Pöytäkirja 13 / TARE

Palaveri 13

Aika: Tiistai 11.1.2005 klo 9:09- 11:34

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:


1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Mikko Vilenius klo 9:09. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3.     Pöytäkirjan 12 hyväksyminen

Pöytäkirja 12 hyväksyttiin Hilkan sähköpostitse esittämin muutoksin.

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Nro

Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

Miika ohjeistaa tarpeen mukaan ja tehtävä jatkuu projektin loppuun saakka.

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

Prototyyppiä kehitetään edelleen. Tehtävä jatkuu.

17

17.12.2004

TARE-ohjelman toimittaminen testauskäyttöön museolle

Projektiryhmä

Tehty. Uuden version asennus torstaina 13.1.2005. Tehtävä jatkuu.

18

17.12.2004

Kuvatyyppitietojen tarkistus

Pirjo

Tiedot oli tarkistettu ja niistä informoitu projektiryhmää. Tehtävä päättyy.

19

17.12.2004

Raportti Pirjolle tauluista, joissa kuvanumeron arvo 0

Projektiryhmä

Tiedot oli lähetetty Pirjolle. Tehtävä päättyy.

20

17.12.2004

Kuvanumeroiden 0-arvojen syiden selvittäminen

Pirjo

Asia selvitetty. TATE-ohjelma antaa oletuksena kuvanumeroksi 0, jos kuvaa ei ole. Tehtävä päättyy.

 

5.     Projektin yleistilan selvitys

Projektipäällikkö Rauno Koskisen totesi käyttöliittymän olevan viimeistelyvaiheessa, kuten myös tietokannan toteutus. Koskinen arvioi projektin valmistuvan viimeistään tulevalla viikolla 3. Raporttidokumentteja tarkastellaan kohdassa 11. Lisäksi käyttö-, asennus- ja käännösohjeen teko on meneillään.

6.     Projektin työtuntien tarkastelu

Rauno jakoi kopiot työtunneista vastaaville ohjaajille. Tuntimäärissä ovat edelleenkin hyvin lähellä toisiaan. Työtuntiraportista käy ilmi, että projektiin on käytetty henkilöstä riippuen 307-320h ja kurssiin 33-63h.

7.     Projektin aikataulun läpikäynti

Projektin katsottiin olevan loppusuoralla. Ohjelmakoodi hyväksyttiin viikolla 1 ja raporttidokumentit ovat viimeistelyä vaille valmiit. Myös käyttöliittymän toteutus alkaa olla projektin osalta päätöksessä. Projektipäällikkö Rauno Koskinen uskoi, että projekti saadaan päätökseen viikon sisällä.

8.     Kannan ja konversio-ohjelman tilanne

Tietokannan integroiminen on suoritettu ja edessä on sen testaaminen. Yhteistietokannassa on havaittu, että muutaman taitelijan historiikki on jäänyt pois yhteistietokannasta.

9.     Käyttöliittymän toteutuksen tilanne

Käyttöliittymä on viimeistelyvaiheessa ja sitä on testattu käymällä läpi testaussuunnitelman testitapauksia. Havaittuja virheitä on korjattu sitä mukaa, kun niitä on havaittu.  

10.                         Käyttöliittymän esittely

Esiteltiin käyttöliittymää ja tarkasteltiin havaittuja ongelmatilanteita. Sijoituspaikkojen lisäys on toteutettu hieman epäystävällisesti käyttäjää kohtaan, mutta se on toimiva. Kiireellisyys aiheutti sen, että käyttäjäystävällisyydestä jouduttiin tinkimään. Vaatimusmäärittelyn vaatimukset, joiden prioriteettiarvoksi oli etukäteen asetettu 1, toteutuivat projektin aikana. Prioriteetin 2 vaatimuksista suurin osa saatiin projektin aikana toteutetuksi. Vain seuraavat kaksi vaatimusta jäi kokonaan toteuttamatta:

-         Vaatimus 21:          Sijoituspaikkoja voidaan hakea

-         Vaatimus 22:          Valokuvia voidaan hakea

Osittain toteuttamatta jäivät:

-         Vaatimus 36:          Raportteja voidaan muodostaa

-         Vaatimus 37:          Raporttien tulostus

Vaatimukset, joiden prioriteettiarvo oli 3 tai 4, siirrettiin jatkokehitykseen

Päätettiin, että ohjelman päävalikon kuva vaihdetaan Jyväskylän yliopiston viralliseen soihtu-logoon.

11.                         Projektin raporttidokumenttien läpikäynti

Sovellusraporttiin vastaavat ohjaajat esittivät hieman muutoksia ja korjauksia. Arkkitehtuurikuvan paikka kappaleessa ”Toteutustekniikat ja -työkalut” tuntui erikoiselta. Muutamat kuvat näkyivät paperiversiossa epäselvästi ja ne korjataan paremmiksi. Kappaleeseen 3 esitettiin omaksi aliluvuksi ohjelman päävalikon toimintaa. Lisäksi käyttöliittymän kuvien oikeellisuus tarkistetaan ja tarvittaessa kuvat korvataan paremmilla. Kohdassa 3.4.5 oli selkeä kopiointivirhe ja kohdan tiedot päivitetään oikeiksi. Kohdassa 4.1 mainittu liite puuttuu liiteluettelosta ja se lisätään ja päivitetään sen seurauksena myös muiden liitteiden viittaukset. Lukuun 10 lisätään sijoituspaikkojen lisäys omaksi aliluvukseen. Korjataan esitetyt kohdat ja projektipäällikkö voi hyväksyä sen jälkeen dokumentin. Sovellusraportin käyttöliittymä luku laajennetaan ohjelman käyttöohjeeksi.

Testausraporttiin vastaavat ohjaajat esittivät myös pieniä korjauksia. Kappaleessa 2 käytetty aikamuoto korjataan siten, että raportissa puhutaan mitä on tehty eikä mitä tullaan tekemään. Sama asia huomioidaan myös yleisesti raporttidokumenteissa. Raporttiin lisätään yhteenveto dokumentista ja sen tarkoituksesta omaksi kappaleekseen. Kun nämä on korjattu, voi projektipäällikkö hyväksyä dokumentin.

Projektiraporttiin korjataan ensi viikon kokoukseen aikamuotovirheet ja dokumenttia täydennetään siten, että se voidaan läpikäydä seuraavassa palaverissa.

Lisäksi käytiin läpi projektin CD-levylle tulevaa hakemistorakennetta. Lari esitti levylle lisättävän html-sivun, jossa olisi lyhyesti selvitetty TARE-projekti tarkoitusta ja toteutusta.

12.                         TARE-sovelluksen jatkokehitys

Pirjo ei ollut vielä saanut yhteyttä tietotekniikan laitoksen amanuenssi Päivi Jämseniin, joten tietoa valtion hallinnan harjoittelupaikoista ei vielä ollut. Työharjoittelujakson lisäksi ohjelmaa olisi mahdollisuus kehittää erikoistyönä. Asiaa selvitetään seuraavaan palaveriin.

 

13.                         Muut esille tulleet asiat

Hilkka muistutti, että museolta saadut tavarat tulee palauttaa projektin päättyessä. Lisäksi Hilkka muistutti itsearviointien kirjoittamisesta.

14.                         Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Nro

Pvm

Tehtävä

Vastuuhenkilöt

Tila

3

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

 

5

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

 

17

17.12.2004

TARE-ohjelman toimittaminen testauskäyttöön museolle

Projektiryhmä

 

21

11.1.2005

Raporttien viimeistely

Projektiryhmä

 

22

11.1.2005

Projektitodistusmallin toimittaminen tilaajalle

Lari

 

15.                         Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri tiistaina 18.1.2005 klo 10:00. Paikkana on AgC223.1.

16.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mikko Vilenius päätti kokouksen klo 11:34.