Pöytäkirja 6 / TARE

Palaveri 6

Aika: Tiistai 2.11.2004 klo 8:39- 10:33

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:

1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Mikko Vilenius klo 8:39. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Hilkka Heikkilä toi esille, että museon henkilökunnan haastattelusta olisi voinut olla oma kohtansa pöytäkirjassa. Lisäksi tulevasta 1. Väliesittelyn esitysmateriaalin hyväksyminen olisi voitu käsitellä erillisenä kohtanaan. Käytettävyyskonsulttien aikataulun vuoksi sovittiin, että ensimmäiseksi käydään läpi ne asiat, joissa heidän läsnäolo on suotavaa.

3.     Pöytäkirjan 5 hyväksyminen

Pöytäkirjaan tehtävät korjaukset:

Osallistujien nimilista pitää muuttaa aakkosjärjestykseen.

Tehtävissä maininta ”kurssin aikataulu” pitää muuttaa muotoon ”projektin aikataulu”.

Kohtaan 3 vastaavat ohjaajat halusivat kattavampaa selvitystä käytettävyyskonsulttien esittäytymisestä.

Kohdassa 4 käytettävyyskonsultit tarkensivat, että TARE- projektissa avustaminen kuuluu heille tietojärjestelmätieteiden laitoksen kurssiin Käytettävän käyttöliittymän kehittäminen.

Kohdassa 7 ei saanut selvää onko tehtävä päättynyt vai jatkuuko ja kun haastatteluajankohta oli sovittu, niin se pitäisi siellä näkyä. Raporttien selvitystehtävä oli suljettu, mutta se oli yhä listalla, joten se pitää ottaa pois. Tehtävälista voisi olla taulukkomuodossa.

Kohdassa 8 ei tullut ilmi, onko projekti aikataulussa ja sovelluksen osa-alueista ei ollut kirjoitettu siihen missä vaiheessa ne ovat.

Kohdassa 9 projektin tuntimäärän katto on 350 eikä 400 tuntia.

Kohdassa 10 linkit muihin dokumentteihin pitää olla pöytäkirjassa liitteenä, ellei ne ole alun perin olleet html-muotoa.

Kohdassa 11 termi ”kantahahmotelma” korvataan termillä ”kantasuunnitelma”. Lisäksi pitäisi tarkemmin selvittää, mihin Valokuvaus- taulun kenttien tarkempia tietoja tullaan käyttämään. Tämä tuli Pirjo Vuoriselle tehtäväksi ja siinä pitää olla siitä maininta.

Kohdassa 13 listoissa pitäisi olla pisteet lopussa, jos ne ovat lauseita.

Kohdassa 14 pitäisi tehdyt korjaukset eritellä tarkemmin.

Näiden korjausten jälkeen pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi vielä Larille ja Hilkalle ennen sen hyväksymistä.

 

 

 

 

 

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Nro

Päivämäärä

Tehtävä

Vastuuhenkilö(t)

Tila

1

4.10.2004

Selvittää lisenssiasiaa

Projektiryhmä

Siirtyy tilaajan tehtäviin

2

14.9.2004

Projektin aikataulun toimittaminen

Projektiryhmä

Tehty, joten poistuu tehtävistä

3

14.10.2004

Vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman korjaus

Projektiryhmä

Jatkuu

4

27.9.2004

TARE: n raporttien selvittäminen TATE: n pohjalta

Projektiryhmä

Tehty, joten poistuu tehtävistä

5

27.9.2004

Tulevien TARE- käyttäjien haastattelu

Projektiryhmä

Tehty. Poistuu Projektiryhmän tehtävistä

6

27.9.2004

DUO- ohjelman esittely

Miika

Yksi esittely pidetty, jatkoa seuraa

7

25.10.2004

Valokuvaus- taulun kenttien tarvitsemien tietojen toimittaminen

Pirjo

Toimitettu. Poistuu tehtävistä

 

Projektiryhmä:

·        Selvittää lisenssiasiaa lisää seuraavaan palaveriin(T1)

Edellisessä palaverissa esitettyyn kysymykseen ”Lähetetäänkö lähdekoodi automaattisesti eteenpäin vai ainoastaan pyynnöstä?” vastasi Antti- Juhani Kaijanaho seuraavasti: ”Lähdekoodin voi lähettää, jos haluaa. Pakkoa ei ole”. Tilaaja tutustuu MIT-lisenssiin seuraavaan palaveriin mennessä ja miettii sen sopivuutta heidän näkökulmastaan.

·        Toimittaa kurssin aikataulusta koosteen seuraavaan palaveriin(T2)

Kooste aikataulusta on nähtävillä projektisuunnitelmassa. Rauno Koskinen käy aikataulua läpi tarkemmin esityslistan kohdassa numero 7. Tehtävä poistuu. http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/dokumentit/projektisuunnitelma.html

·        Korjaavat vaatimusmäärittelyä ja projektisuunnitelmaa(T3)

Molempia dokumentteja on korjattu. Tehtävä jatkuu.

·        TARE: n raporttien selvittäminen TATE: n pohjalta(T4)

Raportteja on selvitetty. Tehtävä päättyy.

·        Tulevien TARE- käyttäjien haastattelu(T5)

Haastattelut suoritettiin to 28.10. Paikalla olivat käytettävyyskonsultit Maarit Nurkkala ja Sanna Saarikko sekä projektilaisista Heikki Nevala ja Mikko Meriläinen.

Vastaavat ohjaajat:

Tilaajan edustajat:

·        DUO- ohjelman jatkoesittely projektiryhmälle(T6)

Miika ohjeistaa jatkossakin projektilaisia DUO- ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä.

·        Pirjo Vuorinen toimittaa tarkemmat tiedot Valokuvaus- taulun kenttien tarvitsemista tiedoista(T7)

Pirjo jakoi tiedot palaverin yhteydessä projektilaisille.

5.     Projektin yleistilan selvitys

Rauno Koskinen selvitti projektin kehitystä. Tietokannan konversio on toteutusvaiheessa ja konversiossa voidaan siirtyä Delphillä koodattavaan osioon. Tietokanta on edelleen suunnittelu vaiheessa. Dokumenteista Vaatimusmäärittely ja Projektisuunnitelma alkavat olla valmiina katselmukseen. Muista dokumenteista seuraavaksi on edessä Sovellussuunnitelman laatiminen.

6.     Projektin työtuntien tarkastelu

Tuntiraportit jaettiin tilaajan edustajille ja vastaaville ohjaajille.

Tuntikaaviosta havaitaan projektilaisten tuntimäärät 1.11.2004 asti.       

7.     Projektin aikataulun läpikäynti

Rauno Koskinen esitteli projektin aikataulua kurssin nettisivuilta. Aikataulusta ollaan hieman jäljessä, sillä esimerkiksi Sovellussuunnitelma arvioitiin olevan valmis 5.11.2004, mutta se myöhästynee hieman. Sovellusraportin valmistumisajankohtaa siirretään myöhäisemmäksi, sillä ensiksi arvioitu päivämäärä 2.12.2004 on ennen sovelluksen suunniteltua valmistumista ja Sovellusraportin valmistus tapahtuu sovelluksen valmistumisen jälkeen. Lopuksi katsottiin projektiin arvioituja tunteja suhteessa toteuttajiin ja tehtäviin.

8.      Kannan suunnittelun tilanne

Pirjo Vuorinen jakoi edellisessä palaverissa pyydetyn aineiston Valokuvaus- taulun kenttien sisältämistä yksityiskohdista. Aineistoa tullaan käyttämään TARE- tietokannan suunnittelussa. Kannan toteutuksessa C++- kielinen konversio on valmiina, joten seuraavaksi on edessä konversion Delphi- toteutus. SQL- luontilauseiden toteutus on jo pitkällä. Sijoituspaikka- tauluun lisätään kampuksen kertova kenttä (Seminaarimäki, Ylistönrinne, Mattilanniemi, Tourula), rakennus-kenttä ja tarkempi paikka rakennuksessa (yhtenevä tilapalvelun käyttämän merkintätavan kanssa) ja lisäksi vapaamuotoinen sanallinen kuvaus paikasta. Koska yhdessä valokuvassa voi olla useampia taideteoksia ja toisaalta yhdestä taideteoksesta voi olla useampia kuvia, tulee tämä ottaa huomioon kantaa suunniteltaessa.

9.      Käyttöliittymän suunnittelun tilanne

Käytettävyyskonsultit ja projektilaisista Heikki Nevala ja Mikko Meriläinen haastattelivat Jyväskylän yliopiston museolla tulevia TARE- käyttäjiä torstaina 28.10.2004. Haastattelujen perusteella todettiin, että käyttöliittymän ulkoasuun olisi syytä tehdä muutoksia. Pieni fonttikoko ja haaleat värit olivat käyttäjien mielestä rasittavia silmille. Todettiin kuitenkin, että DUO- ohjelman komponentit vaikuttavat huomattavasti tulevan TARE- ohjelman ulkoasuun. Käytettävyyskonsultit ideoivat haastattelujen pohjalta kehitysehdotuksia ja haastattelevat sähköpostitse tulevia käyttäjiä tarkemmin. Käyttöliittymästä pyritään valmistamaan prototyyppi mahdollisimman pian.

10.                         Vaatimusmäärittelyn tarkastelu

Tarkastelu siirrettiin katselmoinnin yhteyteen. Projektilaiset kuitenkin korjaavat dokumenttia ja lähettävät dokumentin sähköpostilistan jäsenille viimeistään perjantain 5.11.2004 aamupäivän aikana.

11.                         Projektisuunnitelman tarkastelu

Tarkastelu siirrettiin katselmoinnin yhteyteen. Projektilaiset kuitenkin korjaavat dokumenttia ja lähettävät dokumentin sähköpostilistan jäsenille viimeistään perjantain 5.11.2004 aamupäivän aikana.

12.                        Projektisuunnitelman ja vaatimusmäärittelyn katselmointipäivien sopiminen

Katselmointipäiväksi sovittiin seuraava projektipalaveri tiistai 9.11.2004 klo 8.30. Paikkana projektin neuvottelutila AgC223.1.

13.                         Lisenssiesittely

Edellisessä palaverissa esitettyyn kysymykseen lähdekoodin lähettämisestä projektilaiset olivat saaneet vastauksen Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen assistentti Antti- Juhani Kaijanaholta, jonka mukaan lähdekoodin voi halutessaan lähettää, mutta MIT- lisenssi ei velvoita sen lähettämistä.

14.                         Muut esille tulleet asiat

Tarkasteltiin 1. Väliesittelyn aineistoa. Palaverin jälkeen aineistoa korjataan seuraavilla tavoilla ennen esittelyä:

·        Taidekokoelma- termi vaihdetaan termiksi Esinekokoelma.

·        Kokoelmat ovat yliopiston museon hallinnassa.

·        Ulkoasuun lisätään värikkyyttä.

·        Esityksen kalvomäärää vähennetään.

15.                         Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Nro

Päivämäärä

Tehtävä

Vastuuhenkilö(t)

Tila

1

4.10.2004

Selvittää lisenssiasiaa

Tilaajan edustajat

Siirtyi tilaajille

2

27.9.2004

DUO esittely

Miika

 

3

14.10.2004

Vaatimusmäärittelyn,  projektisuunnitelman korjaus

Projektiryhmä

 

4

2.11.2004

Käyttöliittymän prototyypin valmistus

Projektiryhmä

 

5

2.11.2004

Käyttöliittymän kehitysehdotusten laatiminen

Käytettävyyskonsultit

 

 

16.                         Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri tiistaina 9.11.2004 klo 8.30 AgC223.1. Palaveri on tulevaisuudessakin viikoittain samaan aikaan samassa paikassa.

17.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Mikko Vilenius päätti kokouksen klo 10.33.