URAANI-projekti

                                  Teemu Lappalainen

                                     Anu Valkonen

                                       Mikko Vieru

                                    Markus Viklund

Projektisuunnitelma 8.5.2002    


URAANI-projektin tietoja

 

Tekijät:                                Teemu Lappalainen (teelapp@cc.jyu.fi)

                                             Anu Valkonen (anivalk@st.jyu.fi)

                                             Mikko Vieru (mivieru@cc.jyu.fi)

                                             Markus Viklund (vimabe@cc.jyu.fi)

Tilaaja:                                Jyväskylän avoin yliopisto

Teettäjä:                              Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos

Yhteystiedot:                       Agora, huone C223.2  puh. 014-2604964

Työn nimi:                           URAANI, projektisuunnitelma

Työ:                                     Projektisuunnitelma tietotekniikan cum laude-työprojektiin.

 

Tiivistelmä:                        URAANI-projekti toteuttaa Jyväskylän yliopiston avoimelle yliopistolle Vainu-nimisen opiskeluneuvonta- ja urasuunnittelusovelluksen. Projektisuunnitelmassa             kuvataan projektin tavoitteita, projektiorganisaatiota sekä tehtävien jakoa ja suunniteltua aikataulua.

 

Avainsanat:                         Aine, ammatti, avoin yliopisto, haku, opintoneuvonta, opiskelu, tietokanta, urasuunnittelu, WWW-sovellus.

Laitteet:                               Neljä työasemaa, joissa käyttöjärjestelmänä kolmessa on Linux ja yhdessä Windows 2000.

Työkalut:                             JSP, JavaBean, HTML, CSS, Apache, Poolman, PostgreSQL, TomCat, Linux .


Versionhallinta

Versio

Päiväys

Tehnyt

Muutokset

0.1

18.2.2002

Anu Valkonen

- Lisätty tietokokonaisuuksia.

0.2

20.2.2002

Anu Valkonen

- Korjattu asiakokonaisuuksia.

0.3

22.2.2002

Anu Valkonen

- Ulkoasun muotoilua.

0.4

25.2.2002

Anu Valkonen

- Ulkoasun muotoilua, kansisivun, listojen,   ja sisällysluettelon osalta.

- Kieliasun tarkistus, asiavirheiden korjausta ja tarkennuksia.

- Johdannon viimeisen kappaleen lisäys.

0.5

28.2.2002

Anu Valkonen

- Janakaavion lisäys.

- Lukujaon (lukujen 3, 4 ja 5) ja asiasisällön järjestelyä ja asiasisällön muutoksia.

- Aikataulu- ja työnjakoluvun  uudelleenkirjoittamista ja tarkentamista.

- Lisätty termejä.

- Versionhallintaosion päivitystä.

- Uusien lukujen lisääminen.

0.6

1.3.2002

Anu Valkonen

- Lukujen 8, 9 ja 10 uudistaminen.

0.7

6.3.2002

Anu Valkonen

- Ulkoasun muotoilua, tarkennuksia, alalukujen 3.4 ja 4.4  lisäys sekä kuva- ja taulukkoliitteen muotoilua.

0.8

12.3.2002

Anu Valkonen

- Ulkoasun muotoilua. Kieliasun muotoseikkojen korjausta. Asiasisällön tarkennusta sekä korjausta. Toteutusvaiheen tarkennusta luvussa 7. Taulukon ulkoasun muotoilua.

0.9

25.03.2002

Anu Valkonen

- Asiavirheiden korjausta. Ulkoasun muotoilua.

 


 

Sisäl

1     Johdanto. 1

2     Termejä. 2

3     Projektin taustoja ja tavoitteita. 4

3.1     Opiskelu Jyväskylän avoimessa yliopistossa.. 4

3.2     Suomen avointen yliopistojen nykyiset WWW-sivustot. 5

3.3     Sovellukselle asetetut tavoitteet. 5

3.4     Yliopiston muiden tahojen intressit. 6

3.5     Oppimiselle asetetut tavoitteet. 6

4     Sovellukselle asetetut vaatimukset ja ominaisuudet 7

4.1     Sovelluksen ominaisuudet ja sen sisältämät tiedot. 7

4.2     Tietokannan materiaalin kerääminen.. 7

4.3     Sivujen staattisuus ja dynaamisuus. 8

4.4     Kotka-järjestelmän hyödyntäminen.. 8

5     Projektin resurssit ja organisaatio. 8

6     Projektin tehtävät ja niiden jakautuminen. 10

7     Projektin aikataulu. 12

8     Riskien arviointi ja hallinta. 13

9     Yhteenveto. 15

Lähteet 15

 


1     Johdanto

URAANI-niminen tietotekniikan cum laude -työprojekti toteuttaa kevään 2002 aikana Vainu-nimisen WWW-pohjaisen opiskeluneuvonta- ja urasuunnittelusovelluksen Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijoille. Sovelluksen taustalla oleva tietokanta pyritään toteuttamaan mahdollisimman joustavaksi, jotta uusia ominaisuuksia voidaan lisätä myöhemmin ja käyttöä voidaan laajentaa Jyväskylän yliopiston muiden laitosten tarpeisiin.

 

Projektissa toteutettavalla järjestelmällä voidaan tarjota Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelijoille opiskeluneuvontapalveluja WWW-muodossa. Tällä tavoin toteutettuna opiskeluneuvonta tehostuu, sillä opiskelijat saavat yleisen opiskeluun tarvitsemansa tiedon verkon välityksellä ja avoimen  henkilökohtainen  opiskeluneuvonta voi keskittyä vaikeampien kysymysten tarkasteluun.

 

URAANI-projekti vastaa WWW-sovelluksen teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta. Projektilaisten tehtäviin sisältyvät mm. tietokannan sekä käyttäjän ja henkilökunnan käyttöliittymien toimintojen ja ulkoasun vaatimusmäärittely, suunnittelu, toteutus ja testaus.

 

Projektisuunnitelma kuvaa URAANI-projektin taustoja, tavoitteita, toteutusta ja aikataulua. Tämän suunnitelman lisäksi sovellukselle laaditaan sovellussuunnitelma, jossa kuvataan sovelluksen rakenne toiminnallisten vaatimusten pohjalta näyttökarttojen avulla. Lisäksi projekti laatii projekti- ja sovellusraportin sekä käyttöohjeen projektin loppuvaiheessa.

 

Luvussa 2 esitellään projektissa käytettäviä termejä. Luvussa 3 kerrotaan  projektin taustoista ja tavoitteista. Luvussa 4 kuvataan  sovellukselle asetettuja vaatimuksia ja ominaisuuksia. Luvussa 5 esitellään  projektin resurssit ja organisaatio. Luvussa 6 esitellään projektin tehtävät ja niiden jakautuminen ryhmän jäsenten kesken. Luvussa 7 hahmotellaan projektin aikataulua. Luvussa 8 kartoitetaan  projektin riskejä ja niiden hallintakeinoja.


2     Termejä

URAANI- projektiin keskeisesti liittyviä käsitteitä ovat seuraavat:

Apache                                    on ilmainen HTTP-palvelinohjelmisto.

CSS                                         eli Cascading Style Sheets on WWW-sivujen ulkoasua kuvaava kieli.

ER-kaavio                              on tietokannan rakennetta kuvaava kaavio (engl. Entity Relationship diagram).

GPL-lisenssi                           on ns. vapaa lisenssi, jonka mukaan ohjelman mukana tulee toimittaa sen lähdekoodi tai se tulee olla vapaasti saatavilla verkossa.

HTML                                    on WWW-sivujen rakennetta ja ulkoasua kuvaava kieli.

HTTP                                      on WWW-arkkitehtuurin käyttämä tiedonsiirtoprotokolla.

Java                                        on Sunin kehittämä laitteistoriippumaton olio-ohjelmointikieli.

Java-pavut                              (engl. JavaBeans) ovat Java-ohjelmointikielellä luotuja komponentteja, joita voidaan kutsua JSP-sivuilla.

JServ                                      on ilmainen Java-servlettimoottori.

JSP                                          (engl. Java Server Pages) on ohjelmointitekniikka. JSP-sivut sisältävät HTML-muotoiluelementtejä ja WWW-sivujen dynaamisuuden aikaansaavaa Java-kielistä skriptausta.  Palvelin kääntää JSP-sivun servletiksi ja TomCat  Java-skriptauksen selainohjelman ymmärtämäksi HTML:ksi.

KORPPI                                 on kurssikirjanpitosovellus ja osa KOTKA-järjestelmää.

KOTKA                                  on Jyväskylän yliopistossa käytössä oleva WWW-pohjainen opetuksen ja tutkimuksen hallintajärjestelmä.

PostgreSQL                            on ilmainen tietokannanhallintajärjestelmä.

Skripti                                     on ohjelmointikieltä muistuttava ja usein hieman yksinkertaistettu tulkattava kieli.

Skriptaus                                tarkoittaa WWW-sivujen tapauksessa ohjelmakoodin kirjoittamista HTML-dokumenttien sisään. Palvelinpuolen skriptauksessa koodi ajetaan palvelinkoneessa ja asiakaspään skriptauksessa selaimessa.

Selain                                      on ohjelma, joka käyttäjän koneella tulkkaa HTML-kieliset sivut esitettävään muotoon.

Palvelin                                   on ohjelmisto, joka WWW-sovellusten tapauksessa palvelee asiakkaana toimivien selainten hakupyyntöjä.

Servletti                                  on palvelimella sijaitseva sovelma (engl. applet), joka toteuttaa HTTP-palvelimen pyynnöstä tietyn toiminnon.

SQL                                        eli Structured Query Language on tietokantojen hallintaan kehitetty standardi kieli.

TomCat                                   on ilmainen servletti- ja JSP-moottori.

 

Vainu-sovellukseen liittyvät seuraavat käsitteet:

Approbatur                             on perusopintokokonaisuus (15 ov).

Avoin yliopisto                       järjestää maksullista yliopistotasoista opetusta kaikille.

Avoimen yliopiston väylä      on yksi tapa päästä yliopistoon tiettyjen opintokriteerien perusteella.

Chat                                        on WWW-pohjainen reaaliaikainen keskustelualue.

Cum laude approbatur           on aineopintokokonaisuus (35 ov).

Dynaaminen sivu                   on Vainu-sovelluksessa HTML-sivu, jonne tietoa haetaan tietokannasta käyttötapauskohtaisesti JSP-sivujen avulla.

FAQ                                        on dokumentti usein esitettyjen kysymysten vastauksista.

Lokitieto                                on tietoa sivujen käyttöhistoriasta (tässä yhteydessä).

Opintokokonaisuus                koostuu tietyistä opintojaksoista muodostaen esim. appron, cumun tai laudaturin.

Staattinen sivu                       on normaali HTML-sivu, jonka selainohjelma tulkitsee aina samalla tavalla.

Tutkintovaatimus                   kertoo, mitä opintoja vaaditaan tietyn tutkinnon suorittamiseksi.

 

 

 

 

 


 

3     Projektin taustoja ja tavoitteita

URAANI-projekti toteuttaa Vainu-nimisen WWW-pohjaisen opiskeluneuvonta- ja urasuunnittelusovelluksen Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijoille. Tässä luvussa kuvataan projektin lähtökohtia ja sille asetettuja tavoitteita.

 

Luvussa 3.1 esitellään tilaajaorganisaation eli Jyväskylän avoimen yliopiston toimintaa. Luvussa 3.2 kuvataan millaisia nykyiset Jyväskylän ja muiden Suomen avointen yliopistojen opintoneuvontasivut ovat. Luvussa 3.3 selvitetään Vainu-sovellukselle asetettuja tavoitteita. Luvussa 3.4 kuvataan Jyväskylän yliopiston muiden tahojen intressejä ja luvussa 3.5 itse työprojektiryhmän tavoitteita oppimisen osalta.

3.1   Opiskelu Jyväskylän avoimessa yliopistossa

Jyväskylän avoin yliopisto on Jyväskylän yliopiston erillislaitos. Avoin yliopisto toimii tiiviissä yhteistyössä tiedekuntien ja eri ainelaitosten kanssa.

 

Avoimessa yliopistossa voi opiskella kuka tahansa iästä ja taustakoulutuksesta riippumatta. Avoimen järjestämä lähiopetus järjestetään pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Tällöin opiskelu onnistuu myös ihmisiltä, jotka ovat päivisin sidoksissa muihin asioihin. Avoimessa opiskelee tällä hetkellä 17 000 opiskelijaa. Oppiaineita on yli 60. Opetus on opiskelijoille maksullista.

 

Avoimen yliopiston puolella ei voi suorittaa tutkintoa, mutta siellä suoritettuja opintoja voi hyödyntää pyrkiessään pääsykokeiden tai avoimen väylän kautta yliopistoon sekä täydentäessään tutkintoaan. Avoimen puolella suoritetut opinnot vastaavat opintovaatimuksiltaan varsinaisia yliopisto-opintoja, joten osan tavoittelemastaan tutkinnosta voi siis suorittaa avoimen puolella. Niinpä avoimen yliopiston opintoja kannattaa suunnitella kauaskantoisemmin.


3.2   Suomen avointen yliopistojen nykyiset WWW-sivustot

Jyväskylän avoimen yliopiston WWW-sivustolla ei tällä hetkellä ole juurikaan  opintojen ja urasuunnitteluun liittyviä sivuja. Opintoneuvontasivut tarjoavat lähinnä yleistä opintoneuvontaa.

 

Tietoa Suomen kaikkien avointen yliopistojen järjestämästä opetuksesta saa opetusministeriön Suvi -hankkeen puitteissa toteutetun WWW-sovelluksen avulla. Sivuston osoite on  http://www.avoinyliopisto.fi. Oulun yliopiston avoimen yliopiston sivuilta http://oyt.oulu.fi/agora ja  Tampereen yliopiston avoimen yliopiston sivuilta http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor saa myös WWW-pohjaista opintoneuvontaa. URAANI-projekti toteuttaa WWW-sovelluksen, joka tulee tarjoamaan näiden sovellusten tyyppistä opintoneuvontaa Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelijoille.

3.3   Sovellukselle asetetut tavoitteet

URAANI-projektin ensisijainen tehtävä on toteuttaa opintoneuvonta- ja urasuunnittelusovellus Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelijoille ja opintojen aloittamista suunnitteleville. Toisen tärkeän sovelluksen käyttäjäryhmän muodostavat avoimen yliopiston henkilökunta ja Jyväskylän yliopiston opettajat. Luvussa 3.4 kuvataan yliopiston muiden laitosten intressejä sovelluksen suhteen. Luvussa 3.5  kuvataan itse työprojektiryhmän tavoitteista.

 

Sovelluksen ensisijainen tarkoitus on tarjota Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelijoille opintoneuvontapalveluja. Sovelluksen avulla opiskelija saa sellaista tietoa, jonka avulla hän pystyy suunnittelemaan opintojaan itsenäisesti ja osaa valita tarkoituksenmukaisia opintoja. Sovellukseen kootaan myös sellaista tietoa, joka antaa vastauksia opiskelijoita yleisesti askarruttaviin opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

 

Sovelluksen avulla opiskelija saa tietoa eri ainevalintojen tuomista mahdollisuuksista työelämässä sekä tiettyyn ammattiin vaadittavista opinnoista. Työelämässä olevat opintojaan täydentävät saavat apua ainevalintoihinsa. Eri elämäntilanteissa olevat saavat tietoa eri aineiden opiskelumahdollisuuksista ja -muodoista. Avoimen yliopiston väylän mahdollisuutta hyödyntävät saavat tietoa opintovaatimuksista eri tiedekunnissa. Tietoa on myös yliopisto-opintojen rakenteesta.

 

URAANI-projektin tavoite on muokata avoimen yliopiston opiskeluneuvontapalveluja WWW-pohjaisiksi. Tällä tavoin toteutettuna avoimen henkilökunnan opiskeluneuvonta tehostuu, sillä opiskelijat saavat tarvitsemaansa tietoa helpommin verkon välityksellä ja avoimen yliopiston opiskeluneuvonnan kuormitus vähenee.

 

Sovelluksen tarkoituksena on myös helpottaa avoimen yliopiston sivuston ja toteutettavan sovelluksen sisältämän tiedon ylläpitoa ja saatavuutta. Tietokannassa olevaa tietoa voidaan käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla eri sivuilla. Myös tiedon ajan tasalla pitäminen helpottuu.

 

Opintojaan suunnittelevat käyttäjät saavat Vainu-sovelluksen avulla tietoa avoimen yliopiston järjestämästä opetuksesta. Näin voidaan samalla rekrytoida uusia opiskelijoita ja esitellä avoimen yliopiston toimintaa.

3.4   Yliopiston muiden tahojen intressit

Jyväskylän yliopiston hallinnon taholta Tuula Maijanen on ollut kiinnostunut toteutettavasta sovelluksesta lähinnä sovelluksen toiminnallisuuden osalta. Myös tietotekniikan laitoksella on ollut kiinnostusta aiheeseen. Kotka-järjestelmän ja Vainu-sovelluksen tietokannan yhteensopivuuden tai integroinnin osuudesta on keskusteltu paljon. Tutkintovaatimukset suunnitellaan  tietokantaan, vaikka niitä nyt ei toteutetakaan.

3.5   Oppimiselle asetetut tavoitteet

Työprojekti tarjoaa ryhmän jäsenille mainion tilaisuuden toteuttaa todellinen sovelluskehitystyö. Projektin kuluessa jäsenet saavat käsityksen siitä, millaista ohjelmistoalan työ oikeasti on. Opiskelijat tottuvat työskentelemään projektiluontoisesti.

 

Opiskelijat pääsevät myös tutustumaan uusiin ohjelmointitekniikoihin asiantuntevassa ympäristössä. Lisäksi työprojektin-aikana opiskelijat voivat verrata tietoteknisen osaamisen tasoa suhteessa muihin sekä voivat huomata omat heikot ja hyvät alueensa.


4     Sovellukselle asetetut vaatimukset ja ominaisuudet

Sovellus toteutetaan edellisessä luvussa esitettyjen tavoitteiden pohjalta. Luvussa 4.1 määritetään sovelluksen ominaisuuksia ja luvussa 4.2 tietokannan sisältämän tiedon  muodostamisesta. Luvussa 4.3 kerrotaan sovelluksen toiminnasta ja luvussa 4.4 Kotka-järjestelmän hyödyntämisestä. Erillisessä sovellussuunnitelmassa kerrotaan yksityiskohtaisemmin vaatimusten ja ominaisuuksien toteutuksesta sovellustoiminnoiksi.

4.1   Sovelluksen ominaisuudet ja sen sisältämät tiedot

Opiskelijat saavat toteutettavan sovelluksen avulla tietoa:

·               yleisistä opiskeluun liittyvistä asioista (haku),
·               ainevalinnoista,
·               opiskelu-uran ja sitä seuraavan työuran suunnittelusta,
·               tutkintovaatimuksista ja tutkinnoista,
·               opiskelumahdollisuuksista ja -muodoista eri elämäntilanteissa,
·               avoimen väylän vaatimuksista,
·               tilastotietoa väylän kautta sijoittuneista sekä
·               henkilökunnan yhteystiedot.
Sovellus sisältää myös seuraavat ominaisuudet:

·              oppimistyylitesti,

·              ilmoittautumislomake avoimen yliopiston opintoihin,

·               opiskelupäiväkirja,
·               opiskelukertomukset,
·               keskustelukanava (chat),
·               uutisryhmä (news),
·               palautteen anto Vainusta,
·               palautteen anto opetuksesta sekä
·               kysymys- ja vastaus-osio (FAQ).
 

4.2   Tietokannan materiaalin kerääminen

Tietokantaan tallennettavaa dataa on alustavasti alettu jo kerätä ja sitä tuotetaan kevään aikana lisää käytännön suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. Sisältöä tuottavat avoimen yliopiston opettajat ja suunnittelijat oman vastuualueensa osalta. Avoimen puolella Minna Lehtonen vastaa sisällön suunnittelusta ja tuottamisesta.

 

 Tietoa kootaan kaikista Jyväskylän avoimessa yliopistossa opiskeltavista aineista. Sovelluksesta pääsee linkkien avulla Jyväskylän yliopiston eri tiedekuntien ja ainelaitosten sivuille.

4.3   Sivujen staattisuus ja dynaamisuus

Sovelluksen käyttö perustuu pääosin hakutoimintoihin, jolloin käyttäjä saa tietoa juuri itseään kiinnostavista asioista. Osa sivuista on staattisia, jolloin tiedon etsintä tapahtuu linkkien avulla. Staattisilla sivuilla on tietoa, jota ei tarvita muilla sivuilla sekä sellaista tietoa, jota päivitetään harvoin.

 

Dynaamista tietoa voidaan esittää usealla sivulla ja sitä on helppo päivittää. Tässä sovelluksessa käyttäjä saa dynaamisesti tietoa tietokannasta pääasiassa hakutoiminnoilla. Muutoinkin kaikki sivut ovat generoituja, joten tietokannassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää hyvin.

 

4.4   Kotka-järjestelmän hyödyntäminen

Aiemmin toteutetun Kotka-järjestelmän materiaalia hyödynnetään URAANI-projektissa soveltuvin osin, sillä toteutusympäristö ja -tekniikat ovat samat. Vainun tietokanta integroidaan Kotkan tietokannan kanssa, jolloin eri käyttötilanteissa voidaan hyödyntää jo Kotkan tietokannassa olevaa tietoa.

 

Kotka-sovellus on GPL-lisenssin alainen. Koska Vainu-sovelluksessa hyödynnetään Kotka-sovelluksen tietokantaa, Vainu-sovellus kuuluu myös GPL-lisenssin alaisuuteen.

 

KOTKA-projekti aloitti syksyllä 2000 seuraajan kehittämisen Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella käytössä olevalle KURKI-nimiselle kurssikirjanpitojärjestelmälle. Toteutettavaan järjestelmään lisättiin KURKI-sovellukseen verrattuna mm. opinnäytteiden hallintamoduli ja hallinnon tarvitsemia ominaisuuksia. Lisäksi poistettiin nykyisin käytössä olevien järjestelmien osittaista päällekkäisyyttä laajentamalla järjestelmän käyttämää tietokantaa myös niiden tarpeita vastaavaksi.

 

Kotka-järjestelmään ovat moduuleita tuottaneet myös Halko-, Korppi- ja Kolibri-työprojektit. Halko-projekti toteutti  Heinolan kansalaisopiston tarpeita vastaavan opetuksenhallintajärjestelmän kevään 2001 aikana. Samaan aikaan Korppi-työprojekti toteutti seuraajan Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutetulle KURKI-nimiselle kurssikirjanpitojärjestelmälle. Syksyllä 2001 Kolibri-työprojekti toteutti Kotka-nimiseen järjestelmään WWW-pohjaisen päivyriosion.  Opinnäytteiden hallintasovelluksen Kotkaan toteuttaa  kevään 2002 aikana Koppelo-työprojekti.

5     Projektin resurssit ja organisaatio

Kevään 2002 URAANI-projektin jäsenet ovat Teemu Lappalainen, Anu Valkonen, Mikko Vieru ja Markus Viklund. Avoimen yliopiston puolelta projektin vastuuhenkilöitä ovat Minna Lehtonen, Carita Haapanen, Mervi Gröhn ja Tommi Lahtonen. Minna Lehtonen vastaa sisällön tuottamisesta. Projektin vastaavana ohjaajana toimii Jukka-Pekka Santanen sekä teknisenä ohjaajana Markku Vire.

Merja Ruuska toimii projektin visuaalisena konsulttina.

 

Projektiryhmä sai käyttöönsä huoneen AgC223.2 (puh. 014-2604964) Agorasta, jossa on asennettuina yksi Linux-palvelin, kaksi Linux-työasemaa ja yksi Windows 2000 -työasema. Palvelimelle on asennettuina Apache 1.3.17,  Java 2 SDK Standard Edition, Tomcat 3.2.1, PoolMan 1.4.1 ja PostgreSQL 7.0.3.

 

Projektin dokumentointi ja testattavat sovellukset sijoitetaan projektin kotisivuille URL-osoitteeseen http://kotka.it.jyu.fi/uraani/. Projektilla on käytössä sähköpostilista uraani@mit.jyu.fi.

 

 


6     Projektin tehtävät ja niiden jakautuminen

Työprojektin tehtävien kartoittaminen ja jako on ollut ongelmallista. Analyysi- ja suunnitteluvaiheessa koko projektiryhmä on tehnyt kaikki asiat yhdessä, jotta jokainen tulee tietoiseksi sovelluksen toteutuksesta.

 

Itse toteutusvaiheessa tehtävät jaetaan siten, että jokainen voi melko itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa omia tehtäviään. Tietokannan ja  JSP-sivujen  toteutus ovat sidoksissa toisiinsa. Tästä johtuen näitä osa-alueita toteuttavien projektilaisten, täytyy olla hyvin tietoisia toistensa tekemisistä.

 

Käyttäjän ja henkilökunnan sivut muodostavat omat erilliset kokonaisuutensa. Kukin toteuttaja voi tehdä näitä osioita melko itsenäisesti, kunhan näiden sivujen sisältämät toiminnot on päätetty.

 

Teemu Lappalaisen vastuualueena on järjestelmän tietokantaosuus ja palvelinratkaisut. Anu Valkonen toimii projektipäällikkönä. Projektipäällikön vastuulla on tiedotus sekä se, että projekti etenee.  Mikko Vieru vastaa JSP- ja Java-papu  -koodeista yhdessä Teemu Lappalaisen kanssa. Markus Viklund vastaa käyttäjän ja henkilökunnan HTML- ja CSS-sivujen toteutuksesta eli sivujen layoutin, toimintojen ja asiasisällön muodostamisesta.

 

Jokainen vastaa oman vastuualueensa dokumentoinnista. Jokaisen tulee ilmoittaa omista tekemisistään muille ryhmän jäsenille. Ohessa esitetään vielä listamuodossa tehtävien jako.

 

Teemun vastuulla ovat seuraavat asiat:

·        tietokanta,

·        SQL sekä

·        sovellusarkkitehtuuri.

Anun (projektipäällikkö) vastuulla ovat seuraavat asiat:

·        projektin dokumentaatio,

·        projektikansio,

·        hallinnointi sekä

·        tiedotus.


 

Mikon vastuulla ovat seuraavat asiat:

·        Java,

·        JSP sekä

·        Java-pavut.

Markuksen vastuulla ovat seuraavat asiat:

·        tyylitiedostot,

·        HTML-sivut sekä

·        käyttöliittymä.

 

Edellä olevaan listaan on merkitty jokaisen projektilaisen vastuualueet, mutta käytännössä jokainen ryhmäläinen osallistuu kaikkiin tehtäviin.


 

7     Projektin aikataulu

Kuvassa 1 määritellään projektin aikataulu, johon on merkitty eri toteutusvaiheille varattu aika ja vastaavat tarkistuspistepäivämäärät.

 

                   Kuva 1. Projektin eri vaiheiden eteneminen ja tarkistuspistepäivämäärät.


 

Aloitus

Lopetus

Projektinvaihe

Tapahtuma

23.1.

20.2.

Projektitöiden jako.

Projektit aloitettiin 23.1. kevään 2002 työprojektin aloitusluennolla. Hahmoteltiin projektin toteutusta yleisellä tasolla. Tutustuminen projektiin ja toteutusratkaisuihin.

Tutustuminen aiempiin projekteihin alkoi. Vaatimusmäärittelyn tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa.

6.2.

18.3.

Vaatimusmäärittelyn tekeminen

Ensimmäiset ER-kaaviot ja toiminnalliset vaatimusmäärittelyt.

20.2.

18.3.

Rakenteen suunnittelu alkaa.

Projektin tavoitteet ja vaatimukset ovat selvinneet ryhmälle. Projektisuunnitelman kirjoittaminen. Sovellussuunnitelma alkaa hahmottua.

25.2.

18.3.

Sivustorakenteen hahmottelua.

Ensimmäisen sivustokartan tekeminen.

 

18.3.

Suunnitteluvaihe päättyy.

 

Tietokannan rakenne on kiinnitetty. Sovellussuunnitelma on hyväksytty. Muutokset tietokannan rakenteeseen on tehty. Käyttöliittymän rakenne on päätetty.

Ensimmäinen ei-toimiva demoversio valmis.

18.3.

 

Toteutusvaihe alkaa.

Tietokantaa rakennetaan. JSP-sivujen ja Java-papujen toteutus. Tietokannan rakentaminen. HTML-sivujen koodaus. Haku toimintojen muokkausta.

10.4.

 

Toteutusvaiheen puoliväli.

Ensimmäinen toimiva prototyyppi on valmis.

1.5.

14.5.

Toteutusvaihe päättyy ja testausvaihe alkaa.

Järjestelmä on toiminnallisesti valmis. Projektiorganisaatio testaa kokonaisuutta

15.5

20.5.

Testausvaihe päättyy. Dokumentointi tehty.

Sovellus dokumentteineen on luovutettu tilaajalle.

Taulukko 1. Projektiaikataulu.

 

8     Riskien arviointi ja hallinta

URAANI-projektin suurin riski on pysyminen sovitussa aikataulussa sekä yhteisen ajan löytyminen, sillä kolme ryhmän jäsentä käy töissä. Jotta projektiryhmätyöskentely mahdollistuu, tulee ryhmän jäsenten ilmoittaa hyvissä ajoin omat aikataulunsa. Henkilökohtaisen ajankäytön perusteella voidaan laatia ja tarvittaessa muuttaa projektiaikataulua.

 

Sovitussa aikataulussa pysymiseksi tulee jokaisen saada sovitut tehtävät valmiiksi aikataulun mukaisesti tai tehtäviä tulee jakaa ja aikatauluttaa uudelleen. Joidenkin työvaiheiden toteutusaikataulua on mahdotonta tietää tarkalleen etukäteen. Ryhmän jäsenet eivät  voi olla varmoja siitä, kuinka nopeasti he oppivat uusia asioita tai sitä, kuinka paljon kohdataan aikaa vieviä ongelmia. Jokaisen, joka huomaa oman työnsä edistyvän hitaammin kuin on oletettu, tulee ilmoittaa siitä heti muille ryhmän jäsenille. Näin voimme hetkeksi siirtää resursseja tähän osa-alueeseen ja projekti etenee joustavasti eteenpäin.

 

Projektilaisille on järjestetty monenlaisia perehdytysluentoja, joiden avulla uudet ohjelmointitekniikat ja toteutusympäristöt ovat tulleet tutummiksi. Teknisenä ohjaajanamme toimivan Markku Viren asiantuntevaa apua pyritään mahdollisimman paljon hyödyntämään. Myös tilaajan edustajana toimivan Tommi Lahtosen tietokantatietämystä tullaan hyödyntämään tarvittaessa. Projektiryhmällä on siis taustajoukoissa erittäin asiantuntevia ihmisiä, joten ongelmatilanteissa saadaan varmasti aina apua.

 

Toteutettavaa järjestelmää tullaan jatkokehittämään, joten projektiryhmän ei onneksi odotetakaan tekevän ominaisuuksiltaan täydellistä sovellusta.

 

Lisämausteen projektin etenemiseen tuo avoimen yliopiston edustajien mahdollinen tavoitteiden muuttuminen sekä heidän osuutensa tietokannan tiedon muodostamisessa. Ongelmia voi tuottaa aiheen hienoinen epämääräisyys, jota koetamme tarmokkaasti selventää perusteellisella vaatimusmäärittelyllä.

 

Projektin riskialttein vaihe tulee olemaan tietokannan rakentaminen, jonka toteutusvaiheessa on oltava hyvin tietoinen siitä, mitä on tekemässä ja miksi.


9     Yhteenveto

Ryhmämme toteuttaa WWW-pohjaisen asiantuntijajärjestelmän opintojenohjaukseen ja urasuunnitteluun. Toteutettava aihe vaatii tarkan vaatimusmäärittelyn ennen toteutusvaihetta, jotta vältytään suurilta virheiltä tietokanta- ja käyttöliittymätoteutuksessa. Projektissa tullaan hyödyntämään KOTKA-järjestelmän toteutusratkaisuja, joka varmasti auttaa ryhmäläisiä tavoitteeseen pääsemisessä. Lisäksi osalla projektilaisista on kokemusta työprojektiamme vastaavien sovellusten toteuttamisesta.

 

Projektiryhmän edessä on mielenkiintoinen kevät. Sen lisäksi, että sovellus toteutetaan oudoilla työkaluilla ja tekniikoilla, projektiryhmän jäsenten on opeteltava työskentelemään uusien ihmisten kanssa projektiryhmänä. Toivottavasti toukokuussa olemme oppineet paljon uusia asioita niin sovellusohjelmoinnista kuin projektiryhmätyöskentelystä.

Lähteet

Ismo Horppu, Markku Mielityinen, Markku Vire, ”KOTKA-projektin projektikansio”,  saatavilla HTML-muodossa <URL: http://kotka.it.jyu.fi/kotka>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2000.

 

Lesonen Minna, Pekkanen Hannu, Tawast Tuukka ja Uuksulainen Heikki, ”KORPPI-projektin projektikansio”, saatavilla HTML-muodossa <URL: http://kotka.it.jyu.fi/korppi>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2001.

 

Jaakkola Mia, Juutinen Sanna, Lupari Matti, Nieminen Mikko, ”KOLIBRI-projektin  projektikansio”, saatavilla HTML-muodossa <URL: http://kotka.it.jyu.fi/kolibri>, Jyväskylän Yliopisto, tietotekniikan laitos, 2002.

 

Santanen Jukka-Pekka, ''Tietotekniikan cum laude -harjoitustöiden ohje'', saatavilla WWW-muodossa <URL: http://www.mit.jyu.fi/santanen/info/projohje.html>, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 20.1.2002.