Pöytäkirja 5 / TARE

Palaveri 5

Aika: maanantai 25.10.2004 klo 9:09- 10:53

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:

 

1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Rauno Koskinen klo 9:09. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Hilkka Heikkilä huomautti, että raporttien selvittäminen puuttuu esityslistasta ja tehtävälistasta. Käytettävyyskonsulttien aikataulun vuoksi sovittiin, että ensimmäiseksi käydään läpi ne asiat, joissa heidän läsnäolo on suotavaa.

3.     Käytettävyyskonsultit esittäytyminen

Maarit Nurkkala ja Sanna Saarikko esittäytyivät projektin osapuolille. He ovat molemmat tietojärjestelmätieteiden opiskelijoita. TARE- projektiin osallistuminen kuuluu heille tietojärjestelmätieteiden kurssiin Käytettävän käyttöliittymän kehittäminen..

4.     Käytettävyyskonsultit esittelevät omia agendojaan

Käytettävyyskonsultit esittivät omia aikataulujaan projektin suhteen. Päähuomio heidän panoksestaan keskittyy käyttöliittymän ulkoasun ja sen käytettävyyden suunniteluun ja kehittämiseen. Käytettävyyskonsultit tulevat osallistumaan tulevien TARE- käyttäjien haastatteluun Jyväskylä Yliopiston museolla.

5.     Pöytäkirjojen 2,3 hyväksyminen

Pöytäkirja 2 hyväksyttiin. Pöytäkirjaan 3 lisätään suorat osoitteet dokumenttien nettisivuille. Lisäksi projektilaisten tehtävälistasta oli kadonnut kaksi tehtävää: TARE- raportit ja tulevien TARE- käyttäjien haastattelut. Jyrki Kankaanpään tiedot museorekisterisovelluksen yhteydessä puuttuivat edelleen, joten ne lisätään. Tehtyjen muutosten jälkeen projektipäällikkö voi hyväksyä pöytäkirjan 3.

6.     Pöytäkirjan 4 hyväksyminen

Pöytäkirjaan 4 lisätään myös suorat osoitteet dokumenttien nettisivuille. Myös pöytäkirjaan 4 Jyrki Kankaanpään tiedot lisätään mainittaessa hänen museorekisterisovelluksensa. Tehtyjen muutosten jälkeen projektipäällikkö voi hyväksyä pöytäkirjan 4.

7.     Tehtävälistan läpikäynti

Nro

Päivämäärä

Tehtävä

Vastuuhenkilö(t)

Tila

1

4.10.2004

Selvittää lisenssiasiaa

Projektiryhmä

Jatkuu

2

14.10.2004

Projektin aikataulun toimittaminen

Projektiryhmä

Jatkuu

3

14.10.2004

Vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman korjaus

Projektiryhmä

Jatkuu

4

4.10.2004

TARE: n raporttien selvittäminen TATE: n pohjalta

Projektiryhmä

Päättyy

5

27.9.2004

Tulevien TARE- käyttäjien haastattelu

Projektiryhmä

Jatkuu

6

27.9.2004

DUO- ohjelman esittely

Miika

Jatkuu

7

27.9.2004

Seuraavat tilapalvelun mahdollisia toiveita

Ohjaajat

Päättyy

8

27.9.2004

Käytettävyyskonsulttiasian kehittyminen

Ohjaajat

Päättyy

9

18.10.2004

Yliopiston viestintäpuolen vaatimukset

Pirjo

Päättyy

  1. Selvittää lisenssiasiaa

Lisenssiasiaa on selvitetty ja sitä käydään läpi kohdassa 15.

  1. Projektin aikataulun toimittaminen

Aikataulua käydään läpi kohdassa 10

  1. Vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman korjaus

Vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman edistymistä käsittelevät kohdat 13 ja 14.

  1. TARE: n raporttien selvittäminen TATE: n pohjalta

Vaikka tämä tehtävä oli ”pudonnut” jossain vaiheessa pois dokumentoinnista, esitteli Heikki Nevala niitä palaverissa. Raportteihin haluttiin seuraavat muutokset:

Ø      Kirjallisuusviitteet ja näyttelyviitteet yhdeksi liitekentäksi

Ø      Raporteissa tulostetaan kaikki tiedot haetuista teoksista

Ø      Ylläpito- valikon raportit kuuluvat tietokantapalvelimelle

Pirjo Vuorinen listasi eniten käytettyjä raportteja, joihin kuuluvat:

Ø      Taiteilijan nimi

Ø      Teoksen sijoituspaikka

Ø      Inventointinumero

Ø      Kokoelmat

Ø      Lainaukset

  1. Tulevien TARE- käyttäjien haastattelu

Haastatteluja ei vielä toistaiseksi ollut tehty.

Haastattelut tehdään to 28.10.2004 Jyväskylän yliopiston museolla. Projektilaisista haastatteluun osallistuvat Mikko Meriläinen ja Heikki Nevala. Heidän lisäkseen haastatteluun osallistuu käytettävyyskonsultit Maarit Nurkkala ja Sanna Saarikko.

  1. DUO- ohjelman esittely

Miika Nurminen esittelee DUO- ohjelman saloja sitä mukaa kuin tarvetta esiintyy.

  1. Seuraavat tilapalvelun mahdollisia toiveita

Vastaavat ohjaajat ovat olleet yhteydessä tilapalveluun. Käytyjen keskustelujen pohjalta TARE- tietokannan sijoituspaikka- taulussa käytetään samanlaista nimeämiskäytäntöä kuin tilapalvelussa käytetään. Muita vaatimuksia ei ilmentynyt, joten tämä tehtävä päättyy.

  1. Seuraavat käytettävyyskonsulttiasian kehittymistä

Käytettävyyskonsulteiksi saadut Maarit Nurkkala ja Sanna Saarikko osallistuivat jo kokoukseen, joten tehtävä päättyy

  1. Yliopiston viestintäpuolen vaatimukset

Pirjo Vuorinen oli selvittänyt palaveria varten, mitä vaatimuksia Jyväskylän yliopiston viestintäpuolella projektiin liittyen olisi. Viestintäpuolen ilmoituksen mukaan heillä ei ole erillisiä vaatimuksia projektiin liittyen. Tehtävä päättyy.

10.                        Projektin yleistilan selvitys

Projektipäällikkö Rauno Koskinen selvitti projektin yleistä tilaa ja totesi suunnittelun olevan jo melko pitkällä ja projektin olevan aikataulussaan. Tulevien TARE- käyttäjien haastattelut aloitetaan kuluvalla viikolla to 28.10.2004 klo 12:00 Jyväskylän yliopiston Seminarium- talossa, jossa yliopiston museo sijaitsee.

11.                        Projektin työtuntien tarkastelu

Tarkasteltiin projektilaisten työtunteja. Todettiin, että projektilaisten tuntien välinen ero on pienentynyt ja nyt kyse on enää muutamista tunneista. Yleisesti osa-alueista tietokantasuunnittelu on hyvin pitkällä ja TATE -aineiston konversio-ohjelmaa aletaan tehdä. Käyttöliittymäsuunnittelu on alkutekijöissään.

Projektin tuntimäärät olivat jo hyvin lähellä 100 tuntia kaikilla projektin tekijöillä ja Hilkka huomautti projektin maksimituntimäärän olevan 350h.

12.                         Projektin aikataulun läpikäynti

Rauno Koskinen esitteli projektin aikataulua kurssin nettisivuilta http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/dokumentit/aikataulu.gif. Aikataulu oli vielä keskeneräinen, joten siihen palataan seuraavassa kokouksessa. Hilkka kehotti deadlinen pitämistä joulukuun puolivälissä, ettei mahdollinen myöhästyminen aiheuttaisi liian suuria ongelmia. (Kuva1)

 

13.                        Kannan suunnittelun tilanne

Kantasuunnitelman laatinut Mikko Vilenius esitteli TARE- kannan palaverin osanottajille. Keskusteltiin kannan tauluista ja kentistä ja päätettiin tehdä seuraavat muutokset:

·        Materiaalikenttä tehdään omaksi tauluksi.

·        Tekniikoille tehdään uusi taulu.

·        Sijoituspaikoille tehdään oma taulu, joka sisältää tilatiedot.

·        Valokuvaus- taulun kenttiä selvitetään tarkemmin, jotta tiedetään mitä tietoja kentät sisältävät ja millaisessa muodossa tiedot ovat. Pirjo Vuorinen toimittaa tarvittavat tiedot seuraavaan palaveriin.

·        Teostyypeille tehdään oma taulu.

·        Selvitettiin että kuvanumero on sama kuin teoksen inventointinumero.

Kantasuunnitelma kuva löytyy osoitteesta http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/tietokantakuva.html. (Kuva2)

14.                        Käyttöliittymän suunnittelun tilanne

Todettiin käyttöliittymän suunnittelun olevan niin alkutekijöissään, ettei vielä toistaiseksi voida esitellä mitään.

15.                         Vaatimusmäärittelyn tarkastelu

Vaatimusmäärittelyyn tehdään seuraavat korjaukset:

·        Kohtaan 1.2 tarkennetaan viittauksia dokumentteihin(aika, linkit).

·        Vaatimukset numeroidaan juoksevalla numeroinnilla koko dokumentin ajan.

·        Prioriteettilistaan kootaan kaikki vaatimukset.

Käytiin keskustelua hakuominaisuuksien kehittämisestä, sillä se on ohjelman tärkeimpiä käyttötarkoituksia. Miika Nurminen kuitenkin ehdotti, että hakujärjestelmän kehittäminen kirjattaisiin jatkokehitysaiheeksi, sillä hakujärjestelmän uusiminen olisi lähes oma projektinsa eikä näin ole aikataulun puolesta mahdollista toteuttaa tämän projektin puitteissa.

16.                         Projektisuunnitelman tarkastelu

Esiteltiin tehtyjä korjauksia. Museosovelluksen tekijäntietojen liittäminen oli unohtunut tästäkin dokumentista, joten Jyrki Kankaanpään tiedot lisätään dokumenttiin. Termi ”taide-esinehallintajärjestelmä” korvataan termillä ”kokoelmanhallintajärjestelmä”. Henkilölistasta poistetaan kokonaislista, jolloin vältetään saman asian toistamista. Lisäksi henkilölistaan korjataan käytettävyyskonsultti Maarit Nurkkalan etunimi oikeaksi siellä esiintyneen Sadun tilalle.

17.                         Lisenssiesittely

Mikko Meriläinen esitteli lisenssiasiaa. MIT- lisenssin tekstiä oli pyritty selventämään vapaalla suomennuksella ja lisäksi tehdyssä koosteessa oli GPL- ja LGPL- lisenssien pintapuolinen esittely. Miika Nurmisen pyynnöstä seuraavaan palaveriin selvitetään MIT- lisenssin sallivuus lähdekoodin lähettämisen suhteen. Asia tarkistetaan ottamalla yhteys Antti- Juhani Kaijanahoon. Lisenssikooste on nähtävissä osoitteessa http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/dokumentit/MIT.doc

18.                         Muut esille tulleet asiat

Ei muita esille tulleita asioita

19.                         Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Nro

Päivämäärä

Tehtävä

Vastuuhenkilö(t)

Tila

1

4.10.2004

Selvittää lisenssiasiaa

Projektiryhmä

Jatkuu

2

14.10.2004

Projektin aikataulun toimittaminen

Projektiryhmä

Jatkuu

3

14.10.2004

Vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman korjaus

Projektiryhmä

Jatkuu

5

27.9.2004

Tulevien TARE- käyttäjien haastattelu

Projektiryhmä

Jatkuu

6

27.9.2004

DUO- ohjelman esittely

Miika

Jatkuu

7

25.10.2004

Valokuvaus- taulun kenttien tarvitsemien tietojen toimittaminen

Pirjo

Uusi

 

20.                         Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri tiistaina 2.11.2004 klo 8.30 AgC223.1. Tästä eteenpäin palaverien aika ja paikka tiistaisin klo 8.30 AgC223.1.

21.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Rauno Koskinen päätti kokouksen klo 10.53.


Kuva1:Aikataulu

Kuva 2: Tietokanta