanne: Taideteos on liitetty osaksi haluttua näyttelyä.

5.8        Näyttelyn lisääminen rekisteriin

Yhteenveto:                Toimija luo rekisteriin uuden näyttelyn

Toimija:                      Harjoittelija tai henkilökunta

Esiehdot:                    Toimija on kirjautunut järjestelmään.

Kuvaus:                      Toimija lisää uuden näyttelyn rekisteriin. Samalla hän voi liittää haluttuja taideteoksia näyttelyyn.

Poikkeukset:

·        Johonkin kenttään on syötetty vääränlaista tietoa. Järjestelmä antaa virheilmoituksen ja palaa uudelleen muokkaustilaan

·        Jokin pakollinen kenttä on jäänyt täyttämättä. Järjestelmä antaa virheilmoituksen ja palaa uudelleen muokkaustilaan.

Lopputilanne: Taiderekisteriin on lisätty uusi näyttely.

 

6         Yhteenveto

Vaatimuksena on siis muodostaa vanhasta TATE-tietokannasta uusi normalisoitu tietokanta ja integroida se olemassa olevaan DUO-sovelluksen tietokantaan ja tehdä TATE-sovelluksen toimintoja vastaava sovellus Delphillä Windows-ympäristöön, joka käyttää uutta yhdistelmäkantaa. Tämä uusi sovellus käyttää hyväkseen DUO-sovelluksen käyttöliittymäkomponentteja ja uuteen sovellukseen tulee myös pieni määrä parannuksia. Myös TATE-sovelluksen vanhat tiedot on siirrettävä uuteen tietokantaan.