Pöytäkirja 10 / TARE

Palaveri 10

Aika: Tiistai 30.11.2004 klo 8:42- 10:10

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:


 

1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Heikki Nevala klo 8:42. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3.     Pöytäkirjan 9 hyväksyminen

Tehtävälistassa oleva kohta käyttöliittymän kehitysehdotuksista poistuu, sillä tehtävä on osa käytettävyyskonsulttien projektia ja jatkuu luonnollisestikin koko projektin ajan. Kohdassa 5 Käyttöliittymän kehitysehdotukset muutetaan termi ”Tulosta-painike” termiksi ”Tulosta-valinta”. Tehdyistä päätöksistä tulisi mainita selkeästi pöytäkirjassa. Kannan ja konversio-ohjelman tilannetta koskevassa luvussa korjataan, että muutokset tehdään Taideteos-taulun aikakenttään, eikä Tuottaja-tauluun. Tehtävälistaan tarkennetaan tehtävien nimiä. Yllä olevien korjausten jälkeen projektipäällikkö Rauno Koskinen voi hyväksyä pöytäkirjan 9.


4.     Tehtävälistan läpikäynti

Nro

 Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

1

15.9.2004

Vaatimusmäärittelyn korjaus

Projektiryhmä

Vaatimusmäärittelyyn tehtiin viimeiset korjaukset ja tilaaja hyväksyi dokumentin. Tehtävä päättyy.

2

15.9.2004

Projektisuunnitelman korjaus

Projektiryhmä

Tilaaja hyväksyi projektisuunnitelman. Tehtävä päättyy

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

Miika ohjeistaa tarpeen mukaan ja tehtävä jatkuu projektin loppuun saakka.

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

Prototyyppiä kehitetään edelleen. Tehtävä jatkuu.

10

16.11.2004

Tilatietokoodien erityistapausten selvittäminen tilapalvelusta

Projektiryhmä

Asiaan palataan, kun tiedot tulevat ajankohtaiseksi. Tehtävä jatkuu.

12

23.11.2004

Käyttöliittymän kehitysehdotukset dokumentista toinen versio

Käytettävyys-konsultit

Dokumenttia ei vielä saatu. Tehtävä jatkuu.

13

23.11.2004

Tietokannan päivitetty versio www-sivuille

Projektiryhmä

Tietokannasta on päivitetty versio projektin nettisivuilla.  Tehtävä päättyy.

14

23.11.2004

Sovellussuunnitelma

Projektiryhmä

Sovellussuunnitelmaa on valmistettu ja sitä käsitellään erikseen pöytäkirjan kohdassa 13.

 

5.     Projektin tilan yleisselvitys

Projektipäällikkö Rauno Koskisen oli edelleen huolissaan projektin aikataulun pitävyydestä. Sovellussuunnitelma on saatu tarkastettavaksi ja testaussuunnitelmakin on valmistumassa. Käyttöliittymän toteutukseen on nyt käytössä kaksi henkilöä, mikä luonnollisesti nopeuttaa toteutusta.

6.     Projektin työtuntien tarkastelu

Rauno jakoi uudistetut kopiot työtunneista vastaaville ohjaajille. Tuntimäärissä ei edelleenkään ole huolestuttavaa hajontaa. Pieniä erojakin pyritään tasaamaan kuluvan viikon aikana. Työtuntiraportista käy ilmi, että projektiin on käytetty henkilöstä riippuen 210-240h ja kurssiin 20-60h. Mustavalkoisessa kopiossa piirakkakaaviosta erottuvat eri osiot huonosti ja ohjaajat ehdottivat eri värien sijasta käytettäväksi erilaisia kuvioita.

7.     Projektin aikataulun läpikäynti

Projektin katsottiin olevan edelleen noin viikon suunniteltua aikataulua jäljessä. Käyttöliittymän valmistumista nopeuttaa kaksinkertainen työmäärä, sillä katselmoitavien dokumenttien valmistuminen vapauttaa lisävoimia toteutukseen. Tietokannan konversio-ohjelman uskotaan valmistuvan aikataulussa. Dokumenteista sovellussuunnitelmaa käsitellään pöytäkirjan kohdassa 13. Testaussuunnitelma on valmistusvaiheessa ja pyritään saamaan hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen.

8.     Kannan ja konversio-ohjelman tilanne

Tauluista on valmiina jo ainakin puolet ja mukana näissä on jo suurempia tauluja. Mikäli ylitsepääsemättömiä ongelmia ei ilmaannu, pitäisi konversio-ohjelman valmistua viimeistään viikolla 50. Taideteos-taulun Valmistusaika-kentässä on paljon erilaisia merkintätapoja, jolloin joudutaan harkitsemaan tekstikentän käyttöä. Tämä tosin hankaloittaisi haku-toimintoa, sillä tällöin ei hakua voitaisi suorittaa valmistusajan mukaan järjestettynä. Valokuvaus-taulun Lisätieto-kenttään on toistaiseksi lisätty kaikki erikoistiedot, joita on ilmennyt.


9.     Käyttöliittymän toteutuksen tilanne

Käyttöliittymä edistyy tasaisesti. Viimeisimmät uudistukset mahdollistavat henkilön kansalaisuuden lisäämisen. Lisäksi on peritty uusi aikakomponentti. Henkilö-lomake on lähes valmis. Käyttöliittymän toteutusta nopeuttaa vapautunut henkilöstökapasiteetti, kun katselmoitavat dokumenteille on saatu hyväksyntä tilaajalta. 

10.                         Toisen väliesittelyn materiaalin esittely

Esiteltiin toisessa väliesittelyssä käytettävät kalvot. Edellisen esittelyn palautteen pohjalta kalvojen järjestystä ja ulkoasua oli korjailtu. Ohjaajilta saadun palautteen perusteella ulkoasuun tehdään vielä ennen toista esittelyä pieniä muutoksia, kuten suurennetaan fontteja ja muotoillaan väritystä TARE-ohjelman erottumiseksi muista jo käytössä olevista ohjelmista.

11.                         Käyttöliittymän prototyypin esittely

Ohjelma saatiin tällä kertaa käynnistettyä ja tarkasteltiin sen jo olemassa olevia toimintoja. Lisäksi Heikki Nevala esitteli alasveto-valikkojen toimintaperiaatteita. Pirjo Vuorinen esitti toivomuksen, että Henkilö-lomakkeen alasveto-valikon järjestys vaihdettaisiin siten, että henkilöt olisivat ylhäältä lukien järjestyksessä: Taitelijat, Luovuttajat, Työntekijät. Näin ollen valikko korjataan tilaajan toivomaan muotoon. 

12.                         Projektisuunnitelman hyväksyminen

Projektisuunnitelmaan oli tehty edellisen viikon palaverissa sovitut muutokset ja tilaaja hyväksyi dokumentin.

 

13.                         Sovellussuunnitelman hyväksyminen

Dokumentin rakennetta selvittäessä kohta ”toimintatekniikat ja työkalut” muutetaan vastaamaan kappaleen otsikointia eli muotoon ”toteutustekniikat ja työkalut”. Termeissä korjataan TARE-termin selitys ja lisätään DiPasDoc-termin selityksineen termilistaan. Kiinnitetään jälleen huomiota yhdysviivojen käyttöön ja pyritään yhtenäistämään yhdysviivojen käyttöä dokumenteissa. Myös sovellussuunnitelmaan lisätään rakennekaavio lukuun 2.

Lukuun 3 kohtaan 3.1 tarkennetaan sisäänkirjautumista toteutuksen kannalta ja selvitetään mitä osio käytetään ja mistä salasana ja tunnus saadaan. Lisäksi kaikissa kuvissa kuvaviitteet lisätään osaksi kuvan yläpuolella olevaa tekstiä. Lisätään taideteoksen lisääminen uudeksi kohdaksi.

Luvussa 4 keskitytään enemmän tietokannan rakenteeseen ja toimintaan.

Luvussa 5 muutetaan käytetty sanamuoto ”englanninkieliset yhdyssanat” muotoon ”englanninkieliset yhdistelmäsanat”, sillä englannin kielessä yhdyssanat ovat erittäin harvinaisia. Selvitetään myös mitä pitää kommentoida mistäkin osasta.

Lukuun 6 lisätään selvitys siitä, miten ohjelmaa aiotaan testata.

Lähteet tulevat dokumentin rakenteessa ennen liitteitä. Jos liitteitä on ainoastaan yksi, muutetaan otsikko muotoon ”Liite1”.

Dokumenttiin tehdään tässä luvussa esitetyt korjaukset ja korjattu versio lähetetään ohjaajille perjantaina. Ohjaajat pyrkivät antamaan muutokset sähköpostilla siten, että dokumentti saataisiin hyväksyttyä 7.12.2004 palaverissa.

 

14.                         Muut esille tulleet asiat

Ohjelmaa testataan museolla 2.12.2004 klo 12:00 alkaen.

15.                         Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Nro

Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

 

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

 

10

16.11.2004

Tilatietokoodien erityistapausten selvittäminen tilapalvelusta

Projektiryhmä

 

12

23.11.2004

Käyttöliittymän kehitysehdotukset dokumentista toinen versio

Käytettävyyskonsultit

 

14

23.11.2004

Sovellussuunnitelma

Projektiryhmä

 

15

30.11.2004

Testaussuunnitelma

Projektiryhmä

 

16

30.11.2004

TARE-ohjelman testaus museolla

Miika, Heikki, Maarit, Sanna

 

16.                        Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri tiistaina 7.12.2004 klo 8:30. Paikkana on AgC223.1.  

17.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Heikki Nevala päätti kokouksen klo 10:10.