Kompassi-projektin aloituspalaverin pöytäkirja

Aika: 31.1.2002 klo 14.15-16.30

Paikka: Tourula To B113

 

Läsnä:

Carita Haapanen (avoin yliopisto)

Minna Lehtonen (avoin yliopisto)

Mervi Gröhn (avoin yliopisto)

Tommi Lahtonen (tilaajan edustaja)

Jukka-Pekka Santanen (vastaava ohjaaja)

Markku Vire (tekninen ohjaaja)

Markus Viklund (työprojekti-opiskelija)

Mikko Vieru (työprojekti-opiskelija)

Teemu Lappalainen (työprojekti-opiskelija, puheenjohtaja)

Anu Valkonen (työprojekti-opiskelija, sihteeri)

 

1. Kokouksen avaus

 

Jukka-Pekka Santanen avasi kokouksen. Puheenjohtajaksi valittiin Teemu

Lappalainen ja sihteeriksi Anu Valkonen. Läsnäolijat esittelivät itsensä

ja toimenkuvansa.

 

2. Projektin taustatietoa

 

Projektin tarkoituksena on toteuttaa WWW-pohjainen Jyväskylän yliopiston avoimen

yliopiston opiskelijoille suunnattu opiskelu- ja urasuunnittelusovellus.

Avoimen yliopiston puolellahan ei voi suorittaa tutkintoa, mutta siellä suoritettuja

opintoja voi hyödyntää pyrkiessään pääsykokeiden tai avoimen väylän kautta

yliopistoon sekä täydentäessään tutkintoaan. Avoimen puolella suoritetut

opinnot vastaavat opintovaatimuksiltaan varsinaisia yliopisto-opintoja,

joten osan tavoittelemastaan tutkinnosta voi siis suorittaa avoimen

puolella. Niinpä avoimen yliopiston opintoja kannattaa suunnitella

kauaskantoisemmin.

 

Jyväskylän avoimen yliopiston WWW-sivustoilla ei tällä hetkellä ole

opintoneuvontaan liittyviä sivuja. Tietoa Suomen kaikkien avoimien

yliopistojen järjestämästä opetuksesta saa Suvi WWW-sovelluksen avulla.

Oulun ja Tampereen yliopistoilla on omat WWW-pohjaiset

opintoneuvontapalvelut.

 

Sovelluksen avulla opiskelija saisi tietoa eri ainevalintojen tuomista

mahdollisuuksista työelämässä sekä tiettyyn ammattiin vaadittavista

opinnoista. Työelämässä olevat opintojaan täydentävät saisivat apua

ainevalintoihinsa. Eri elämäntilanteissa olevat saisivat tietoa eri

aineiden opiskelumahdollisuuksista ja -muodoista. Avoimen yliopiston

väylän mahdollisuutta hyödyntävät saisivat tietoa opintovaatimuksista eri

tiedekunnissa.

 

Sovelluksen tarkoituksena on myös helpottaa tiedon ylläpitoa ja

saatavuutta. Opettajat ja muu henkilökunta pystyvät jatkossa tallettamaan

tiedon sovelluksen taustalla olevaan tietokantaan vain yhteen paikkaan.

Tietoa voidaan sitten hyödyntää  tarkoituksenmukaisella tavalla

erilaisissa käyttötilanteissa ja muilla sivustoilla.

 

Opiskelijat saisivat tietoa

· yleisissä opiskeluun liittyvissä asioissa (haku)

· ainevalinnoista

· opiskelu-uran ja sitä seuraavan

· työuran suunnitteluun

· tutkintovaatimuksista ja tutkinnoista

· opiskelumahdollisuuksista- ja muodoista (opiskelu eri

  elämäntilanteissa)

· avoimen väylän vaatimuksista

 

Sovelluksen kohdekäyttäjäryhmän muodostavat yliopisto-opintoihin

tähtäävät (tutkintotavoitteiset), ammattitaitoaan kehittävät ja avoimen

väylän kautta yliopistoon pyrkivät. Tietoa on myös eri opiskelutavoista

eri elämäntilanteissa opiskeleville.

 

Tietokannan sisältämää tekstiaineistoa on alustavasti alettu jo keräämään

ja sitä tuotetaan kevään aikana lisää käytännön suunnittelun ja

toteutuksen yhteydessä. Sisältöä tuottavat avoimen yliopiston opettajat ja

suunnittelijat oman vastuualueensa osalta. Avoimen puolella Minna Lehtonen

vastaa sisällön suunnittelusta ja tuottamisesta. Tietoa koottaisiin

kaikista Jyväskylän avoimessa yliopistossa opiskeltavista aineista.

Opiskelijat vastaavat www-sovelluksen teknisestä suunnittelusta ja

toteutuksesta. Eli tietokannan sekä käyttöliittymien (käyttäjän ja

ylläpitäjän) toimintojen ja ulkoasun vaatimusmäärittelystä,

suunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta.

 

3. Aiheen läpikäyntiä

 

Jukka-Pekka Santanen jakoi sähköpostitulosteen, jossa oli esisuunnitelma

työstä. Carita Haapanen jakoi hahmotelman työstä, johon oli hahmoteltu erilaisia

sovelluksen käyttötilanteita, rakennetta, asiasisältöä ja eri  kohderyhmiä (sivustokartta).

Kokouksen aiheet pohjautuvat lähinnä tähän  paperiin.

WWW-sivujen etusivulla olisi kompassin kuva, josta lähtisi eri

ilmansuuntiin urapolkuja ja linkkejä sekä yleishakukohta, josta hakusanan

avulla saisi haluamastaan aiheesta tietoa.

Kompassi-nimi olisi vaihdettava toiseksi, sillä se on käytössä Tampereen

yliopiston projektissa. Uusi nimi voisi olla Osviitta.

 

3.1 Sivujen staattisuus ja dynaamisuus

Sivujen staattisuuden ja dynaamisuuden osuutta pohdittiin; mitä tulee

tietokantapohjaiseksi.

Staattiset sivut eivät oikeastaan toisi lisäarvoa käyttötilanteessa, sillä

käyttäjän pitäisi tällöin etsiä linkkien kautta haluamaansa tietoa, sillä

kaikki tieto olisi kirjoitettuna HTML-sivuille. Dynaamisesti toteutetut

sivut olisivat sekä käyttäjän että ylläpitäjän kannalta paremmat. Tiedon

ylläpito helpottuu, sillä tiedot voidaan päivittää tietokantaan vain

yhteen kohtaan. Käyttäjä puolestaan löytää etsimänsä tiedon nopeammin,

sillä hän saa kirjoittamiensa hakukriteerien mukaiset tiedot heti. Tämä

toteutusratkaisu helpottaa tiedon etsintää.

 

3.2 Vaatimusmäärittelyä

Hakutoiminnoiksi esitettiin ainakin:

· ammatti   -> suositeltavat opintokokonaisuudet

· opintokokonaisuudet -> ammattivaihtoehdot

Käyttäjä saisi kirjoitettuaan opintoaineen/ammattinimikkeen listan 

ammattivaihtoehdoista /suositeltavista opintokokonaisuuksista.

Muita sovellukselta vaadittavia ominaisuuksia:

· Tietoa Avoimen väylän kautta yliopistoon pyrkiville sekä

tutkintovaatimuksista

· Keskusteltiin myös siitä, tuleeko käyttäjäprofiilitunnistusta.

Esimerkkinä mainittiin Amazonin verkkokirjakaupan arvostelutähtiin ja

siihen mitä muita kirjoja tietyn kirjan hankkineet olivat hankkineet.

Kurssit voitaisiin esittää annetun palautteen tai opiskelijoiden muiden

kurssivalintojen perusteella tällöin pitäisi ottaa käyttöön

käyttäjätunnukset.

· Palautteen anto/FAQ. Esimerkkinä mainittiin verkkoklinikan-

sivusto, jossa lääkäreiden vastauksia on koottu aihealueittain

selailtavaksi

· Sivuilla voisi olla opiskelijoiden opiskelukokemuskertomuksia

luettavana

· Ammatilliset kuvaukset

· Opettajien yhteystiedot

· Työelämässä oleville, opintojaan täydentäville olisi vastaavasti

esillä täydennyskoulutusvaihtoehtoja

· Eri elämäntilanteissa opiskelevien neuvonta. Tuleeko linkit eri

elämäntilanteissa oleville vai vain eri opiskelumuoto-linkkejä, joista

käyttäjän pitää valita itselleen tarkoituksenmukaisin

Keskustelua rönsyili aiheesta toiseen; minkään asian suhteen ei tehty

päätöksiä (avoimen puolelta Haapanen poistui tässä vaiheessa paikalta).

Materiaaliin tutustumisen jälkeen lopulliset ominaisuudet hahmottuisivat.

 

4. Aikataulun laadintaa

 

Prototyyppi(raakavedos käyttöliittymästä eli www-sivusta) pitäisi ainakin

suunnitella; suunnitteluosuusvaihe olisi helmikuun loppuun mennessä

ohitse. Projektin etenemisprosessi riippuu tietenkin siitä, kuinka

nopeasti materiaalia saadaan avoimen yliopiston puolelta. (Milloin saamme

materiaalia nähtäville?)

 

5. Edellisen Kotka-työprojektin hyödyntäminen

 

Aiemmin toteutetun Kotka-työprojektin materiaalia kannattaa käyttää

hyödyksi, sillä toteutusympäristö- ja tekniikat tulisivat olemaan samat.

Myös osia Kotkan tietokannan sisältämistä tiedoista voidaan hyödyntää.

Tietotekniikan laitoksella on myös kiinnostusta aiheeseen. Keskusteltu on

lähinnä siitä, voitaisiinko opintokokonaisuudet ja tutkintovaatimukset

jotenkin voida tallettaa tietokantaan.

 

Työkaluina ovat:

Java = ohjelmointikieli

JSP = Java Server Pages; skriptaustyylinen ohjelmointikieli

JavaBeanit = ohjelmamoduuleja = komponentteja, joita voidaan sijoittaa JSP

-sivuille

Apache = HTTP-palvelinohjelma

Tomcat = JSP-moottori

Poolman = ohjelma, joka kontrolloi tietokantayhteyttä

PostgreSQL = tietokannan hallintajärjestelmä

 

6. Projektin yhteystiedot

 

Projektin akronyymi olisi Uraani, joka olisi myös sähköpostilistan nimi.

Projektihuoneen numero C223.2(toinen kerros Agorassa, heti ulko-oven

vasemmalta puolelta portaat ylös ja käytävää suoraan eteenpäin ja oikealle

projektitilaan)

Puh:014-2604964

Sähköpostiosoite:uraani@mit.jyu.fi

 

PÄÄTÖS: Jukka-Pekka Santanen toteuttaa sähköpostilistan.

 

7. Seuraava kokous

 

Sovimme seuraavaksi palaveriajaksi ke 6.2.2002 kello 13.15. To B 113.

Jatkossa palaverit olisivat keskiviikkoisin klo 10.00 Agoran projektitilan

palaverinurkkauksessa.