Pöytäkirja 7 / TARE

Palaveri 7

Aika: Tiistai 9.11.2004 klo 8:42- 12:39

Paikka: Agora, sovellusprojektien kokoustila AgC223.1

Läsnä:

 

1.     Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtajana toimiva Heikki Nevala klo 8:42. Sihteerinä toimi Mikko Meriläinen.

2.     Esityslistan hyväksyminen

Käytettävyyskonsultti Sanna Saarikon tenttikiireiden vuoksi kohta 6 käsiteltiin ensimmäiseksi. Esityslista hyväksyttiin.

3.     Pöytäkirjan 6 hyväksyminen

Vastaavat ohjaajat tutkivat pöytäkirjan 6 ja laittavat palautteen ja korjausehdotukset sähköpostilla projektipäällikölle. Pöytäkirjaa ei hyväksytä ennen tarkistuskierrosta.

4.     Tehtävälistan läpikäynti

Nro

Päivämäärä

Tehtävä

Vastuuhenkilö(t)

Tila

1

12.10.2004

Selvittää lisenssiasiaa

Tilaajan edustajat

Päättyy

2

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

Jatkuu

3

15.9.2004

Vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman korjaus

Projektiryhmä

Jatkuu

4

2.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

Jatkuu

5

2.11.2004

Käyttöliittymän kehitysehdotukset

Käytettävyyskonsultit

Jatkuu

 

 

Projektiryhmä:

·        Korjaavat vaatimusmäärittelyä ja projektisuunnitelmaa(T3)

Molemmat dokumentit katselmoidaan tässä palaverissa ja katselmoinneista on jäljempänä omat kohtansa.

·        Käyttöliittymän prototyypin valmistus(T4)

Heikki Nevala esitteli käyttöliittymän varhaista prototyyppiä kuvien välityksellä. Vaikka prototyyppi oli alkutekijöissään, oli tilaajan edustaja Pirjo Nurminen tyytyväinen ensimmäisen version ulkoasuun. Kuvat käyttöliittymästä on kurssin nettisivuilla http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/dokumentit/kuviakl.ppt

Tilaajan edustajat:

·        Lisenssiasian selvitys(T1)

Pirjo ilmoitti, että MIT- lisenssin käyttö hyväksytään. Miika täsmensi, että MIT- lisenssi ei koske osia: DUOApplicationFrames, DUO ei-komponentti koodi ja DUOSearch.

·        DUO- ohjelman jatkoesittely projektiryhmälle(T2)

Miika ohjeistaa jatkossakin projektilaisia DUO- ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä. Tehtävä jatkuu.

Käytettävyyskonsultit:

·        Käyttöliittymän kehitysehdotukset (T5)

Käytettävyyskonsulttien työ on vielä alussa. Kehitysehdotuksia kerätään vielä uudella haastattelulla ja sen pohjalta käytettävyyskonsultit suunnittelevat käyttöliittymää projektiryhmän kanssa. Tehtävä jatkuu.

 

 

 

 

5.     Pikainen projektin tilan selvitys

Projektipäällikkö Rauno Koskinen kertoi lyhyesti projektin yleistilasta. Koskinen kertoi, että käyttöliittymässä toimii sisäänkirjautuminen ja yhteys tietokantaan on olemassa. Tietokannasta on olemassa versio, jolla käyttöliittymää voi testata. TATE- kannan generointi uudeksi kannaksi on kesken, mutta melko pitkällä. Koskisen mukaan projekti on aikataulusta arviolta 1-2 viikkoa jäljessä.

6.     Käytettävyyskonsultit esittelevät projektisuunnitelmaansa

Käytettävyyskonsultit Maarit Nurkkala ja Sanna Saarikko esittivät palaverissa projektisuunnitelmansa. Heille integroituminen osaksi TARE-projektia kuuluu kurssin ITKK55 Käytettävän käyttöliittymän kehittäminen ohjelmaan. Tärkeimpänä tehtävänään käytettävyyskonsultit pitivät käyttöliittymän ulkoasun suunnittelua. Käytettävyyskonsultit olivat jakaneet projektinsa kolmeen vaiheeseen, jotka ovat valmistelu-, ideointi- ja päättämisvaihe. 28.10.2004 tehdyn edellisen käyttäjien haastattelun jälkeen käytettävyyskonsultit olivat valmistaneet koosteen haastatteluiden tuloksista. Ensiksi todettiin, että tulevalla käyttäjäkunnalla on luultavasti vain vähäinen kokemus tietokoneiden käytöstä. DUO- ohjelman käyttäjät pitivät järjestelmää helppokäyttöisenä ja helposti omaksuttavana. Sen sijaan hakujärjestelmää käyttäjäkunta piti hankalaselkoisena. Lisäksi käyttäjiä haittasivat ikkunoiden avautuminen edellisen ikkunan päälle, ohjelman ulkoasun väritys, pieni fonttikoko ja tulostuslomakkeen ulkoasu. Käyttäjät toivoivat myös ohjelmalta pieniä odotusaikoja, jotta työntekorytmi säilyisi hyvänä. Käytettävyyskonsultit toteuttavat kyselyn yliopiston museon henkilökunnalla ke 10.11.2004. Kyselyn perusteella käytettävyyskonsultit koostavat raportin käyttöliittymän kehitysehdotuksista seuraavaan palaveriin tiistaiksi 16.11.2004.

 

Käytettävyyskonsulttien projektisuunnitelma on projektin nettisivulla http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/tare/dokumentit/PROJEKTISUUNNITELMA.ppt

7.     Vaatimusmäärittelyn katselmointi

Katselmoitiin vaatimusmäärittely. Kansilehden versio pitäisi muistaa päivittää, kun versio vaihtuu. Otsikkona tulee olemaan ”Taideteosrekisterisovelluksen vaatimusmäärittely”. Vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman ulkoasu yhtenäistetään vastaamaan toisiaan. Projektitilaa oli toistettu tarpeettomasti ja projektiorganisaatio puuttui henkilölistasta. Myös projektitietojen otsikko puuttui sivun alusta. Korjataan, että sovellus tehdään Yliopiston tietotekniikan laitoksen sovellusprojektina. Versiohistorian lisätietoja tarkennetaan. Sivunumeroinnissa alku merkitään roomalaisin numeroin ja johdannosta alkaen arabialaisilla numeroilla. DUO- järjestelmä on kokoelmien hallintajärjestelmä. Korjataan historiaan, että kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hallinnasta vastaa Jyväskylän yliopiston museo. Taideteoksista vanhimmat ovat Jyväskylän Seminaarin alkuajoilta. Suurin deponoija on valtion taideteostoimikunta. Selitettävä, miksi taiderekisterisovellusta tarvitaan. Rakenne pyritään kasaamaan lausemuotoiseksi ja listarakenteita vähennetään. Vaatimusmäärittelyssä kuvataan kaikki ne sovellukselle asetetut vaatimukset. Kohdan 1.2 taulukkoon liitetään tekijä ja tieto dokumentin sijainnista. Termit ja lyhenteet muutetaan yhtenäiseksi projektisuunnitelman kanssa. Lisätään termi deponointi = sijoittaminen termilistaan.

Luvun 2 alkuun lisätään kuvaus luvun sisällöstä. Sovelluksen rakennekuvaan lisätään kuvateksti ja korjataan sovelluksen toimintaympäristöksi sisäverkko. Yhteistietokannan nimestä on monta versiota ja sen nimeämiskäytäntö yhtenäistetään. Termi WWW-palvelu muutetaan termiksi WWW-palvelin.

Luvussa 3 vaatimusten tärkeysaste 1 tarkoittaa, että vaatimus toteutetaan tämän projektin puitteissa. Tärkeysaste 4 puolestaan tarkoittaa jatkokehitystoiveita, joita ei toteuteta tässä projektissa. Myös muiden tärkeysasteiden määrittelyä tarkennetaan. Käyttöliittymä ja sen toimivuus Windows XP - ympäristössä on ensisijainen prioriteetti. Windows 2000 - järjestelmässä toimiminen on sen sijaan toissijainen vaatimus. Perus-, tuottaja- ja käyttäjätietojenhallinta on ensisijainen vaatimus. Palaverissa käytössä olleen dokumentin version mukaiset vaatimukset 35,42,47,49 ja 50 siirretään käytettävyyskonsulttien vaatimuksiin. Tietoliikenteen salaus on jatkokehitysaihe. Vaatimuksissa lauseiden loppuihin lisätään unohtuneet pisteet. Standardit kohdassa korjataan viimeinen lause muotoon ”suosituksen mukaisesti tehdään kohta Luetteloinnin minimitiedot”. Rajoituksissa mainitaan, että DUO-ohjelmasta käytettävät komponentit tulevat rajoittamaan TARE-ohjelman ulkoasua.

Luvun 4 kohdassa 4.2 täsmennetään, ettei minimitietoja ole kuitenkaan pakko syöttää, vaikka se mahdollista olisikin.

Luvussa 5 käyttötapausten kohtaan 5.2 kuvaukseen lisätään, että ohjelma ehdottaa uutta inventointinumeroa. Kohdassa 5.4 poistetaan tarpeeton poikkeus ja kohtaan 5.7 tarkennetaan, että myös harjoittelijalla on oikeus liittää teoksia näyttelyyn.

Lopuksi yhteenvetoa laajennetaan.

Päätös: Vaatimusmäärittelyä korjataan läpikäytyjen muutosehdotusten pohjalta ja lähetetään vastaaville ohjaajille tarkastettavaksi ennen dokumentin hyväksymistä. Dokumentti tulee lähettää tilaajalle ja ohjaajille mahdollisimman pian tarkistukseen.

 

8.     Projektisuunnitelman katselmointi

Katselmoitiin projektisuunnitelma. Kuten vaatimusmäärittelyn katselmoinnissa jo todettiin, niin projektisuunnitelman ja vaatimusmäärittelyn ulkoasu tulee vastaamaan toisiaan. Myös sivunumeroinnin ja sisällysluettelon osalta noudatetaan vaatimusmäärittelyn dokumentointityyliä. Sisällysluettelosta poistetaan tiivistelmä ja versiohistoria.  Johdanto muutetaan vastaamaan vaatimusmäärittelyn johdantoa. Lisätään johdantoon dokumentin rakenteen kuvaus.

Luvussa 2 korjataan termejä, jotka oli selitetty paremmin vaatimusmäärittelyssä, mutta termilistassa oli eroavaisuuksia näiden kahden dokumentin välillä. Termilista yhtenäistetään vaatimusmäärittelyn kanssa ja listaan tehdään muutoksia. Delphi- termiä tarkennetaan sitä, mitä nopea käännösprosessi tarkoittaa. SQL- palvelimen selitys kaipaa myös tarkennusta. PostreSQL-termin selitykseen olisi syytä lisätä linkki ohjelman nettisivuille. HTML- termissä lyhenteen ”purkamisessa” HyperText ei ole yhdyssana vaan tilalle korjataan Hyper Text. WWW-palvelu muutetaan WWW-palvelimeksi ja termin selitystä selkeytetään. Lisätään termilistaan http- termin selitys. Termi Deponoitu korvataan perusmuotoisella Deponointi-termillä. Clarion - termin selitys tarkennetaan. Termit kirjataan lisäksi aakkosjärjestykseen.

Luvun 3 alkusanoissa esiintyvä lause Tässä kerrotaan myös Jyväskylän yliopiston kokoelmienhallintasovellusten historiasta...” muutetaan lauseeksi ”Tässä luvussa kerrotaan projektin taustaan liittyvästä historiasta…”. Historia- osiossa yhtenäistetään muotoilua vaatimusmäärittelyssä esiintyvän vastaavan kohdan kaltaiseksi. Kohdassa 3.2 muutetaan, että UNO ja TATE yhdessä korvasivat käsinpidetyn kortiston. Käytetty termi verkossa toimiva korvataan termillä etäkäytön mahdollistava. Kohdassa 3.4 korjataan viimeiseksi lauseeksi ”Tässä kerrotaan myös Jyväskylän yliopiston kokoelmienhallintasovellusten historiasta”.

Luvussa 4 kohdassa 4.1 vaihdetaan termi toiminnallisuudeltaan vastaava muotoon ”käyttötarkoitukseltaan vastaava”. Kohtaan 4.2 korjataan, ettei kyseessä ole projektipäällikön virka, vaan ainoastaan tehtävä. Kohdassa 4.3 tarkennetaan, että projekti päättyy silloin kun se on valmis ja poistetaan kohta, jossa neljää toteuttajaa pidetään vähäisenä määränä.

Luvussa 5 projektiryhmän jäsenet ovat sovellusta toteuttavat neljä projektilaista. Projektiorganisaatio puolestaan kattaa koko käytössä olevan henkilöstön. Kohdassa 5.1.4 korjataan, että kyseessä on tilaajan edustajat, ei edustus. Kohdassa 5.1.5 puolestaan intressiryhmään kuuluvat ne henkilöt, joilla on projektiin liittyviä intressejä, ei omia intressejä. Intressiryhmään lisätään tilapalvelun edustajina Esko Korhonen ja Martti Lehtonen. Kohdassa 5.1.6 lisätään, mitä Jonne Itkonen on kouluttanut ja poistetaan listasta Pauli Kujalan nimi projektiin kuulumattomana. Kohdassa 5.2 muotoillaan kohta ”TARE-projektiryhmä sai käyttöönsä tietotekniikan laitokselta Agorasta huoneen C223.4” muotoon ”TARE-projektiryhmällä on käytössään…”.  Myös koko kohta 5.2 katsottiin tarvitsevan selkeämpää ilmaisua.

Luvun 6 alusta puuttui kuvaus luvun sisällöstä, joten kuvaus lisätään luvun alkuun. Kohdassa 6.1 vastuualueiden toimintaa tulisi kuvata tarkemmin ja listoja korvata lauserakenteilla. Kohdasta 6.2 poistetaan, että työ jatkuisi palkallisena.

Luvun 7 alussa olevaan aikataulukuvaan lisätään sanallinen selvitys. Huomautettiin myös, että liitteet tulisi sijoittaa dokumentin loppuun omaksi osiokseen. Jos kyseessä taas on kuva, se voidaan sijoittaa heti tekstin jälkeen. Kohtaan 7.1 alkuun kaivataan lisäselvitys kaavion tarkoituksesta. Lisäksi kuvaan lisätään kuvateksti ja päivämääriä ja dokumenttien kronologista järjestystä täsmennetään. Kohdan 7.2 kaaviosta puuttui otsikko, joka siihen tullaan lisäämään. Myös tähän lisätään kuvateksti ja selvennetään kaavion kohtia tarkemmin.

Luvun 8 termi ”Mitä tehdä kun sattuu” korvataan jollakin muulla termillä. Kohdassa 8.1.3 muotoillaan toimenpiteet riskin toteutumisen jälkeen parempaan muotoon. Kohdassa 8.2.2 CVS-levyn rikkoutuminen aiheuttaisi yhden vuorokauden tietojen menettämisen. Kohdassa 8.3.2 tulisi riskien välttäminen kuvata nykyistä tarkemmin ja määrittää kuka tekee viime hetken rajaukset. Kohtaan 8.3.3 muutetaan otsikko selkeämmäksi. Otsikko muutetaan myös kohtaan 8.3.4 ja 8.3.5.

Luvun 9 alkuun lisätään kuvaus luvun sisällöstä. Kohdassa 9.1 tarkennetaan tiedostomuotojen käyttöä eri tarkoituksissa. Lisätään tarkenteisiin Access-tietokantaohjelmiston tiedostotyypit. Lisäksi tallennetaan tiedostot myös Access 2000- muotoon. Kohdassa 9.2.1 kuvataan mainitut dokumentit tarkemmin. Kohtaan 9.3.1 selvitetään millainen katselmointi dokumenteille tehdään ja miten katselmointi suoritetaan. Samoin tarkennetaan millaista hyväksymismenettelyä katselmoitavien dokumenttien yhteydessä käytetään. Kohtaan 9.6 tähdennetään tare2004-sähköpostilistaa ja lisätään linkit arkistoihin. Kohtaan 9.7 lisätään huomautus siitä, että palaverien ajasta voidaan tarvittaessa poiketa. Määritetään lisäksi ne ryhmät, jotka projektiorganisaatiosta osallistuvat projektipalavereihin. Kohtaan 9.7.1 lisätään esityslistaan kuuluvaksi kohdaksi tuntikirjanpidon tarkistaminen.

Yhteenvetoa tarkennetaan ja se yhtenäistetään vaatimusmäärittelyn yhteenvedon kaltaiseksi, poikkeuksena juuri ko. dokumenttia koskevat yhteenvetoon kuuluvat tiedot.

Päätös: Projektisuunnitelmaa korjataan läpikäytyjen muutosehdotusten pohjalta ja lähetetään vastaaville ohjaajille tarkastettavaksi ennen dokumentin hyväksymistä.

 

9.     Muut esille tulleet asiat

Päätettiin, että TARE-sovelluksessa näytön minimiresoluution on oltava 1024x768 pikseliä.

10.                         Sovitaan osallistujien seuraavista tehtävistä

Nro

Päivämäärä

Tehtävä

Vastuuhenkilö(t)

Tila

1

15.9.2004

Vaatimusmäärittelyn ja projektisuunnitelman korjaus

Projektiryhmä

 

2

9.11.2004

Käyttöliittymän prototyyppi

Projektiryhmä

 

3

9.11.2004

Haastatteluraporttien toimittaminen

Käytettävyyskonsultit

 

4

15.9.2004

DUO-ohjelman esittely

Miika

 

5

2.11.2004

Käyttöliittymän kehitysehdotukset

Käytettävyyskonsultit

 

6

9.11.2004

Tilatietokoodien lähettäminen

Pirjo

 

7

9.11.2004

Kuvalinkkien ja kuvatietojen suhteen tarkistus

Projektiryhmä

 

8

9.11.2004

Käytettävyyskonsulttien projektiraportin lisääminen verkkoon

Projektiryhmä

 

11.                         Sovitaan seuraavan palaverin aika ja paikka

Seuraava palaveri tiistaina 16.11.2004 klo 8.30 AgC223.1. Lisäksi sovittiin myös palaveriaika tiistaille 23.11.2004 klo 8:30. Paikkana on AgC223.1.  

12.                         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Heikki Nevala päätti kokouksen klo 12:39.